Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

Σε ισχύ η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση – Αναλυτικά τα μέτρα επί υποψίας και επί επιβεβαίωσης της ασθένειας.

Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι στόχοι, οι φορείς εφαρμογής τους προγράμματος, οι γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, η κατανομή δείγματος ανά Περιφεριακή Ενότητα αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή και στα αιγοπρόβατα, μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.

β) Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού του ΚΠ σε ζώο-μάρτυρα, απαιτείται η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

γ) Η έρευνα, μέσω της εντομολογικής επιτήρησης, του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη Χώρα.

Κρούσματα και εστίες καταρροϊκού πυρετού

Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι ζώο που πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ζώο που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

β) ζώο μάρτυρας (δείκτης) το οποίο εμφάνισε αρνητικό ορολογικό αποτέλεσμα σε προηγούμενη δοκιμή και έχει μετατραπεί ορολογικά από αρνητικό σε θετικό (ορομετατροπή), σε ό,τι αφορά στα αντισώματα, σε τουλάχιστον έναν ορότυπο του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου από την στιγμή της δοκιμής,

γ) ζώο από το οποίο έχει απομονωθεί και ταυτοποιηθεί ο ιός του καταρροϊκού πυρετού,

δ) ζώο το οποίο έχει ευρεθεί θετικό, κατόπιν ορολογικών δοκιμών για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου ή από το οποίο έχει ταυτοποιηθεί το αντιγόνο του ιού ή το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (RNA) από έναν ή περισσότερους ορότυπους του καταρροϊκού πυρετού.

Επιπλέον, μία σειρά επιδημιολογικών στοιχείων πρέπει να υποδηλώνει ότι η παρουσία κλινικών συμπτωμάτων ή αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, που συνιστούν μόλυνση από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι συνέπεια της κυκλοφορίας του ιού στην εκμετάλλευση που βρίσκεται το ζώο και όχι της εισόδου εμβολιασμένων ή οροθετικών ζώων από απαγορευμένες ζώνες σε αυτήν.

Εστία είναι η εκμετάλλευση ή ο χώρος που βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συγκεντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν ένα ή περισσότερα κρούσματα.
Πρωτογενής εστία είναι η εστία η οποία δεν συνδέεται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία ή συνεπάγεται την οριοθέτηση μιας απαγορευμένης ζώνης ή την αλλαγή της υφιστάμενης απαγορευμένης ζώνης.

Απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη που αποτελείται από την ζώνη προστασίας και επιτήρησης και δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του π.δ. 33/2003.

Μέτρα επί υποψίας Καταρροϊκού Πυρετού

1. Σε περίπτωση υποψίας ΚΠ, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας, ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

2. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής, επιδημιολογικής και εργαστηριακής έρευνας που διεξάγεται από την αρμόδια Αρχή. Συλλέγονται δείγματα αίματος και άλλων ιστών από όλα τα ύποπτα ζώα της εκμετάλλευσης και αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επιβληθεί άμεση θανάτωση των κλινικά ύποπτων ζώων που ενδεχομένως υπάρχουν στην εκτροφή, για την συλλογή παθολογικού υλικού και την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακής εξέτασης.

Η εκτροφή εξακολουθεί να υπόκειται σε επίσημη επιτήρηση μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος. Εάν υπάρχουν ενδείξεις από την διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας, ότι η εκμετάλλευση που βρισκόταν το ζώο, όταν ανέκυψαν οι υπόνοιες ΚΠ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο μολύνθηκε, πρέπει να τεθεί, επιπλέον, σε επιτήρηση και η δεύτερη εκμετάλλευση στην οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έλαβε χώρα η μόλυνση. Σε περίπτωση στην οποία η εκτροφή, στην οποία διαπιστώθηκε υποψία ΚΠ, είναι συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την δήλωση της υποψίας.

3. Με ευθύνη της τοπικής αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, σε κάθε περίπτωση που τίθεται υποψία ΚΠ σε μία εκτροφή, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού και εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβάνουν χώρα:

(α) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων, σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία του ΚΠ.

(β) Επεξήγηση των ισχύοντων νομικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων.

(γ) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής για τις υποχρεώσεις του, σε ό,τι αφορά στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ζώων της εκτροφής (δηλαδή απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώων από την ύποπτη εκτροφή) τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος.

(δ) Ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων επί υποψίας ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

Μέτρα επί επιβεβαίωσης Καταρροϊκού Πυρετού

1. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, στην εκτροφή όπου ανιχνεύθηκε κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής, εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση που ανιχνεύεται εστία ΚΠ:

(α) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία του ΚΠ και ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του που αφορούν στα περιοριστικά μέτρα και στην κλινική επιτήρηση.

(β) Ατομική σήμανση και καταγραφή όλων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών ζώων της εκτροφής.

(γ) Αυξημένη κλινική επιτήρηση στην εκτροφή, για τον εντοπισμό ζώων με ύποπτα κλινικά συμπτώματα η οποία έχει διάρκεια πενήντα (50) ημέρες από κοινοποιήσεως του θετικού αποτελέσματος και λήγει μόνο εφόσον δεν παρατηρηθεί κρούσμα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα ή δεν ανιχνευθεί εργαστηριακά το γονιδίωμα του ιού κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ορομετατροπής μάρτυρα, πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος του συνόλου των ζώων-μαρτύρων της εκτροφής και διενέργεια δειγματοληψιών από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής (συλλογή αριθμού δειγμάτων κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, της επιδημιολογικής εικόνας στην περιοχή και σε συνεννόηση με την Κεντρική Υπηρεσία).

(δ) Σε περίπτωση στην οποία η εκτροφή, στην οποία διαπιστώθηκε το κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), είναι συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την γνωστοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος.

(ε) Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

(στ) Ενίσχυση της επιτήρησης στις εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών της περιοχής, η οποία, επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιοχές, όπου ανιχνεύονται οροθετικά ζώα-μάρτυρες.

(ζ) Σε συνεργασία με τις κατά τόπους μετεωρολογικές υπηρεσίες, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που καταγράφηκαν κατά τις 40-20 προηγούμενες ημέρες από την δειγματοληψία του θετικού ζώου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), προκειμένου να εντοπιστεί-κατά το δυνατόν-πιθανή πηγή προέλευσης εντόμων φορέων και να εφαρμοστούν μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων εντόμων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συμπεριλαμβάνονται στην επιδημιολογική έρευνα που διεξάγουν οι αρμόδιες Αρχές.

(η) Επιπρόσθετα μέτρα καθορίζονται με εγκυκλίους του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αναλόγως της επιδημιολογικής κατάστασης του ΚΠ στην Χώρα μας.

3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής, στην εκτροφή όπου επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα ΚΠ επιβάλλονται, τα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της εκτροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση επιβεβαιωμένου εργαστηριακά κρούσματος ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος ΚΠ.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ.

The post Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2018.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 1.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 14.701,52 € (75% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).

The post Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Γεωργικές προειδοποιήσεις για ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηνιά

Οι επεμβάσεις αφορούν οπωρώνες που εμφάνισαν προσβολές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν δεχθεί επεμβάσεις.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου με τεχνικό δελτία επισημαίνει ότι τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί που προτείνονται κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων έχουν σκοπό να μειώσουν τους αρχικούς πληθυσμούς των εχθρών (έντομα, ακάρεα) καθώς και τα αρχικά μολύσματα των ασθενειών (φυτοπαθογόνοι μύκητες και βακτήρια) και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών κατά την επερχόμενη βλαστική περίοδο.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ – ΚΟΡΥΝΕΟ – ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ – ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

Για την καταπολέμηση των ανωτέρω ασθενειών συνιστάται την εποχή αυτή:

1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό και με τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισμός της κόμης των δένδρων.

2. Κατά τη διαδικασία του κλαδέματος να αφαιρούνται πλήρως και να καίγονται όλοι οι προσβεβλημένοι βλαστοί, κλάδοι καθώς και οι μουμιοποιημένοι καρποί που παραμένουν στα δένδρα, αλλά και εκείνοι που είναι πεσμένοι στο έδαφος.

3. Δένδρα με μεγάλη έκταση προσβολή από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άμεσα.

4. Άμεση προστασία των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλα μυκητοκτόνα, καθώς και απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης 10%.

5. Ψεκασμός πλήρους κάλυψης των δένδρων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες μετά το κλάδεμα και μέχρι το φούσκωμα των ματιών, με ξηρό καιρό και θερμοκρασία υψηλότερη από 50 C.

ΑΣΠΡΗ ΨΩΡΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

Σε οπωρώνες που κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται:

1. Προσεκτική αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων από το έντομο κλάδων και κλαδίσκων κατά τη διαδικασία του κλαδέματος και καταστροφή αυτών με κάψιμο.

2. Ψεκασμός υψηλής πίεσης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια ορυκτέλαιο και με πλήρη κάλυψη των δένδρων.

Τα χειμερινά ορυκτέλαια να εφαρμόζονται μέχρι το φούσκωμα των ματιών, ενώ τα θερινά μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής. Επισημαίνεται, ότι με την επέμβαση αυτή καταπολεμούνται ταυτόχρονα και άλλες διαχειμάζουσες μορφές φυτοφάγων εντόμων καθώς και ακάρεων.

The post Γεωργικές προειδοποιήσεις για ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηνιά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δακοκτονία 2019: Τέσσερις μήνες νωρίτερα η κατανομή εποχικού προσωπικού 

Όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να ξεκινήσει εγκαίρως το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου στις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, ολοκλήρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση των τεσσάρων συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών), που καθορίζει τον αριθμό του εποχικού προσωπικού για τη Δακοκτονία το 2019 πήρε ΦΕΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ενώ πέρυσι είχε δημοσιευθεί στις 12 Ιουνίου 2018, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Τελευταίο βήμα, προκειμένου να μπορέσουν οι Περιφέρειες να ξεκινήσουν από την πλευρά τους τη σχετική διαδικασία, αποτέλεσε η Υπουργική Απόφαση για την «Κατανομή  εποχικού  προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019». Η ΥΑ δημοσιεύτηκε σήμερα στη «Διαύγεια» και πλέον οι Περιφέρειες είναι σε θέση να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, κατανέμονται σε 36 ελαιοπαραγωγικές περιφερειακές ενότητες 940 άτομα – πέρυσι ήταν 871 – εκ των οποίων:

  • 192 είναι Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • 748 είναι λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.)

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής: Oι τομεάρχες δακοκτονίας μέχρι 6,5 μήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα 334 άτομα (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) και τα 414 άτομα (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2019.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2019.

The post Δακοκτονία 2019: Τέσσερις μήνες νωρίτερα η κατανομή εποχικού προσωπικού  appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 14,6 εκατ. ευρώ για de minimis και προγράμματα

Από τις 08/02/2019 έως τις 11/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.652.438,63 ευρώ.

Από τους 15.814 δικαιούχους, οι 15.498 είναι οι παραγωγοί για την ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν αγροπεριβαλλοντικά, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων , βιολογική γεωργία κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 14,6 εκατ. ευρώ για de minimis και προγράμματα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Οδηγίες για το κορύνεο βερικοκιάς 

Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν βροχοπτώσεις και αναμένονται επίσης σποραδικές ασθενείς βροχοπτώσεις οι οποίες ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές τα δύο προηγούμενα έτη (εικόνα 2), να γίνει επέμβαση λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (στάδια Α έως και Β, εικόνα 1).

Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο και στις υπόλοιπες ποικιλίες να ξεκινήσει η διόγκωση των οφθαλμών.

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): bordeaux mixture (2), captan (4), copper hydroxide (3), copper oxide (2), copper oxychloride (4).

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη. Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

The post Οδηγίες για το κορύνεο βερικοκιάς  appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αιτήσεις για αποζημίωση σε όσους επλήγησαν στις πυρκαγιές 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από Τετάρτη 13.2.2019 έως και Πέμπτη 14.3.2019.

Ο ΕΛ.Γ.Α. με σχετική ανακοίνωση του προς στους Δήμους καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν αιτήσεις, από Τετάρτη 13-02-2019 έως και Πέμπτη 14-03-2019,για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων, που ζημιώθηκαν από Πυρκαγιές κατά το έτος 2017 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης (Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2017»).

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5881/Β/2018), η Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, οι επιλέξιμες πυρκαγιές του προγράμματος και τα σχετικά έντυπα του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α (www.elga.gr).

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις a.belesioti@elga.gr, a.spanou@elga.gr και a.papadopoulou@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους.

The post Αιτήσεις για αποζημίωση σε όσους επλήγησαν στις πυρκαγιές 2017 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόσκληση συμμετοχής σε δυο ακόμη ενεργειακά έργα

Για όσους δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις Ενεργειακές Κοινότητες και στα έργα που ήδη είναι σε εξέλιξη από την Ένωση Αγρινίου.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, συνεπής με την υπόσχεση που είχε δώσει, να εργαστεί ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα επενδύσεων σε ενεργειακά έργα και όσοι δεν στάθηκε δυνατό να συμμετέχουν στις Ενεργειακές Κοινότητες που συγκρότησε, ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα όσοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για τα αιολικά πάρκα, μπορούν να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δυο νέα επενδυτικά σχέδια, σε αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά στα κεντρικά μας γραφεία, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, από 8:00 το πρωί μέχρι 3:00 το μεσημέρι, από σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου και για δέκα ημέρες, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.

Οι επενδύσεις αφορούν σε αιολικό πάρκο ισχύος 11,9 MW και σε υδροηλεκτρικό ισχύος 4,2 MW.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αιολικό έργο θα βρείτε ανοίγοντας το διπλανό σύνδεσμο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΟ

Για το υδροηλεκτρικό έργο, αντίστοιχες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

 

 

The post Πρόσκληση συμμετοχής σε δυο ακόμη ενεργειακά έργα appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένωση Αγρινίου: Χοροεσπερίδα με Δημήτρη Μπάση, την Τσικνοπέμπτη

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ πραγματοποιεί την ετήσια χοροεσπερίδα του την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, στο εστιατόριο “studio Πιθάρι” , στην οδό Ηρακλείτου στο Αγρίνιο.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα, υπό τον γνωστό τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση.

Ώρα έναρξης προγράμματος: 9:00 μ.μ.

Τιμή εισόδου, με πλήρη μενού: 20 ευρώ.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός αδιάθετων προσκλήσεων, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να τις προμηθευτούν, από τη γραμματεία του Συνεταιρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στον 1ο όροφο. Τηλ. επικοινωνίας: 2641.0.32299.

The post Ένωση Αγρινίου: Χοροεσπερίδα με Δημήτρη Μπάση, την Τσικνοπέμπτη appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δακοκτονία 2019: καθορίστηκε ο αριθμός του προσωπικού

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη.

Η ΚΥΑ που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), και εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί από 1η Ιουνίου 2019. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Έτσι, καθορίζεται για το έτος 2019, ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω εποχικών αναγκών, όπως απεικονίζεται στον διπλανό πίνακα.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει η κατανομή του προσωπικού στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας.

The post Δακοκτονία 2019: καθορίστηκε ο αριθμός του προσωπικού appeared first on Ένωση Αγρινίου.