4.169 οι δικαιούχοι της απονιτροποίησης-254.627.063,52 ευρώ ο προϋπολογισμός

Αναλυτικά η σχετική απόφαση και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του προγράμματος.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης υπέγραψε την απόφαση ένταξης στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα (4.169) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52 €).

Υπενθυμίζουμε ότι η Αιτωλοακαρνανία για πρώτη φορά εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτό, ύστερα από συστηματική προσπάθεια που κατέβαλε ο Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52 ευρώ).

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10-1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ».

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της κάθε δέσμευσης της δράσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης της παρούσας, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο τήρησης της Γραμμής βάσης, όπου απαιτείται, περιλαμβάνεται και η τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.).

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται, να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών-Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002.

Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση εδώ.

 

The post 4.169 οι δικαιούχοι της απονιτροποίησης-254.627.063,52 ευρώ ο προϋπολογισμός appeared first on Ένωση Αγρινίου.