ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». Σε απάντηση της ανακοίνωσης του υποψήϕιου δημάρχου, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, περί δήθεν ελλειμμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δελϕών, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής: Στην αναϕερόμενη στην ως άνω ανακοίνωση σελίδα 112 της Ειδικής Μελέτης Κοστολόγησης – Τιμολόγησης της Ύδρευσης που συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σαϕαρίκας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος», παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάσταση πριν την δημιουργία της Δ.Ε.Υ.Α. (δηλαδή όλα τα έτη πριν το 2018). Πρόκειται για μια περίοδο, κατά την οποία, ως γνωστόν, δυστυχώς υπήρχαν καθυστερήσεις στην καταμέτρηση των καταναλώσεων των υδρομέτρων, στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και κατ’ επέκταση σημαντική υστέρηση στα έσοδα του Δήμου από τις συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, τα έξοδα των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης κατά την συγκεκριμένη περίοδο παρουσιάζονταν ιδιαίτερα αυξημένα στον τομέα «Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού», γιατί το προσωπικό του Δήμου Δελϕών που απασχολούταν στις συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες ήταν πολλαπλάσιο του σημερινού, για την κάλυψη των ίδιων αναγκών. Οι σημερινές μισθοδοτικές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ανέρχονται περίπου στις 400.000,00€ ετησίως, απασχολώντας κυρίως μετακινημένο από τον Δήμο Δελϕών προσωπικό, που καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της Επιχείρησης. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η ίδρυση της Δημοτικής μας Επιχείρησης, προκειμένου να βάλουμε σε τάξη μια δύσκολη κατάσταση, που ερχόταν από πολύ παλιά, όπως πράγματι έχουμε πετύχει βήμα – βήμα ήδη από τον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν και πολλά άλλα επιχειρήματα, που έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά στον κόσμο μας (ταχύτητα στη λήψη αποϕάσεων, οργάνωση Αποθήκης, εξορθολογισμός δαπανών, αναβάθμιση εξοπλισμού, οργάνωση συστήματος υδρομετρήσεων, αναβάθμιση συνεργείων και παρεχομένων υπηρεσιών κ.α.), τα οποία αποδεικνύουν την επιτυχία και τη σημασία της Ίδρυσης της Δ.Ε.Υ.Α., κατά το πρότυπο των περισσοτέρων καλά οργανωμένων Δήμων. Οι οικονομικές διαϕορές, στις οποίες αναϕέρεται ο κ. Ταγκαλής μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. και του Δήμου αϕορούν στο πρώτο και προσαρμοστικό έτος της Επιχείρησης, όταν δεν υπήρχε η απαραίτητη ρευστότητα στη Δ.Ε.Υ.Α., όπως είναι ϕυσιολογικό. Με απλά λόγια ο Δήμος ενίσχυσε τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. κατά τους πρώτους μήνες της, αναλαμβάνοντας δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ., όπως εύλογα μας δίνει το δικαίωμα ο ισχύων νόμος. Η περίοδος αυτή έχει από καιρό ολοκληρωθεί και ήδη η Δ.Ε.Υ.Α. είναι πλήρως οικονομικά ανεξάρτητη από το Δήμο Δελϕών. Έχουν ληϕθεί άλλωστε οι σχετικές αποϕάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο Δελϕών και Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.), ενώ η πλήρης λογιστική τακτοποίηση θα επέλθει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Απογραϕής, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία. Το να προσπαθεί κάποιος να εκμεταλλευτεί πολιτικά εντελώς αναμενόμενα προβλήματα που προκύπτουν σε τόσο μεγάλες μεταβάσεις και μεταρρυθμίσεις, είναι εξαιρετικά εύκολο. Το δύσκολο είναι να τολμάς αυτές τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, που είναι ωστόσο σήμερα απαραίτητες και οι οποίες πάντα συνοδεύονται από δυσεπίλυτα ζητήματα προσαρμογής και επιϕέρουν (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) μεγάλο πολιτικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, και αναμένοντας τον επίσημο ισολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελϕών για το έτος 2018 (που ήδη εμπρόθεσμα συντάσσεται), μπορούμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελϕών την 31η -12-2018, όχι μόνο δεν «ήταν μείον», αλλά ξεπερνούσε τις 400.000,00€, έχοντας ταυτόχρονα η Επιχείρηση εξοϕλήσει το σύνολο σχεδόν των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και αναδόχους υπηρεσιών της. Συμπερασματικά μπορούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους πάντες ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελϕών τυγχάνει ήδη από το πρώτο δύσκολο έτος της ίδρυσής της μια πλήρως υγιής Δημοτική Επιχείρηση, ενώ η προοπτική της για το μέλλον είναι άκρως ευοίωνη. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε και οι πιο ακραιϕνείς επικριτές μας (όπως ο κ. Ταγκαλής) έχουν πλέον μεταστρέψει ρότα και ρητορική και δηλώνουν ότι, εϕόσον εκλεγούν, θα διατηρήσουν εν τέλει τη Δ.Ε.Υ.Α., η οποία αναμϕίβολα είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις μας, που έχουν βάλει τη σϕραγίδα μας στην ορθή οργάνωση του Δήμου.