Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

Σε ισχύ η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση – Αναλυτικά τα μέτρα επί υποψίας και επί επιβεβαίωσης της ασθένειας.

Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι στόχοι, οι φορείς εφαρμογής τους προγράμματος, οι γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, η κατανομή δείγματος ανά Περιφεριακή Ενότητα αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή και στα αιγοπρόβατα, μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.

β) Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού του ΚΠ σε ζώο-μάρτυρα, απαιτείται η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

γ) Η έρευνα, μέσω της εντομολογικής επιτήρησης, του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη Χώρα.

Κρούσματα και εστίες καταρροϊκού πυρετού

Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι ζώο που πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ζώο που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

β) ζώο μάρτυρας (δείκτης) το οποίο εμφάνισε αρνητικό ορολογικό αποτέλεσμα σε προηγούμενη δοκιμή και έχει μετατραπεί ορολογικά από αρνητικό σε θετικό (ορομετατροπή), σε ό,τι αφορά στα αντισώματα, σε τουλάχιστον έναν ορότυπο του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου από την στιγμή της δοκιμής,

γ) ζώο από το οποίο έχει απομονωθεί και ταυτοποιηθεί ο ιός του καταρροϊκού πυρετού,

δ) ζώο το οποίο έχει ευρεθεί θετικό, κατόπιν ορολογικών δοκιμών για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου ή από το οποίο έχει ταυτοποιηθεί το αντιγόνο του ιού ή το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (RNA) από έναν ή περισσότερους ορότυπους του καταρροϊκού πυρετού.

Επιπλέον, μία σειρά επιδημιολογικών στοιχείων πρέπει να υποδηλώνει ότι η παρουσία κλινικών συμπτωμάτων ή αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, που συνιστούν μόλυνση από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι συνέπεια της κυκλοφορίας του ιού στην εκμετάλλευση που βρίσκεται το ζώο και όχι της εισόδου εμβολιασμένων ή οροθετικών ζώων από απαγορευμένες ζώνες σε αυτήν.

Εστία είναι η εκμετάλλευση ή ο χώρος που βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συγκεντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν ένα ή περισσότερα κρούσματα.
Πρωτογενής εστία είναι η εστία η οποία δεν συνδέεται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία ή συνεπάγεται την οριοθέτηση μιας απαγορευμένης ζώνης ή την αλλαγή της υφιστάμενης απαγορευμένης ζώνης.

Απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη που αποτελείται από την ζώνη προστασίας και επιτήρησης και δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του π.δ. 33/2003.

Μέτρα επί υποψίας Καταρροϊκού Πυρετού

1. Σε περίπτωση υποψίας ΚΠ, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας, ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

2. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής, επιδημιολογικής και εργαστηριακής έρευνας που διεξάγεται από την αρμόδια Αρχή. Συλλέγονται δείγματα αίματος και άλλων ιστών από όλα τα ύποπτα ζώα της εκμετάλλευσης και αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επιβληθεί άμεση θανάτωση των κλινικά ύποπτων ζώων που ενδεχομένως υπάρχουν στην εκτροφή, για την συλλογή παθολογικού υλικού και την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακής εξέτασης.

Η εκτροφή εξακολουθεί να υπόκειται σε επίσημη επιτήρηση μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος. Εάν υπάρχουν ενδείξεις από την διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας, ότι η εκμετάλλευση που βρισκόταν το ζώο, όταν ανέκυψαν οι υπόνοιες ΚΠ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο μολύνθηκε, πρέπει να τεθεί, επιπλέον, σε επιτήρηση και η δεύτερη εκμετάλλευση στην οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έλαβε χώρα η μόλυνση. Σε περίπτωση στην οποία η εκτροφή, στην οποία διαπιστώθηκε υποψία ΚΠ, είναι συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την δήλωση της υποψίας.

3. Με ευθύνη της τοπικής αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση που τίθεται υποψία ΚΠ σε μία εκτροφή, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού και εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβάνουν χώρα:

(α) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων, σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία του ΚΠ.

(β) Επεξήγηση των ισχύοντων νομικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων.

(γ) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής για τις υποχρεώσεις του, σε ό,τι αφορά στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ζώων της εκτροφής (δηλαδή απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώων από την ύποπτη εκτροφή) τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος.

(δ) Ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων επί υποψίας ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

Μέτρα επί επιβεβαίωσης Καταρροϊκού Πυρετού

1. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, στην εκτροφή όπου ανιχνεύθηκε κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής, εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση που ανιχνεύεται εστία ΚΠ:

(α) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία του ΚΠ και ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του που αφορούν στα περιοριστικά μέτρα και στην κλινική επιτήρηση.

(β) Ατομική σήμανση και καταγραφή όλων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών ζώων της εκτροφής.

(γ) Αυξημένη κλινική επιτήρηση στην εκτροφή, για τον εντοπισμό ζώων με ύποπτα κλινικά συμπτώματα η οποία έχει διάρκεια πενήντα (50) ημέρες από κοινοποιήσεως του θετικού αποτελέσματος και λήγει μόνο εφόσον δεν παρατηρηθεί κρούσμα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα ή δεν ανιχνευθεί εργαστηριακά το γονιδίωμα του ιού κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ορομετατροπής μάρτυρα, πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος του συνόλου των ζώων-μαρτύρων της εκτροφής και διενέργεια δειγματοληψιών από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής (συλλογή αριθμού δειγμάτων κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, της επιδημιολογικής εικόνας στην περιοχή και σε συνεννόηση με την Κεντρική Υπηρεσία).

(δ) Σε περίπτωση στην οποία η εκτροφή, στην οποία διαπιστώθηκε το κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), είναι συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την γνωστοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος.

(ε) Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

(στ) Ενίσχυση της επιτήρησης στις εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών της περιοχής, η οποία, επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιοχές, όπου ανιχνεύονται οροθετικά ζώα-μάρτυρες.

(ζ) Σε συνεργασία με τις κατά τόπους μετεωρολογικές υπηρεσίες, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που καταγράφηκαν κατά τις 40-20 προηγούμενες ημέρες από την δειγματοληψία του θετικού ζώου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), προκειμένου να εντοπιστεί-κατά το δυνατόν-πιθανή πηγή προέλευσης εντόμων φορέων και να εφαρμοστούν μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων εντόμων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συμπεριλαμβάνονται στην επιδημιολογική έρευνα που διεξάγουν οι αρμόδιες Αρχές.

(η) Επιπρόσθετα μέτρα καθορίζονται με εγκυκλίους του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αναλόγως της επιδημιολογικής κατάστασης του ΚΠ στην Χώρα μας.

3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής, στην εκτροφή όπου επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα ΚΠ επιβάλλονται, τα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της εκτροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση επιβεβαιωμένου εργαστηριακά κρούσματος ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος ΚΠ.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ.

The post Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου appeared first on Ένωση Αγρινίου.