Η Ένωση Αγρινίου στο 33ο Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας

Ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο 33ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (ΕΖΕ), όπου και παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις για τη ζωική παραγωγή και τη διεξαγόμενη στην Ελλάδα έρευνα σε θέματα Διατροφής, Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών, Αναπαραγωγής, Φυσιολογίας και Υγιεινής των αγροτικών ζώων.

 

 

Ο Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο «Αξιολόγηση της αναπαραγωγικής διαχείρισης σε προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Αιτωλοακαρνανία», παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της ολοκληρωμένης έρευνας που πραγματοποίησε ο Συνεταιρισμός, με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,  της Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της εργασίας ήταν η παραγωγή αντιπροσωπευτικής τυπολογίας για την συγκριτική αξιολόγηση της αναπαραγωγικής διαχείρισης σε 140 προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά τις συνεντεύξεις των κτηνοτρόφων στην εκτροφή τους.

Συλλέχτηκαν δεδομένα που αφορούσαν, στο ζωικό κεφάλαιο και στις αποδόσεις του, στη διαχείριση της αναπαραγωγής (εποχή, τύπος και διάρκεια της περιόδου οχειών, αναλογία κριαριών:προβατίνων, ορμονικός συγχρονισμός οίστρων) και στην περιγραφή συγκεκριμένων αναπαραγωγικών δεικτών (δείκτης πολυδυμίας, ποσοστό αποβολών, ποσοστό θνησιγενών αρνιών, ποσοστό αγονιμοποίητων ζώων). Οι εκτροφές χωρίστηκαν σε τρεις κλάσεις ανάλογα με την μέση γαλακτοπαραγωγή ανά προβατίνα ανά γαλακτική περίοδο (ΜΓΓΠ).

Ακολούθησε διβηματική ανάλυση συστάδων (two-step cluster analysis) κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εκτροφής (εντατικό και ημιεντατικό), η ΜΓΓΠ, ο συνολικός αριθμός των προβατίνων και το ποσοστό των αγονιμοποίητων προβατίνων για την παραγωγή αντιπροσωπευτικής τυπολογίας για τις εκτροφές.

Η μέση εκτροφή αποτελούταν από 11±0,8 κριάρια, 134±8,9 και 100±8,8 πρώιμες και όψιμες προβατίνες, αντίστοιχα και 44±3,6 πρώιμα και 12±2,1 όψιμα αρνιά αντικατάστασης. Η ΜΓΓΠ ήταν περίπου 185±7,2 χλγ. και η μέση πολυδυμία ήταν 1,6±0,03 αρνιά ανά προβατίνα. Το μέσο ποσοστό αγονιμοποίητων ζώων, αποβολών και θνησιγενών αρνιών ήταν περίπου 6,8±0,7%, 2,7±0,6% και 1,7±0,5%, αντίστοιχα. Από την ανάλυση συστάδων προέκυψαν οι ομάδες Α, Β, Γ και Δ με ποσοστό αντιπροσώπευσης 30,7% (43/140), 26,4% (37/140), 22,9% (32/140) και 20,0% (28/140), αντίστοιχα.

Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στις ομάδες αυτές ως προς τον μέσο αριθμό των πρώιμων (P<0,05) και των αγονιμοποίητων προβατίνων (P<0,001), τη ΜΓΓΠ (P<0,001) και τη συνολική γαλακτοπαραγωγή σε επίπεδο ποιμνίου (P<0,001).

Για την έρευνα εργάστηκαν οι Βασίλειος Σταμουλης, Μάριος Μόσχοβας, Γεράσιμος Κατσαγάνης, Ιωάννης Μπόσης και  Αθανάσιος  Γελασακης. Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον κ. Βασίλη Σταμούλη, ζωοτέχνη της Ένωσης Αγρινίου.

The post Η Ένωση Αγρινίου στο 33ο Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας appeared first on Ένωση Αγρινίου.