Άρθρα

Τρύγος 2018: Από 1 Σεπτεμβρίου οι Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. από παλαιότερες Δηλώσεις, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή.

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε χρόνο Δήλωση Συγκομιδής σταφυλιών μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr).

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής (30 Νοεμβρίου 2018), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.Κ.

Όλοι οι παραγωγοί που καταθέτουν δήλωση συγκομιδής στην οποία δηλώνουν ότι έχουν παράξει στην εκμετάλλευσή τους ποσότητα σταφυλιών μεγαλύτερη των 1.700 Kgr θα πρέπει να δικαιολογούν την άνω των 1.700 Kgr ποσότητα των σταφυλιών Δηλώσεις παραγωγής οίνου.

Παραγωγοί που δηλώνουν παραγόμενη ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 1.700 Kgr και επιλέγουν ως προορισμό στην ηλεκτρονική φόρμα του Υ.Π.Α.Α.Τ την επιλογή «Οινοποίηση από τον δηλούντα» θα πρέπει να οινοποιούν τα σταφύλια τους σε νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία και να καταθέσουν και Δήλωση παραγωγής οίνων για το έτος 2018.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρ. αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή
κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής
στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και
δήλωση παραγωγής.

Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία,
οικονομικοί λόγοι).

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).

Για τους παραγωγούς που παραδίδουν την σταφυλική τους παραγωγή σε Οινοποιεία, Εμπόρους ή Συνεταιρισμό, θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία του κάθε αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος αριθμός) στο τιμολόγιο πώλησης με τα στοιχεία του αγροτεμαχίου που είναι καταχωρημένα στην Δήλωση συγκομιδής του παραγωγού.

The post Τρύγος 2018: Από 1 Σεπτεμβρίου οι Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Omnibus: συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για τον ορισμό των βοσκοτόπων

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη, η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον ορισμό των βοσκοτόπων του Καν.2017/2393/Καν.Omnibus.

 

Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει ζητήματα σχετικά με το απαιτούμενο πληροφοριακό έργο και ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Τα ελάχιστα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

β) Τον ορισμό των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη συγκριτική έρευνα τεχνικών προδιαγραφών.

δ) Τη συμβατότητα με υπάρχοντα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

ε) Τη συγκριτική έρευνα κόστους.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 30-09-2018. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθιό Α’, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή.

β) Ιωάννη Καλκούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α’, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

γ) Δημήτριο Μηλαίο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α’, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καλαβρό, προϊστάμενο του Τμήματος Βοσκήσιμων Γαιών, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθιού και Διεύθυνσης.

δ) Νικόλαο Μπαχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Μέξα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Τοπογράφων-Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων, της ίδιας Διεύθυνσης και Οργανισμού.

ε) Γεώργιο Κοσμίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Κυροδήμου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Τοπογράφων-Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του ίδιου Τμήματος, Διεύθυνσης και Οργανισμού.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Όλγα Παπαϊωάννου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Κορδούλη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης.

The post Omnibus: συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για τον ορισμό των βοσκοτόπων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές σε 852 δικαιούχους Βιολογικής Γεωργίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ολοκληρώθηκε σήμερα 27-08-2018 η διαδικασία ανάρτησης καταστάσεων πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2015 της δράσης  1.1 Βιολογική Γεωργία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Κύπρου 30, Ι.Π. Μεσολογγίου).

Επί των αναρτημένων καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οι απορριπτόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης. Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων ορίζεται η 31/08/2018. (τηλ.  επικοινωνίας 2631361150)

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 852 δικαιούχους παραγωγούς σε σύνολο 1061 αιτήσεων και με συνολικό ποσό πληρωμής  2.052.267,78 Ευρώ.

The post Πληρωμές σε 852 δικαιούχους Βιολογικής Γεωργίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Φυτοφάρμακα: Διαχείριση κενών συσκευασίας

Οδηγίες προς τους παραγωγούς, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου για τις «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων».

Ο χρήστης του γεωργικού φαρμάκου, όταν χρησιμοποιήσει το σύνολο της συσκευασίας πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην υφίσταται σημαντική ποσότητα το σκευάσματος στη συσκευασία που έχει χρησιμοποιηθεί.

Οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά στη συσκευασία κάθε γεωργικού φαρμάκου και πρέπει να τηρούνται πιστά από τον χρήστη του. Εφόσον το γεωργικό φάρμακο είναι στερεάς μορφής και σε συσκευασία μορφής σακούλας, συνήθως η απομάκρυνση του συνόλου του σκευάσματος επιτυγχάνεται με το πλήρες άνοιγμα της εσωτερικής σακούλας, έτσι ώστε ακόμη και μικροποσότητα που τυχόν έχει εγκλωβιστεί στις γωνίες της σακούλας να απομακρύνεται.

Εφόσον το γεωργικό φάρμακο είναι υγρής μορφής και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στη συσκευασία του, η ορθή πρακτική είναι να γίνεται τριπλό ξέπλυμα ή καθαρισμός υπό πίεση.

Τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 

Τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην στεγνώνουν τα υπολείμματα του γεωργικού φαρμάκου και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός τους. Η διαδικασία ξεκινά με τη χρήση του συνόλου του περιεχομένου της συσκευασίας από τον χρήστη τους.

Αφού το υλικό συσκευασίας αφεθεί για μισό λεπτό να στραγγίξει στο ψεκαστικό δοχείο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα του γεωργικού φαρμάκου, γίνονται οι εξής εργασίες: 

 • Φορώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) γεμίζετε με νερό το κενό συσκευασίας από 10% έως 20% του όγκου της συσκευασίας.
 • Τοποθετείτε το καπάκι της συσκευασίας και σφίγγετε για να μην υφίστανται διαρροές
 • Ανακινείται προς όλες της πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας
 • Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό.
 • Επαναλαμβάνεται την ανωτέρω διαδικασία άλλες δύο φορές ή και περισσότερο μέχρι τα νερά ξεπλύματος να είναι καθαρά.

Ξέπλυμα των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων υπό πίεση 

Η πλέον σύγχρονη, αποτελεσματική και ασφαλής διαδικασία ξεπλύματος των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων είναι υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό του ψεκαστικού μέσου.
Συνιστάται ιδιαίτερα για το ξέπλυμα συσκευασιών μεγάλου μεγέθους.

Ο μηχανισμός απαρτίζεται από μπεκ υψηλής πίεσης ειδικά σχεδιασμένο για το ξέπλυμα των κενών συσκευασίας.

Εφόσον δεν αναφέρονται ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή οίκου, οι γενικές αρχές ξεπλύματος υπό πίεση είναι: 

1. Αφήνουμε το κενό συσκευασίας να στραγγίξει στο ψεκαστικό δοχείο για μισό λεπτό αφού αδειάσει.

2. Καρφώνουμε το μπεκ του ξεπλύματος στο χαμηλότερο σημείο της συσκευασίας.

3. Αναποδογυρίζουμε το δοχείο συσκευασίας έτσι ώστε τα νερά ξεπλύματος να αδειάζουν στο ψεκαστικό δοχείο.

4. Ενεργοποιούμε το μπεκ ξεπλύματος για το συνιστώμενο από τον κατασκευαστή χρόνο (γενικά 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) κουνώντας ελαφρά τη συσκευασία για να ξεπλυθεί παντού.

5.Το καπάκι της συσκευασίας ξεπλένεται χωριστά με λίγο νερό και τα απόνερα ρίχνονται και αυτά στο ψεκαστικό δοχείο.

6. Επανατοποθετείται το καπάκι και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κακή πρακτική είναι και το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα.

Το δε κάψιμο των κενών συσκευασίας όχι μόνον συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του χρήση από εισπνοή των τοξικών καπνών.

Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.

The post Φυτοφάρμακα: Διαχείριση κενών συσκευασίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 21/08/2018 έως τις 23/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.162.512,44 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 548 παραγωγοί. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως στο μέτρο για την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και σε δασώσεις. Ακόμη, πληρωμές έγιναν σε επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, σε μελισσοκομικές δράσεις, σε ομάδες τοπικής δράσης leader, σε ελαιουργικούς φορείς κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου – Μαΐου 2018

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 5.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.466,98 € (40% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018.

The post Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου – Μαΐου 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι όχι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση-Αναλυτικά η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018.

2. Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

3. Έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4.α. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το ειδικό πεδίο μη αποδοχής και να αναγραφούν οι λόγοι μη αποδοχής.

β. Όταν εκμισθώνεται ή υπεκμισθώνεται ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες ή υπεκμισθωτές, κατά περίπτωση, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται από έναν εκ των ιδιοκτητών ή υπεκμισθωτών του ακινήτου, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εδάφια β’ και γ’ της προηγούμενης περίπτωσης.

Μη υπόχρεοι σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

1. Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

2. Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (ή Δημοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

3. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 οι «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή, υπεκμισθωτή ή τρίτου που λειτουργεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, εφόσον ένας εκ των συνιδιοκτητών ορίζεται ως «Διαχειριστής Ακινήτου», δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ούτε οι λοιποί συνιδιοκτήτες.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εδώ.

The post Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μέχρι 31/8 οι εισφορές του ΕΦΚΑ

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, οι εισφορές Ιουλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 31.8.2018.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

The post Μέχρι 31/8 οι εισφορές του ΕΦΚΑ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μαστίτιδα αιγοπροβάτων:  Όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί

Αναλυτική ενημέρωση για την ασθένεια που ταλαιπωρεί τα ζώα και προβληματίζει τους κτηνοτρόφους.

Μαστίτιδα καλείται η φλεγμονή του μαστικού αδένα, που οφείλεται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες. Χαρακτηρίζεται από την αύξηση των λευκοκυττάρων στο γάλα και τα παθολογικά ευρήματα στο μαστικό ιστό.

Είναι η πιο σημαντική ασθένεια του μαστικού αδένα και στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις εκτροφές προβάτων και αιγών με μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η οικονομική σημασία της νόσου οφείλεται στην απώλεια της λειτουργίας του μαστικού αδένα και στην ανάγκη πρόωρης απομάκρυνσης των θηλυκών ζώων.

Οι οικονομικές απώλειες, όμως, δεν περιορίζονται εκεί, αλλά επιβαρύνονται από το θάνατο των ασθενών θηλυκών ζώων, τα έξοδα αντικατάστασης των ζώων που σφάζονται πρόωρα, τις κτηνιατρικές δαπάνες, τη μειωμένη γαλακτοπαραγωγή, την αυξημένη θνησιμότητα και τη μικρότερη από την κανονική αύξηση βάρους των αρνιών και εριφίων, την υποβάθμιση της ποιότητας του γάλατος λόγω μεταβολών στη σύνθεση του, την απόρριψη γάλακτος ακατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση και τη μειωμένη γονιμότητα των προσβεβλημένων ζώων.

ΑΙΤΙΑ

Τα βακτήρια Staphylococcus aureus subsp. aureus και Pasteurella haemolytica είναι οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες στις μαστίτιδες. Έχει βρεθεί ότι ευθύνονται για το 80% περίπου των περιπτώσεων στις οποίες έχει προσδιοριστεί ο αιτιολογικός παράγοντας.

Το βακτήριο Staphylococcus aureus subsp. aureus είναι ο πιο σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας κλινικής μαστίτιδας σε αρμεγόμενα αιγοπρόβατα, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει από υποκλινική έως υπεροξεία κλινική μαστίτιδα, ενώ το βακτήριο Pasteurella haemolytica είναι ο πιο σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας κλινικής μαστίτιδας σε θηλάζουσες προβατίνες και αίγες.

 • Περιστατικά μαστίτιδων από εντεροβακτηρίδια, όπως Escherichia coli ή Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae, έχουν αναφερθεί σε ενσταυλισμένα κοπάδια συνηθέστερα στην αμέσως μετά τον τοκετό περίοδο τους.
 • Το βακτήριο Arcanobacterium pyogenes θεωρείται ο πιο συχνός αιτιολογικός παράγοντας μαστίτιδας κατά την ξηρή περίοδο, ιδιαίτερα σε συνεργασία με Peptococcus indolicus.

Τα μυκοπλάσματα Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp capricolum και Mycoplasma putrefaciens προκαλούν λοιμώδη αγαλαξία, ενώ άλλα μυκοπλασματοειδή, που προκαλούν μαστίτιδα είτε εισβάλλοντας στο μαστικό αδένα από τη θηλή, είτε φτάνοντας εκεί προερχόμενα από το αίμα, είναι τα Acholeplasma oculi, Mycoplasma bovigenitalium, Mycoplasma bovis, Mycoplasma californicum και Mycoplasma canadese.

 • Ο ιός της προϊούσας πνευμονίας (αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Lenti- ιός της οικογένειας Retroviridae) μπορεί να προκαλέσει σκληρυντική μαστίτιδα και υπογαλαξία στα αιγοπρόβατα, εναλλακτικά μπορεί να προκαλέσει ατροφία των μαστικών αδένων.
 • Τα βακτήρια Actinobacillus lignieresii, Actinobacilus seminis, Bacillus cereus, Brucella melitensis, Burkholderia cepacia, Chlamydophila abortus, Clostridium perfringens, Corynebacterium mastitidis, Corynebacterium bovis, Corynebacterium camporealensis, Corynebacterium pseudotuberculosis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Pasterella thehalosi, Pseudomonas aeruginosa και Serratia macrescens έχουν ενοχοποιηθεί για περιπτώσεις μαστίτιδας.
 • Αναφέρονται περιπτώσεις μαστίτιδας από τους μύκητες Aspergillus fumigatus και Candida krusei.

Περιστατικά μαστίτιδας από στρεπτόκοκκους παρατηρούνται κυρίως σε εκτροφές με μηχανική άλμεξη, πάντως οι στρεπτόκοκκοι δε θεωρούνται συχνοί και σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες της ασθένειας στα μικρά μηρυκαστικά.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες:

  Διάφορα έντομα, ιδιαίτερα η μύγα Hydrotoea irritans, μπορούν να μεταδώσουν βακτήρια λόγω του διαδοχικού παρασιτισμού σε θηλές ασθενών και υγιών ζώων. Επίσης, η επιμόλυνση των θηλών ενσταυλισμένων ζώων με κόπρανα, οδηγεί σε μόλυνση μαστικών αδένων με εντεροβακτήρια.

 • Γενετικοί παράγοντες:

  Η κληρονομησιμότητα της ανθεκτικότητας στη μαστίτιδα είναι πολύ μικρή, όμως ίσως υπάρχουν κάποιες φυλές προβάτων πιο ανθεκτικές στη μαστίτιδα από άλλες, όπως οι φυλές Merinos, Finnish Landrance, Rambouillet. Επιπλέον, οι γενετικοί παράγοντες ίσως επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των τοπικών μηχανισμών άμυνας στο μαστικό αδένα.

Μορφολογικοί παράγοντες:

Παράγοντες, όπως το μήκος ή η διάμετρος της θηλής, είναι πιθανό να επηρεάζουν την είσοδο βακτηρίων στο μαστικό αδένα. Ακόμα, μαστοί με θηλές, που δεν προπίπτουν, θεωρούνται λιγότερο ευπαθείς σε μαστίτιδα από “εκκρεμοειδείς” μαστούς. Η υπερπλήρωση του μαστικού αδένα με γάλα, το οποίο τρέχει από τη θηλή, μπορεί να προδιαθέσει σε μαστίτιδα, καθώς η ανοιχτή θηλή αποτελεί πύλη εισόδου βακτηρίων. Έτσι, προκύπτει ότι ζώα με υπερμεγέθεις θηλές, των οποίων είναι δύσκολος ο θηλασμός, είναι πιο ευπαθή στην εμφάνιση μαστίτιδας.

Ζωοτεχνικοί παράγοντες:

Γενικά, αναφέρεται ότι η μαστίτιδα παρουσιάζεται συχνότερα μετά από έντονους κρύους ανέμους. Η βόσκηση σε λασπώδη εδάφη έχει συσχετιστεί με μαστίτιδα λόγω μόλυνσης των μαστικών αδένων από το έδαφος, αλλά και η εκτροφή σε προβατοστάσια έχει συσχετιστεί με μαστίτιδα οφειλόμενη σε εντεροβακτηρίδια.

Η συχνότητα κλινικής μαστίτιδας είναι αυξημένη σε εκτροφές, όπου τα ζώα σταβλίζονται σε ζωοστάσια με σχαρωτό μεταλλικό έδαφος, από ό,τι σε ζωοστάσια με έδαφος καλυμμένο με στρωμνή. Ο ενσταβλισμός των ζώων σε μικρούς στάβλους, στους οποίους τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα πολλών κινήσεων και η συγκέντρωση σωματιδίων σκόνης και μικροβίων είναι αυξημένη, προδιαθέτει σε μαστίτιδα.

Η αύξηση της συχνότητας άλμεξης από 2 σε 3 φορές καθημερινά, οι λανθασμένα ρυθμισμένες αρμεκτικές μηχανές και η κατάκλιση των ζώων αμέσως μετά την άλμεξη τους προδιαθέτουν σε μαστίτιδα. Η παράλειψη της απολύμανσης ή η ελλιπής απολύμανση των χεριών των αρμεκτών ή των αρμεκτικών συστημάτων προδιαθέτει σε μαστίτιδα.

 • Ηθολογικοί παράγοντες: Ο θηλασμός από κάθε αρνί περισσότερων από μιας προβατίνας, προδιαθέτει σε μετάδοση παθογόνων βακτηρίων από κάποιο ασθενές ζώο σε κάποια άλλα υγιή.

Διατροφικοί παράγοντες:

Σε κλινικές μελέτες βρέθηκε ότι η χορήγηση σεληνίου και βιταμίνης Ε σε γαλακτοπαραγωγά ζώα, σχετιζόταν με μείωση της συχνότητας κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας, του ποσοστού προσβολής, της κλινικής βαρύτητας και της διάρκειας των ενδομαστικών μολύνσεων σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, έτσι σε Ελληνικές εκτροφές με χαμηλά επίπεδα σεληνίου και βιταμίνης Ε παρατηρήθηκαν αυξημένα κρούσματα κλινικής μαστίτιδας σε σύγκριση με εκτροφές που είχαν κανονικά επίπεδα αυτών των ουσιών. Επίσης, η ψευδαργυροπενία προδιαθέτει σε μαστίτιδα, καθώς ο ψευδάργυρος παίζει σημαντικό ρόλο στην ακεραιότητα και τη λειτουργία των κεράτινων σχηματισμών του σώματος.

Θεωρείται ότι προβατίνες, που βόσκουν σε λιβάδια τριφυλλιού με μεγάλη συγκέντρωση οιστρογόνων, είναι ευπαθείς σε μαστίτιδα. Η χορήγηση σιτηρεσίου με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαμβακόπιτα οδηγεί σε μαστίτιδα, αντίθετα η χορήγηση σιτηρεσίων, που αποτελούνται από σταυρανθή ή ψυχανθή φυτά, ίσως προστατεύει από τη μαστίτιδα, καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα του γάλακτος σε θειοκυανικά οξέα.

 • Νοσολογικοί παράγοντες:

  Τραυματισμοί της θηλής, οι οποίοι προκαλούνται από λοιμώδεις ασθένειες ή από την αρμεκτική μηχανή ή από τα δόντια των αμνοεριφίων ή κατά το κούρεμα προδιαθέτουν σε μαστίτιδα, λόγω μείωσης της τοπικής αμυντικής ικανότητας του ζώου.

Οι παραπάνω θεωρούνται προδιαθέτοντες παράγοντες της μαστίτιδας των αιγοπροβάτων χωρίς όμως να έχει καθοριστεί με βεβαιότητα η συμβολή ή το ποσοστό συμμετοχής καθενός στην αιτιολογία της ασθένειας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα αιγοπρόβατα παρουσιάζεται η κλινική μαστίτιδα, η οποία εμφανίζεται με ποικιλία κλινικών συμπτωμάτων και η υποκλινική μαστίτιδα, στην οποία η φλεγμονή του μαστικού αδένα δεν είναι κλινικά εμφανής.

 • Κλινικη μαστίτιδα:

 1. Κλινικη μαστίτιδα στη γαλακτικη περίοδο:

  Ο Quinlivan (1968) και ο Clark (1980) διέκριναν, με γνώμονα τη διάρκεια και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τρείς μορφές κλινικής μαστίτιδας: την υπεροξεία, την οξεία και τη χρόνια.

Στην υπεροξεία παρουσιάζονται εντοπισμένα συμπτώματα στο μαστό και γενικευμένα κλινικά συμπτώματα, όπως πυρετός (>42οC), ταχυκαρδία, απάθεια, μυϊκή αδυναμία, μυϊκός τρόμος, απώλεια της όρεξης και απουσία μηρυκασμού. Η νόσος εμφανίζεται απότομα και έχει ταχύτατη εξέλιξη. Συνήθως το ασθενές, ζώο καταλήγει στο θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.

♦Η οξεία μαστίτιδα εκδηλώνεται με τοπικά συμπτώματα στο μαστικό αδένα και σπάνια με ελαφρά γενικευμένα συμπτώματα. Στην πλειονότητα των περιστατικών οι αλλοιώσεις εντοπίζονται σε έναν μαστικό αδένα. Το πρώτο κλινικό εύρημα είναι η αλλοίωση του μαστικού εκκρίματος, το οποίο αρχικά έχει αυξημένο ιξώδες ή περιέχει νιφάδες ή πήγματα και αργότερα γίνεται ορώδες, πυώδες, οροαιματηρό ή αιματηρό. Η χωλότητα και η άρνηση θηλασμού βοηθούν στην εντόπιση των ασθενών ζώων μέσα στο κοπάδι.

Ο προσβεβλημένος μαστός είναι θερμός, εξοιδημένος, σκληρός και επώδυνος, ενώ σε περίπτωση γαγγραινώδους μαστίτιδας γίνεται κυανωτικός. Τα μαστικά λεμφογάγγλια είναι συνήθως διογκωμένα. Η αλλαγή χρώματος του δέρματος του μαστού ξεκινά από το δέρμα της θηλής και προοδευτικά εξαπλώνεται στο δέρμα ολόκληρου του μαστικού αδένα και ορισμένες φορές και στο κοιλιακό ή έσω μηριαίο τοίχωμα του ζώου.

Εν συνεχεία η περιοχή γίνεται μαύρη με υποδόριο εμφύσημα, ενώ πιθανή είναι και η εμφάνιση μαστίτιδας και στον άλλο μαστικό αδένα. Η νόσος μπορεί να καταλήξει σε νέκρωση του μαστικού αδένα, η οποία συνήθως ξεκινά από την περιοχή γύρω από τη θηλή, και σε απόπτωση τμήματος μαστικού ιστού, που ακολουθείται από ουλοποίηση του.

Σε περιπτώσεις ουλοποίησης τα ζώα κερδίζουν ξανά βάρος και η αναπαραγωγή τους συνεχίζεται κανονικά. Άλλη πιθανή κατάληξη είναι ο σχηματισμός αποστημάτων στο μαστικό παρέγχυμα, που συχνά οδηγούν σε αναζωπύρωση της νόσου. Τέλος, μια τρίτη πιθανή κατάληξη είναι η μετάπτωση σε υποκλινική μαστίτιδα.

2. Κλινική μασίτιδα στην ξηρή περίοδο:

Η μαστίτιδα της ξηρής περιόδου εμφανίζεται συνήθως με το σχηματισμό πυωδών ενδομαστικών αποστημάτων, με διάχυτη σκλήρυνση ή με την παρουσία οζιδίων στο μαστικό παρέγχυμα. Προχωρεί με αργό ρυθμό, δεν υπάρχουν έντονα κλινικά συμπτώματα και γίνεται αντιληπτή κατά την ενδελεχή κλινική εξέταση των αιγών και προβατίνων κατά τον απογαλακτισμό ή πριν το ζευγάρωμα. Ενδέχεται οι ανιχνευόμενες περιπτώσεις μαστίτιδας ξηρής περιόδου να είναι έλαφράς μορφής περιπτώσεις χρόνιας μαστίτιδας, που δεν ανιχνεύτηκαν στην οξεία τους φάση.

 • Υποκλινική μαστίδα:

  Στην υποκλινική μαστίτιδα δεν παρουσιάζεται κανένα κλινικό σύμπτωμα. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η αύξηση των σωματικών κυττάρων στο γάλα και η μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Ακόμα, παρατηρείται μείωση της περιεκτηκότητας του γάλακτος σε λίπος, καζεϊνες και λακτόζη, ενώ καθυστερεί και η ανάπτυξη των αμνοεριφίων λόγω της μειωμένης γαλακτοπαραγωγής. Συνήθως η διάγνωση της υποκλινικής μαστίτιδας δεν γίνεται έγκαιρα, ενώ είναι δυνατό η υποκλινική μαστίτιδα να μεταπέσει σε κλινική.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αγωγή πρέπει να βασίζεται στην άμεση έναρξη της με τη διαπίστωση των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων, την πραγματοποίηση ενδομαστικής έγχυσης αντιβιοτικών συνδιαζόμενη με υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγηση σε περιπτώσεις συνύπαρξης μαστικών και γενικευμένων συμπτωμάτων και τέλος στη χρήση αντιβιοτικών γνωστών για την αποτελεσματικότητα τους.

Η έγκαιρη διάγνωση της μαστίτιδας, ο άμεσος διαχωρισμός των ασθενών ζώων και η αποτελεσματική θεραπεία των κλινικών περιστατικών συμβάλουν αποτελεσματικά στην μείωση της βαρύτητας, αλλά και της διάρκειας της μόλυνσης των ήδη μολυσμένων μαστικών αδένων.

⇔Ιδανικά η θεραπευτική αγωγή πρέπει να πραγματοποιείται με φάρμακα στενού φάσματος αποτελεσματικά για τον εκάστοτε αιτιολογικό παράγοντα της νόσου. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για έγκαιρη έναρξη της θεραπείας και του χρόνου που χρειάζεται για την απομόνωση και ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα καθώς και για την πραγματοποίηση δοκιμής ευαισθησίας, η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει “τυφλά” με κάποιο ευρέος φάσματος αντιμικροβιακό παράγοντα.

Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαία η συλλογή δειγμάτων μαστικού εκκρίματος για την πραγματοποίηση πλήρους μικροβιολογικής εξέτασης. Αυτό βοηθά και στην τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής, εφόσον η τελευταία συνάγεται από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη.

Ενδομαστική χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων:

Χρησιμοποιούνται διάφορα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για ενδομαστική έγχυση αντιμικροβιακών παραγόντων, τα οποία περιέχουν ευρέος φάσματος αντιβιοτικά ή συνδιασμό αντιβιοτικών στενού φάσματος (αμπικιλλίνη, ερυθρομυκίνη, κλοξακιλλίνη, λινκομυκίνη, νεομυκίνη, οξυτετρακυκλίνη, προκαϊνική πενικιλλίνη, ριφαμυκίνη, πρεδνιζολόνη).

Πριν την ενδομαστική χορήγηση αντιμικροβιακού παράγοντα, η περιοχή γύρω από το στόμιο της θηλής πρέπει να καθαρίζεται με επιμέλεια και να απολυμένεται. Εν συνεχεία η πλαστική σύριγγα εισάγεται στο θηλαίο πόρο με προσοχή, ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός του επιθηλίου της θηλής , όπου και αδειάζεται όλο το περιεχόμενο της.

 • Υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή:

  Η υποστηρικτική αγωγή περιλαμβάνει τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδων παραγόντων, με σκοπό τη μείωση της βαρύτητας των κλινικών συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ευζωίας του ζώου.

 • Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων:

  Η συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η διαδρομή της νόσου είναι υπεροξεία και συνοδεύεται από γενικευμένα συμπτώματα, άρα υπάρχει ενδεχόμενο βακτηριαιμίας.

Σε χρονίζουσα, υποξεία μαστίτιδα, όπου υπάρχει πιθανότητα απόφραξης του εκφορητικού συστήματος του μαστικού αδένα από συσσωματώματα κυττάρων και βακτηρίων, παρεμποδίζοντας έτσι τη διάχυση του ενδοματικού αντιβιοτικού.

 • Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αποστημάτων στο μαστικό αδένα.

Η συχνή εξέταση του γάλακτος με σκοπό τον προσδιορισμό του αριθμού των σωματικών κυττάρων βοηθά στην γρήγορη διάγνωση και θεραπεία των υποκλινικών μαστίτιδων. Ένας έμμεσος τρόπος ανίχνευσης της αύξησης των σωματικών κυττάρων στο γάλα, που μπορεί να εφαρμαστεί επιτόπου σε κάποια εκτροφή, είναι η δοκιμή California Mastitis Test (CMT). Η δοκιμή αυτή αποτελείται από τη ανάμιξη περίπου 2ml γάλακτος με ίση ποσότητα αντιδραστηρίου (3% λαουρυθοθειικό νάτριο). Η ανάμιξη γίνεται με λήψη δείγματος γάλακτος σε κύπελλο διαμέτρου 7,5 εκατοστών και βάθους 2 εκατοστών ειδικής συσκευής, μετά την τοποθέτηση της κάτω από τους μαστικούς αδένες του ζώου, άμεση πρόσθεση του αντιδραστηρίου και ανάμιξη τους με κυκλικές κινήσεις της συσκευής. Το αποτελεσμα της δοκιμής βαθμολογείται με έναν από τους πέντε βαθμούς αντίδρασης: << αρνητικό >> όπου παρατηρείται απουσία αντίδρασης ή παρουσία μικρής αρχικής κοκκίωσης που διαλύεται γρήγορα, << ίχνη >> με παρουσία μικρής κολλώδους μάζας, πιό ευκρινούς στο άκρο του κυπέλλου, << 1 >> με παρουσία μεγάλης κολλώδους μάζας, που δεν συγκεντρώνεται κατά την ανακίνηση του μίγματος, << 2 >> με παρουσία μεγάλης κολλώδους μάζας ή ημιστερεού πήγματος, που συγκεντρώνεται στο κέντρο ή μετακινείται προς το άκρο κατά την ανακίνηση του μίγματος, << 3 >> με παρουσία στερεού και κολλώδους πήγματος, που σχηματίζει ομοιογενή μάζα προσκολλημένη στο βυθό του κυπέλλου. Βαθμολόγηση της αντίδρασης με τουλάχιστον << 1 >> θεωρείται ενδεικτική υποκλινικής μαστίτιδας.

⇒Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στο πρόβλημα της αγαλαξίας, αφού η μαστίτιδα αποτελεί βασικό αίτιο «αγαλαξίας» σε ένα ποίμνιο και συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες. Η αγαλαξία λοιπόν είναι η μείωση της ποσότητας του αρμεγόμενου γάλακτος ή ο μη φυσιολογικός πρώιμος τερματισμός της γαλακτοπαραγωγής μιας προβατίνας ή γίδας. Θα πρέπει να εξεταστεί η υγεία του μαστού των ζώων, όπου διαπιστώνεται το πρόβλημα.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η πρόληψη της μαστίτιδας βασίζεται και επιτυγχάνεται κυρίως με διαχειριστικές μεθόδους (Jones 1991). To πρόγραμμα πρόληψης της μαστίτιδας των αιγών και των προβατίνων πρέπει να παρουσιάζει οικονομικό όφελος, να γίνεται κατανοητό από τους κτηνοτρόφους που θα το εφαρμόσουν, να μπορεί να ενσωματώνεται μέσα στο γενικό σύστημα διαχείρισης του κοπαδιού και να έχει προτεραιότητα την καταπολέμηση μικροβίων επικίνδυνων για την υγεία των καταναλωτών των ζωοκομικών προϊόντων.

 • Για την πρόληψη της νόσου σε αίγες ή προβατίνες, που θηλάζουν ερίφια ή αρνιά αντίστοιχα, συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 • Μείωση της πυκνότητας των ζώων στο σταυλο.

Βελτίωση της γενικής κατάστασης των ζώων και ορθολογική διατροφή τους, ώστε να διατηρούν ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

 • Χωρισμός των μεγάλων τοκετοομάδων και εφαρμογή τεχνητού θηλασμού σε αρνιά και ερίφια.
 • Διατήρηση υγιών θηλών και άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αλλοιώσεων τους, καθώς η Pasteurella haemolytica μεταδίδεται από τα νεογέννητα στα θηλυκά ζώα και πρέπει να γίνει προσπάθεια μείωσης της μετάδοσης του μικροοργανισμού και διατήρησης της αμυντικής ικανότητας του ζώου. Πέραν της άμεσης θεραπείας τους, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των θηλάζοντων νεαρών ζώων από τη μητέρα τους για πρόληψη της μόλυνσης της θηλής.
 • Άμεση και κατά το δυνατόν αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού μαστίτιδας.
 • Για την πρόληψη της νόσου σε αίγες ή προβατίνες, που αρμέγονται, συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Η σωστή προετοιμασία των ζώων πριν από κάθε άρμεγμα, η οποία ελαττώνει τον αριθμό μικροβίων στη θηλή και το θηλαίο πόρο και μειώνει τον κίνδυνο εισόδου βακτηρίων στο μαστικό αδένα. Η προετοιμασία περιλαμβάνει το πλύσιμο του μαστού και την απόρριψη των πρώτων ριπών γάλακτος των μαστικών αδένων κάθε αίγας και προβατίνας.

 • Η εφαρμογή σωστής διαδικασίας άλμεξης, δηλαδή η τήρηση της ώρας και της συχνότητας άλμεξής, η έγκαιρη εντόπιση των περιστατικών μαστίτιδας και η χωριστή άλμεξη των ζώων με μαστίτιδα.
 • Το προσεκτικό χειρωνακτικό άρμεγμα με τη χρήση γαντιών από τους αλμεκτές ή έστω με σωστή καθαριότητα των χεριών τους πριν την άλμεξη.
 • Σε περίπτωση μηχανικής άλμεξης είναι σημαντική η τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του συστήματος, η σωστή προσαρμογή και η απομάκρυνση της αρμεκτικής μονάδας και η τήρηση του προγράμματος καθαρισμού και συντήρησης των αρμεκτικών μηχανών προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί των θηλών και η πρόκληση μαστίτιδας.

Η απολύμανση των θηλών μετά από κάθε άρμεγμα συμβάλει σημαντικά στη πρόληψη της μαστίτιδας.

 • Σε πολλές μελέτες αποδείχθηκε ότι η απολύμανση των θηλών μετά από κάθε άρμεγμα ελαττώνει τη συχνότητα της μαστίτιδας έως και 50%. Η απολύμανση των θηλών πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικά προϊόντα απολύμανσης και να αφορά και τις δύο θηλές του ζώου σε όλο το μήκος τους.
 • Η μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην εκτροφή με την εφαρμογή συχνών αλλαγών της αχυροστρωμνής των στάβλων, με τον καθαρισμό και την απολύμανση του δαπέδου των σταυλικών εγκαταστάσεων, την καταπολέμηση των εντόμων και την συχνή αλλαγή των βοσκοτόπων συμβάλουν στη μείωση των περιστατικών μαστίτιδας.
 • Η διατήρηση της υγείας των θηλών και η άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αλλοιώσεων τους.

Η αποτελεσματική θεραπεία όλων των περιστατικών κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας με σκοπό τη μείωση της απέκκρισης των μικροοργανισμών από τα ασθενή ζώα, τη μείωση της μόλυνσης στην εκτροφή και συνακόλουθα τον κίνδυνο μόλυνσης και των υπολοίπων ζώων.

 • Η χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, που αποσκοπεί στην αποδομή των υφιστάμενων, συνήθως υποκλινικών, λοιμώξεων και στην πρόληψη νέων μολύνσεων κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, όπου ο μαστικός αδένας είναι ιδιαίτερα ευπαθής.
 • Η απομάκρυνση από την εκτροφή ζώων με χρονίζουσα, με εμμένουσα ή με αναζωπυρούμενη μαστίτιδα. Γενικά, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σχετικά με την απομάκρυνση ζώων με μαστίτιδα. Η πρώτη αναφέρεται στη σφαγή οποιουδήποτε ζώου εμφανίζει τις παραπάνω καταστάσεις, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στη σφαγή μόνο των ζώων, που δε βελτιώνονται μετά τη χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων στο τέλος της γαλακτικής περιόδου.

Ο εμβολιασμός προβατίνων ή αιγών με κλασσικές μεθόδους ανοσοπροφύλαξης δεν προστατεύει αποτελεσματικά από τη μαστίτιδα, αλλά απλώς συντελεί στην εκδήλωση πιο ελαφρών κλινικών συμπτωμάτων της. Η αδυναμία πλήρους προστασίας των ζώων οφείλεται στην πληθώρα αιτιολογικών παραγόντων της νόσου, καθώς η προφύλαξη εναντίον όλων είναι πρακτικά αδύνατη, στις ιδιαιτερότητες κάθε αιτιολογικού παράγοντα όσον αφορά την ανοσολογική ανταπόκριση του ζώου έναντι αυτού και στην ανεπαρκή ανταπόκριση του μαστικού αδένα μετά από εμβολιασμό με κλασσικές μεθόδους χορήγησης αντιγόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Γ.Χ. Φθενάκης, Β.Σ. Μαυρογιάννη και Η.Α. Φράγκου (Αναπαραγωγή μικρων μηρυκαστικων: Παθολογία της αναπαραγωγής- Μαιευτική- Αναπαραγωγική διαχείρηση 2008)
 • “Διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν τα μεγάλα αιγοπρόβατα (μεγαλύτερα των 14 μηνών) σε σφαγή.” Μεταπτυχιακή διατριβή της Παγώνα Π. Αναστασίας, Θεσσαλονίκη 2010

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

The post Μαστίτιδα αιγοπροβάτων:  Όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Τι ισχύει για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια  

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που περιγράφει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Με την υπ’ αριθμ 561/26111/05.03.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ

 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.
 2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω ενίσχυση.
 3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 7.521.638 € και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ανέρχεται σε 18.500 εκτάρια.
 5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 407€ ανά εκτάριο
 6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση ανά έτος.
 7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 19 και ποικιλίες πορτοκαλιών της ομάδας καλλιέργειας 37) ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων πορτοκαλεώνων για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2019.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

 • σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
 • απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια χυμοποίησης  υποχρεούνται:

 1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης πορτοκαλιών χυμοποίησης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0104: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
 2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.
 3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 3 έτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Α. Οι φορείς, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται:

 1. Να παραδίδουν την ποσότητα πορτοκαλιών χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του γεωργού και τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση.
 3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
 4. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν:

 1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για κάθε παραγωγό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη πορτοκαλιών προς χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία, το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά.
 2. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
 3. Να τηρούν ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης και παραγομένων προϊόντων. Το εν λόγω ισοζύγιο αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης εντός και εκτός του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 4. Να επιβεβαιώνουν τις ποσότητες πρώτης ύλης που έχουν παραλάβει από τις αναγγελίες των ομάδων παραγωγών, στη σχετική εφαρμογή.
 5. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι:

-έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης

-έχουν παραδώσει από 01.01.2018 έως 31.12.2018 τουλάχιστον 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων πορτοκαλεώνων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών (με κωδικούς ομάδας καλλιέργειας 19 και 37)

 • Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πορτοκαλεώνων – οι οποίες περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.1
 • Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 • Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

 

The post Τι ισχύει για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια   appeared first on Ένωση Αγρινίου.