Παράταση στην υποβολή δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις – Αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέχρι 31/12/2018.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο, αφού ορίζει ότι χορηγείται παράταση για την καταβολή του τέλους διατήρησης του δικαιώµατος κατοχής αδειών παραγωγής για το έτος 2016 και ότι ειδικά για τα έτη 2017 έως 2019 θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας υπόχρεων καταβολής του ως άνω τέλους, με το άρθρο 9 «Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας» του εν λόγω νομοσχεδίου, καθορίζει τα εξής:

Με την περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούµενο της υποβολής έτος.

Με το άρθρο 29 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης που αφορά στο έτος 2014 πέραν της 31.3.2015 και, ειδικότερα, για το χρονικό διάστηµα δύο(2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, καθώς µεγάλος αριθµός αγροτών δεν είχε υποβάλει εµπρόθεσµα την ως άνω δήλωση.

Παροµοίως, για τις δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2015 δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα να υποβληθούν εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από τη δηµοσίευση του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), µε το άρθρο 46 αυτού. Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελµα αγρότες που για διάφορους λόγους (εκ παραδροµής, για λόγους υγείας κ.λπ.) δεν υπέβαλαν τη δήλωση που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως τις 31.12.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε δυνατή υποστήριξη στην υποβολή των δηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα ΑΠΕ του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα κεντρικά μας γραφεία στην οδό Παπαϊωάννου 23, στο Αγρίνιο. Τηλ. επικοινωνίας: 2641.0.69029.

The post Παράταση στην υποβολή δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας appeared first on Ένωση Αγρινίου.