Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι: Ποιοι και πως τη δικαιούνται

Οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά. Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 12), το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις ΥΑ 1178/27361/10-3-2015, 1945/52292/12-5-2015, 4755/108273/30-9-2016 & 1133/34446/24-3-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.

2. Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν με όλες τις ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των αναφερόμενων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες. Ειδικά για το σπόρο υβριδίων βάμβακος οι καταχωρημένες ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Εκτάσεων είναι οι κάτωθι:

3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία”, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της 1133/34446/24-3-2017 ΥΑ και καρτέλας σπόρου.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξης λιανικής πώλησης”, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) (σπορομερίδες, ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

4. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2017, καθορίζεται σε 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο αντίστοιχα.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

6. Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

 • υποβολή αιτήματος λήψης της ειδικής ενίσχυσης σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας-ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0501: «ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ)
 • το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
 • το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της οποίας ο γεωργός είναι μέλος.

2. Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:

 • η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά,
 • η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης,
 • ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους,
 • η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
 • κατά την άρδευση η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας.

4. Να παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ-ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα. Η ειδική ενίσχυσης χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 8. Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

4. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται (σύμφωνα με το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ)

1. Ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες (βλέπε σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι στο τέλος της υπ? αριθ. 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ) .
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
 • Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία για το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης.

2. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου 2015.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι ΔΟΒ:

α. Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, (σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 στοιχείο 1 της παρούσας), τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια.
β. Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

5. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη ΔΟΒ για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιεί στη ΔΟΒ, την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.

Η ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.

3. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.4 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.

4. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο προηγούμενο στοιχείο.

5. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη ΔΟΒ είναι προαιρετική. Ωστόσο ένας βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας ΔΟΒ και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

1.α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1.β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά την τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού από τους παραγωγούς για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές.

2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος (e-cotton) τα παρακάτω στοιχεία:

α. Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,
-κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό
-κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού

β. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
-δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.
-στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού
-στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.
-δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, όπως και βαμβακόσπορου.

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 1102586/677/0015/21.10.2007 «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια-σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.

5. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης ? ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος:

α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την ονοματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος θα πρέπει να φέρει σε αμφότερες πλευρές του ετικέτα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Κωδικοποίηση Barcode: Code 128
Μήκος: 22 χαρακτήρες
Χαρακτήρες 1,2,3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (ΧΧΧ)
Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9: Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ)

Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15: Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ)
Χαρακτήρες 16,17,18,19: Ώρα της μορφής ωωλλ (ΧΧΧΧ)

6. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το πρωτότυπο «τιμολόγιο αγοράς» ή «τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΑΕ 2018 ενώ οι πρωτότυπες καρτέλες σπόρου υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 10.07.2018, στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνάπτονται στη σχετική ενιαία αίτηση. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου που χρησιμοποίησε ο γεωργός.

Μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού συστήματος στις 31.01.2019, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαμβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας.

Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι:

-έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 16 κιλά ανά εκτάριο στα αγροτεμάχια με βαμβάκι ή 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά
-έχουν συγκομίσει την ελάχιστη ποσότητα προϊόντος σύσπορου βαμβακιού ανά εκτάριο σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ έως 31.01.2019 ? η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι οποίοι επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.
-έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ειδικής ενίσχυσης

 • να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις καλλιεργειών βάμβακος
 • η τιμή της ειδικής ενίσχυσης να μειωθεί κατ? αναλογία της υπέρβασης, σε περίπτωση που οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις υπερβαίνουν την βασική έκταση των 250.000 εκταρίων
 • να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης
 • να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν την ειδική ενίσχυση βαμβακιού.

The post Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι: Ποιοι και πως τη δικαιούνται appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ενημέρωση για επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις τομάτες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/παραγωγούς σχετικά με τη διαπίστωση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis σε φυτά τομάτας στη χώρα μας.

Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός καραντίνας αφορά επιβλαβείς οργανισμούς, των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εμφανίζονται σε ορισμένα φυτά και φυτικά προϊόντα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία, η διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τομάτας (σπόροι και φυτάρια) απαιτεί την έκδοση Φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.

Η σημασία των προσβολών φυτών τομάτας από τον επιβλαβή οργανισμό είναι σημαντική καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά.

Στους καλλιεργητές τομάτας, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειές τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά μέτρα: 

 • Εκρίζωση των ασθενών φυτών ή δυνατό με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα και καταστροφή τους με καύση
 • Ψεκασμός των υπόλοιπων φυτών της καλλιέργειας με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα
 • Διακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβλημένων φυτών για την αποφυγή μεταφοράς μολύσματος
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών στο υπόγειο τμήμα των φυτών και καταπολέμηση τυχόν εντόμων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες
 • Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης
 • Καλός αερισμός του θερμοκηπίου
 • Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος μετά τη χρήση τους
 • Μετά το κλάδεμα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δημιουργούν τραυματισμούς στα φυτά, ψεκασμό με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα
 • Συλλογή και καύση των υπολειμμάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας
 • Καταστροφή των ζιζανίων που αποτελούν εστία μόλυνσης και ξενιστές του παθογόνου
 • Αμειψισπορά, 2-3 ετών με φυτά μη ξενιστές του παθογόνου
 • Απολύμανση του εδάφους με ατμό ή κατάλληλο εγκεκριμένο απολυμαντικό
 • Απολύμανση των πασσάλων στήριξης εφόσον αυτοί δεν είναι καινούργιοι
 • Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης του εδάφους.

 

The post Ενημέρωση για επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις τομάτες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Για μια ακόμη χρονιά ο ΕΛΓΑ αδικεί την Αιτωλοακαρνανία

Ο ΕΛΓΑ εισπράττει, αλλά δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ζημιές και ακόμη περισσότερο δυσκολεύεται να αποζημιώσει τους παραγωγούς. Δείτε τι ΔΕΝ πλήρωσε το 2018.

Για μια ακόμη φορά η Αιτωλοακαρνανία, ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας, ο κατ’ εξοχήν αγροκτηνοτροφικός, αυτός που σε πραγματικά μεγέθη φυτικής και ζωικής παραγωγής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγροτική οικονομία και που καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 ήρθε αντιμέτωπος τόσο με φυσικές καταστροφές όσο και με την ανεπάρκεια αρμοδίων, απολαμβάνει αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε ποσοστό μικρότερο και από το μισό σε σχέση με τις εισφορές που καταβάλει στον Οργανισμό. Κυρίως δε, πολύ μικρότερες του μεγέθους των πραγματικών ζημιών που έχουν υποστεί οι αγρότες.

Δεν πρόκειται για μια διαπίστωση που για πρώτη φορά γίνεται, αλλά για μια συνεχιζόμενη κατάσταση, που έχει πια καθιερωθεί ως κανόνας απαράβατος για την Αιτωλοακαρνανία και τους εδώ αγρότες, που υποχρεωτικά πρέπει να πληρώσουν τις αυξημένες εισφορές τους στον ΕΛΓΑ, όταν όμως έρθει η κρίσιμη ώρα της καταγραφής των ζημιών και της απόδοσης των αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ …απλώς δεν βλέπει και δεν αναγνωρίζει αυτό που για όλους τους άλλους αποτελεί τη ζώσα πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη περίπτωση της σφοδρής ανεμοθύελλας που έριξε απ’ τα ελαιόδεντρα ότι είχε απομείνει σε καρπό. Στην περιοχή του Μενιδίου – Φλωριάδας (απ’ όπου και η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο), οι παραγωγοί δεν δικαιούνται, τους είπαν, αποζημιώσεις, διότι τα μποφόρ ήταν 7,5 και όχι 8, όπως προβλέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Άρα, δεν μπόρεσαν καν να κάνουν αναγγελία. Στην ίδια περιοχή όμως, αλλά στα διοικητικά όρια άλλου νομού και άλλου παραρτήματος ΕΛΓΑ, για την ανεμοθύελλα της ίδιας ημέρας, με τις ίδιες ζημιές, στις ίδιες καλλιέργειες, οι παραγωγοί έκαναν δηλώσεις και δικαιούνται αποζημίωση. Φαίνεται ότι δίπλα απ’ το Μενίδι, στην Άρτα μέτρησαν τα μποφόρ και τα έβγαλαν 8…!!!

Το γεγονός, πάντως, ότι οι άνθρωποι καταστράφηκαν, πληρώνουν εισφορές, αλλά δεν αποζημιώνονται, δεν δείχνει να συγκινεί κανέναν.

Όπως κανείς επί της ουσίας δεν συγκινήθηκε για την τεράστια απώλεια που φέτος προκάλεσε η αποτυχημένη (όπου έγινε) δακοκτονία και η παρατεταμένη ανομβρία. Και όταν η συζήτηση έφτασε στην προοπτική να δοθούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η απάντηση των αρμοδίων ήταν ότι…δώσαμε αλλού, για άλλες καλλιέργειες και τώρα δεν περισσεύουν λεφτά!

Σκόρπιες κουβέντες μόνο για ΠΣΕΑ, απολύτως κενές περιεχομένου, όπως αποδείχθηκε ότι ήταν και εκείνες των περασμένων ετών, για την ακαρπία, το γλοιοσπόριο, την ξηρασία.

Το αυτό και για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών. Ακόμα και για τις περιπτώσεις όπου είχαμε χαλαζόπτωση, η οποία «στιγμάτισε» τα πορτοκάλια, ο ΕΛΓΑ δεν θεώρησε ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, διότι ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα μεγέθη. Το ότι κανένας έμπορος δεν πήρε μετά τα «χτυπημένα» πορτοκάλια, διότι…κανένας καταναλωτής δεν θα τα αγοράσει, άρα οι αγρότες τα έδωσαν για χυμοποίηση ή τα άφησαν να σαπίσουν, είχαν σε κάθε περίπτωση τεράστια απώλεια εισοδήματος, …επίσης δεν συγκινεί κανέναν.

Και μια και αναφερθήκαμε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να θυμίσουμε ότι η αναθεώρησή του είναι σε διαβούλευση εδώ και ένα χρόνο!!!

Το 2018, πάντως, στην Αιτωλοακαρνανία δόθηκαν περισσότερες αποζημιώσεις σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε σχεδόν ένα εκατομμύριο παραπάνω, φτάνοντας τα περίπου 2,6 εκατ. ευρώ. Ποσό, που παραμένει πολύ μικρότερο και από το μισό αυτού που οι Αιτωλοακαρνάνες παραγωγοί πληρώνουν σε εισφορές στον ΕΛΓΑ. Ποσό που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί του νομού μας.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι νομοί με έκταση ίση ή και μικρότερη από αυτή ενός μόνο Δήμου απ’ τους εφτά της Αιτωλοακαρνανίας, με υποδεκαπλάσια φυτική και ζωική παραγωγή, με ασύγκριτα μικρότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων και αγροτών, εισπράττουν αποζημιώσεις που στο σύνολό τους είναι αρκετά εκατομμύρια περισσότερα, από αυτά που ο ΕΛΓΑ κρίνει ότι δικαιούται ο δικός μας νομός.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικά οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το 2018 στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με τα στοιχεί που ο ΕΛΓΑ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του:

Ημερομηνία καταβολής   Ποσό αποζημιώσεων
01/02/2018                  292.734,49
07/03/2018                   44.206,43
03/04/2018                 770.858,89
26/04/2018                 512.902,21
24/05/2018                  92.426,99
28/06/2018                  84.226,67
26/09/2018                 515.003,05
10/08/2018                 48.285,40
01/11/2018                  7.064,67
14/12/2018               255.221,69
21/12/2018                28.221,80

The post Για μια ακόμη χρονιά ο ΕΛΓΑ αδικεί την Αιτωλοακαρνανία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 112 δικαιούχους

Από τις 18/01/2019 έως τις 21/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ύψους 1.060.750,22 ευρώ.

Οι πληρωμές είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους για τις σπάνιες φυλές, καθώς επίσης τις ομάδες leader, την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη νιτρορύπανση κτλ.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ.

The post Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 112 δικαιούχους appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Το χειμερινό κλάδεμα στο αμπέλι

Τα χειμερινά κλαδέματα διακρίνονται σε κλάδεμα διαμόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας. Τα κλαδέματα διαμόρφωσης γίνονται κυρίως τα πρώτα χρόνια της ζωής του πρέμνου – αλλά και αργότερα – με σκοπό την διαμόρφωση ενός λειτουργικού και παραγωγικού σχήματος, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας που επιθυμούμε.

Τα κλαδέματα που γίνονται κάθε χρόνο και έχουν σκοπό την ρύθμιση της παραγωγής λέγονται κλαδέματα καρποφορίας. Πέραν των γνωστών αναφορικά με τα κλαδέματα, είτε καρποφορίας, είτε διαμόρφωσης είτε και τα δυο θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να γνωρίζουμε τη δυναμικότητα της κάθε ποικιλίας και κυρίως το τι επιδιώκουμε από το κλήμα (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο απλά, διπλής ή και τριπλής χρήσης, κληματαριές κλπ).

Εποχή κλαδέματος

Το κλάδεμα είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό συνήθως ο χρόνος κλαδέματος αποφασίζεται από τον αμπελουργό ανάλογα με τα εργατικά χέρια που διαθέτει και τον προγραμματισμό των εργασιών του. Όμως θα πρέπει να επισημανθούν μερικές χρήσιμες διαπιστώσεις.

Κλαδεύουμε με προτίμηση ημέρες με ήπιο καιρό, στη φάση της σελήνης που «αδειάζει», δηλαδή από την ημέρα της πανσελήνου και έως την ημέρα που αρχίζει πάλι να «γεμίζει». Οταν σε μια περιοχή ενδημούν βακτηριακές ασθένειες συνιστάται κλάδεμα τον χειμώνα (Ιανουάριο).

Για την αποφυγή των μολυσμάτων της Ευτυπίωσης θα πρέπει το κλάδεμα, αν είναι δυνατόν, να γίνεται αργά προς το τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου λίγο πριν την έναρξη της δακρυόρροιας. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι το όψιμο κλάδεμα καθυστερεί την εκβλάστηση.

Όταν το αμπέλι είναι νέο, δηλαδή τα πρώτα δύο ή τρία χρόνια, ο αμπελουργός θα πρέπει να αποφασίσει το πώς θα το διαμορφώσει. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε σε καμία περίπτωση στο σχήμα διαμόρφωσης, αφού τα τρία τουλάχιστον πρώτα χρόνια, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις «ανεβάσματος και ενδυνάμωσης» του κλήματος, μια πολύ βασική και απαραίτητη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση και μετά τα πρώτα χρόνια αν διαπιστώσουμε ότι η διαμόρφωση που κάναμε κάπου «στράβωσε», προβαίνουμε σε αυστηρό κλάδεμα επανορθωτικό, πχ μια συνηθισμένη περίπτωση είναι το σταύρωμα πάνω από το πρώτο σύρμα και η «καμπούρα» του κλήματος στο σταυρό, που σημαίνει μη σωστό δέσιμο των πρέμνων και έχει σαν αποτέλεσμα να ξεφεύγουν οι βλαστοί πάνω από το πρώτο σύρμα και να «στραβώνουν».

Κοιτάζουμε προσεκτικά επίσης τις αποστάσεις των ματιών ούτως ώστε τα βλαστάρια να είναι συμμετρικά και με «φορά κάθετη», για να υποστηριχθούν όταν οι «έλικες» πιαστούν στα σύρματα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι διαμόρφωσης ανάλογα με την ποικιλία, το έδαφος και το κλίμα.

Από τα σχήματα διαμόρφωσης που εφαρμόζονται σήμερα ξεχωρίζουν τρία βασικά: κυπελλοειδές ⇒γραμμικό ⇒κρεβατίνα

Κυπελλοειδές

Η διαμόρφωση ενός τέτοιου σχήματος έχει ως εξής:

Κατά το πρώτο χειμερινό κλάδεμα της φυτιάς, τον πρώτο χειμώνα, επιλέγουμε να κρατήσουμε μία κληματίδα, συνήθως την καλύτερη, την οποία και κλαδεύουμε στα δύο μάτια. Κατά το δεύτερο κλάδεμα και εάν η κληματίδα που αφήσαμε είναι αρκετά δυνατή, επιλέγουμε το ύψος από το οποίο θα διαμορφώσουμε τους βραχίονες του κυπελλοειδούς. Αν τον δεύτερο χρόνο ( δεύτερο κλάδεμα ) η κληματίδα που αφήσαμε δεν είναι αρκετά δυνατή, τότε θα πρέπει πάλι να την κλαδέψουμε στα δύο μάτια και να περιμένουμε έναν ακόμα χρόνο. Κατά το τρίτο κλάδεμα θα αφήσουμε τόσες κληματίδες όσους βραχίονες θέλουμε να διατηρήσουμε για το κύπελλο μας.

Γραμμικό

Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα αλλά ένα σύνολο γραμμικών σχημάτων.

Σαν κοινό χαρακτηριστικό έχουν την στήριξη των πρέμνων σε σειρές συρμάτων ( συνήθως τρία σύρματα ) τα οποία βρίσκονται σε μέτριου ύψους πασσάλους (1.8-2.5 μ) σχηματίζοντας σειρές [3] (γραμμές απ’ όπου και το γραμμικό!).

Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ ποιο εύκολη η χρήση μηχανημάτων για την καλλιέργεια, διευκολύνεται και τυποποιείται το κλάδεμα καθώς, δίνουν στο φυτό τη δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερου όγκου βλάστησης και μεγαλύτερη αναλογία ενεργού φυλλώματος, επειδή στις γραμμές του αμπελιού όλα τα φύλλα είναι στο φως και στον ήλιο, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη τροφοδοσία των σταφυλιών.

Τα ποιο σημαντικά γραμμικά σχήματα είναι τα [1][2]τα οποία θα περιγράψουμε: Guyot (Γκυγιώ) – μονόπλευρο και αμφίπλευρο Royat (Ρουαγιά) – μονόπλευρο και αμφίπλευρο Casenave (Καζενάβ) Sylvoz (Συλβόζ) Ας θυμώμαστε οτι Κεφαλή λέγεται ο βραχίονας που έχει μέχρι τρία μάτια, ενώ Aμολυτή ο βραχίονας που έχει περισσότερα από τέσσερα. Guyot (Γκυγιώ) – μονόπλευρο και αμφίπλευρο.

Το σχήμα Γκυγιώ αποτελείται από κορμό σε ύψος 40-50 εκ στην κορυφή του οποίου υπάρχει μία κεφαλή με δύο μάτια καθώς και μία αμολυτή με αρκετά μάτια ανάλογα με την ποικιλία ( ~ 10).

Σε κάθε χειμερινό κλάδεμα πρέπει να κόβετε (αφαίρεση) η αμολυτή από την βάση της και από τα δύο μάτια της κεφαλής, τις κληματίδες που δημιουργηθήκαν, θα πρέπει το ένα, το κατώτερο, να γίνει η νέα κεφαλή και το άλλο, το ανώτερο, η νέα αμολυτή. Τα παραπάνω ισχύουν για το μονόπλευρο Γκυγιώ, ενώ για το αμφίπλευρο, θα πρέπει σε κάθε πλευρά του πρέμνου να αφεθεί μία αμολυτή και μία κεφαλή. Royat (Ρουαγιά) – μονόπλευρο και αμφίπλευρο.

Το σχήμα Ρουαγιά αποτελείται και αυτό από κορμό ύψους 40-50 εκ στην κορυφή του οποίου υπάρχουν ένας ( μονόπλευρο ) ή δύο (αμφίπλευρο ) βραχίονες, οι οποίοι είναι κυρτωμένοι παράλληλα με το πρώτο σύρμα και σε μήκος το μισό της απόστασης μεταξύ των πρέμνων. Οι βραχίονες αυτοί θα εξελιχθούν στους κορμούς στους οποίους επάνω θα αφήσουμε ένα μάτι κάθε 15 με 20 εκ.

Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι, όπως έχει ειπωθεί και πριν, να «χαλάμε» τα μάτια που βρίσκονται στην κάτω πλευρά ώστε οι νέοι βραχίονες που θα δημιουργούν να «βλέπουν» κατευθείαν προς την πάνω πλευρά.

Σε αυτούς τους νέους βραχίονες, σε κάθε κλάδεμα καρποφορίας, θα αφήνουμε κεφαλή με 2-4 μάτια ανάλογα με την ποικιλία και την γονιμότητα του εδάφους.

Κλάδεμα κρεβατίνας

Κατά το πρώτο χειμερινό κλάδεμα του νεαρού φυτού, κρατάμε μία κληματίδα, συνήθως την καλύτερη, την οποία και κλαδεύουμε στα δύο μάτια. Τα δύο αυτά μάτια θα μας δώσουν το επόμενο καλοκαίρι τους δύο βραχίονες.

Από τις δύο κλιματίδες που θα έχουν σχηματισθεί, θα κρατήσουμε την πιο γερή και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα την στηρίξουμε με στήριγμα αρκετού ύψους ώστε αν επιτύχουμε ικανοποιητική ανάπτυξη, να φθάνει το ύψος που θα έχει η κρεβατίνα. Κατά το δεύτερο κλάδεμα επιλέγουμε την πιο δυνατή κληματίδα, και κλαδεύουμε στο τελικό ύψος της πέργκολας αφήνοντας δύο μάτια και κόβοντας (αφαιρώντας) όλα τα μάτια που βρίσκονται κάτω από αυτά.

Το επόμενο καλοκαίρι είναι η ώρα να δώσουμε την τελική κατεύθυνση. Δένουμε το πιο δυνατό μπράτσο στο μέσο της κρεβατίνας με τελικό στόχο αυτό να φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη έως το τέρμα της. Στο επόμενο κλάδεμα το κεντρικό αυτό μπράτσο θα γίνει ο κορμός της οροφής, στον οποίο θα αφήνουμε από 6 έως 8 μπράτσα σε κάθε πλευρά του, ανάλογα με το μήκος της πέργκολας και την ευρωστία του πρέμνου.

Κάθε μπράτσο καρποφορίας θα έχει από 2 έως 3 μάτια, εκτός από τις ποικιλίες που έχουν άγονα τα πρώτα 3 μάτα, (σουλτανίνα κλπ) όπου αφήνουμε αμολυτές με πάνω από 5 μάτια καρποφορίας.

Κλάδεμα καρποφορίας

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται κάθε χειμώνα με σκοπό την ισορροπία μεταξύ των φυτικών και αναπαραγωγικών οργάνων του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί κάθε χρόνο μια καλή και ποιοτική παραγωγή χωρίς να μειώνεται η ζωτικότητα του φυτού.

Βασικές αρχές του κλαδέματος καρποφορίας Το αμπέλι ακροβλαστεί και ακροκαρπεί. Αν αφήσουμε δύο κληματίδες μία με 20 μάτια και μία με δύο μάτια τότε, στην πρώτη θα πετάξει μόνο από τα τελευταία μάτια απ’ όπου και θα καρποφορήσει, ενώ στην δεύτερη θα πετάξει και θα καρποφορήσει στα δύο μάτια που αφήσαμε. Πετάνε τα μάτια που βρίσκονται ψηλότερα.

Αν μία κληματίδα με δέκα μάτια την καμπυλώσουμε έτσι ώστε κάποια μάτια να είναι ψηλότερα από τα άλλα, τότε αυτά θα πετάξουν τους ζωηρότερους βλαστούς. Το ποια μάτια είναι γόνιμα εξαρτάται από την ποικιλία. Άλλες ποικιλίες δέχονται αυστηρό κλάδεμα στα δύο μάτια έχοντας τα γόνιμα πχ κορινθιακή σταφίδα, σαββατιανό , ενώ άλλες πχ η σουλτανίνα δεν έχει γόνιμα τα τρία πρώτα μάτια.

Ο χρωματισμός της ώριμης βέργας επίσης και η διαμόρφωση των ματιών δίνουν πληροφορίες άμεσα για την φυτοϋγειονομική κατάσταση του κλήματος και του τι πρέπει να κάνουμε, βέργες «ημιώριμες», «πράσινες», «αναιμικές», υποτονικής έκπτυξης, με έκδηλα συμπτώματα μυκητολογικών προσβολών (ωΐδιο, περονόσπορος που «πέρασαν» και στη βέργα, ασθένειες ξύλου κ.ά) να κλαδεύονται και να απολυμαίνονται τα εργαλεία οπωσδήποτε μετά την εργασία.

Βέβαια απαιτείται κατά τη θερινή περίοδο και ειδικά μετά από έντονες θερμοκρασιακές αναστροφές να κάνουμε μια βόλτα στο αμπέλι και να τσεκάρουμε έκδηλα χαρακτηριστικά ασθενειών ή συμπτωμάτων από τροφοπενίες, μυκητολογικές ασθένειες, ασθένειες ξύλου κλπ ειδική δε προσοχή χρειάζεται για τον έλεγχο της ίσκας, της ευτυπίωσης και της φόμωψης.

Κλήματα προσβεβλημένα και «ύποπτα», σημαδεύονται πχ χρωματίζονται με κόκκινη μπογιά ή spray και τα παρακολουθούμε μέχρι το τέλος έτσι ώστε στο κλάδεμα, να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς.

Επίσης τα τελευταία χρόνια, οι πάγοι της άνοιξης και οι καύσωνες, δημιουργούν όλο και πιο έντονα προβλήματα, γι’ αυτό πριν και κατά το κλάδεμα, πρέπει να εντοπίσουμε τα τυχόν «καμένα μάτια» και να κλαδέψουμε αναλόγως.

Το κλάδεμα καρποφορίας έχει σκοπό:

α. Να ισορροπήσει την παραγωγή με τη βλάστηση σε συνδυασμό με την ηλικία και την ευρωστία του πρέμνου στη-μελετώμενη περιοχή.

β. Να ρυθμίσει την παραγωγή έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση. μεταξύ των ετών, όπως συμβαίνει στα ακλάδευτα πρέμνα.

γ. Να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής (περιεκτικότητα σε σάκχαρα και οξέα), τις διαστάσεις των σταφυλιών και των ραγών, καθώς και την εμφάνιση τους (σταφύλια αραιά ή πυκνά στην περίπτωση των επιτραπέζιων).

δ. Να διατηρήσει το σχήμα. Το κλάδεμα καρποφορίας ανάλογα με το μήκος των παραγωγικών μονάδων (κεφαλές, αμολυτές) διακρίνεται σε βραχύ, μακρό και μικτό.

Βραχύ κλάδεμα: Στο κλάδεμα αυτό διατηρούνται κεφαλές μέχρι 3 οφθαλμών.

Ο αριθμός των κεφαλών που αφήνονται εξαρτάται από την ισχύ και την ηλικία του πρέμνου και τις οικολογικές συνθήκες.

Μακρό κλάδεμα: Σε αυτό αφήνονται αμολυτές των 5 έως 7 ή και περισσοτέρων οφθαλμών.

Μικτό κλάδεμα: Σε αυτό αφήνονται κεφαλές μέχρι 3 οφθαλμών και αμολυτές με περισσότερους των 4 οφθαλμών.

Η επιλογή ενός κλαδέματος (βραχύ, μακρό ή μικτό) και του μήκους που δίνουμε σε κάθε καρποφόρο μονάδα (κεφαλή ή αμολυτή), επιτρέπουν μια διακύμανση σε ευρέα όρια του όγκου παραγωγής που θα προκύψει (δυναμικού όγκου παραγωγής). Προσδιορισμός του φορτίου Πριν αρχίσουμε το κλάδεμα ενός πρέμνου μελετάμε την υφισταμένη κατάσταση.

Έτσι, η συμπεριφορά του πρέμνου στο κλάδεμα καρποφορίας του περασμένου έτους (φορτίο που αφήσαμε) θα μας βοηθήσει στον καθορισμό του φορτίου.

Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Οι οφθαλμοί που αφέθηκαν κατά το προηγούμενο κλάδεμα βλάστησαν και έδωσαν χονδρές κληματίδες, μεγάλου μήκους και καλά ωριμασμένες. Επιπλέον βλάστησαν και κοιμώμενοι οφθαλμοί και έδωσαν λαίμαργους. Η εικόνα αυτή δηλώνει ότι το προηγούμενο κλάδεμα ήταν αυστηρό και επομένως πρέπει να αυξήσουμε το φορτίο. Αυτό Θα γίνει είτε αφήνοντας δύο κεφαλές στον ίδιο βραχίονα είτε μία αμολυτή 5-10 οφθαλμών.

Β) Οι οφθαλμοί που αφέθηκαν δε βλάστησαν όλοι, οι κληματίδες είναι λεπτές, κοντές και δεν υπάρχουν λαίμαργοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε το φορτίο κλαδεύοντας πιο αυστηρά «σφιχτά» ή αφαιρώντας μερικές κεφαλές.

Η αφαίρεση κεφαλών και κληματίδων γίνεται με το σκεπτικό να διατηρείται το σχήμα. Βέβαια κατά προτεραιότητα αφαιρούνται οι ασθενικές (λεπτές) κληματίδες και εκείνες που απομακρύνονται από τον άξονα του είδους της διαμόρφωσης.

Γ) Όλοι οι οφθαλμοί τους οποίους αφήσαμε με το κλάδεμα του προηγουμένου έτους, βλάστησαν και οι κληματίδες έχουν κανονικό πάχος, μήκος και το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του περασμένου έτους.

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου»

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

The post Το χειμερινό κλάδεμα στο αμπέλι appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ, που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ, έχουν αγρότες, νέοι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, οι οποίοι κάνουν έναρξη εργασιών.

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δίνεται με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή. Σε αυτή επισημαίνεται όμως, ότι στην περίπτωση που γίνει – εντός του φορολογικού έτους – υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, τότε υποχρεωτικά γίνεται μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι υποκείμενοι, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) που εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000».

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων είναι: 

 • Ως προς τον προσδιορισμό των ορίου των 10.000 ευρώ, που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με σαφήνεια ορίζεται ότι για το προσδιορισμό της αξίας των 10.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
 • Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών τους
 • Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους
 • Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο έτη στο εν λόγω καθεστώς

Ανάμεσα στα παραδείγματα που παρατίθενται στην εγκύκλιο είναι και αυτό των νέων αγροτών, στο οποίο αναφέρεται: Νέος αγρότης κάνει έναρξη εργασιών, την 1.4.2019. Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39).

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο ΕΔΩ.

The post Ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πρόσληψη γεωπόνου για πλήρη απασχόληση στον A.Σ. Νεάπολης Αγρινίου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου ανακοινώνει ότι  προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη ενός Γεωπόνου (Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολόγου Τροφίμων), για εργασία στα συσκευαστήρια του Συνεταιρισμού (ακτινίδια, σπαράγγια).

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Εμπειρία σε παρεμφερή εργασία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού, στο 5ο χλμ. Αγρινίου-Ιωαννίνων, από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο 26410-39492.

The post Πρόσληψη γεωπόνου για πλήρη απασχόληση στον A.Σ. Νεάπολης Αγρινίου appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αφθώδης Πυρετός: αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι

Ο Αφθώδης Πυρετός (ΑΠ – Foot and Mouth Disease, FMD) αποτελεί ιογενές νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικότητας των δίχηλων ζώων, μεταξύ αυτών τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι.

Το νόσημα χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό.

Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία).

Πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας εκτός από νομική υποχρέωση (Νόμος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, ΒΔ 26/3/1936 ΦΕΚ Α174, ΠΔ133/1992 ΦΕΚ Α66), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Μετάδοση

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό κυρίως διαμέσου του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Η αναπνευστική οδός αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τα μηρυκαστικά με μικρές ποσότητες του ιού να απαιτούνται για να προκαλέσουν λοίμωξη.

Σε αντίθεση με τα μηρυκαστικά, οι χοίροι μολύνονται κυρίως μέσω του πεπτικού συστήματος. Η λοιμογόνος δύναμη του ιού είναι πολύ μεγάλη. Αρκεί ένα λοιμογόνο σωματίδιο για να μολυνθεί ένα βοοειδές.

Ο ιός μπορεί επίσης να εισέλθει στον οργανισμό:

1) διαμέσου διαβρώσεων και τραυμάτων του δέρματος (σκληρές ζωοτροφές, τραυματισμοί και πληγές των άκρων, τραυματισμοί από τις αλμεκτικές μηχανές κτλ),

2) κατά την Τεχνητή γονιμοποίηση,

3) ιατρογενώς (μη ασφαλή εμβόλια, μολυσμένες βελόνες και φάρμακα, κτηνιατρικά εργαλεία κτλ).

Η μετάδοση του ιού στα ζώα προκαλείται:

α) άμεσα με την επαφή με ζώα που νοσούν ή ζώα φορείς,

β) έμμεσα με υλικά, εξοπλισμό, μηχανήματα, οχήματα και με τον άνθρωπο που μπορεί να φέρει τον ιό στα υποδήματα και στα ρούχα του,

γ)προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως γάλα, κρέας

δ) ζωοτροφές: ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί εάν χοίροι ταΐζονται με ανεπεξέργαστο χυλό, ή νεαρά ζώα με γάλα που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

ε) αέρας: αερολύματα που περιέχουν τον ιό μπορούν να τον μεταφέρουν με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις (60 χλμ πάνω από τη στεριά και 300 χλμ πάνω από την θάλασσα),

στ) άνθρωπος: ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει τον ιό στην αναπνευστική οδό μέχρι και 48 ώρες. Για τον λόγο αυτό αποτελεί κοινή πρακτική η καραντίνα για διάστημα 5-7 ημέρες μετά την επαφή του με τον ιό. Το διάστημα αυτό μπορεί να περιοριστεί σε περιόδους και περιοχές επιζωοτίας μετά από μπάνιο, λούσιμο και αλλαγή ρούχων και υποδημάτων.

Συμπτώματα και αλλοιώσεις

Ο Αφθώδης Πυρετός χαρακτηρίζεται από οξεία εμπύρετη αντίδραση και σχηματισμό φυσαλίδων σε στόμα, ρύγχος και άκρα. Η περίοδος επώασης του ιού διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες (συνήθως 6 ημέρες).

Η σοβαρότητα της κλινικής εικόνας εξαρτάται από δύο παραμέτρους: από τον ίδιο τον ιό (το στέλεχος του ιού, τη μολυσματική δόση) και από τον ξενιστή( ηλικία, είδος του ζώου καθώς και από την προϋπάρχουσα ανοσία). Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή και απόντα έως οξεία.

Η νοσηρότητα ανέρχεται στο 100%, ενώ η θνητότητα κυμαίνεται στα ενήλικα από 1-5% και στα νεαρά ζώα στο 20%. Η ανάρρωση σε περιστατικά χωρίς επιπλοκές επέρχεται συνήθως μετά από δύο εβδομάδες. Ο αφθώδης πυρετός είναι μια κατάσταση πολύ επώδυνη για τα ζώα λόγω των αλλοιώσεων στην στοματική κοιλότητα και στα άκρα.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ακινητοποιούνται καλά πριν την εξέταση. Βοοειδή: Τα συμπτώματα που παρατηρούνται στα βοοειδή είναι: κατάπτωση, ανορεξία, πυρετός, μείωση της γαλακτοπαραγωγής.

Στοματίτιδα με σιελόρροια και έντονο τριγμό των δοντιών λόγω των αλλοιώσεων (φυσαλίδες και έλκη) στα χείλη και στη στοματική κοιλότητα και του πόνου Χωλότητα λόγω των αλλοιώσεων στα κάτω άκρα και στις χηλές.

Αλλοιώσεις παρουσιάζονται και στις θηλές των μαστών. Στους μόσχους μπορεί να παρατηρηθούν αιφνίδιοι θάνατοι λόγω μυοκαρδίτιδας, ενώ στις έγκυες αγελάδες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποβολής.

Αιγοπρόβατα: Η νόσος εμφανίζει ηπιότερα κλινικά συμπτώματα από ότι στους χοίρους και τα βοοειδή όπως κατάπτωση, ανορεξία, πυρετός, μείωση της γαλακτοπαραγωγής.

Αλλοιώσεις όπως φυσαλίδες μπορεί να παρατηρηθούν στην επιφάνεια της γλώσσας και στα ούλα, αλλά συχνά είναι τόσο μικροσκοπικές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Στα άκρα οι αλλοιώσεις βρίσκονται στα όρια μεταξύ του δέρματος και της στεφάνης των χηλών, καθώς και στα μεσοδακτύλια διαστήματα. Στους αμνούς μπορεί να παρατηρηθούν αιφνίδιοι θάνατοι λόγω μυοκαρδίτιδας και αποβολές στα έγκυα ζώα.

Λόγω της ήπιας συμπτωματολογίας ή και της απουσίας κλινικών συμπτωμάτων στα πρόβατα και τις αίγες, μπορεί να απεκκρίνουν τον ιό «σιωπηλά» και να μεταδίδουν τη νόσο χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Χοίροι: Οι χοίροι παρουσιάζουν συνήθως οξεία κλινική εικόνα με πυρετό, κατάπτωση, ανορεξία. Εμφανίζονται φυσαλίδες ή και έλκη στο ρύγχος και στην επιφάνεια της γλώσσας.

Οι αλλοιώσεις είναι πιο έντονες στα κάτω άκρα, πάνω στη στεφανιαία ζώνη ή το μεσοδακτύλιο διάστημα. Συχνά παρατηρείται αποκόλληση της χηλής, γνωστό και ως “thimbling”.

Τα ζώα αδυνατούν να σταθούν στα πόδια τους και αρνούνται να μετακινηθούν. Λόγω του έντονου άλγους στα πίσω άκρα, παρατηρείται στους χοίρους χαρακτηριστική στάση καθισμένου σκύλου (dog sitting position). Στα νεαρά ζώα παρουσιάζονται αιφνίδιοι θάνατοι λόγω μυοκαρδίτιδας.

Υγειονομικά Μέτρα σε Περίπτωση Υποψίας και Επιβεβαίωσης του Νοσήματος

Σε περίπτωση όπου υπάρχει υποψία του νοσήματος, ο κτηνοτρόφος, ο κτηνίατρος και κάθε εμπλεκόμενος φορέας οφείλει να ενημερώσει τις τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές. Η έγκαιρη ενημέρωση πέρα από νοµική υποχρέωση (Νόµος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, Β∆ 26/3/1936 ΦΕΚ Α174, Π∆133/1992ΦΕΚ Α66), συμβάλλει στην άµεση λήψη μέτρων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του νοσήματος.

Οι ενέργειες των Κτηνιατρικών Αρχών και τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση υποψίας ή και επιβεβαίωσης περιγράφονται στο Π∆ 32/2007 (ΦΕΚ Α 30/2007) σε συμμόρφωση της Οδηγίας 2003/85 ΕΕ, καθώς και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης της Απόφασης 258618/17-3-2008 (ΦΕΚ Β 451/2008).

Οι κτηνίατροι των τοπικών κτηνιατρικών Αρχών πριν την μετάβαση τους στην εκμετάλλευση για να διερευνήσουν την υποψία, να επικοινωνούν µε το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων, Εργαστήριο Αφθώδη, για τη διαδικασία της δειγματοληψίας και της αποστολής των δειγμάτων.

Πρόληψη της νόσου

Η έγκαιρη ενημέρωση, η άμεση διάγνωση και η άμεση ενεργοποίηση των κρατικών µηχανισµών αποτελλούν το κλειδί για τη γρήγορη αντιμετώπιση και εξάλειψη της νόσου.

Σε χώρες ελεύθερες του νοσήματος λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση και τον έλεγχο στις εισαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από ενζωοτικές περιοχές.

Η εφαρμογή µέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές αιγοπροβάτων µπορεί να αποτρέψει την είσοδο του νοσήματος στην εκτροφή.

Επιγραμματικά αναφέρονται ορισμένα από αυτά:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
 • Απολυµαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Εφαρμογή προγράμματος Απεντόµωσης -Μυοκτονίας των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Περιορισµός της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στα εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήµατα που έρχονται σε επαφή και µε άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών,
 • Έλεγχος της προέλευσης των µμηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους
 • Χώρος αποµόνωσης για τα ζώα που νοσούν καθώς και για τα ζώα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμιξη τους µε τα ήδη υπάρχοντα ζώα.
 • Προµήθεια ζώων µε νόµιµες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών, ταυτοποίηση των ζώων µε ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσηµα έγγραφα (υγειονοµικά πιστοποιητικά)
 • Καθηµερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισµό κλινικών συµπτωµάτων
 • Αποφυγή προμήθειας μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, εργαλείων, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και ιδιαίτερα όταν προέρχονται από περιοχές και Χώρες όπου το νόσημα ενδημεί.

  Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό Ενημερωτικό Έγγραφο για τον Αφθώδη Πυρετό του ΥπΑΑΤ: Αφθώδης Πυρετός-Ενημερωτικό Έγγραφο

The post Αφθώδης Πυρετός: αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Νέα πληρωμή Σεπτεμβρίου στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018.

Mε τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 490 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 235.254,69 € (88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).

The post Νέα πληρωμή Σεπτεμβρίου στα φωτοβολταϊκά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 15/01/2019 έως τις 17/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.003.031,64 ευρώ.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών (2.410.246,82 ευρώ) προορίζονται για την πρόωρη συνταξιοδότηση 12.978 δικαιούχων (από 13.314). Το υπόλοιπο ποσό αφορά – μεταξύ άλλων – πληρωμές για τις ομάδες leader, τις σπάνιες φυλές, την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, βιολογική κτηνοτροφία, γενετικούς πόρους, δασώσεις κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ.

The post Πληρωμές 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.