Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.901,30 € (41% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).

The post Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Διαγωνισμός για καινοτόμες ιδέες στον τομέα της Αγροδιατροφής

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής διεξάγεται ταυτόχρονα σε τέσσερις περιφέρειες σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα (Δυτική Ελλάδα), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO.

H πρόσκληση και η φόρμα υποβολής συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του έργου AGROINNOECO (www.agroinnoeco.eu).

Το έργο έχει ως συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την Δυτική Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Αχαΐας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως εξής:

 • H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
 • Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
 • Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
 • Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, των Νέων Καινοτόμων Επιχειρηματιών, Χρηματοδοτικούς Φορείς/Επενδυτές και εκπροσώπους Επιχειρηματικών Φορέων.

Οι 15 καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν ανά χώρα θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubationactivities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training–coaching&mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με υφιστάμενες επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και λοιπούς μέντορες προκειμένου να δικτυωθούν και να διευρύνουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους κουλτούρα. Τέλος προβλέπεται η παρουσίαση και προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε B2B συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRASIQ 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.

Το έργο AGROINNOECO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος BalkanMed (www.interreg-balkanmed.eu).

The post Διαγωνισμός για καινοτόμες ιδέες στον τομέα της Αγροδιατροφής appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόγραμμα κατάρτισης για Νέους Αγρότες

Για δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης (έτος 2016) και 2ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 2018).

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης καλεί τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υποβολή πρότασης πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 01 και της Δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους:

α) της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2016, για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, 

β) της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2018 και για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας.

Ο σκοπός

Η πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Οι δράσεις κατάρτισης εφαρμόζονται σε όλη τη Χώρα.

1.2 Ωφελούμενοι της Πράξης: 

Δικαιούχοι:

α) της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας,
β) της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2018 και για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας.

Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

 • Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων/ χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
 • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,
 • Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα και οι Προδιαγραφές Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτικοί Όροι, η Διαδικασία κατανομής ωφελούμενων σε τμήματα, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και η Αξιολόγηση των προγραμμάτων και ωφελούμενων περιγράφονται αναλυτικά στη με αρ. πρωτ. 11510/14.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η στήριξη βάσει της παρούσας Πράξης δεν περιλαμβάνει και δεν αντικαθιστά κατάρτιση ή μαθήματα τα οποία αποτελούν μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 12.016.875,00 ευρώ με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά περιοχή εστίασης και Περιφέρεια.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ.

The post Πρόγραμμα κατάρτισης για Νέους Αγρότες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας 

Ολοκληρώθηκε από τη χώρα μας η κανονιστικά προβλεπόμενη οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα και στέλνεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχε γίνει γνωστό, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.

Ασφαλώς, η Ελλάδα ακολούθησε όσα προβλέπονταν από τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν οι ενισχύσεις στήριξης των Ελλήνων αγροτών και δεν πρόκειται να υπάρξουν αδικίες σε καμία περιοχή. Αυτό ήταν και το πνεύμα της διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε, με βάση την πρόταση για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η πιστή εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών κριτηρίων προκύπτει και από την έγκριση που έχει λάβει η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα 1,3 εκατ. εκτάρια.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2017, ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Κατ’ επέκταση και οι πόροι που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια σημερινά επίπεδα ή και ακόμη υψηλότερα, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των περιοχών που χάνουν το χαρακτηρισμό τους και δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης έως το 2020.

Επισημαίνεται ότι η νέα οριοθέτηση θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκρισή της από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ισχύσει με την πρόσκληση του μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης το 2019.

Ο νέος χάρτης επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στη διαβούλευση, η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και ιδιαίτερα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη χώρα μας.

The post Ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας  appeared first on Ένωση Αγρινίου.

3,1 εκατ. ευρώ σε 1.393 παραγωγούς

Από τις 20/11/2018 έως τις 21/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.108.054,13 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία (διατήρηση και μετατροπή) και η βιολογική κτηνοτροφία (διατήρηση), οι γενετικοί πόροι, η βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, η ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, οι ομάδες τοπικής δράσης leader και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post 3,1 εκατ. ευρώ σε 1.393 παραγωγούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνάντηση με τη Φωτεινή Αραμπατζή είχε η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Επί τάπητος όλα μείζονα θέματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Τι ζήτησε το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ. Σε τι δεσμεύτηκε η Φ. Αραμπατζή

Με θέματα αιχμής το φορολογικό και ασφαλιστικό, την εκπροσώπηση των Συνεταιρισμών και παραγωγών της χώρας, αλλά και τα έντονα προβλήματα στην κτηνοτροφία που προκαλεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός  και η παντελή έλλειψη ελέγχων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 20 Νοεμβρίου του προεδρείου της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ με την υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα, το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ανέφερε στην κα. Φ. Αραμπατζή την μεγάλη αναστάτωση που έχει δημιουργήσει στoν αγροτικό κόσμο η δυσβάσταχτη φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές, που αναγκάζουν τους παραγωγούς να στρέφονται σε πρακτικές της παραοικονομίας, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται καίρια οι Συνεταιρισμοί και η σύννομη λειτουργία τους, δεδομένου του ότι είναι αδύνατο χωρίς τιμολόγηση να διακινηθεί έστω και ένα κιλό προϊόντος από τους Συνεταιρισμούς. Σε αυτό το θέμα και στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε υπήρχε πλήρη ταύτιση των απόψεων, με την κα. Φ. Αραμπατζή να επισημαίνει ότι στο πρόγραμμα της ΝΔ υπάρχει σχετική πρόβλεψη και ότι έχει ανακοινωθεί ήδη ότι θα υπάρξουν μειώσεις τόσο στους συντελεστές φορολογίας όσο και στις ασφαλιστικές εισφορές.

Το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε επίσης να βρεθεί λύση και να εκπροσωπούνται οι Συνεταιρισμοί και μέσω αυτών οι αγρότες παραγωγοί στην Copaκαι Cogeca, για να διορθωθεί αυτό που έχει δημιουργηθεί επί των ημερών της τωρινής κυβέρνησης, το απαράδεκτο και αδιανόητο του να εκπροσωπούνται από μία εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων.

Συζητήθηκε από κοινού να εξευρεθεί ο τρόπος αντιμετώπισης με θεσμοθέτηση πόρων για να καλύπτονται  τα έξοδα που χρειάζονται για την συγκεκριμένη εισφορά προς τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και για την λειτουργία ενός αξιοπρεπούς γραφείου στις Βρυξέλλες, που θα ενημερώνει τους Συνεταιρισμούς και τους αγρότες της χώρας.

Αναφερόμενο το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή μέχρι τα τέλη του χρόνου, με την υπογραφή του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη και αφορά το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Συνεταιρισμών και του συνδικαλισμού, ζήτησε από την κα. Φ. Αραμπατζή να αναφερθεί στο πως σκέφτεται η ΝΔ να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Η κα. Φ. Αραμπατζή με την σειρά της επισήμανε την θέση του Κόμματός της για σύσταση Αγροτικού Επιμελητηρίου, που μέσω αυτού θα εκπροσωπούνται οι συλλογικοί φορείς των αγροτών, είτε αυτοί είναι Συνεταιρισμοί είτε Αγροτικοί Σύλλογοι .

Συζητήθηκε επίσης, το θέμα της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργείται ανάμεσα στις Συνεταιριστικές και ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Και σε αυτό το θέμα εξήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχων και ατιμωρησίας σε πιθανές παραβάσεις, ενώ εκφράστηκε η ανάγκη της άμεσης επίλυσης του όλου ζητήματος, ώστε να υπάρξει ισορροπία στην αγορά. Παράλληλα, το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει στον κτηνοτροφικό κόσμο, η πτώση των τιμών του γάλατος και οι αθρόες ελληνοποιήσεις.

Σημειώνουμε ότι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ επανέλαβε την πρότασή της για ουσιαστική υποστήριξη του χειμαζόμενου κτηνοτροφικού κόσμου με περαιτέρω ενισχύσεις de minimis και με την διάθεση γαλακτοκομικών –τυροκομικών προϊόντων δια των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως, το ΤΕΒΑ.

 

The post Συνάντηση με τη Φωτεινή Αραμπατζή είχε η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Τροποποίηση της με αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με σημερινή απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

α) Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων, από το πρώτο έτος εφαρμογής (2018), των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020:

ι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

ιι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

β) Την ένταξη νέων δικαιούχων οι οποίοι είναι αποδέκτες μεταβίβασης, οι οποίοι:

ι) αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙII για τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

ιι) αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙV για τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και των στοιχείων των δικαιούχων του συνόλου των ενταγμένων πράξεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων:

ι) της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020, σε συνολική δημόσια δαπάνη εβδομήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (71.961.971,54€).

ιι) της δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, σε συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (145.456.464,67€).

δ) Την τροποποίηση του συνολικού Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 σε διακόσια δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (217.418.436,21€).

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία μεταβίβασης και διαρκούν:

 • για τη δράση 11.1.1, έως και την 31/05/2021
 • για τη δράση 11.2.1, έως και την 31/05/2023 Για τους λοιπούς δικαιούχους (παλιούς) ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις των νέων δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε αυτούς και η διαδικασία ελέγχου παραμένουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι μειώσεις κυρώσεις του συνόλου των δικαιούχων, παραμένουν επίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

The post Τι αλλάζει στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Έως 15/12 η υποβολή δήλωσης συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

Εγκύκλιο εξέδωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, βάσει της οποίας οι ψηφιακές Δηλώσεις Συγκομιδής θα υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία που λήγει ένα μήνα νωρίτερα από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία (15 Δεκεμβρίου αντί 15 Ιανουαρίου 2019).

Η μετάθεση της ημερομηνίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί, ώστε τα οινοποιεία να έχουν «διαθέσιμες» τις Δηλώσεις Συγκομιδής για να υποβάλλουν ψηφιακά τις Δηλώσεις Παραγωγής, κατά την υποβολή των οποίων οι τελευταίες «αντλούν» τα στοιχεία των Δηλώσεων Συγκομιδής, όπως έχει κατ’  επανάληψη επισημάνει η ΚΕΟΣΟΕ.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών αναφέρει:

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2018 -2019 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr). Η ημερομηνία υποβολής δήλωσης συγκομιδής θα λήξει την 15η Δεκεμβρίου 2018 αντί την 15η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις παραγωγής οίνου που έχουν κανονιστική καταληκτική προθεσμία 15/01/2019.

The post Έως 15/12 η υποβολή δήλωσης συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

« Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε»

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ 2016»
διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα:
« Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε»
τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00 στην Παπαχαραλάμπειο
Αίθουσα, Ναύπακτος
με σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών, σχετικά με την επικείμενη έναρξη
της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στο Δήμο
Ναυπακτίας.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο,
ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ
σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία
του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε
στις επόμενες γενεές:  Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και
κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών
 Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και
ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.  Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων  Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης
ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες
επενδύσεις  Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και
δημοτική περιουσία  Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη
οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το
σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.  Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και
ανάπτυξη της χώρας.  Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο
σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και
άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα
πάνω σ΄ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.  Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και
ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και
Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία.  Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:
 1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που
δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα
σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα
και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε
ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

 2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η
καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο
νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο
μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως
δικαιούχος. 
 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση
και μέγεθος) του ακινήτου. 
 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια
ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.  5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως
στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης
κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι συνεταιρισμένοι αγρότες

Κατατέθηκε στην Βουλή σήμερα 21/11/2018 τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, απαλλαγής καταβολής τέλους επιτηδεύματος από το φορολογικό έτος 2018 και στο εξής.

Συγκεκριμένα, την κατάργηση από το φορολογικό έτος 2018 και στο εξής η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος από τους αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων καθώς και τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας στόχος της ρύθμισης είναι «αφενός η παροχή φορολογικών κινήτρων για ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας αλλά και για σύσταση αντίστοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλλαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα».

The post Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι συνεταιρισμένοι αγρότες appeared first on Ένωση Αγρινίου.