Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των αγροτών

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, η Απόφαση που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Mε τη συγκεκριμένη απόφαση «κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών» του Οργανισμού, ενώ για τη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο μητρώο ανεργίας. Οι άνεργοι πέρα από την Περιφέρεια κατοικίας τους έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μια ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. «Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των εκπαιδευτών από ανέργους οι υπολειπόμενες θέσεις», όπως αναφέρει η απόφαση, «θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του ΥπΑΑΤ ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατόπιν μοριοδότησης επί τη βάσει κριτηρίων».

Σαν κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της παραπάνω διαδικασίας.

Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι 18 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ’ εξαίρεση 36 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις 810 ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να ξεπερνά τις 360 ώρες.

The post Κατά προτεραιότητα οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης των αγροτών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 2,85 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 22/01/2019 έως τις 23/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.858.129,71 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 719 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Γεωργία, Νιτρορύπανση, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ.α.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 2,85 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αυγοπαραγωγή και εκτροφή πουλερικών

Η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία αποτελεί σήµερα έναν από τους πλέον αναπτυγµένους και καλά οργανωµένους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής & Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων τα παραγόµενα στην Ελλάδα αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση καλύπτουν σε ποσοστό περίπου 88,3% τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο.

Η παραγωγή αυγών συστηµατικής εκτροφής πραγµατοποιείται από περίπου 650 επιχειρήσεις κατανεµηµένες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 13 µόλις από αυτές παράγουν περίπου το 41% των συνολικά παραγοµένων αυγών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκτροφής των ορνίθων το 37,3% περίπου των επιχειρήσεων ακολουθούν το συµβατικό σύστηµα εκτροφής (σε κλωβοστοιχίες) ενώ το υπόλοιπο 62,7% τα εναλλακτικά συστήµατα (28,1% ως αχυρώνες, 30,9% ως ελευθέρας βοσκής και 3,7% ως βιολογικά).

Σε ό,τι αφορά στους εκτρεφόµενους πληθυσµούς, από το σύνολο των περίπου 4,5 εκ. ορνίθων αυγοπαραγωγής που διατηρούνται, το 81% εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες και µόλις το 19 % περίπου στα υπόλοιπα συστήµατα εκτροφής (11% ως αχυρώνες, 5% ως ελευθέρας βοσκής και 3% ως βιολογικά).

Η χωροταξική κατανοµή της παραγωγής αυγών καθώς και αυτή των µονάδων εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 


Πριν δραστηριοποιηθεί κάποιος στον τοµέα της αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας, θα πρέπει να έχει φροντίσει να ενηµερωθεί για τις ιδιαιτερότητες των εκτροφών αυτού του τύπου, τα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει και το κόστος του όλου εγχειρήµατος είτε αυτό αφορά στην έναρξη της δραστηριότητας (κόστος εγκαταστάσεων, εξοπλισµού) είτε στο λειτουργικό κόστος (κόστος ζωοτροφών, ζωικού κεφαλαίου, εµβολίων κλπ).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διάθεση του παραγοµένου προϊόντος.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής και εφόσον αποφασίσει κάποιος ότι είναι σε θέση να αναλάβει το επιχειρηµατικό ρίσκο, θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση άδειας εγκατάστασης για την πτηνοτροφική του µονάδα.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της αδειοδότησης επίσης θα πρέπει να έχει αποφασίσει τόσο το µέγεθος της εκτροφής, τον τύπο (συµβατικό ή εναλλακτικό σύστηµα εκτροφής) όσο και την πιθανότητα µελλοντικής επέκτασης της.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι πτηνοτροφικές µονάδες όπως και κάθε άλλη κτηνοτροφική εκµετάλλευση θα πρέπει να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, σε έκταση οπού, βάση των εκάστοτε όρων χρήσης γης, επιτρέπεται η κτηνοτροφία.

Επιπλέον αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκατάσταση.

Η άδεια αυτή εκδίδεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η όλη διαδικασία έκδοσης της άδεια καθώς και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012) όπως τροποποιείται και ισχύει.

Ένα από τα δικαιολογητικά τα οποία µπορεί να απαιτηθούν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης είναι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την υπ’ αρίθµ. 65150/1780 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3089/Β/4-12-2013), (Παράρτηµα VII, Οµάδα 7η -Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-) κατηγοριοποιούνται οι πτηνοτροφικές µονάδες ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υποχρέωσή τους στην έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η κατηγοριοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


Οι µονάδες εκτροφής πουλερικών προκειµένου να αδειοδοτηθούν θα πρέπει να τηρούν ελάχιστες αποστάσεις από οικισµούς, ποτάµια, δρόµους, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους ενδιαφέροντος όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 20 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012).

Οι αποστάσεις αυτές καθορίζονται ανάλογα µε το είδος της µονάδας και το µέγεθός της, βάση του ισοδύναµου ζώου όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013). Κάποιοι επιπλέον περιορισµοί σχετικά µε τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι µονάδες εκτροφής πουλερικών από άλλες πτηνοτροφικές µονάδες, εκκολαπτήρια, σφαγεία κλπ αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π∆ 224/1998 (ΦΕΚ 175/Α/1998).

Πέρα από την έκδοση άδειας εγκατάστασης ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εγγραφεί στο σχετικό µητρώο που τηρείται στο τµήµα Κτηνιατρικής της οικείας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής, έτσι ώστε να πάρει τον κωδικό παραγωγού βάση της οδηγίας 2002/4/ΕΚ.

Ο κωδικός αυτός είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται πάνω σε όλα τα αυγά που τίθενται στο εµπόριο. Επίσης, βάση των άρθρων 60 και 63 παρ. 8 του νόµου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνίατρου ως «Κτηνίατρο εκτροφής».

Με την υπ. αριθµό 816/156798 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του θεσµού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ΦΕΚ 3385/Β/2014. Επιπλέον ο εκτροφέας πουλερικών ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να εγγραφεί στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σύµφωνα µε το Ν.3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010).

Η εγγραφή στο µητρώο αυτό πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την στέγαση των πουλερικών, θα πρέπει κατά περίπτωση είτε να διαθέτουν οικοδοµική άδεια είτε να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε εγκεκριµένο τύπο κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου είτε να µπορεί να χαρακτηριστούν ως πρόχειρα καταλύµατα σύµφωνα µε το νόµο 4056.

Σχετικά µε τα κτηνοτροφικά στέγαστρα µε σκελετό θερµοκηπίου ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών (τηλ. 2310 991786/998741).

Κατά την κατασκευή των κτηριακών αυτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται όσα ορίζονται στο Π∆ 374 (ΦΕΚ 251/Α/2001) σχετικά µε την προστασία των ζώων στα εκτροφεία.
Επιπρόσθετα κατά την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πτηνών σε φωτισµό, αερισµό και καθαριότητα, να ληφθεί πρόβλεψη τρόπου αποµάκρυνσης της παραγόµενης κοπριάς καθώς και η εφαρµογής των απαιτούµενων µέτρων βιοασφάλειας.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα σχετικά µε την διαχείριση των παραγοµένων ζωικών υποπροϊόντων (κοπριάς και πτωµάτων) όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα (Καν. 1069/2009).

Σε ότι αφορά την διαχείριση της παραγοµένης κοπριάς θα πρέπει η µονάδα εκτροφής να διαθέτει κοπροσωρό, όπως αυτή περιγράφεται στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής απόφαση 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) (Κτηνοτροφικά απόβλητα άρθρο 6 Παράρτηµα Ι).
Ειδικότερα στην περίπτωση των ωοτόκων ορνίθων θα πρέπει επιπλέον να τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ (όπως ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Π∆ 216/2003 ΦΕΚ 181/Α/2003).

Στην περίπτωση που η εκτροφή πραγµατοποιείται σε κλωβούς αυτοί θα πρέπει να είναι «διευθετηµένοι – εµπλουτισµένοι» µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας.

Στην περίπτωση των εναλλακτικών συστηµάτων θα πρέπει να τηρούνται όσα αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Επιπρόσθετα, για τα συστήµατα εκτροφής που επιτρέπουν στις ωοπαραγωγές όρνιθες να µετακινούνται µεταξύ διαφόρων επιπέδων θα πρέπει:
α) ο αριθµός των επάλληλων επιπέδων να περιορίζεται σε 4,
β) το ελεύθερο ύψος µεταξύ επιπέδων να είναι τουλάχιστον 45 εκ,
γ) ο εξοπλισµός τροφής και ποτίσµατος να είναι τοποθετηµένος Εκτροφή Πουλερικών για Παραγωγή Αυγών Κατανάλωσης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 – 6 – κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι όρνιθες να έχουν την ίδια πρόσβαση και
δ) τα επίπεδα να διαρρυθµίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα περιττώµατα να µην µπορούν να πέσουν στα κατώτερα επίπεδα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται για την εκτροφή ορνίθων αυγοπαραγωγής βάση του βιολογικού τρόπου εκτροφής, πέρα των προαναφερθέντων, θα πρέπει να τηρεί όλα όσα ορίζονται στα άρθρα 10, 12 και στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 889/2008 για την βιολογική γεωργία.

Κάποιες από τις απαιτήσεις του κανονισµού αυτού σχετικές µε τις εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει την δυνατότητα να παράγει παράλληλα αυγά άλλων συστηµάτων εκτροφής (κλωβοστοιχίας, αχυρώνα ή ελευθέρας βοσκής).

Στην συνέχεια ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να πιστοποιήσει την µονάδα εκτροφής ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Η πιστοποίηση αυτή λαµβάνεται από εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, οργανισµούς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

Τα στοιχεία των οργανισµών αυτών είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο έκαστος εκτροφέας µπορεί να προµηθευτεί το απαιτούµενο ζωικό κεφάλαιο για την εκµετάλλευση του είτε ως νεοσσό 1 ηµέρας είτε ως πουλάδα 15 εβδοµάδων.

Η επιλογή της ηλικίας των πτηνών εξαρτάται από τους υπάρχοντες χώρους, την ύπαρξη του απαιτούµενου εξοπλισµού, την ύπαρξη της απαιτούµενης τεχνογνωσίας για την εκτροφή κλπ. Η προµήθεια µπορεί να γίνει από τις υπάρχουσες εκκολαπτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από εµπόρους ή µε απευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό. Στοιχεία για τις εκκολαπτικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει διακριτικό αριθµό σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 617/2008 βρίσκεται στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Τα κυριότερα υβρίδια ορνίθων αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης που διατίθενται στην αγορά είναι τα LOHMANN, HY LINE, ISA, SHAVER, TETRA-SL, HARCO, BABCOCK, κ.λπ.

Πολλά από αυτά τα υβρίδια είναι καταλληλότερα για εναλλακτικά συστήµατα εκτροφής µικρής κλίµακας και για την χωρική πτηνοτροφία παρά για τις εντατικές εκτροφές.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των πτηνών βασίζεται στην χορήγηση φυράµατος το οποίο µπορεί να περιέχει δηµητριακούς καρπούς, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, φυτρόπιτα, πίτυρα, φυτικά έλαια, ανόργανα συστατικά (µαρµαρόσκονη, φωσφορικά άλατα), βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, αµινοξέα κ.λπ.

Η σύσταση του φυράµατος πρέπει να είναι ισορροπηµένη και σύµφωνα µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά ανάλογα µε την ηλικία τους και το στάδιο ανάπτυξής τους.

Κάθε υβρίδιο συνοδεύεται από οδηγό εκτροφής στον οποίο πέρα από τα παραγωγικά του χαρακτηριστικά αναφέρονται και οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά συστατικά ανά ηλικία.

Οι οδηγίες αυτές µπορούν να αναζητηθούν µέσω των ιστοσελίδων των υβριδίων αυτών.
Το χορηγούµενο στα πτηνά φύραµα µπορεί να το προµηθεύεται ο ενδιαφερόµενος από τις εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών είτε εξ ολοκλήρου, είτε ως συµπύκνωµα το οποίο θα «αραιώνει» µε την απαιτούµενη ποσότητα δηµητριακών καρπών, σόγιας κ.λπ.

Επίσης µπορεί να προµηθεύεται µεµονωµένα τις απαιτούµενες α’ ύλες και να το παράγει µόνος του. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να τηρεί τα όσα ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 183/2005 σχετικά µε την υγιεινή των ζωοτροφών και την ΚΥΑ 340668/2008 ΦΕΚ 2422/Β/2008 καθώς και να έχει λάβει των απαιτούµενο κωδικό εγγραφής ή έγκρισης από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργοστάσιο Παραγωγής Σύνθετων Ζωοτροφών και Πρώτων Υλών (δείτε ΕΔΩ) της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69060 και με τον υπεύθυνο παραγωγής-ζωοτέχνη κ. Βασίλη Σταμούλη στο 2641.0.69062.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ

Κατά την διάρκεια της εκτροφής των ορνίθων ο εκτροφέας πέρα των άλλων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στα παρακάτω:

Ποιότητα ζωικού κεφαλαίου:

Τα πουλιά θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα, ζωηρά και εµβολιασµένα µε τα απαιτούµενα εµβόλια, προερχόµενα από αξιόπιστο προµηθευτή.

Εµβολιασµοί:

Πρέπει να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι κατά περίπτωση εµβολιασµοί στον ενδεδειγµένο χρόνο, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και συχνότητα. Τα χρησιµοποιούµενα εµβόλια πρέπει να έχουν αποθηκευθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να έχει ελέχθη και απολυµανθεί.

• Διατροφή:

Οι χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας από υγειονοµικής άποψης και η σύνθεση του φυράµατος ισορροπηµένη και σύµφωνη µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά.

• Συνθήκες εκτροφής:

Οι συνθήκες που επικρατούν στην εκτροφή (φωτισµός, αερισµός, υγρασία) θα πρέπει να είναι αυτές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη έκπτυξη των γενετικών χαρακτηριστικών των πτηνών σύµφωνα µε τον οδηγό εκτροφής του υβριδίου.

• Εξοπλισµός πτηνοτροφείου:

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός (ταΐστρες, ποτίστρες, φωλιές, ανεµιστήρες, σύστηµα φωτισµού, συστήµατα υδρόψυξης κλπ) θα πρέπει να είναι επαρκής σε αριθµό, να διατηρείται καθαρός και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του.

• Τήρηση µέτρων υγιεινής:

Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής (µυοκτονίες, απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, αποφυγή σηµείων µολύνσεων – στάσιµα νερά κ.λπ.) στο χώρο εκτροφής, παρασκευής ζωοτροφών, συλλογής και συσκευασίας αυγών και γενικά σε όλους τους χώρους της εκµετάλλευσης.

• Ηµερήσια αποµάκρυνση απωλειών.

• Επιθεωρήσεις:

Τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αποφευχθεί

α) σπατάλη τροφών λόγω µη σωστής λειτουργίας του συστήµατος ταΐσµατος,

β) έλλειψη νερού ή διαρροές λόγω µη σωστής λειτουργίας της τροφοδοσίας του πτηνοτροφείου µε νερό και

γ) να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν εγκαίρως µολυσµατικές ασθενειών.
• Τήρηση µητρώων – ιστορικού εκτροφής.
• Τήρηση µητρώου φαρµακευτικής αγωγής (http://www.minagric.gr/images/ stories/docs/agrotis/ktiniatrika_Farmaka/mitroo_farm_agogis_ektrofis070915.doc )

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΓΩΝ

Τα αυγά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι ωοσκοπηµένα και να αναγράφουν τον κωδικό παραγωγού.

Η ωοσκόπηση τους µπορεί να γίνει σε υφιστάµενα ωοσκοπικά κέντρα µετά από συµφωνία. Στην περίπτωση που ο εκτροφέας θέλει να ωοσκοπεί και να συσκευάζει τα αυγά που παράγει µόνος του, τότε θα πρέπει να προβεί στην κατασκευή και εξοπλισµό του απαιτούµενου χώρου σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 589/2008 (άρθρο 5), 852/2004 (Παράρτηµα ΙΙ) και τον Καν. (ΕΚ) 853/2004.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

The post Αυγοπαραγωγή και εκτροφή πουλερικών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ στην 11η Διεθνή Έκθεση ZOOTECHNIA 2019

Το παρών δίνει και φέτος η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θα περιμένει τους επισκέπτες στο περίπτερο, που θα βρίσκεται στο Ισόγειο, Τομέας 7, stand 24.

 

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα συμμετέχει και φέτος στην 11η Διεθνή Έκθεση ZOOTECHNIA 2019 για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, στη Θεσσαλονίκη, από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου.

Στον Τομέα 7, stand 24 οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους στην διοίκηση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, που θα βρίσκεται εκεί. Να σημειωθεί ότι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θα συμμετάσχει και στις παράλληλες εκδηλώσεις, που έχουν προγραμματιστεί στην Διεθνή Έκθεση.

Η 11η Διεθνής Έκθεση έχοντας σε πρώτο πλάνο την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ θα υπάρχουν δύο επιπλέον περίπτερα για τις ζωοτροφές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση.

Επίσης, η ZOOTECHNIA θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των τελευταίων εξελίξεων του κλάδου της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, leader επιχειρήσεις του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη κλείσει την παρουσία τους στη διοργάνωση, ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον εμπορικών επισκεπτών από όλη τη χώρα και άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Η έκθεση σηματοδοτεί τις εξελίξεις σε ένα πολύ δυναμικό πεδίο της πρωτογενούς παραγωγής και θέτει τα νεότερα δεδομένα ενός κλάδου, ο οποίος στις αρχές του 2019 θα διάγει την χρονική περίοδο εγκρίσεων των σχεδίων βελτίωσης, με αποτέλεσμα να επιταχυνθούν οι επενδύσεις και η υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισμού στην κτηνοτροφία-πτηνοτροφία.

Η Zootechnia του 2019 αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία, που κατέγραψε η αντίστοιχη έκθεση του 2017, η οποία αναδείχθηκε στην καλύτερη όλων των εποχών με ρεκόρ επισκεψιμότητας και εκθετών.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της εντεινόμενης διεθνοποίησης της Zootechnia, που στην τελευταία διοργάνωση της παρουσίασε αύξηση των ξένων εμπορικών επισκεπτών κατά 27%, ενώ οι ξένοι εκθέτες (άμεσοι και έμμεσοι) εκπροσώπησαν 37 χώρες.

The post Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ στην 11η Διεθνή Έκθεση ZOOTECHNIA 2019 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κάλεσμα προς τις περιφέρειες να προχωρήσουν  στην έγκαιρη έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας 2019

Επιστολή έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 21 Ιανουαρίου προς όλες τις περιφέρειες της χώρας, με την οποία ζητά τη συμβολή τους ώστε να είναι όλα έτοιμα για το πρόγραμμα της δακοκτονίας το 2019, πριν από τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι από την πλευρά των βασικών συναρμοδίων Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών, «η διαδικασία της προετοιμασίας του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου για το έτος 2019 βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο».

Από το ΥπΕΣ έγινε ήδη η κατανομή του απαραίτητου ποσού στις Περιφέρειες, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες δακοκτονίας.

Θα ακολουθήσoυν άμεσα:

α) Έως το τέλος Ιανουαρίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό του αριθμού του εποχικού προσωπικού (αυξημένο από πέρυσι κατά 69 άτομα), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (τομεάρχες γεωπόνοι και λοιπό βοηθητικό προσωπικό).

β) Έως το τέλος Φεβρουαρίου η τροπολογία του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) προκειμένου οι περιφερειακές ενότητες, για το τρέχον έτος 2019, να έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν, εάν παραστεί ανάγκη, την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι αφορούν στην ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του προγράμματος δακοκτονίας.

γ) Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των απαραίτητων για το έργο της δακοκτονίας υλικών αναμένεται να προκηρυχτεί τέλος Ιανουαρίου έως μέσα Φεβρουαρίου, αφού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές διεργασίες.

Έτσι, αναφέρει ο Υπουργός, «οι Περιφερειακές Ενότητες μπορούν και είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες που απαιτούνται για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019. Δηλαδή την έναρξη των διαδικασιών διενέργειας σχετικών διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων εφαρμογής ψεκασμών, παγιδοθεσίας, τον ορισμό προσωπικού κ.λπ. ώστε αυτά να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως και, τελικά, όλα (προσλήψεις και υπογραφές συμβάσεων με τους επιλαχόντες εργολάβους) να είναι στη θέση τους, το αργότερο έως τις 16/4/2019. Έτσι, το πρόγραμμα της δακοκτονίας να μπορεί να ξεκινήσει τις εφαρμογές του από τις αρχές Μαΐου, εάν και όπου υπάρξει ανάγκη».

Επομένως καλεί τις περιφέρειες να ανταποκριθούν με τις αναγκαίες και συντονισμένες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου ενέργειες.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο

Έως το τέλος Μαρτίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προγραμματίζει, όπως ενημερώνει στην επιστολή του ο κ. Αραχωβίτης, να προχωρήσει σε «αλλαγή όλου του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη δακοκτονία, ο βασικός πυρήνας του οποίου σήμερα βασίζεται σε βασιλικούς νομούς και νομοθετικά διατάγματα του 1951-1953. Το ΥπΑΑΤ έχει ήδη έτοιμο προσχέδιο νόμου «Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς» πάνω στο οποίο έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις με τις υπηρεσίες του υπουργείου αλλά και με φορείς.

Έχουμε προγραμματίσει οι συζητήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30/1/2019, οπότε εκτιμάμε ότι έως το τέλος Φεβρουαρίου θα μπορούμε να βγάλουμε το σχέδιο νόμου σε διαβούλευση. Θα υπάρξει στη συνέχεια χρόνος, ώστε να γίνει ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση, η οποία θα βοηθήσει να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί στο πρόγραμμα της δακοκτονίας ιδιαίτερα από το 2010 και μετά.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιδιώκουμε το έργο της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς να γίνεται με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας, ώστε τελικά ο Έλληνας παραγωγός, ο ελαιοκαλλιεργητής, να εμπιστευτεί ξανά το συλλογικό πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, να μειώσει το κόστος της παραγωγής του και να προστατέψει την παραγωγή του από τον μεγαλύτερο εχθρό της, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων του αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους.»

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή

The post Κάλεσμα προς τις περιφέρειες να προχωρήσουν  στην έγκαιρη έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας 2019 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα ενίσχυσης  μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την υπογραφή της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Η 1η πρόσκληση εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Για τη χρηματοδότηση του μέτρου προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70.000.000 € που κατανέμεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.272.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 10.794.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 4.270.000
4 Θεσσαλίας 7.280.000
5 Στερεάς Ελλάδος 6.776.000
6 Ηπείρου 4.018.000
7 Ιονίων Νήσων 2.254.000
8 Δυτικής Ελλάδος 6.524.000
9 Πελοποννήσου 7.770.000
10 Αττικής 2.506.000
11 Νοτίου Αιγαίου 2.254.000
12 Βορείου Αιγαίου 2.758.000
13 Κρήτης 6.524.000
ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:

 1. Δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του μέτρου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.
 2. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 € και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 €.
 3. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.
 4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.
 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
 6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
 7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Οι υποψήφιοι για να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στο να καταρτίσουν και να υποβάλουν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο και να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

The post Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα ενίσχυσης  μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι: Ποιοι και πως τη δικαιούνται

Οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά. Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 12), το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις ΥΑ 1178/27361/10-3-2015, 1945/52292/12-5-2015, 4755/108273/30-9-2016 & 1133/34446/24-3-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.

2. Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των αναφερόμενων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες. Ειδικά για το σπόρο υβριδίων βάμβακος οι καταχωρημένες ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων είναι οι κάτωθι:

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς» ή «τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής» ή «απόδειξη λιανικής πώλησης» και «βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία», σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της 1133/34446/24-3-2017 ΥΑ και καρτέλας σπόρου.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς» ή «τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής» ή «απόδειξης λιανικής πώλησης», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) (σπορομερίδες, ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

4. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2017, καθορίζεται σε 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

6. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

 • υποβολή αιτήματος λήψης της ειδικής ενίσχυσης σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας-ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0501: «ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ)
 • το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
 • το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της οποίας ο γεωργός είναι μέλος.

2. Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

 • η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά,
 • η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης,
 • ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους,
 • η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
 • κατά την άρδευση η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας.

4. Να παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ-ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα. Η ειδική ενίσχυσης χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 8. Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

4. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται (σύμφωνα με το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ)

1. Ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες (βλέπε σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι στο τέλος της υπ? αριθ. 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ) .
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
 • Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία για το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης.

2. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου 2015.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι ΔΟΒ:

α. Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, (σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 στοιχείο 1 της παρούσας), τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια.
β. Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

5. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη ΔΟΒ για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στη ΔΟΒ, την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.

Η ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.

3. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.4 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.

4. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο προηγούμενο στοιχείο.

5. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη ΔΟΒ είναι προαιρετική. Ωστόσο ένας βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας ΔΟΒ και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

1.α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά την τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού από τους παραγωγούς για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές.

2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος (e-cotton) τα παρακάτω στοιχεία:

α. Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,
-κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό
-κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού

β. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
-δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.
-στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού
-στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.
-δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, όπως και βαμβακόσπορου.

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 1102586/677/0015/21.10.2007 «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια-σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.

5. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης ? ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος:

α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την ονοματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος θα πρέπει να φέρει σε αμφότερες πλευρές του ετικέτα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Κωδικοποίηση Barcode: Code 128
Μήκος: 22 χαρακτήρες
Χαρακτήρες 1,2,3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (ΧΧΧ)
Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9: Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ)

Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15: Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ)
Χαρακτήρες 16,17,18,19: Ώρα της μορφής ωωλλ (ΧΧΧΧ)

6. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το πρωτότυπο «τιμολόγιο αγοράς» ή «τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» ή «απόδειξη λιανικής πώλησης» και «βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία» επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΑΕ 2018 ενώ οι πρωτότυπες καρτέλες σπόρου υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 10.07.2018, στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνάπτονται στη σχετική ενιαία αίτηση. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου που χρησιμοποίησε ο γεωργός.

Μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού συστήματος στις 31.01.2019, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαμβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι:

-έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 16 κιλά ανά εκτάριο στα αγροτεμάχια με βαμβάκι ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά
-έχουν συγκομίσει την ελάχιστη ποσότητα προϊόντος σύσπορου βαμβακιού ανά εκτάριο σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ έως 31.01.2019 ? η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι οποίοι επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.
-έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ειδικής ενίσχυσης

 • να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις καλλιεργειών βάμβακος
 • η τιμή της ειδικής ενίσχυσης να μειωθεί κατ? αναλογία της υπέρβασης, σε περίπτωση που οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις υπερβαίνουν την βασική έκταση των 250.000 εκταρίων
 • να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης
 • να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν την ειδική ενίσχυση βαμβακιού.

The post Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι: Ποιοι και πως τη δικαιούνται appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ενημέρωση για επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις τομάτες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/παραγωγούς σχετικά με τη διαπίστωση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis σε φυτά τομάτας στη χώρα μας.

Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός καραντίνας αφορά επιβλαβείς οργανισμούς, των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εμφανίζονται σε ορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία, η διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τομάτας (σπόροι και φυτάρια) απαιτεί την έκδοση Φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Η σημασία των προσβολών φυτών τομάτας από τον επιβλαβή οργανισμό είναι σημαντική καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά.

Στους καλλιεργητές τομάτας, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειές τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά μέτρα: 

 • Εκρίζωση των ασθενών φυτών ή δυνατό με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα και καταστροφή τους με καύση
 • Ψεκασμός των υπόλοιπων φυτών της καλλιέργειας με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα
 • Διακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβλημένων φυτών για την αποφυγή μεταφοράς μολύσματος
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών στο υπόγειο τμήμα των φυτών και καταπολέμηση τυχόν εντόμων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες
 • Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης
 • Καλός αερισμός του θερμοκηπίου
 • Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος μετά τη χρήση τους
 • Μετά το κλάδεμα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δημιουργούν τραυματισμούς στα φυτά, ψεκασμό με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα
 • Συλλογή και καύση των υπολειμμάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας
 • Καταστροφή των ζιζανίων που αποτελούν εστία μόλυνσης και ξενιστές του παθογόνου
 • Αμειψισπορά, 2-3 ετών με φυτά μη ξενιστές του παθογόνου
 • Απολύμανση του εδάφους με ατμό ή κατάλληλο εγκεκριμένο απολυμαντικό
 • Απολύμανση των πασσάλων στήριξης εφόσον αυτοί δεν είναι καινούργιοι
 • Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης του εδάφους.

 

The post Ενημέρωση για επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις τομάτες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Για μια ακόμη χρονιά ο ΕΛΓΑ αδικεί την Αιτωλοακαρνανία

Ο ΕΛΓΑ εισπράττει, αλλά δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ζημιές και ακόμη περισσότερο δυσκολεύεται να αποζημιώσει τους παραγωγούς. Δείτε τι ΔΕΝ πλήρωσε το 2018.

Για μια ακόμη φορά η Αιτωλοακαρνανία, ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας, ο κατ’ εξοχήν αγροκτηνοτροφικός, αυτός που σε πραγματικά μεγέθη φυτικής και ζωικής παραγωγής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγροτική οικονομία και που καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 ήρθε αντιμέτωπος τόσο με φυσικές καταστροφές όσο και με την ανεπάρκεια αρμοδίων, απολαμβάνει αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε ποσοστό μικρότερο και από το μισό σε σχέση με τις εισφορές που καταβάλει στον Οργανισμό. Κυρίως δε, πολύ μικρότερες του μεγέθους των πραγματικών ζημιών που έχουν υποστεί οι αγρότες.

Δεν πρόκειται για μια διαπίστωση που για πρώτη φορά γίνεται, αλλά για μια συνεχιζόμενη κατάσταση, που έχει πια καθιερωθεί ως κανόνας απαράβατος για την Αιτωλοακαρνανία και τους εδώ αγρότες, που υποχρεωτικά πρέπει να πληρώσουν τις αυξημένες εισφορές τους στον ΕΛΓΑ, όταν όμως έρθει η κρίσιμη ώρα της καταγραφής των ζημιών και της απόδοσης των αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ …απλώς δεν βλέπει και δεν αναγνωρίζει αυτό που για όλους τους άλλους αποτελεί τη ζώσα πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη περίπτωση της σφοδρής ανεμοθύελλας που έριξε απ’ τα ελαιόδεντρα ότι είχε απομείνει σε καρπό. Στην περιοχή του Μενιδίου – Φλωριάδας (απ’ όπου και η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο), οι παραγωγοί δεν δικαιούνται, τους είπαν, αποζημιώσεις, διότι τα μποφόρ ήταν 7,5 και όχι 8, όπως προβλέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Άρα, δεν μπόρεσαν καν να κάνουν αναγγελία. Στην ίδια περιοχή όμως, αλλά στα διοικητικά όρια άλλου νομού και άλλου παραρτήματος ΕΛΓΑ, για την ανεμοθύελλα της ίδιας ημέρας, με τις ίδιες ζημιές, στις ίδιες καλλιέργειες, οι παραγωγοί έκαναν δηλώσεις και δικαιούνται αποζημίωση. Φαίνεται ότι δίπλα απ’ το Μενίδι, στην Άρτα μέτρησαν τα μποφόρ και τα έβγαλαν 8…!!!

Το γεγονός, πάντως, ότι οι άνθρωποι καταστράφηκαν, πληρώνουν εισφορές, αλλά δεν αποζημιώνονται, δεν δείχνει να συγκινεί κανέναν.

Όπως κανείς επί της ουσίας δεν συγκινήθηκε για την τεράστια απώλεια που φέτος προκάλεσε η αποτυχημένη (όπου έγινε) δακοκτονία και η παρατεταμένη ανομβρία. Και όταν η συζήτηση έφτασε στην προοπτική να δοθούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η απάντηση των αρμοδίων ήταν ότι…δώσαμε αλλού, για άλλες καλλιέργειες και τώρα δεν περισσεύουν λεφτά!

Σκόρπιες κουβέντες μόνο για ΠΣΕΑ, απολύτως κενές περιεχομένου, όπως αποδείχθηκε ότι ήταν και εκείνες των περασμένων ετών, για την ακαρπία, το γλοιοσπόριο, την ξηρασία.

Το αυτό και για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών. Ακόμα και για τις περιπτώσεις όπου είχαμε χαλαζόπτωση, η οποία «στιγμάτισε» τα πορτοκάλια, ο ΕΛΓΑ δεν θεώρησε ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, διότι ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα μεγέθη. Το ότι κανένας έμπορος δεν πήρε μετά τα «χτυπημένα» πορτοκάλια, διότι…κανένας καταναλωτής δεν θα τα αγοράσει, άρα οι αγρότες τα έδωσαν για χυμοποίηση ή τα άφησαν να σαπίσουν, είχαν σε κάθε περίπτωση τεράστια απώλεια εισοδήματος, …επίσης δεν συγκινεί κανέναν.

Και μια και αναφερθήκαμε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να θυμίσουμε ότι η αναθεώρησή του είναι σε διαβούλευση εδώ και ένα χρόνο!!!

Το 2018, πάντως, στην Αιτωλοακαρνανία δόθηκαν περισσότερες αποζημιώσεις σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε σχεδόν ένα εκατομμύριο παραπάνω, φτάνοντας τα περίπου 2,6 εκατ. ευρώ. Ποσό, που παραμένει πολύ μικρότερο και από το μισό αυτού που οι Αιτωλοακαρνάνες παραγωγοί πληρώνουν σε εισφορές στον ΕΛΓΑ. Ποσό που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί του νομού μας.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι νομοί με έκταση ίση ή και μικρότερη από αυτή ενός μόνο Δήμου απ’ τους εφτά της Αιτωλοακαρνανίας, με υποδεκαπλάσια φυτική και ζωική παραγωγή, με ασύγκριτα μικρότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων και αγροτών, εισπράττουν αποζημιώσεις που στο σύνολό τους είναι αρκετά εκατομμύρια περισσότερα, από αυτά που ο ΕΛΓΑ κρίνει ότι δικαιούται ο δικός μας νομός.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικά οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το 2018 στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με τα στοιχεί που ο ΕΛΓΑ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του:

Ημερομηνία καταβολής   Ποσό αποζημιώσεων
01/02/2018                  292.734,49
07/03/2018                   44.206,43
03/04/2018                 770.858,89
26/04/2018                 512.902,21
24/05/2018                  92.426,99
28/06/2018                  84.226,67
26/09/2018                 515.003,05
10/08/2018                 48.285,40
01/11/2018                  7.064,67
14/12/2018               255.221,69
21/12/2018                28.221,80

The post Για μια ακόμη χρονιά ο ΕΛΓΑ αδικεί την Αιτωλοακαρνανία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 112 δικαιούχους

Από τις 18/01/2019 έως τις 21/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ύψους 1.060.750,22 ευρώ.

Οι πληρωμές είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους για τις σπάνιες φυλές, καθώς επίσης τις ομάδες leader, την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη νιτρορύπανση κτλ.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ.

The post Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 112 δικαιούχους appeared first on Ένωση Αγρινίου.