Εγκρίθηκαν 60 εκατ. για τις παλιές οφειλές σε βιολογικά και περιβαλλοντικά μέτρα

Αναλυτικά τα προγράμματα που θα πληρωθούν.

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η κοινή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και του Αγροτικής Ανάπτυξης για την έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγουμένων ετών εφαρμογής οι οποίες αναλήφθηκαν:

 • κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, στο πλαίσιο των Μέτρων του ΠΑΑ 2007- 2013, βάσει του Καν. (ΕΚ) 1698/2005,
 • από την 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013 και του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014.

Πιο συγκεκριμένα οι Δράσεις ανά Μέτρο που χρηματοδοτούνται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις με βάση την απόφαση είναι οι εξής:

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει: 

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2018 ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

2. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του άρθρου 1 καθορίζονται στις αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366/25.10.2011) και 12194/07.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2624/08.11.2011) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αριθ. 12805/11.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2556/20.09.2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Στις δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

4. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύσεων για τα Μέτρα 10 και 11 είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

5. Η Δημόσια Δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Ε.Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3919).

6. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

7. Οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας ανέρχονται στο ποσό των 60.000.000 Ευρώ.

The post Εγκρίθηκαν 60 εκατ. για τις παλιές οφειλές σε βιολογικά και περιβαλλοντικά μέτρα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμή για τις Δράσεις της Μελισσοκομίας στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλ/νίας, έχουν αποσταλεί προς πληρωμή στον Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. οι παρακάτω αιτήσεις:

α) Για δράση 3.1 Προμήθεια εξοπλισμού για την διευκόλυνση των μετακινούμενων μελισσοκόμων 175 αιτήσεις με ποσό ενίσχυση 73.473,76 ευρώ.

β) Για τη δράση 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 96 αιτήσεις μελισσοκόμων (με σύνολο 24.268 κυψελών) με ποσό πληρωμής 116.000,00 ευρώ.

The post Πληρωμή για τις Δράσεις της Μελισσοκομίας στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ενημέρωση σχετικά με την συγκομιδή και εμπορία ακτινιδίων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνει όλους τους συναλλασσόμενους εμπορίας ακτινιδίων (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστήρια) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας ότι:

1. Η υπηρεσία σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 8058/114755/24.08.2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, δεν προβαίνει σε μετρήσεις και εκτιμήσεις βαθμού ωρίμανσης (BRIX) σε ακτινιδιοφυτείες και δεν εκδίδει πλέον απόφαση έναρξης συγκομιδής για όλες τις ποικιλίες ακτινιδίου που καλλιεργούνται στην περιοχή μας. (Summer, Sorelli, Τσεχελιδης, Hayward).

2. Για την ποικιλία Hayward έχει οριστεί με το ανωτέρω αναγραφόμενο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ για όλη την Ελλάδα, έναρξη συγκομιδής στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους και έναρξη εμπορίας για την εγχώρια αγορά την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

3. Οι υποχρεώσεις των συσκευαστηρίων και των εμπόρων ακτινιδίων (εισαγωγέων, εξαγωγέων, εμπόρων εγχώριας αγοράς) είναι οι εξής:

 1. Οι τυποποιητές – συσκευαστές της περιοχής παραγωγής των ακτινιδίων προβαίνουν σε τυποποίηση- συσκευασία εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 Βrix η μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
 2. Οι εισαγωγείς-εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της εισαγωγής- εξαγωγής οι παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Βrix 6,2 η 15% μέση περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία.
 3. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας, εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 brix.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι παραβάτες θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Κυρώσεων σύμφωνα με το Ν.4235/2014.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας , στο Τμήμα Ποιοτικού- Φυτουγειονομικού ελέγχου & Φυτοπροστασίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι και στα τηλ. 2631055276, 2631361157 (Παναγιωτόπουλος Χρ., Τριάντη Ι.)

The post Ενημέρωση σχετικά με την συγκομιδή και εμπορία ακτινιδίων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αντιμετωπίστε τις βασικές ασθένειες της περιόδου στα εσπεριδοειδή

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Αχαΐας. Οι προειδοποιήσεις αφορούν τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης.


ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Ο ψευδόκοκκος γεννά τα αυγά του πάνω στους καρπούς, στα φύλλα και τα κλαδιά του δέντρου. Αφού εκκολαφθούν, οι προνύμφες είναι έρπουσες και μετακινούνται πάνω στο δέντρο σε κοντινές αποστάσεις ώστε να βρουν την κατάλληλη θέση για να τραφούν με τους χυμούς του δέντρου.

Ο εντοπισμός τους πάνω στα δέντρα και η ταυτοποίησή τους είναι εύκολη υπόθεση λόγω της βαμβακάδας που καλύπτει τα κλαδιά και τα φύλλα, αλλά και λόγω των μελιτωδών αποχωρημάτων τους, που κολλάνε πάνω σε φύλλα και καρπούς και παίρνουν ένα σκοτεινό χρωματισμό υποβαθμίζοντας παράλληλα την εμπορική αξία των φρούτων.

ΨΩΡΕΣ

(Κόκκινη Ψ.-Μαύρη Ψ.-Λευκή Ψ.-Μυτιλόμορφη Ψ.-Παρλατόρια)

Τα ποσοστά προσβολών από διάφορα είδη παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή και το αγροτεμάχιο. Να γίνεται επιμελής έλεγχος του οπωρώνα και άμεση (κατά προτίμηση) συνδυασμένη καταπολέμηση των παραπάνω εχθρών όπου διαπιστώνονται προσβολές. Συνιστάται καλό λούσιμο των καρπών. Επανάληψη ψεκασμού μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Χημική καταπολέμηση σύμφωνα με τις εγκρίσεις (συμβουλευτείτε τις λίστες σκευασμάτων). Παράλληλα με τη χημική καταπολέμηση συνιστώνται και κλαδέματα που συντελούν στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οι τετράνυχοι ευνοούνται από ξηρό και ζεστό καιρό. Μπορούν ταχύτατα να αναπτύξουν μεγάλους πληθυσμούς και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται έγκαιρα, σε χαμηλό επίπεδο πληθυσμού. Απαιτείται προσεκτικός και συστηματικός έλεγχος της καλλιέργειας (κυρίως λεμονιές).

Σε έντονη προσβολή τα φύλλα καρουλιάζουν, ξηραίνονται και πέφτουν. Στους καρπούς των εσπεριδοειδών παρατηρούνται σκουρόχρωμες κηλίδες, οι οποίες επεκτείνονται και καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της επιφάνειας. Με αποτέλεσμα σημαντική υποβάθμιση της εμπορικής τους αξίας. Όπου διαπιστώνεται έντονη προσβολή να γίνεται χημική καταπολέμηση – σύμφωνα με τις λίστες σκευασμάτων.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Τα θηλυκά εναποθέτουν τα αυγά τους κάτω απ’ την επιδερμίδα του καρπού (πορτοκάλια-μανταρίνια) το φθινόπωρο, όταν αρχίζει ν’ αλλάζει το χρώμα των καρπών. Οι εκκολαπτόμενες προνύμφες τρέφονται από τη σάρκα των καρπών κι όταν συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους εξέρχονται και πέφτουν στο έδαφος για να νυμφωθούν. Κάτω από το σημείο του νύγματος ο καρπός σαπίζει. Οι καρποί ωριμάζουν πρόωρα και μπορεί να παρατηρηθεί έντονη καρπόπτωση.

Εφαρμογή μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων (σύμφωνα με τις λίστες εγκεκριμένων σκευασμάτων). Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιμάται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών. Επισημαίνεται ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους σε μία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών. Για εφαρμογή και στη βιολογική γεωργία, κατά περίπτωση (μανταρίνια) μπορεί να εφαρμοστεί και ο beauveria bassiana. Παγίδευση εχθρού γίνεται και με Υδρολυμένες πρωτείνες.

Επίσης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο.

ΚΑΠΝΙΑ

Στα δενδροκομεία ορισμένων περιοχών υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με προσβολές από αλευρώδεις που έχουν δημιουργήσει την μυκητολογική προσβολή της καπνιάς (μαυρίλα).

Στα δενδροκομεία που διαπιστώνεται το πρόβλημα συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα σκευάσματα (σύμφωνα με τις λίστες).

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ – ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Είναι αρκετά δραστήρια έντομα. Μεταφέρονται με τον άνεμο σε γειτονικές περιοχές και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα δένδρα. Τα ακμαία εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και στους καρπούς. Σε έντονα προσβεβλημένα δένδρα συνιστάται να εφαρμόζεται κλάδεμα που συντελεί στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων ενώ στη συνέχεια να ακολουθήσουν ψεκασμοί με κατάλληλα εντομοκτόνα.

Για να προστατευτεί το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki, συστήνονται χημικές εφαρμογές (σύμφωνα με τις λίστες) μόνο σε δενδροκομεία όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές.

ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό του !! Ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Aleurocanthus spiniferus) κατάγεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ευρώπη βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία το 2008 σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών και το 2016 στην Ελλάδα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας σε καλλιέργεια πορτοκαλιάς. Έχει κύριους ξενιστές τα εσπεριδοειδή αλλά και το αμπέλι, την αχλαδιά, τον λωτό και άλλα είδη καλλιεργούμενων (αβοκάντο, ροδιά, κυδωνιά) και καλλωπιστικών φυτών (είδη τριανταφυλλιάς).

Σε έντονες προσβολές το έντομο δημιουργεί πολυπληθείς αποικίες προνυμφών στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Τα ενήλικα άτομα βρίσκονται και αυτά στις ίδιες θέσεις και σε περίπτωση που ενοχληθούν κινούνται έντονα πετώντας. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι ο σχηματισμός κηλίδων μελιτωμάτων που στην συνέχεια αναπτύσσεται έντονη καπνιά. Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ο βιολογικός κύκλος του εντόμου μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες και να έχει από 3 έως πάνω από 6 επικαλυπτόμενες γενιές ανά έτος.

Το είδος Aleurocanthus spiniferus αποτελεί οργανισμό καραντίνας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων κρουσμάτων. Μακροσκοπικοί έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται όλο το έτος και κυρίως κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο, ιδιαίτερα σε φυτείες εσπεριδοειδών που βρίσκονται κοντά σε σημεία εμπορίας, εισαγωγής, διακίνησης και παραγωγής δενδρυλλίων εσπεριδοειδών. Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συμπτωμάτων να γίνεται άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας πριν την απόφαση εφαρμογής σκευασμάτων. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. Τηρείτε αρχείο συνταγογράφησης και επεμβάσεων.

The post Αντιμετωπίστε τις βασικές ασθένειες της περιόδου στα εσπεριδοειδή appeared first on Ένωση Αγρινίου.

9η παράταση για το αρδευτικό Αγίου Γεωργίου

Με σημερινή απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολίτικης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) του ΥΠΑΑΤ, δίνεται και νέα παράταση στο αρδευτικό έργο της περιοχής Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου.

Είναι η 9η κατά σειρά, για ένα έργο που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 και θα έπρεπε, υπό κανονικές συνθήκες, ως χρηματοδοτούμενο από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η νέα παράταση είναι μέχρι τις 31-12-2018. όπως, όμως, αναφέρετε στην απόφαση, «η ανωτέρω παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται “με αναθεώρηση” εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου», κάτι που σημαίνει ότι καμία εγγύηση δεν υπάρχει ότι έστω και με τόσα χρόνια καθυστέρηση, αυτή τη φορά, το έργο θα παραδοθεί.

Αναλυτικά η απόφαση έγκρισης της νέας παράτασης ΕΔΩ.

The post 9η παράταση για το αρδευτικό Αγίου Γεωργίου appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμή 8 εκ. ευρώ σε νέους αγρότες

Από τις 30/08/2018 έως τις 31/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.564.796,37 ευρώ.

Από αυτά, τα 8.073.450,00 ευρώ κατευθύνθηκαν σε 623 νέους αγρότες για τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως δασώσεις, βιολογική γεωργία, παύση γαιών, νιτρορύπανση, σπάνιες φυλές κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμή 8 εκ. ευρώ σε νέους αγρότες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αλαλούμ με τις άδειες χρήσης ύδατος και το αγροτικό τιμολόγιο

Η ΔΕΗ κάνει εκκαθάριση δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου και ζητά τις άδειες χρήσης ύδατος…που επί σειρά ετών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν τις εκδίδει! «Αρκεί η βεβαίωση υποβολής αίτησης» λέει η κεντρική διοίκηση της ΔΕΗ, …η τοπική υπηρεσία, όμως, έχει άλλη άποψη!

Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό κόσμο από τα σημειώματα που λαμβάνουν οι αγρότες μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ σε ότι αφορά τις Άδειες Χρήσης Ύδατος που είναι «κολλημένες» στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ γίνεται καθημερινά δέκτης σωρείας παραπόνων από παραγωγούς που διατηρούν αγροτικό τιμολόγιο, οι οποίοι, για μια ακόμη φορά, έχουν εγκλωβιστεί σε έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθό μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, που αντί να εξυπηρετούν τους πολίτες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και πελάτες τους (ΔΕΗ), έρχονται να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Οι επιστολές που το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν οι παραγωγοί, τους  «προειδοποιούν» πως σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν εγκαίρως στη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, η ΔΕΗ θα προβεί σε μονομερή καταγγελία της Σύμβασης προμήθειας με διακοπή της ηλεκτροδότησης ή εναλλακτικά για να συνεχιστεί η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση Προμήθειας με Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πλειονότητα των παραγωγών πριν από 3-4 χρόνια είχαν προσκομίσει τόσο στον αρμόδιο φορέα  (ΟΤΑ Ά ή ΄Β βαθμού) όσο και στη ΔΕΗ όλα όσα τους είχαν ζητηθεί σχετικά με την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος και τη διατήρηση του Αγροτικού Τιμολογίου.

Τώρα, υπάρχει η απαίτηση εκ μέρους της ΔΕΗ, πρόσθετων στοιχείων για τη διατήρηση ή απόκτηση αγροτικού τιμολογίου υδροληψίας, γεγονός το οποίο προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους αγρότες.

Για την ακρίβεια, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΕΗ επιμένουν να ζητούν την προσκόμιση της άδειας χρήσης και του Δελτίου Νο1 (και όχι την βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα – ΟΤΑ Ά ή ΄Β βαθμού), παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πια, ύστερα από τις συνεχείς επισημάνσεις των παραγωγών, ότι τα «χαρτιά» που ζητάνε είναι αδύνατο να προσκομιστούν, αφού οι άδειες χρήσης ύδατος είναι επί χρόνια «κολλημένες» στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρίως παρά το γεγονός ότι στην επιστολή που οι ίδιοι στέλνουν στους παραγωγούς ρητά αναφέρετε ότι αρκεί η βεβαίωση (δείτε ΕΔΩ).

Επισημαίνουμε ότι ακόμη και περιπτώσεις για τις οποίες η αίτηση έχει κατατεθεί το 2012 και το 2013 από παραγωγούς στους αρμόδιους  φορείς  (ΟΤΑ Ά ή ΄Β βαθμού), εξακολουθούν να παραμένουν στο «πουθενά», αφού, όχι μόνο δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι άδειες από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά κανείς δεν δίνει στους ενδιαφερόμενους ούτε εξήγηση στο «γιατί» ούτε και κάποιο χρονοδιάγραμμα απόκτησης της άδειας.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κωμικοτραγικής κατάστασης είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, όμηροι των υπηρεσιών και της αναποτελεσματικότητας των «αρμοδίων».

Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύουν τώρα να χάσουν το Αγροτικό Τιμολόγιο, αλλά, στερούμενοι την άδεια χρήσης ύδατος, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα του ΠΑΑ, καθώς η εν λόγω άδεια αποτελεί βασική προϋπόθεση στις περισσότερες προκηρύξεις.

Και το χειρότερο όλων: Ο κίνδυνος αδυναμίας χρήσης νερού, ο ορατός πλέον κίνδυνος, δηλαδή, χωρίς άδεια χρήσης ύδατος να μην μπορέσουν οι παραγωγοί να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. 

Την ίδια στιγμή, οι συνεχόμενες αλλαγές στην διαδικασία για την έκδοσής της Άδειας Χρήσης Ύδατος, η πολυπλοκότητα της γραφειοκρατίας, τα πρόστιμα που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη πλέον  κατάθεση της αίτηση για άδεια Χρήσης Ύδατος, η απίστευτη καθυστέρηση ανταπόκρισης από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έκδοση της Άδειας και οι παράλογες απαιτήσεις της ΔΕΗ, οδηγούν τους παραγωγούς σε απόγνωση.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση της άδειας Χρήσης Ύδατος έχει αλλάξει αρκετές φορές από το 2011 έως σήμερα, με τελευταία την Υπουργική απόφαση Αριθ. οικ.140424 (ΦΕΚ 814 Β/2017), που σε αυτή αναφέρεται και η επιστολή της ΔΕΗ.

Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα αγροτικών μελετών  του Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  (αρμόδιος υπάλληλος Κουτρολός Γεώργιος)  για την υποβολή των σχετικών φακέλων αδειοδότησης, ώστε να διεκπεραιωθεί η  όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.

The post Αλαλούμ με τις άδειες χρήσης ύδατος και το αγροτικό τιμολόγιο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Θέμα: Ολοκλήρωση διαδικασιών για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι Ναυπάκτου

Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας έξω από το Λιμάνι της Ναυπάκτου. Τώρα πλέον που όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί προς μεγάλη απογοήτευση κάποιων, πρέπει κάποια πράγματα να ειπωθούν για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του εγχειρήματος αλλά και οι λόγοι – παρεμβάσεις που οδήγησαν σε όλες αυτές τις καθυστερήσεις.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Διοίκηση του ΔΛΤΝ ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της επέκτασης του ήδη υπάρχοντος τσιμεντένιου προβλήτα με σκοπό αφενός μεν τον ελλιμενισμό σκαφών, αφετέρου δε την αντιμετώπιση του φαινομένου της προσάμμωσης του Λιμανιού. Αν και πολλές ήταν οι «κασσάνδρες» που διακήρυσσαν ότι αυτό το έργο δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει εμείς το τολμήσαμε.

Η αρχική πρόταση του ΔΛΤΝ η οποία προτάθηκε στην Εφορεία Αιτ/νίας και Λευκάδος (ΕΦΑΑΙΤΛ) προέβλεπε την κατασκευή μόνιμης εξέδρας επί πασσάλων με υποθαλλάσιους κυματοθραύστες μπροστά από τον τσιμεντένιο προβλήτα σε σχήμα Γ, μήκους 28μ. και με βραχίονα 77μ, προτάσσοντας πρωτίστως την προστασία του λιμένα με τον υποθαλάσσιο κυματοθραύστη και δευτερευόντως τον ελλιμενισμό σκαφών.

1η Πρόταση ΔΛΤΝ

Στις αλλεπάλληλες συσκέψεις με την ΕΦΑΑΙΤΛ, το Δήμο Ναυπακτίας, και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, προέκυψαν ζητήματα σχετικά με την μονιμότητα του έργου, καθώς εκφράστηκαν σοβαροί προβληματισμοί και επιφυλάξεις, αφού θεωρήθηκε ότι λόγω της κλίμακας και της μονιμότητας του έργου, οι επεμβάσεις ήταν μεγάλες. Επιπλέον θεωρήθηκε ότι αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας του κλειστού λιμένα της Ναυπάκτου, τον οποίο διατηρεί από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

Ως εκ τούτου η ΕΦΑΑΙΤΛ ζήτησε πλήρη μελέτη, τεκμηριωμένη ως προς τις επεμβάσεις και τους προβληματισμούς που εξέθεσε, ενώ κατ’ επανάληψη υπογράμμισε ότι θα διαβιβάσει το θέμα για την κατά νόμο γνωμοδότηση στο αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς το Λιμάνι της Ναυπάκτου είναι χαρακτηρισμένο ως «μείζονος σημασίας μνημείο».

Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία πραγματοποίησε και αυτοψία στο λιμάνι. Σημειώνεται δε ότι διενεργήθηκε και υποθαλάσσια αυτοψία προκειμένου να αποφανθεί.

Μετέπειτα το ΔΛΤΝ κατόπιν συστάσεων πρότεινε την κατασκευή μικρότερης εξέδρας σε σχήμα Τ, όπως αποτυπώνεται στη κάτωθι φωτογραφία:

2η Πρόταση ΔΛΤΝ

Η νέα πρόταση συζητήθηκε με την ΕΦΑΑΙΤΛ, η οποία προφορικώς μας επεσήμανε ότι δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή έξωθεν του Λιμένα Ναυπάκτου εκφράζοντας δε την άποψη ότι και το ΚΑΣ δεν θα συμφωνήσει.

Υπό τα δεδομένα αυτά καταθέσαμε εξαρχής νέα πρόταση για τοποθέτηση προσωρινής πλωτής εξέδρας (6μηνης χρήσης) μήκους 36μ και πλάτους 2,40 έξωθεν του Λιμένα και σε συνέχεια του υπάρχοντος προβλήτα. Σημειώνεται ότι το νομικό πλαίσιο για εποχικές πλωτές εξέδρες θεσπίσθηκε το 2016. Για την πρόταση αυτή υπήρξε συστράτευση όλων των παρατάξεων, ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε την χρηματοδότηση του εργου.

Ενώ λοιπόν η εξέδρα αυτή είναι εποχικής χρήσης και ο νόμος προβλέπει συνοπτικές διαδικασίες για την τοποθέτηση της (όπως γνωμοδότηση εντός 20 ημερών από το Υπουργείο Τουρισμού), λάβαμε για την τοποθέτηση της τις εξής αδειοδοτήσεις – γνωμοδοτήσεις, αφορά πολλές φορές παρασταθήκαμε στα αρμόδια Υπουργεία και Συμβούλια των σχετικών οργάνων:

 1. Θετική γνωμοδότηση από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
 2. Θετική γνωμοδότηση από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος
 3. Έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)
 4. Έγκριση από τον Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)
 5. Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την οποία υπογράφει η Υπουργός Πολιτισμού κ. Κονιόρδου
 6. Σύμφωνη γνώμη από το Λιμεναρχείο
 7. Έγκριση από το Τμήμα Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας
 8. Έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κ. Τζιάλλα
 9. Έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Λαμπρίδη

Για την ολοκλήρωση των δυο τελευταίων σταδίων της αδειοδότησης, ήτοι την έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Τουρισμού σημαντική ήταν η βοήθεια από τους Βουλευτές του νομού μας κ. Γεώργιο Βαρεμένο και κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, όπως και του πολιτευτή Σταύρου Καραγκούνη τους οποίους και ευχαριστούμε.

Επίσης ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά, η οποία ασχολήθηκε προσωπικά με το θέμα.

Βέβαια στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και όλους αυτούς οι οποίοι επωνύμως, αλλά και ανωνύμως έκαναν ότι μπορούσαν προκειμένου η πλωτή εξέδρα να μην τοποθετηθεί. Δεκάδες καταγγελίες τηλεφωνικές αλλά και έγγραφες (ενδεικτικά αναφέρων 15 τηλεφωνικές καταγγελίες σε μια ημέρα!!!) κατέκλυσαν τις Υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα (Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Λιμεναρχείο κ.α.) προκειμένου να μην λειτουργήσει η εξέδρα. Πιο πρόσφατη είναι η καταγγελία σχετικά με την νομιμότητα της τσιμεντένιας εξέδρας έξω από το Λιμάνι, η οποία υφίσταται εδώ και δεκαετίες!!!

Όλοι εσείς, οι οποίοι «κόπτεσθαι» για το μέλλον αυτού του τόπου, εξυπηρετώντας μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα το μόνο που πετύχατε ήταν να καθυστερήσετε το αυτονόητο, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα της κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Κύριοι λυπάμαι αλλά αποτύχατε. Η εξέδρα θα παραμείνει μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 στο Λιμάνι και θα επανατοποθετηθεί για χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο εως τον Σεπτέμβριο 2019. Το τολμήσαμε, το σχεδιάσαμε και το πετύχαμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν επιλεγεί στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2018-2019, ότι από την Δευτέρα 3-9-2018 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. ειδική εφαρμογή για το ερωτηματολόγιο εισόδου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν, να εκτυπώσουν την σχετική βεβαίωση και να την προσκομίσουν στο Σταθμό που έχουν επιλέξει το αργότερο έως τις 5-9-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θα θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η αξία τοποθέτησης (voucher).

Επίσης οι μητέρες των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2017-2018) θα πρέπει υποχρεωτικά και άμεσα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να συμπληρώσουν – εφόσον μέχρι στιγμής δεν το έχουν πράξει- την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για το ερωτηματολόγιο εξόδου.

Δακοκτονία: Αρχίζουν οι ψεκασμοί στην Αιτωλοακαρνανία

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αρχίσει ο ψεκασμός ελαιώνων στις κάτωθι περιοχές του ευρύτερου Δ. Ι. Π. Μεσολογγίου & Αγρινίου στα πλαίσια του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών για τον Δάκο της ελιάς έτους 2018.

Το πρόγραμμα Δακοκτονίας θα εφαρμοστεί σε 2.580.050 προστατευόμενα ελαιόδεντρα που αντιστοιχούν σε 129.000 στρέμματα στους κάτωθι τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ 2 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ, ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΑΦΝΙΑΣ, ΚΑΨΩΡΑΧΗ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΑΒΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΟΚΙΜΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ, ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ, ΣΙΤΟΜΕΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΡΑ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ (ΤΡΙΧ.), ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, ΧΟΥΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, ΣΑΡΓΙΑΔΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΔΗΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ 5 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΝΕΑ ΑΒΩΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ 6 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΝΕΡΟΜΑΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑ, ΜΥΡΤΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ 7 ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΠΟΛΑΪΤΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ, ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
ΤΟΜΕΑΣ 8 ΛΕΠΕΝΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ

Σημειώνουμε ότι στην περιοχή της Ναυπακτίας δεν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα διότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις από εργολάβους. Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους και αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Καλούνται επίσης οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τις μελισσοκυψέλες τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Τέλος σημειώνουμε ότι για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας έχουν προσληφθεί 5 γεωπόνοι και 27 παγιδοθέτες, ενώ συνολικά στα συνεργεία των εργολάβων θα εργαστούν 300 περίπου άτομα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά:

«Η προσπάθεια όλων μας είχε ευτυχή κατάληξη και μπορέσαμε να υπερνικήσουμε τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο λόγω των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών που, δυστυχώς, εξακολουθούν να απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, με επίμονες προσπάθειες από όλους μας και με την αρωγή του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, δόθηκε λύση για τους αγρότες μας και την παραγωγή της Αιτωλοακαρνανίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πάντα ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και θα καταβάλλει πάντα κάθε προσπάθεια να ξεπερνά τα όποια εμπόδια, ακόμη κι εκείνα που οφείλονται εξ ολοκλήρου στο τέρας της γραφειοκρατίας».

The post Δακοκτονία: Αρχίζουν οι ψεκασμοί στην Αιτωλοακαρνανία appeared first on Ένωση Αγρινίου.