Ευρωπαϊκή λύση για τους λύκους και τις ζημιές από άλλα προστατευόμενα ζώα

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατική ενίσχυση για την κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν από λύκους και άλλα προστατευόμενα ζώα.

Η Επιτροπή αποφάσισε να παράσχει πλήρως τη δυνατότητα στους γεωργούς να λάβουν πλήρη αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από προστατευόμενα ζώα, όπως οι λύκοι. Οι επενδύσεις που θα κάνουν οι αγρότες για την αποτροπή τέτοιων ζημιών, όπως η κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων ή η απόκτηση σκύλων φύλαξης, θα επιστραφούν επίσης πλήρως.

Η απόφαση αποσκοπεί στην αύξηση της στήριξης των γεωργών σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα σαρκοφάγα ζώα.

Η επιτυχία της πολιτικής διατήρησης της ΕΕ εξαρτάται εν μέρει από την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που συνδέονται με τη διατήρηση των προστατευόμενων ζώων. Η στήριξη για την επίλυση των συγκρούσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση των προστατευόμενων ζώων μπορεί να χορηγηθεί από τα ταμεία της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (κρατικές ενισχύσεις).

Οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται στην αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 2014-2020 . Μέχρι στιγμής, μόνο το 80% των επενδύσεων θα μπορούσε να επιστραφεί μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Η απόφαση τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές για να φέρει το ποσοστό αυτό στο 100%. Θα επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 100% των αποκαλούμενων έμμεσων δαπανών, όπως το κτηνιατρικό κόστος που προκύπτει από τη θεραπεία των τραυματισμένων ζώων και το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την αναζήτηση αγνοουμένων ζώων μετά από επίθεση προστατευόμενου ζώου.

The post Ευρωπαϊκή λύση για τους λύκους και τις ζημιές από άλλα προστατευόμενα ζώα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Καταχώρηση Αριθμών Σήμανσης για τις Σπάνιες Φυλές

Ανακοίνωση που αφορά στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων δικαιούχων, την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, εκδόθηκε η οριστική κατάταξη των δικαιούχων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την αριθμ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφαση ένταξης πράξεων.

Στο πλαίσιο των διοικητικών/διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής της Δράσης 10.1.09 ,οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής μέχρι και την Κυριακή 18-11-2018. 

The post Καταχώρηση Αριθμών Σήμανσης για τις Σπάνιες Φυλές appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Υπουργική εποπτεία για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση του Σταύρου Αραχωβίτη.

Ο τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών καθορίζεται με σχετική Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψε ο Σταύρος Αραχωβίτης στις 23 Οκτωμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 8 Νοεμβρίου (ΦΕΚ 4985).

Σύμφωνα με την Απόφαση η εποπτεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών ασκείται από το ΥπΑΑΤ μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, η οποία στο εξής θα είναι η αρμόδια αρχή και θα εποπτεύει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Κλαδικούς Εθνικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους αναγκαστικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Η άσκηση της εποπτείας σε συγκεκριμένο Αγροτικό Συνεταιρισμό γίνεται με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αρμόδια όργανα σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς και εμπεριστατωμένες καταγγελίες σε βάρος των Διοικήσεων για μη τήρηση νόμου, καταστατικού, αποφάσεων οργάνων διοίκησης και γενικά των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οικονομικοδιαχειριστικών ζητημάτων, καθώς και ύστερα από αίτημα όσων έχουν έννομο συμφέρον, αλλά και αν ο Υπουργός κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί εποπτεία και έλεγχος.

Οι υπάλληλοι-ελεγκτές της αρμόδιας αρχής έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής τους ενώ ειδικότερα οι υπάλληλοι-ελεγκτές για οικονομικοδιαχειριστικά θέματα έχουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, τα οποία ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην περίπτωση που από το πόρισμα εποπτείας, προκύψουν ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί από μέλη των οργάνων διοίκησης πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων ή από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4384/2016.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής κρατικής εποπτείας

Η εποπτεία επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διά της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, στο εξής αρμόδια αρχή. Ειδικότερα η αρμόδια αρχή ασκεί εποπτεία επί:

α) των αγροτικών συνεταιρισμών (Α.Σ),

β) των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών (ΚΑΣ),

γ) των κλαδικών εθνικών αγροτικών συνεταιρισμών (ΚΕΑΣ),

δ) των αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών και των ενώσεων τους (ΑνΣ-ΕΑνΣ) των περιπτώσεων γ, δ, ε, ζ του άρθρου 47 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α΄149) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ 1 περ β) του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78)
ε) των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων ως προς την τήρηση των

διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4384/2016.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και καθήκοντα οργάνων κρατικής εποπτείας 

1. Το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας που ασκεί η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού και τα καθήκοντα των οργάνων εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσης αφορούν:

α) τη διαπίστωση της σύννομης λειτουργίας των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ και ειδικότερα τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης,

β) την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ για την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους,

γ) την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και

άλλων συλλογικών μορφών του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και την αξιολόγηση των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ μέσω αυτού,

δ) την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηματοιοκονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ,

ε) την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ.

2. Η άσκηση συγκεκριμένου έργου εποπτείας ανατίθεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Ειδικότερα για τις ΑΕΣ το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας αφορά την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 και την επικαιροποίηση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών στο Μητρώο του ν. 4384/2016.

Άρθρο 3 

Όργανα εποπτείας 

Όργανα εποπτείας ορίζονται οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής των κλάδων ΠΕ 9 και ΠΕ 10 στους οποίους με την εντολή του άρθρου 4 της παρούσης ανατίθεται συγκεκριμένο έργο εποπτείας είτε για νομικοδιοικητικά (ΠΕ9) είτε για οικονομικοδιαχειριστικά θέματα (ΠΕ10).

Οι υπάλληλοι-ελεγκτές έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής τους ενώ ειδικότερα οι υπάλληλοι-ελεγκτές για οικονομικοδιαχειριστικά θέματα έχουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, τα οποία ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 4 

Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας 

1. Η άσκηση της εποπτείας σε συγκεκριμένο ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ διενεργείται με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αρμόδια όργανα εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσης, ως κάτωθι:

α) σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς και εμπεριστατωμένες καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ για μη τήρηση νόμου, καταστατικού, αποφάσεων οργάνων διοίκησης και γενικά των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οικονομικοδιαχειριστικών ζητημάτων,

β) ύστερα από αίτημα όσων έχουν έννομο συμφέρον.

Έννομο συμφέρον έχουν: βα) το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ, ΑνΣ, ή των αντιπροσώπων των ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΕΑνΣ ββ) το εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣΕΑνΣ έπειτα από την υποβολή σχετικής έκθεσης στην αρμόδια αρχή

γ) στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί εποπτεία και έλεγχος.

2. Τα όργανα εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσης μέσω άμεσου και προσφιλή τρόπου (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) συλλέγουν τα απαραίτητα για την άσκηση του ελέγχου στοιχεία από τον ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ και διενεργούν τον έλεγχο στην έδρα της αρμόδιας αρχής ή στην έδρα των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ. Αν κριθεί απαραίτητο από τα όργανα εποπτείας οργανώνεται σύσκεψη με τους νόμιμους εκπροσώπους των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ ή/και καταγγέλλοντες στην έδρα της αρμόδιας αρχής.

3. Ειδικότερα οι ελεγκτές ελέγχουν

α) για νομικοδιοικητικά θέματα: τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης των ΑΣ, την ορθή τήρηση του βιβλίου μητρώου μελών βιβλίων πρακτικών των οργάνων διοίκησης και κάθε άλλου βιβλίου που προβλέπεται από το καταστατικό.

β) για οικονομικοδιαχειριστικά θέματα: τη λογιστική τάξη και ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του ΔΣ, τη διαχειριστική τάξη (όσον αφορά τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών) και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ.

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις οργάνων εποπτείας και εποπτευόμενων

οργανώσεων έναντι των οργάνων αυτών 

Οι υποχρεώσεις των ασκούντων την εποπτεία οργάνων είναι:

α) η τήρηση εχεμύθειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

β) η εκτέλεση του έργου τους με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα και με βάση τους επιστημονικούς κανόνες και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,

γ) η έγκαιρη δήλωση κωλύματος εξαίρεσης άσκησης έργου εποπτείας που τους έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ.

Κώλυμα υπάρχει όταν το όργανο που ασκεί την εποπτεία συνδέεται με την ελεγχόμενη οργάνωση με οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή όταν είναι συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με διευθυντικά στελέχη της εποπτευόμενης οργάνωσης.

Όποιος παραλείψει να ζητήσει την εξαίρεση του, υπάρχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ασκούντων την εποπτεία οργάνων τα βιβλία, εγγραφές και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία για την άσκηση της εποπτείας στοιχεία και πληροφορίες ανταποκρινόμενοι στα οριζόμενα του άρθρου 4 παρ. 2 της παρούσης.

Άρθρο 6 

Διοικητικές κυρώσεις 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομης λειτουργίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση δ), παρ. 2 και παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 2062 (ΦΕΚ Β’3938), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 656 (ΦΕΚ Β’913/15-3-2018) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 7

Ποινικές κυρώσεις

Τα όργανα άσκησης εποπτείας, στην περίπτωση που από το

πόρισμα εποπτείας, προκύπτουν ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί από μέλη των οργάνων διοίκησης πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων ή από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4384/2016, υποχρεούνται να υποβάλουν το πόρισμα ή τη σχετική έκθεση τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή εντός δέκα (10) ημερών και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

neapaseges.gr

The post Υπουργική εποπτεία για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Εκδόθηκε η ΥΑ για την απόληψη και εμπορία δενδρυλλίων για τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο

Εκδόθηκε η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου (ΑΔΑ: ΩΖΞΞ4653Π8-ΑΨΞ) «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», με την οποία εξασφαλίζεται η εμπορία του ελάτου, κατά κύριο λόγο, ως δέντρου Χριστουγέννων κατά την εορταστική περίοδο.

Η Απόφαση αυτή εκδίδεται φέτος ιδιαίτερα νωρίς, ώστε να είναι ενήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς αυτής, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα, για την καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα οι έμποροι που εξάγουν δέντρα στο εξωτερικό.

Όπως κάθε χρόνο τα δέντρα αυτά, ελάτης κατά κύριο λόγο, προέρχονται στην πλειονότητά τους από ιδιόκτητα αγροκτήματα παραγωγών, ακριβώς για τον λόγο της εμπορίας τους κατά την εορταστική περίοδο.

Με τη φετινή Απόφαση, ως ημερομηνία έναρξης της διακίνησης ορίζεται η Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και λήξης η Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι η διακίνηση ξεκινά φέτος μια μέρα νωρίτερα, σε σχέση με τις 30/11 του 2017, ώστε οι παραγωγοί και έμποροι να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το τριήμερο της Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής, οπότε και αυξάνεται η ζήτηση.

Φέτος, παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα αιτήματα των παραγωγών για υλοτομία δενδρυλλίων από ιδιωτικά αγροκτήματα, της τάξης του 2,7%, κάτι ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της συγκεκριμένης αγοράς.

Αναλυτικά, για τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο, από ιδιόκτητα αγροκτήματα εγκρίνεται η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση:

 • 80.531 δενδρυλλίων ελάτης
 • 1.560 δενδρυλλίων πεύκης
 • 955 δενδρυλλίων ψευδοτσούγκας
 • 450 δενδρυλλίων κυπαρισσιού
 • 30 δενδρυλλίων ερυθρελάτης

Εκτός των καλλιεργούμενων χριστουγεννιάτικων δέντρων, που είναι κατά κύριο λόγο τα δέντρα για τα οποία υπάρχει εμπορία στη χώρα, δίνεται η δυνατότητα απόληψης για χρήση τους κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο:

 • 19.903 ελάτων από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεμάχια που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση
 • 1.220 ελάτων από ιδιόκτητους αγρούς όπου υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δέντρων και ελάτης (πχ φουντουκώνες, κερασώνες κτλ.)
 • 1.500 ελάτων από διακατεχόμενα δάση
 • 925 ελάτων από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς
 • 50 ελάτων από δημόσιο δάσος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας για λόγους καθαρισμού της συστάδας κλάδων αρκουδοπούρναρων, ίταμου, ελάτης, κουμαριάς, μυρτιάς, ιξού και βολοφύτων ελάτης

 

The post Εκδόθηκε η ΥΑ για την απόληψη και εμπορία δενδρυλλίων για τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Καλλιέργεια πατάτας: αντιμετώπιση ασθενειών

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Σε όλες τις περιοχές, οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο στις προσβολές από τα παθογόνα και τους εχθρούς της καλλιέργειας.

ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, ακολουθώντας την βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας. Συστάσεις: Σε όλες τις περιοχές υπάρχει κίνδυνος προσβολής. Το έντομο γεννά τα αυγά του πάνω στους κονδύλους, μέσα από ρωγμές του εδάφους.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, επεμβάσεις με εντομοκτόνα τις τελευταίες εβδομάδες πριν την συγκομιδή συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της προσβολής από το έντομο και στον περιορισμό του ποσοστού προσβολής των κονδύλων από τις προνύμφες. Εναλλακτικά, όπου απαιτείται, εφαρμόστε μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση, καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις με σκεύασμα του Βακίλου Θουριγγίας.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια. Στα πεδινά της Δυτικής Ελλάδας και το Ιόνιο, οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος και τη θερμοκρασία διύγρανσης, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για το ξεκίνημα προσβολών, σε όλες τις περιοχές.

Συστάσεις: Οι φυτείες να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις.

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Διαπιστώσεις: Με εξαίρεση την Μεσσηνία, ο καιρός δεν ευνοεί πολύ σοβαρές προσβολές.

Συστάσεις: Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές ανά 10ήμερο μόνο με την εμφάνιση τοπικών προσβολών. Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα.

Η ασφαλής διάγνωση και η επιλογή κατάλληλων φυτοπροσταστευτικών για την συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο να γίνει με τον γεωπόνο/σύμβουλο της καλλιέργειας.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα έκδοσης 22/2/2018 και τα εντομοκτόνα σκευάσματα της ηλεκτρ. βάσης του Υπουργείου έτους 2018, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικού, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή -τήρηση ημέρων αναμονής, των ωφέλιμων οργανισμών και του περιβάλλοντος.

The post Καλλιέργεια πατάτας: αντιμετώπιση ασθενειών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια μηλιάς

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου για την μηλιά και την καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων.

Φουζικλάδιο

Διαπιστώσεις: Τα μέτρα που συνιστώνται παρακάτω, στοχεύουν στη σοβαρή μείωση μέχρι και πλήρη καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων που δημιουργούν τις πρωτογενείς μολύνσεις την ερχόμενη Άνοιξη. Λόγω της ευκολίας μεταφοράς των ασκοσπορίων με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις, τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζονται σε όλα τα δενδροκομεία μιας περιοχής.

Οδηγίες:

 • Αφαίρεση με κλάδεμα και κάψιμο των προσβλημένων από το προηγούμενο έτος βλαστών.
 • Ψεκασμός, λίγο πριν την έναρξη πτώσης των φύλλων με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο, εμποδίζει το σγηματισμό περιθηκίων και την παραγωγή ασκοσπορίων.
 • Συγκέντρωση και κάψιμο ή παράγωμα των φύλλων των δένδρων (όπου είναι δυνατόν) , μόλις ολοκληρωθεί η πτώση τους ή ψεκασμός με διάλυμα ουρίας στα πεσμένα φύλλα.

Μπορεί επίσης να γίνει ψεκασμός των δένδρων με σκευάσματα ουρίας, λίγο πριν την έναρξη της πτώσης των φύλλων, που ευνοεί την μετέπειτα αποσύνθεση τους στο έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, για την αποφυγή δημιουργίας τοξικότητας .

Βακτηριακό κάψιμο

Οδηγίες: 

 • Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων, με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.
 • Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
 • Όπου υπάρχουν έλκη να καθαριστούν μέχρι να βρεθεί υγιές ξύλο, στη συνέχεια να γίνει επάλειψη με Φοσετύλ-αλ και κάλυψη με κατάλληλο υλικό (πάστα).
 • Σημάδεμα των δένδρων που παρουσίασαν συμπτώματα και όταν κλαδευτούν (τέλος χειμώνα) να μείνουν τελευταία.
 • Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς.

Άμεση επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα σε όλους τους οπωρώνες άσχετα με την εμφάνιση συμπτωμάτων.

The post Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια μηλιάς appeared first on Ένωση Αγρινίου.

690 κτηνοτρόφοι στο πρόγραμμα Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών, με 34 εκατ. ευρώ

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου, υπογράφτηκε απόφαση ένταξης 690 δικαιούχων κτηνοτρόφων στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την οικονομική στήριξή τους επί πέντε έτη, προκειμένου να διατηρήσουν το ζωικό κεφάλαιο απειλούμενων αυτόχθονων φυλών που κατέχουν, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 34 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά όλη τη χώρα, η διάρκειά της είναι 5 χρόνια και η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται κάθε έτος. Στόχος της Δράσης είναι η διάσωση – διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (άλογα, βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίροι).

Οι φυλές αυτές είναι ελληνικές και διαβιούν άριστα προσαρμοσμένες για εκατοντάδες χρόνια στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τοπικά γαλακτοκομικά μας προϊόντα σε σχέση με την παράδοση και την πολιτιστική μας αγροτική κληρονομιά.

Ακόμη η διατήρηση αυτών των φυλών είναι σημαντική, για τη διάσωση του γενετικού υλικού τους, με σκοπό την αξιοποίησή του για τη βελτίωση άλλων φυλών παραγωγικών ζώων.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται τα παρακάτω ύψη οικονομικής ενίσχυσης:

Είδος ζώου Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής
Βοοειδή 333€/ΜΖΚ/έτος 310€/ΜΖΚ/έτος
Πρόβατα 232€/ΜΖΚ/έτος 209€/ΜΖΚ/έτος
Αίγες 232€/ΜΖΚ/έτος 209€/ΜΖΚ/έτος
Χοίροι 215€/ΜΖΚ/έτος 192€/ΜΖΚ/έτος
Ιπποειδή 350€/ΜΖΚ/έτος

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών=1 ΜΖΚΌπου, ΜΖΚ: Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου και ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες:

 • Ένα (1) βοοειδές ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών= 0,6 ΜΖΚ
 • Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός (1) έτους=0,15
 • Μία (1) χοιρομητέρα=0,5 ΜΖΚ
 • Μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ

The post 690 κτηνοτρόφοι στο πρόγραμμα Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών, με 34 εκατ. ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόσκληση Γεωργικών Συμβούλων

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων που τηρείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της αριθ.163/13692/1-2-2018(ΦΕΚ 267 Β΄) απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr έως και την Παρασκευή 14/12/2018.

Δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν:

 1. Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
 2. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΥΑ. 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), όπως κάθε φορά ισχύει.

Το εθνικό ΣΠΣΓΕ διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να αναζητήσει και να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους.

The post Πρόσκληση Γεωργικών Συμβούλων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δυτική Ελλάδα: 1.731 νέοι αγρότες χρηματοδοτούνται με 33.414.500 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Την απόφαση ένταξης επιπλέον 9 νέων δικαιούχων αγροτών στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», που θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των 163.000 ευρώ, υπέγραψε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Συνολικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 1.731 νέοι αγρότες και είναι δικαιούχοι συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 33.414.500 ευρώ.

Με την τελευταία τροποποίηση, εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων των νέων αγροτών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, με την πληρωμή της 1ης δόσης που καλύπτει το 70% της συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης.

«Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφέρειά μας. Ικανοποιήσαμε το σύνολο των υποψηφίων νέων γεωργών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με συντονισμένες ενέργειες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεκδίκησε κι εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Οι νέοι της Περιφέρειάς μας είναι το μέλλον μας και ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους βασικότερους οικονομικούς και αναπτυξιακούς άξονες της περιοχής μας ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ και Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ της ΠΔΕ) για την αποτελεσματικότητά τους και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική πίστωση που είχε εγκριθεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν 24.700.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν κάλυπτε το σύνολο των δικαιούχων που πληρούσε τις προϋποθέσεις. Προκειμένου να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων, οι πιέσεις της Περιφέρειας ήταν διαρκείς, με αποτέλεσμα να εγκρίνεται τμηματική ενίσχυση της αρχικής πίστωσης, και εν τέλει το πρόγραμμα να κλείσει με 33.414.500 ευρώ.

The post Δυτική Ελλάδα: 1.731 νέοι αγρότες χρηματοδοτούνται με 33.414.500 ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή 1,6 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 06/11/2018 έως τις 07/11/2018 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.642.850,81 ευρώ.

Οι δικαιούχοι είναι συνολικά 139 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε διάφορα μέτρα και ανειλημμένες υποχρεώσεις (ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του επενδυτικού, δράσεις leader, κ.α.).

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. 

The post Νέα πληρωμή 1,6 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.