Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι όχι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση-Αναλυτικά η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018.

2. Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

3. Έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4.α. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το ειδικό πεδίο μη αποδοχής και να αναγραφούν οι λόγοι μη αποδοχής.

β. Όταν εκμισθώνεται ή υπεκμισθώνεται ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες ή υπεκμισθωτές, κατά περίπτωση, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται από έναν εκ των ιδιοκτητών ή υπεκμισθωτών του ακινήτου, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εδάφια β’ και γ’ της προηγούμενης περίπτωσης.

Μη υπόχρεοι σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

1. Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

2. Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (ή Δημοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

3. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 οι «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή, υπεκμισθωτή ή τρίτου που λειτουργεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, εφόσον ένας εκ των συνιδιοκτητών ορίζεται ως «Διαχειριστής Ακινήτου», δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ούτε οι λοιποί συνιδιοκτήτες.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εδώ.

The post Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μέχρι 31/8 οι εισφορές του ΕΦΚΑ

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, οι εισφορές Ιουλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 31.8.2018.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

The post Μέχρι 31/8 οι εισφορές του ΕΦΚΑ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Μαστίτιδα αιγοπροβάτων:  Όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί

Αναλυτική ενημέρωση για την ασθένεια που ταλαιπωρεί τα ζώα και προβληματίζει τους κτηνοτρόφους.

Μαστίτιδα καλείται η φλεγμονή του μαστικού αδένα, που οφείλεται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες. Χαρακτηρίζεται από την αύξηση των λευκοκυττάρων στο γάλα και τα παθολογικά ευρήματα στο μαστικό ιστό.

Είναι η πιο σημαντική ασθένεια του μαστικού αδένα και στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις εκτροφές προβάτων και αιγών με μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η οικονομική σημασία της νόσου οφείλεται στην απώλεια της λειτουργίας του μαστικού αδένα και στην ανάγκη πρόωρης απομάκρυνσης των θηλυκών ζώων.

Οι οικονομικές απώλειες, όμως, δεν περιορίζονται εκεί, αλλά επιβαρύνονται από το θάνατο των ασθενών θηλυκών ζώων, τα έξοδα αντικατάστασης των ζώων που σφάζονται πρόωρα, τις κτηνιατρικές δαπάνες, τη μειωμένη γαλακτοπαραγωγή, την αυξημένη θνησιμότητα και τη μικρότερη από την κανονική αύξηση βάρους των αρνιών και εριφίων, την υποβάθμιση της ποιότητας του γάλατος λόγω μεταβολών στη σύνθεση του, την απόρριψη γάλακτος ακατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση και τη μειωμένη γονιμότητα των προσβεβλημένων ζώων.

ΑΙΤΙΑ

Τα βακτήρια Staphylococcus aureus subsp. aureus και Pasteurella haemolytica είναι οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες στις μαστίτιδες. Έχει βρεθεί ότι ευθύνονται για το 80% περίπου των περιπτώσεων στις οποίες έχει προσδιοριστεί ο αιτιολογικός παράγοντας.

Το βακτήριο Staphylococcus aureus subsp. aureus είναι ο πιο σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας κλινικής μαστίτιδας σε αρμεγόμενα αιγοπρόβατα, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει από υποκλινική έως υπεροξεία κλινική μαστίτιδα, ενώ το βακτήριο Pasteurella haemolytica είναι ο πιο σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας κλινικής μαστίτιδας σε θηλάζουσες προβατίνες και αίγες.

 • Περιστατικά μαστίτιδων από εντεροβακτηρίδια, όπως Escherichia coli ή Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae, έχουν αναφερθεί σε ενσταυλισμένα κοπάδια συνηθέστερα στην αμέσως μετά τον τοκετό περίοδο τους.
 • Το βακτήριο Arcanobacterium pyogenes θεωρείται ο πιο συχνός αιτιολογικός παράγοντας μαστίτιδας κατά την ξηρή περίοδο, ιδιαίτερα σε συνεργασία με Peptococcus indolicus.

Τα μυκοπλάσματα Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp capricolum και Mycoplasma putrefaciens προκαλούν λοιμώδη αγαλαξία, ενώ άλλα μυκοπλασματοειδή, που προκαλούν μαστίτιδα είτε εισβάλλοντας στο μαστικό αδένα από τη θηλή, είτε φτάνοντας εκεί προερχόμενα από το αίμα, είναι τα Acholeplasma oculi, Mycoplasma bovigenitalium, Mycoplasma bovis, Mycoplasma californicum και Mycoplasma canadese.

 • Ο ιός της προϊούσας πνευμονίας (αιτιολογικός παράγοντας είναι ο Lenti- ιός της οικογένειας Retroviridae) μπορεί να προκαλέσει σκληρυντική μαστίτιδα και υπογαλαξία στα αιγοπρόβατα, εναλλακτικά μπορεί να προκαλέσει ατροφία των μαστικών αδένων.
 • Τα βακτήρια Actinobacillus lignieresii, Actinobacilus seminis, Bacillus cereus, Brucella melitensis, Burkholderia cepacia, Chlamydophila abortus, Clostridium perfringens, Corynebacterium mastitidis, Corynebacterium bovis, Corynebacterium camporealensis, Corynebacterium pseudotuberculosis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Pasterella thehalosi, Pseudomonas aeruginosa και Serratia macrescens έχουν ενοχοποιηθεί για περιπτώσεις μαστίτιδας.
 • Αναφέρονται περιπτώσεις μαστίτιδας από τους μύκητες Aspergillus fumigatus και Candida krusei.

Περιστατικά μαστίτιδας από στρεπτόκοκκους παρατηρούνται κυρίως σε εκτροφές με μηχανική άλμεξη, πάντως οι στρεπτόκοκκοι δε θεωρούνται συχνοί και σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες της ασθένειας στα μικρά μηρυκαστικά.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες:

  Διάφορα έντομα, ιδιαίτερα η μύγα Hydrotoea irritans, μπορούν να μεταδώσουν βακτήρια λόγω του διαδοχικού παρασιτισμού σε θηλές ασθενών και υγιών ζώων. Επίσης, η επιμόλυνση των θηλών ενσταυλισμένων ζώων με κόπρανα, οδηγεί σε μόλυνση μαστικών αδένων με εντεροβακτήρια.

 • Γενετικοί παράγοντες:

  Η κληρονομησιμότητα της ανθεκτικότητας στη μαστίτιδα είναι πολύ μικρή, όμως ίσως υπάρχουν κάποιες φυλές προβάτων πιο ανθεκτικές στη μαστίτιδα από άλλες, όπως οι φυλές Merinos, Finnish Landrance, Rambouillet. Επιπλέον, οι γενετικοί παράγοντες ίσως επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των τοπικών μηχανισμών άμυνας στο μαστικό αδένα.

Μορφολογικοί παράγοντες:

Παράγοντες, όπως το μήκος ή η διάμετρος της θηλής, είναι πιθανό να επηρεάζουν την είσοδο βακτηρίων στο μαστικό αδένα. Ακόμα, μαστοί με θηλές, που δεν προπίπτουν, θεωρούνται λιγότερο ευπαθείς σε μαστίτιδα από “εκκρεμοειδείς” μαστούς. Η υπερπλήρωση του μαστικού αδένα με γάλα, το οποίο τρέχει από τη θηλή, μπορεί να προδιαθέσει σε μαστίτιδα, καθώς η ανοιχτή θηλή αποτελεί πύλη εισόδου βακτηρίων. Έτσι, προκύπτει ότι ζώα με υπερμεγέθεις θηλές, των οποίων είναι δύσκολος ο θηλασμός, είναι πιο ευπαθή στην εμφάνιση μαστίτιδας.

Ζωοτεχνικοί παράγοντες:

Γενικά, αναφέρεται ότι η μαστίτιδα παρουσιάζεται συχνότερα μετά από έντονους κρύους ανέμους. Η βόσκηση σε λασπώδη εδάφη έχει συσχετιστεί με μαστίτιδα λόγω μόλυνσης των μαστικών αδένων από το έδαφος, αλλά και η εκτροφή σε προβατοστάσια έχει συσχετιστεί με μαστίτιδα οφειλόμενη σε εντεροβακτηρίδια.

Η συχνότητα κλινικής μαστίτιδας είναι αυξημένη σε εκτροφές, όπου τα ζώα σταβλίζονται σε ζωοστάσια με σχαρωτό μεταλλικό έδαφος, από ό,τι σε ζωοστάσια με έδαφος καλυμμένο με στρωμνή. Ο ενσταβλισμός των ζώων σε μικρούς στάβλους, στους οποίους τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα πολλών κινήσεων και η συγκέντρωση σωματιδίων σκόνης και μικροβίων είναι αυξημένη, προδιαθέτει σε μαστίτιδα.

Η αύξηση της συχνότητας άλμεξης από 2 σε 3 φορές καθημερινά, οι λανθασμένα ρυθμισμένες αρμεκτικές μηχανές και η κατάκλιση των ζώων αμέσως μετά την άλμεξη τους προδιαθέτουν σε μαστίτιδα. Η παράλειψη της απολύμανσης ή η ελλιπής απολύμανση των χεριών των αρμεκτών ή των αρμεκτικών συστημάτων προδιαθέτει σε μαστίτιδα.

 • Ηθολογικοί παράγοντες: Ο θηλασμός από κάθε αρνί περισσότερων από μιας προβατίνας, προδιαθέτει σε μετάδοση παθογόνων βακτηρίων από κάποιο ασθενές ζώο σε κάποια άλλα υγιή.

Διατροφικοί παράγοντες:

Σε κλινικές μελέτες βρέθηκε ότι η χορήγηση σεληνίου και βιταμίνης Ε σε γαλακτοπαραγωγά ζώα, σχετιζόταν με μείωση της συχνότητας κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας, του ποσοστού προσβολής, της κλινικής βαρύτητας και της διάρκειας των ενδομαστικών μολύνσεων σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, έτσι σε Ελληνικές εκτροφές με χαμηλά επίπεδα σεληνίου και βιταμίνης Ε παρατηρήθηκαν αυξημένα κρούσματα κλινικής μαστίτιδας σε σύγκριση με εκτροφές που είχαν κανονικά επίπεδα αυτών των ουσιών. Επίσης, η ψευδαργυροπενία προδιαθέτει σε μαστίτιδα, καθώς ο ψευδάργυρος παίζει σημαντικό ρόλο στην ακεραιότητα και τη λειτουργία των κεράτινων σχηματισμών του σώματος.

Θεωρείται ότι προβατίνες, που βόσκουν σε λιβάδια τριφυλλιού με μεγάλη συγκέντρωση οιστρογόνων, είναι ευπαθείς σε μαστίτιδα. Η χορήγηση σιτηρεσίου με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαμβακόπιτα οδηγεί σε μαστίτιδα, αντίθετα η χορήγηση σιτηρεσίων, που αποτελούνται από σταυρανθή ή ψυχανθή φυτά, ίσως προστατεύει από τη μαστίτιδα, καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα του γάλακτος σε θειοκυανικά οξέα.

 • Νοσολογικοί παράγοντες:

  Τραυματισμοί της θηλής, οι οποίοι προκαλούνται από λοιμώδεις ασθένειες ή από την αρμεκτική μηχανή ή από τα δόντια των αμνοεριφίων ή κατά το κούρεμα προδιαθέτουν σε μαστίτιδα, λόγω μείωσης της τοπικής αμυντικής ικανότητας του ζώου.

Οι παραπάνω θεωρούνται προδιαθέτοντες παράγοντες της μαστίτιδας των αιγοπροβάτων χωρίς όμως να έχει καθοριστεί με βεβαιότητα η συμβολή ή το ποσοστό συμμετοχής καθενός στην αιτιολογία της ασθένειας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα αιγοπρόβατα παρουσιάζεται η κλινική μαστίτιδα, η οποία εμφανίζεται με ποικιλία κλινικών συμπτωμάτων και η υποκλινική μαστίτιδα, στην οποία η φλεγμονή του μαστικού αδένα δεν είναι κλινικά εμφανής.

 • Κλινικη μαστίτιδα:

 1. Κλινικη μαστίτιδα στη γαλακτικη περίοδο:

  Ο Quinlivan (1968) και ο Clark (1980) διέκριναν, με γνώμονα τη διάρκεια και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τρείς μορφές κλινικής μαστίτιδας: την υπεροξεία, την οξεία και τη χρόνια.

Στην υπεροξεία παρουσιάζονται εντοπισμένα συμπτώματα στο μαστό και γενικευμένα κλινικά συμπτώματα, όπως πυρετός (>42οC), ταχυκαρδία, απάθεια, μυϊκή αδυναμία, μυϊκός τρόμος, απώλεια της όρεξης και απουσία μηρυκασμού. Η νόσος εμφανίζεται απότομα και έχει ταχύτατη εξέλιξη. Συνήθως το ασθενές, ζώο καταλήγει στο θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.

♦Η οξεία μαστίτιδα εκδηλώνεται με τοπικά συμπτώματα στο μαστικό αδένα και σπάνια με ελαφρά γενικευμένα συμπτώματα. Στην πλειονότητα των περιστατικών οι αλλοιώσεις εντοπίζονται σε έναν μαστικό αδένα. Το πρώτο κλινικό εύρημα είναι η αλλοίωση του μαστικού εκκρίματος, το οποίο αρχικά έχει αυξημένο ιξώδες ή περιέχει νιφάδες ή πήγματα και αργότερα γίνεται ορώδες, πυώδες, οροαιματηρό ή αιματηρό. Η χωλότητα και η άρνηση θηλασμού βοηθούν στην εντόπιση των ασθενών ζώων μέσα στο κοπάδι.

Ο προσβεβλημένος μαστός είναι θερμός, εξοιδημένος, σκληρός και επώδυνος, ενώ σε περίπτωση γαγγραινώδους μαστίτιδας γίνεται κυανωτικός. Τα μαστικά λεμφογάγγλια είναι συνήθως διογκωμένα. Η αλλαγή χρώματος του δέρματος του μαστού ξεκινά από το δέρμα της θηλής και προοδευτικά εξαπλώνεται στο δέρμα ολόκληρου του μαστικού αδένα και ορισμένες φορές και στο κοιλιακό ή έσω μηριαίο τοίχωμα του ζώου.

Εν συνεχεία η περιοχή γίνεται μαύρη με υποδόριο εμφύσημα, ενώ πιθανή είναι και η εμφάνιση μαστίτιδας και στον άλλο μαστικό αδένα. Η νόσος μπορεί να καταλήξει σε νέκρωση του μαστικού αδένα, η οποία συνήθως ξεκινά από την περιοχή γύρω από τη θηλή, και σε απόπτωση τμήματος μαστικού ιστού, που ακολουθείται από ουλοποίηση του.

Σε περιπτώσεις ουλοποίησης τα ζώα κερδίζουν ξανά βάρος και η αναπαραγωγή τους συνεχίζεται κανονικά. Άλλη πιθανή κατάληξη είναι ο σχηματισμός αποστημάτων στο μαστικό παρέγχυμα, που συχνά οδηγούν σε αναζωπύρωση της νόσου. Τέλος, μια τρίτη πιθανή κατάληξη είναι η μετάπτωση σε υποκλινική μαστίτιδα.

2. Κλινική μασίτιδα στην ξηρή περίοδο:

Η μαστίτιδα της ξηρής περιόδου εμφανίζεται συνήθως με το σχηματισμό πυωδών ενδομαστικών αποστημάτων, με διάχυτη σκλήρυνση ή με την παρουσία οζιδίων στο μαστικό παρέγχυμα. Προχωρεί με αργό ρυθμό, δεν υπάρχουν έντονα κλινικά συμπτώματα και γίνεται αντιληπτή κατά την ενδελεχή κλινική εξέταση των αιγών και προβατίνων κατά τον απογαλακτισμό ή πριν το ζευγάρωμα. Ενδέχεται οι ανιχνευόμενες περιπτώσεις μαστίτιδας ξηρής περιόδου να είναι έλαφράς μορφής περιπτώσεις χρόνιας μαστίτιδας, που δεν ανιχνεύτηκαν στην οξεία τους φάση.

 • Υποκλινική μαστίδα:

  Στην υποκλινική μαστίτιδα δεν παρουσιάζεται κανένα κλινικό σύμπτωμα. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η αύξηση των σωματικών κυττάρων στο γάλα και η μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Ακόμα, παρατηρείται μείωση της περιεκτηκότητας του γάλακτος σε λίπος, καζεϊνες και λακτόζη, ενώ καθυστερεί και η ανάπτυξη των αμνοεριφίων λόγω της μειωμένης γαλακτοπαραγωγής. Συνήθως η διάγνωση της υποκλινικής μαστίτιδας δεν γίνεται έγκαιρα, ενώ είναι δυνατό η υποκλινική μαστίτιδα να μεταπέσει σε κλινική.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αγωγή πρέπει να βασίζεται στην άμεση έναρξη της με τη διαπίστωση των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων, την πραγματοποίηση ενδομαστικής έγχυσης αντιβιοτικών συνδιαζόμενη με υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγηση σε περιπτώσεις συνύπαρξης μαστικών και γενικευμένων συμπτωμάτων και τέλος στη χρήση αντιβιοτικών γνωστών για την αποτελεσματικότητα τους.

Η έγκαιρη διάγνωση της μαστίτιδας, ο άμεσος διαχωρισμός των ασθενών ζώων και η αποτελεσματική θεραπεία των κλινικών περιστατικών συμβάλουν αποτελεσματικά στην μείωση της βαρύτητας, αλλά και της διάρκειας της μόλυνσης των ήδη μολυσμένων μαστικών αδένων.

⇔Ιδανικά η θεραπευτική αγωγή πρέπει να πραγματοποιείται με φάρμακα στενού φάσματος αποτελεσματικά για τον εκάστοτε αιτιολογικό παράγοντα της νόσου. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για έγκαιρη έναρξη της θεραπείας και του χρόνου που χρειάζεται για την απομόνωση και ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα καθώς και για την πραγματοποίηση δοκιμής ευαισθησίας, η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει “τυφλά” με κάποιο ευρέος φάσματος αντιμικροβιακό παράγοντα.

Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαία η συλλογή δειγμάτων μαστικού εκκρίματος για την πραγματοποίηση πλήρους μικροβιολογικής εξέτασης. Αυτό βοηθά και στην τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής, εφόσον η τελευταία συνάγεται από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη.

Ενδομαστική χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων:

Χρησιμοποιούνται διάφορα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για ενδομαστική έγχυση αντιμικροβιακών παραγόντων, τα οποία περιέχουν ευρέος φάσματος αντιβιοτικά ή συνδιασμό αντιβιοτικών στενού φάσματος (αμπικιλλίνη, ερυθρομυκίνη, κλοξακιλλίνη, λινκομυκίνη, νεομυκίνη, οξυτετρακυκλίνη, προκαϊνική πενικιλλίνη, ριφαμυκίνη, πρεδνιζολόνη).

Πριν την ενδομαστική χορήγηση αντιμικροβιακού παράγοντα, η περιοχή γύρω από το στόμιο της θηλής πρέπει να καθαρίζεται με επιμέλεια και να απολυμένεται. Εν συνεχεία η πλαστική σύριγγα εισάγεται στο θηλαίο πόρο με προσοχή, ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός του επιθηλίου της θηλής , όπου και αδειάζεται όλο το περιεχόμενο της.

 • Υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή:

  Η υποστηρικτική αγωγή περιλαμβάνει τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδων παραγόντων, με σκοπό τη μείωση της βαρύτητας των κλινικών συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ευζωίας του ζώου.

 • Συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων:

  Η συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η διαδρομή της νόσου είναι υπεροξεία και συνοδεύεται από γενικευμένα συμπτώματα, άρα υπάρχει ενδεχόμενο βακτηριαιμίας.

Σε χρονίζουσα, υποξεία μαστίτιδα, όπου υπάρχει πιθανότητα απόφραξης του εκφορητικού συστήματος του μαστικού αδένα από συσσωματώματα κυττάρων και βακτηρίων, παρεμποδίζοντας έτσι τη διάχυση του ενδοματικού αντιβιοτικού.

 • Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αποστημάτων στο μαστικό αδένα.

Η συχνή εξέταση του γάλακτος με σκοπό τον προσδιορισμό του αριθμού των σωματικών κυττάρων βοηθά στην γρήγορη διάγνωση και θεραπεία των υποκλινικών μαστίτιδων. Ένας έμμεσος τρόπος ανίχνευσης της αύξησης των σωματικών κυττάρων στο γάλα, που μπορεί να εφαρμαστεί επιτόπου σε κάποια εκτροφή, είναι η δοκιμή California Mastitis Test (CMT). Η δοκιμή αυτή αποτελείται από τη ανάμιξη περίπου 2ml γάλακτος με ίση ποσότητα αντιδραστηρίου (3% λαουρυθοθειικό νάτριο). Η ανάμιξη γίνεται με λήψη δείγματος γάλακτος σε κύπελλο διαμέτρου 7,5 εκατοστών και βάθους 2 εκατοστών ειδικής συσκευής, μετά την τοποθέτηση της κάτω από τους μαστικούς αδένες του ζώου, άμεση πρόσθεση του αντιδραστηρίου και ανάμιξη τους με κυκλικές κινήσεις της συσκευής. Το αποτελεσμα της δοκιμής βαθμολογείται με έναν από τους πέντε βαθμούς αντίδρασης: << αρνητικό >> όπου παρατηρείται απουσία αντίδρασης ή παρουσία μικρής αρχικής κοκκίωσης που διαλύεται γρήγορα, << ίχνη >> με παρουσία μικρής κολλώδους μάζας, πιό ευκρινούς στο άκρο του κυπέλλου, << 1 >> με παρουσία μεγάλης κολλώδους μάζας, που δεν συγκεντρώνεται κατά την ανακίνηση του μίγματος, << 2 >> με παρουσία μεγάλης κολλώδους μάζας ή ημιστερεού πήγματος, που συγκεντρώνεται στο κέντρο ή μετακινείται προς το άκρο κατά την ανακίνηση του μίγματος, << 3 >> με παρουσία στερεού και κολλώδους πήγματος, που σχηματίζει ομοιογενή μάζα προσκολλημένη στο βυθό του κυπέλλου. Βαθμολόγηση της αντίδρασης με τουλάχιστον << 1 >> θεωρείται ενδεικτική υποκλινικής μαστίτιδας.

⇒Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στο πρόβλημα της αγαλαξίας, αφού η μαστίτιδα αποτελεί βασικό αίτιο «αγαλαξίας» σε ένα ποίμνιο και συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες. Η αγαλαξία λοιπόν είναι η μείωση της ποσότητας του αρμεγόμενου γάλακτος ή ο μη φυσιολογικός πρώιμος τερματισμός της γαλακτοπαραγωγής μιας προβατίνας ή γίδας. Θα πρέπει να εξεταστεί η υγεία του μαστού των ζώων, όπου διαπιστώνεται το πρόβλημα.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η πρόληψη της μαστίτιδας βασίζεται και επιτυγχάνεται κυρίως με διαχειριστικές μεθόδους (Jones 1991). To πρόγραμμα πρόληψης της μαστίτιδας των αιγών και των προβατίνων πρέπει να παρουσιάζει οικονομικό όφελος, να γίνεται κατανοητό από τους κτηνοτρόφους που θα το εφαρμόσουν, να μπορεί να ενσωματώνεται μέσα στο γενικό σύστημα διαχείρισης του κοπαδιού και να έχει προτεραιότητα την καταπολέμηση μικροβίων επικίνδυνων για την υγεία των καταναλωτών των ζωοκομικών προϊόντων.

 • Για την πρόληψη της νόσου σε αίγες ή προβατίνες, που θηλάζουν ερίφια ή αρνιά αντίστοιχα, συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα:
 • Μείωση της πυκνότητας των ζώων στο σταυλο.

Βελτίωση της γενικής κατάστασης των ζώων και ορθολογική διατροφή τους, ώστε να διατηρούν ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

 • Χωρισμός των μεγάλων τοκετοομάδων και εφαρμογή τεχνητού θηλασμού σε αρνιά και ερίφια.
 • Διατήρηση υγιών θηλών και άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αλλοιώσεων τους, καθώς η Pasteurella haemolytica μεταδίδεται από τα νεογέννητα στα θηλυκά ζώα και πρέπει να γίνει προσπάθεια μείωσης της μετάδοσης του μικροοργανισμού και διατήρησης της αμυντικής ικανότητας του ζώου. Πέραν της άμεσης θεραπείας τους, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των θηλάζοντων νεαρών ζώων από τη μητέρα τους για πρόληψη της μόλυνσης της θηλής.
 • Άμεση και κατά το δυνατόν αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού μαστίτιδας.
 • Για την πρόληψη της νόσου σε αίγες ή προβατίνες, που αρμέγονται, συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Η σωστή προετοιμασία των ζώων πριν από κάθε άρμεγμα, η οποία ελαττώνει τον αριθμό μικροβίων στη θηλή και το θηλαίο πόρο και μειώνει τον κίνδυνο εισόδου βακτηρίων στο μαστικό αδένα. Η προετοιμασία περιλαμβάνει το πλύσιμο του μαστού και την απόρριψη των πρώτων ριπών γάλακτος των μαστικών αδένων κάθε αίγας και προβατίνας.

 • Η εφαρμογή σωστής διαδικασίας άλμεξης, δηλαδή η τήρηση της ώρας και της συχνότητας άλμεξής, η έγκαιρη εντόπιση των περιστατικών μαστίτιδας και η χωριστή άλμεξη των ζώων με μαστίτιδα.
 • Το προσεκτικό χειρωνακτικό άρμεγμα με τη χρήση γαντιών από τους αλμεκτές ή έστω με σωστή καθαριότητα των χεριών τους πριν την άλμεξη.
 • Σε περίπτωση μηχανικής άλμεξης είναι σημαντική η τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του συστήματος, η σωστή προσαρμογή και η απομάκρυνση της αρμεκτικής μονάδας και η τήρηση του προγράμματος καθαρισμού και συντήρησης των αρμεκτικών μηχανών προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί των θηλών και η πρόκληση μαστίτιδας.

Η απολύμανση των θηλών μετά από κάθε άρμεγμα συμβάλει σημαντικά στη πρόληψη της μαστίτιδας.

 • Σε πολλές μελέτες αποδείχθηκε ότι η απολύμανση των θηλών μετά από κάθε άρμεγμα ελαττώνει τη συχνότητα της μαστίτιδας έως και 50%. Η απολύμανση των θηλών πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικά προϊόντα απολύμανσης και να αφορά και τις δύο θηλές του ζώου σε όλο το μήκος τους.
 • Η μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην εκτροφή με την εφαρμογή συχνών αλλαγών της αχυροστρωμνής των στάβλων, με τον καθαρισμό και την απολύμανση του δαπέδου των σταυλικών εγκαταστάσεων, την καταπολέμηση των εντόμων και την συχνή αλλαγή των βοσκοτόπων συμβάλουν στη μείωση των περιστατικών μαστίτιδας.
 • Η διατήρηση της υγείας των θηλών και η άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αλλοιώσεων τους.

Η αποτελεσματική θεραπεία όλων των περιστατικών κλινικής και υποκλινικής μαστίτιδας με σκοπό τη μείωση της απέκκρισης των μικροοργανισμών από τα ασθενή ζώα, τη μείωση της μόλυνσης στην εκτροφή και συνακόλουθα τον κίνδυνο μόλυνσης και των υπολοίπων ζώων.

 • Η χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, που αποσκοπεί στην αποδομή των υφιστάμενων, συνήθως υποκλινικών, λοιμώξεων και στην πρόληψη νέων μολύνσεων κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, όπου ο μαστικός αδένας είναι ιδιαίτερα ευπαθής.
 • Η απομάκρυνση από την εκτροφή ζώων με χρονίζουσα, με εμμένουσα ή με αναζωπυρούμενη μαστίτιδα. Γενικά, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σχετικά με την απομάκρυνση ζώων με μαστίτιδα. Η πρώτη αναφέρεται στη σφαγή οποιουδήποτε ζώου εμφανίζει τις παραπάνω καταστάσεις, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στη σφαγή μόνο των ζώων, που δε βελτιώνονται μετά τη χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων στο τέλος της γαλακτικής περιόδου.

Ο εμβολιασμός προβατίνων ή αιγών με κλασσικές μεθόδους ανοσοπροφύλαξης δεν προστατεύει αποτελεσματικά από τη μαστίτιδα, αλλά απλώς συντελεί στην εκδήλωση πιο ελαφρών κλινικών συμπτωμάτων της. Η αδυναμία πλήρους προστασίας των ζώων οφείλεται στην πληθώρα αιτιολογικών παραγόντων της νόσου, καθώς η προφύλαξη εναντίον όλων είναι πρακτικά αδύνατη, στις ιδιαιτερότητες κάθε αιτιολογικού παράγοντα όσον αφορά την ανοσολογική ανταπόκριση του ζώου έναντι αυτού και στην ανεπαρκή ανταπόκριση του μαστικού αδένα μετά από εμβολιασμό με κλασσικές μεθόδους χορήγησης αντιγόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Γ.Χ. Φθενάκης, Β.Σ. Μαυρογιάννη και Η.Α. Φράγκου (Αναπαραγωγή μικρων μηρυκαστικων: Παθολογία της αναπαραγωγής- Μαιευτική- Αναπαραγωγική διαχείρηση 2008)
 • “Διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν τα μεγάλα αιγοπρόβατα (μεγαλύτερα των 14 μηνών) σε σφαγή.” Μεταπτυχιακή διατριβή της Παγώνα Π. Αναστασίας, Θεσσαλονίκη 2010

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

The post Μαστίτιδα αιγοπροβάτων:  Όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Τι ισχύει για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια  

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που περιγράφει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Με την υπ’ αριθμ 561/26111/05.03.2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ

 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.
 2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω ενίσχυση.
 3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 7.521.638 € και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ανέρχεται σε 18.500 εκτάρια.
 5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 407€ ανά εκτάριο
 6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση ανά έτος.
 7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 19 και ποικιλίες πορτοκαλιών της ομάδας καλλιέργειας 37) ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων πορτοκαλεώνων για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2019.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016

β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

 • σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
 • απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια χυμοποίησης  υποχρεούνται:

 1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης πορτοκαλιών χυμοποίησης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0104: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
 2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.
 3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 4. Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για 3 έτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Α. Οι φορείς, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται:

 1. Να παραδίδουν την ποσότητα πορτοκαλιών χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το ΑΦΜ του γεωργού και τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση.
 3. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
 4. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Β. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν:

 1. Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για κάθε παραγωγό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη πορτοκαλιών προς χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία, το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά.
 2. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
 3. Να τηρούν ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης και παραγομένων προϊόντων. Το εν λόγω ισοζύγιο αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης εντός και εκτός του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 4. Να επιβεβαιώνουν τις ποσότητες πρώτης ύλης που έχουν παραλάβει από τις αναγγελίες των ομάδων παραγωγών, στη σχετική εφαρμογή.
 5. Να διευκολύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Οι φορείς εντάσσονται στο μητρώο, αποστέλλοντας στην ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ την Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι:

-έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης

-έχουν παραδώσει από 01.01.2018 έως 31.12.2018 τουλάχιστον 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων πορτοκαλεώνων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών (με κωδικούς ομάδας καλλιέργειας 19 και 37)

 • Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πορτοκαλεώνων – οι οποίες περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.1
 • Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 • Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

 

The post Τι ισχύει για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια   appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Από τις 17/08/2018 έως τις 20/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.901.445,99 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 952 παραγωγοί. Από αυτούς, οι 823 πληρώθηκαν για το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, με το ποσό των 4.958.282,60 ευρώ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Έρχονται πρόστιμα για τα ανεπιτήρητα ζώα

Από 60 έως 1.500 ευρώ ανά ζώο θα κληθούν να πληρώσουν οι «παραβάτες» κτηνοτρόφοι. Οι Περιφέρειες θα τα περισυλλέγουν και θα τα μαντρώνουν σε χώρους που θα υποδείξουν οι Δήμοι. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο.

 

Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα αγροτικά-παραγωγικά ζώα επιχειρεί να λύσει το υπουργείο με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», το οποίο και θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Ανεπιτήρητο αγροτικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές ή Ιπποειδές ή χοίρος , που εντοπίζεται εκτός της οριοθετημένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του κατόχου του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και είτε φέρει είτε δεν φέρει σήμανση.

2. Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά κλπ).

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία η περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους.
Για τις ανωτέρω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν απαιτείται έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας.

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό των αγροτικών ζώων και κατά τη διάρκεια της περισυλλογής επιβλέπονται από τις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές σε ότι αφορά τον έλεγχο τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να καθορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (π.χ. συνδρομή του Σώματος της αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας κλπ).

5. Όλα τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περισυλλέγονται, οδηγούνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 3 και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση κατά την παραμονή τους εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ζώων που περισυλλέγονται, ο αριθμός και ο ατομικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης των ζώων που φέρουν σήμανση, ο αριθμός των ζώων που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ζώα περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων και η εκμετάλλευση προορισμού των περισυλλεχθέντων ζώων. Όσα από αυτά δεν φέρουν σήμανση αναγνωρίζονται κατάλληλα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6. Επιπλέον, τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής.

6. Τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας, εφόσον, μετά την παρέλευση 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους, ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανσή τους, εφόσον ο ισχυριζόμενος την κατοχή των εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για την κατάλληλη σήμανσή τους, παρέχοντας στην επιβλέπουσα οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την ιχνηλασιμότητά τους. Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από τις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 3 στις εκμεταλλεύσεις των κατόχων τους, η μεταφορά των ζώων αποτελεί ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.

7. Η εκποίηση των προϊόντων που προέρχονται από τα περισυλλεχθέντα ζώα πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη. Με όμοια απόφαση γίνεται και η εκποίηση των ζώων, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 6 και εφόσον ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή. Στην περίπτωση των περισυλλεχθέντων Ιπποειδών δύναται η απόφαση αυτή να αναθέτει την φροντίδα τους σε συνεργαζόμενους ιππικούς ομίλους ή φορείς που διαθέτουν εγκαταστάσεις ιπποειδών. Τα έξοδα φροντίδας βαρύνουν την Περιφέρεια και καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.
Ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να διαθέτει δωρεάν άνευ δημοπρασίας τα ζώα ή και τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3 σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα ή στον οικείο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών ατόμων που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

8. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου.

9. Σε κάθε περίπτωση, στον κάτοχο του ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, ο οποίος ταυτοποιείται από το σύστημα σήμανσης και καταγραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα, τριακόσια εξήντα (360) ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και οκτακόσια (800) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή. Αντίστοιχα, στον κάτοχο μη σημασμένου ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εκατό (100) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα και πεντακόσια (500) ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, τρακόσια (300) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση Περιφερειάρχη, κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας τριμελούς επιτροπής της παραγράφου 8, η οποία ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη το «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» της παραγράφου 5, το τυχόν αίτημα επιστροφής περισυλλεχθέντων ζώων από τον κάτοχό τους και την εισήγηση της επιβλέπουσας οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η ταυτοποίηση του κατόχου.

10. Στην περίπτωση που ο κάτοχος ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός των πρώτων πέντε ημερών της προθεσμίας της παραγράφου 6, τότε το πρόστιμο της παραγράφου 9 μειώνεται στο ήμισυ. Διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται εξολοκλήρου για την επιστροφή του ζώου στον ιδιοκτήτη του. Τα διοικητικά πρόστιμα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα της οικείας Περιφέρειας, εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανταποδοτικά για τους σκοπούς του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων. Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται περαιτέρω κυρώσεις στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».

 

The post Έρχονται πρόστιμα για τα ανεπιτήρητα ζώα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα χαλαζόπτωση σε Χρυσοβέργι και «Μαγούλες»

Ολοκληρωτική καταστροφή της ελαιοπαραγωγής.

 

Η νέα σφοδρή χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή του Χρυσοβεργίου και της θέσης «Μαγούλες», προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως δε στην ελαιοκαλλιέργεια όπου πλέον η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.

Ζημιές επίσης προκλήθηκαν σε αγροτικές αποθήκες αλλά και στέγες κατοικιών.

Στο Χρυσοβέργι και τις «Μαγούλες» ήδη βρίσκονται οι επόπτες του ΕΛΓΑ για τις αυτοψίες, ενώ όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κότσαλος, οι παραγωγοί που έχουν υποστεί παλιότερες καταστροφές αλλά μέχρι σήμερα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ δεν τις έχουν καταγράψει, μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

The post Νέα χαλαζόπτωση σε Χρυσοβέργι και «Μαγούλες» appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Έλεγχοι-κυρώσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ για την Πολλαπλή Συμμόρφωση

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένας μηχανισμός που συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέταξε πολυσέλιδο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών και οι πιθανές κυρώσεις.

Ο υπολογισμός των μειώσεων που θα επιβάλλονται στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, γίνεται με βάση τα ευρήματα των επιτόπιων, διοικητικών και εργαστηριακών ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης, καθώς και τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων επιλεξιμότητας ως προς τη σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων και βοοειδών, ως ακολούθως:

Για παρατυπίες που διαπράττονται χωρίς πρόθεση στα πλαίσια ενός τομέα, οι ποινές κλιμακώνονται ως εξής:

Σε περίπτωση που η παράβαση μιας απαίτησης ή ενός προτύπου αξιολογείται ως μη μόνιμη, ως μικρού βαθμού σοβαρότητας και ως άνευ αποτελέσματος από πλευράς έκτασης, επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 1%.

Σε περίπτωση που η παράβαση μιας απαίτησης ή ενός προτύπου αξιολογείται ως μόνιμη, ως μεγάλου βαθμού σοβαρότητας και με αποτέλεσμα που εκτείνεται εκτός εκμετάλλευσης, επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 5%. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παράβασης χωρίς πρόθεση, επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 3%.

Εφ’ όσον διαπιστωθούν μη επαναλαμβανόμενες παραβάσεις σε περισσότερες από μία απαιτήσεις ή πρότυπα του ίδιου τομέα, η ποινή που επιβάλλεται για τον εν λόγω τομέα, είναι η μεγαλύτερη σε ποσοστό μεταξύ των ποινών που οφείλονται σε παραβάσεις απαιτήσεων ή προτύπων του συγκεκριμένου τομέα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις σε περισσότερους από ένα τομείς, τα ποσοστά μείωσης ανά τομέα αθροίζονται, η συνολική μείωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί το 5%, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων πρόθεσης ή επανάληψης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μηχανογραφικά επανάληψη παράβασης της ίδιας απαίτησης ή προτύπου, η μείωση που προκύπτει τριπλασιάζεται, αθροίζεται με μειώσεις από ενδεχόμενες άλλες παραβάσεις του ίδιου τομέα, και ακολούθως η προκύπτουσα συνολική μείωση του τομέα στον οποίο ανήκει, αθροίζεται με τα ποσοστά μείωσης που προκύπτουν από άλλους τομείς.

Το μέγιστο συνολικό ποσοστό μείωσης στην περίπτωση αυτή είναι 15%. Σε περίπτωση και δεύτερης επαναλαμβανόμενης παράβασης της ίδιας απαίτησης ή προτύπου, η προβλεπόμενη μείωση τριπλασιάζεται εκ νέου, τηρουμένου του 15% ως μέγιστου συνολικού ποσοστού.

Σε περίπτωση που οι παραβάσεις των απαιτήσεων ή προτύπων ενός τομέα διαπράχθηκαν εκ προθέσεως, επιβάλλεται μείωση για τον εν λόγω τομέα κατά ποσοστό 20%, η οποία αθροίζεται με τις μειώσεις των υπόλοιπων τομέων.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον έλεγχο μετά από ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, μη συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης στο σύνολο των αγροτεμαχίων, των σταυλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο παραγωγός αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που θα ελάμβανε για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.

Παραβάσεις ήσσονος σημασίας για τις οποίες απευθύνεται προειδοποίηση στο γεωργό, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό των μειώσεων κατά το τρέχον έτος, εφ’ όσον ο γεωργός προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα αποδεικτικά συμμόρφωσης. Εφ’ όσον διαπιστωθεί επανάληψη της ίδιας παράβασης κατά τα δύο επόμενα έτη, επιβάλλεται αναδρομικά μείωση 1%.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ.

 

The post Έλεγχοι-κυρώσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ για την Πολλαπλή Συμμόρφωση appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η δολοφονία του Τρότσκι από Ισπανό οπαδό του Στάλιν με ορειβατική αξίνα. Ο εκτελεστής γλύτωσε τα ισόβια και αποφυλακίστηκε

9 Ιανουαρίου 1937, ο Λέον Τρότσκι και η σύζυγος του Ναταλία Σέντοβα φτάνουν στο Μεξικό. Επρόκειτο για τον τελευταίο σταθμό της εξορίας του, άλλοτε παντοδύναμου ιδρυτή του Κόκκινου Στρατού.

Η αντιπαράθεσή του με τον Στάλιν είχε ως συνέπεια να απολέσει όλα του τα αξιώματα, μέσα στο κόμμα των Μπολσεβίκων, και τώρα να κινδυνεύει να απολέσει και την ίδια του τη ζωή.

Η γοητεία που ασκούσε ο Τρότσκι σε μερίδα Ευρωπαίων και Αμερικανών κομμουνιστών καθώς και το υπό συγγραφή βιβλίο του στο οποίο θα αποκάλυπτε πολλές σκοτεινές πτυχές σχετικά με την αναρρίχηση του Στάλιν στην εξουσία, τον είχαν θέσει στο στόχαστρο του ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.

Προσωρινά ο Τρότσκι φιλοξενήθηκε στο περίφημο  Μπλε Σπίτι του ζωγράφου Ριβέρα και της περίφημης καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο.
Μόλις πέντε εβδομάδες από την άφιξή του στο Μεξικό, ο Τρότσκι πληροφορήθηκε ότι ο μεγαλύτερος γιος του Λέων Σεντόφ, πέθανε ξαφνικά σε μια κλινική στο Παρίσι, συνέπεια επιπλοκών, ύστερα από εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.  Σχεδόν ταυτόχρονα βρέθηκαν νεκροί και δυο παλαιοί γραμματείς του Τρότσκι, ο Ρούντολφ Κλέμεντ στο Παρίσι και ο ΄Ερβιν Βολφ στη Βαρκελώνη.

Προσωρινά ο Τρότσκι φιλοξενήθηκε στο περίφημο  Μπλε Σπίτι του ζωγράφου Ριβέρα και της περίφημης καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο. Flickr
Σχεδόν ταυτόχρονα, δολοφονήθηκαν και δυο παλαιοί γραμματείς του Τρότσκι, ο Ρούντολφ Κλέμεντ στο Παρίσι και ο ΄Ερβιν Βολφ στη Βαρκελώνη….Διαβάστε όλο το άρθρο: www.mixanitouxronou.gr/dolofonia-tou-trotski-apo-praktora-tou-stalin-makri-cheri-tis-nkvd-exontoni-ton-exoristo-igeti-sto-mexiko/

Ο Τρότσκι κατάλαβε πλέον ότι ήταν ένας «νεκρός επ’ αδεία», όπως έλεγε. Το σπίτι του Ριβέρα και της Κάλο, το οποίο ήταν κέντρο διερχομένων, δεν μπορούσε να προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια στον εξόριστο ηγέτη. Τον Μάρτιο του 1939 ο Τρότσκι αγόρασε στο προάστιο Κογιοάκαν ένα σπίτι, το οποίο αμέσως μετέτρεψε σε απόρθητο φρούριο. Ένοπλοι φρουροί έλεγχαν την είσοδο και την έξοδο ενώ οι γύρω δρόμοι επιτηρούνταν από αστυνομικούς.

Παρά ταύτα στις 24 Μαΐου μια πάνοπλη ομάδα υπό την καθοδήγηση του ζωγράφου Σιγκουέιρος, εξέχοντος μέλους του μεξικάνικου Κ.Κ, κατάφερε να εξουδετερώσει τους αστυνομικούς, να εισβάλει στο σπίτι και να «γαζώσει» με πολυβόλα τα παράθυρα των δωματίων. Ο Τρότσκι διασώθηκε, ενώ ο μικρός του εγγονός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Εξαιτίας της επίθεσης  Αμερικανοί οπαδοί του Τρότσκι ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια του σπιτιού του. Τοποθέτησαν θωρακισμένες πλάκες σε παράθυρα και πόρτες, συρματόπλεγμα σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους, κατασκεύασαν μεγάλο ειδικό καταφύγιο και ειδικό ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου συναγερμού. Παράλληλα ενίσχυσαν τη φρουρά με περισσότερους άνδρες και βαρύτερο οπλισμό. Τίποτα όμως απ’ όλα αυτά δεν μπορούσε να κρατήσει μακριά τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Άλλωστε, ο ανώτατος διοικητής του «Ειδικού Τμήματος Τρότσκι» της NKVD, στρατηγός Λέονιντ ΄Αϊτινγκον, υπό τον μανδύα του εκπροσώπου του σοβιετικού Ερυθρού Σταυρού, κατοικούσε κατά διαστήματα σε μια βίλλα πολύ κοντά στο σπίτι του στόχου του!

Ο΄Αϊτινγκον, συνέλαβε το σχέδιο να εισάγει έναν εκπαιδευμένο δολοφόνο μέσα στο περιβάλλον του Τρότσκι. Ήδη από το 1939 η Σύλβια Αγγέλοφ, οπαδός του Τρότσκι και αδελφή της τέως γραμματέως του εξόριστου ηγέτη γνώρισε, κατά το ταξίδι της από το Μεξικό στη Γαλλία, έναν εμφανίσιμο Καναδό επιχειρηματία ονόματι Φράνκ Τζάκσον.

Ο δολοφόνος, κατά την ανάκριση, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Τρότσκι με δική του πρωτοβουλία, καθώς τον θεωρούσε προδότη της σοσιαλιστικής ιδέας. Wikimedia Commons

Στην πραγματικότητα όμως επρόκειτο για τον Ραμόν Μερκαντέρ, Ισπανό κομμουνιστή, βετεράνο του εμφυλίου πολέμου και γιο της Ισπανίδας πράκτορος της NKVD Καριντάντ ντελ Ρίο Χερνάντεζ. Επρόκειτο για τον «εκλεκτό» υποψήφιο δολοφόνο του Τρότσκι που πίστευε , όπως όλοι οι τότε πιστοί στη Σοβιετική Eνωση κομμουνιστές, ότι ο Τρότσκι ήταν προδότης του σοσιαλισμού και της πατρίδας, «ένα σκουλήκι που έχει πουληθεί στους φασίστες».

Ένα χρόνο μετά το ζευγάρι επέστρεψε στο Μεξικό. Ο Τζάκσον δεν βιάστηκε να πλησιάσει στο σπίτι του στόχου του. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των φρουρών δανείζοντας τους το πολυτελές αυτοκίνητό του και αναλαμβάνοντας με προθυμία οποιαδήποτε μικροεξυπηρέτηση.

Μετά από κάποιο διάστημα μπορούσε να κυκλοφορεί άνετα μέσα στο σπίτι. Στην αρχή περιοριζόταν να συναντά τον Τρότσκι στην αυλή και πάντα με την παρουσία τρίτων. Αργότερα τον παρακάλεσε να διορθώσει ένα σχέδιο πολιτικού άρθρου που επρόκειτο να γράψει

Στις 17 Αυγούστου ο Τζάκσον έδειξε στον Τρότσκι το σχέδιο του άρθρου. Ο ανυποψίαστος Τρότσκι τον κάλεσε να πάνε στο γραφείο του, ήταν δε η πρώτη φορά που ο Τζάκσον βρέθηκε μόνος μαζί του. Του υπέδειξε αρκετές τροποποιήσεις, λέγοντας αργότερα στη σύζυγό ότι το σχέδιο ήταν πρόχειρο, συγκεχυμένο και χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον.

Η δολοφονία

Στις 20 Αυγούστου ο Τζάκσον επέστρεψε φέρνοντας και το άρθρο του. Φορούσε ένα αδιάβροχο σφιγμένο στο σώμα του, παρά τον καλό καιρό. Στην εύλογη απορία της Ναταλίας για την αμφίεση του δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι στο Μεξικό οι καιρικές συνθήκες είναι πάντα απρόβλεπτες.
Στη συνέχεια της ζήτησε ένα ποτήρι νερό και αρνήθηκε το τσάι που του προσέφερε.

Ο Τρότσκι προφανώς δεν είχε όρεξη να διαβάσει το δυσνόητο άρθρο του. Απρόθυμα ωστόσο τον κάλεσε στο γραφείο του. Κάθισε στο γραφείο του και άρχισε την ανάγνωση.
Η ευκαιρία για τον Τζάκσον ήταν μοναδική. Άνοιξε το αδιάβροχό του, έβγαλε μια μικρή ορειβατική αξίνα και την κάρφωσε με όλη του τη δύναμη στο κεφάλι του Τρότσκι.
Ο τελευταίος όμως, σε μια απέλπιδα προσπάθεια, αναπήδησε και άρπαξε τον δολοφόνο, βγάζοντας ταυτόχρονα κραυγές πόνου.

Αμέσως οι γραμματείς και οι φρουροί έτρεξαν και άρχισαν να χτυπούν με λύσσα τον Τζάκσον. Θα τον σκότωναν σίγουρα αν ο μισολιπόθυμος Τρότσκι δεν τους φώναζε «Μην τον σκοτώνετε… Πρέπει να μιλήσει».

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε εσπευσμένα στον εγκέφαλο. Το τραύμα ωστόσο ήταν πολύ βαρύ. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών απεβίωσε την επομένη το απόγευμα, στις 21 Αυγούστου 1940.

Σημάδια από σφαίρες στον τοίχο του υπνοδωματίου του Τρότσκι στο Μεξικό. Flickr

Σύμφωνα με τον Τζαίημς Κάννον, γενικό γραμματέα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος των ΗΠΑ και φίλου του Τρότσκι, τα τελευταία λόγια του Ρώσου ηγέτη ήταν:
«Δεν θα επιβιώσω απ’ αυτή την επίθεση. Ο Στάλιν κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει το έργο που αποπειράθηκε ανεπιτυχώς και πρωτύτερα».

Φυσικά η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε κάθε ανάμιξη στη δολοφονία.
Ο δολοφόνος, κατά την ανάκριση, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Τρότσκι με δική του πρωτοβουλία, καθώς τον θεωρούσε προδότη της σοσιαλιστικής ιδέας.
Η δίκη του διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 1943. Τότε η δημοφιλία του Στάλιν ήταν στο ζενίθ λόγω της συντριβής των Γερμανών στο Στάλινγκραντ. Το κλίμα αυτό γλύτωσε τον Μερκαντέρ από την κρεμάλα.

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη. Κατά την παραμονή του στη φυλακή απολάμβανε ιδιαίτερα προνόμια. Πρόεδρος της επιτροπής φυλακών ήταν επί μακρό χρόνο η δρ. Εσθήρ Τσάπα. Η ίδια μάλιστα πρότεινε στον «υψηλό της προσκεκλημένο» την οργάνωση της απόδρασής του. Εκείνος όμως αρνήθηκε, καθώς πίστευε ότι ο Στάλιν θα του έκλεινε το στόμα.

Όταν αποφυλακίστηκε, παρελήφθη αμέσως από Τσέχους πράκτορες. Οδηγήθηκε στην Κούβα και στη συνέχεια στην Τσεχοσλοβακία. Εκεί τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετά χρόνια. Τελικά εντοπίστηκε να ζει στα περίχωρα της Πράγας έχοντας μια σύνταξη από την ΕΣΣΔ και το μετάλλιο του Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης.
Στη συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Βέλγιο όπου και απεβίωσε, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Νίκος Γιαννόπουλος

ιστορικός

Πηγή χαρακτηριστικής εικόνας: Wikimedia Commons

Διαβάστε στη «ΜτΧ»: H άφιξη του Τρότσκι και της συζύγου του στον Πειραιά με τουρκικό διαβατήριο. Συγκεντρώθηκαν κομμουνιστές να τον αποδοκιμάσουν και «τροτσκιστές», για να τον αποθεώσουν

The post Η δολοφονία του Τρότσκι από Ισπανό οπαδό του Στάλιν με ορειβατική αξίνα. Ο εκτελεστής γλύτωσε τα ισόβια και αποφυλακίστηκε appeared first on ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Μέχρι 31 Αυγούστου η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά 

ΕΛΓΑ: Με δεδομένο ότι η παράταση αυτή είναι η δεύτερη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Με την παράταση που δόθηκε, οι παραγωγοί όλης της χώρας, διευκολύνονται στην τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων χωρίς να χάσουν την δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων που τους αναλογούν.

Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, θα πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς, προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

The post Μέχρι 31 Αυγούστου η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά  appeared first on Ένωση Αγρινίου.