Νέο εργαλείο για την αύξηση της βιώσιμης χρήσης των θρεπτικών ουσιών

Στο πλαίσιο των νέων προτάσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για το 2021-2027, αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο που βοηθά τους αγρότες να διαχειρίζονται τη χρήση των θρεπτικών ουσιών στην εκμετάλλευσή τους.

Το Εργαλείο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά (FaST), που προτείνεται στο πλαίσιο των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, στοχεύει στη διευκόλυνση της βιώσιμης χρήσης λιπασμάτων για όλους τους αγρότες στην ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα.

Οι προτάσεις της ΚΓΠ περιλαμβάνουν υψηλές φιλοδοξίες για περιβαλλοντική και κλιματική δράση και ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, το FaST στοχεύει να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της δράσης για την αλλαγή του κλίματος, της περιβαλλοντικής φροντίδας και έμμεσα στην υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών.

Για να μπορούν οι αγρότες να το χρησιμοποιούν -και μάλιστα δωρεάν- το εργαλείο FaST θα παρέχει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, τον αριθμό των ζώων στην εκμετάλλευση και την ποσότητα κοπριάς που παράγουν.

Θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα πρόσθετα δεδομένα για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, όπως δεδομένα σχετικά με το έδαφος, εγγύτητα προστατευόμενων περιοχών και νομικά όρια για τη χρήση θρεπτικών ουσιών. 

Όντας προσβάσιμο μέσω κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών ή tablet ως ψηφιακό εργαλείο, ο χρήστης θα μπορεί να δεχτεί ή να επεξεργαστεί τα παρεχόμενα δεδομένα. Το εργαλείο θα προτείνει ένα σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών, το οποίο θα παρέχει προσαρμοσμένες συστάσεις για τη γονιμοποίηση των καλλιεργειών για την επιλεγμένη εκμετάλλευση.

Η χρήση του θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διαρροή θρεπτικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και τα ποτάμια, καθώς και η θετική συμβολή στην ποιότητα του νερού και του εδάφους. 

Το εργαλείο θα έχει επίσης νόημα από γεωπονική άποψη. Θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, όταν υπάρχει υπο-γονιμοποίηση, ή θα μειώσει τη χρήση των θρεπτικών ουσιών, όταν υπάρχει υπερβολική γονιμοποίηση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων και της αποδοτικότητας των γεωργών.

Η απλούστευση των καθηκόντων των γεωργών αποτελεί ένα ακόμη κύριο πλεονέκτημα του FaST.

Η καταχώριση δεδομένων και η αλληλοεπικάλυψη εισροών, για παράδειγμα η χειροκίνητη εισαγωγή των ίδιων δεδομένων για διαφορετικούς οργανισμούς διοίκησης, θα μειωθεί σημαντικά.

Επιπλέον, λόγω της ευρείας κλίμακας χρήσης του, το εργαλείο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την αγορά ή τις δημόσιες διοικήσεις, διευκολύνοντας περαιτέρω την ψηφιοποίηση της διαχείρισης της ΚΓΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό του FaST και να παρέχει υποστήριξη για τις απαιτήσεις υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες αυτής της κοινής πλατφόρμας θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εργαλείο προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, εκμεταλλεύεται τις υπάρχουσες γνώσεις και παρέχει τα επιθυμητά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

The post Νέο εργαλείο για την αύξηση της βιώσιμης χρήσης των θρεπτικών ουσιών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Καρυδιά: καλλιεργητικές οδηγίες-φυτοπροστασία

Η καλλιέργεια της καρυδιάς αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο του λήθαργου. Με την απαιτούμενη προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση, αλλά και τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, μπορούν να περιοριστούν σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Το κλάδεμα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ), ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δένδρων θα πρέπει να αποφεύγονται όταν ο καιρός είναι υγρός.

Με το κλάδεμα ο σκελετός θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης και τον επαρκή αερισμό της. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως η ανθράκωση και η βακτηρίωση.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Για τη λίπανση της καρυδιάς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 • Εδαφολογική ανάλυση πριν τη φύτευση και επανάληψη αυτής ανά πενταετία.
 • Τυχόν ελλείψεις ή υψηλές απαιτήσεις σε φώσφορο (P) και κάλιο (Κ) καλό είναι να καλύπτονται πριν από τη φύτευση, με ενσωμάτωση σε μια λωρίδα γης επί της μελλοντικής γραμμής των δέντρων σε πλάτος περίπου 2 μέτρων, ώστε να αξιοποιηθούν τα μέγιστα τα επόμενα χρόνια. Η οργανική ουσία, επίσης, εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά μόνο πριν από τη φύτευση με ενσωμάτωση, καθώς τα επόμενα χρόνια η αναμόχλευση του εδάφους πρέπει να αποφεύγεται.
 • Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση κάθε 2η χρονιά στα τέλη Ιουλίου.

Η καρυδιά, όπως όλα τα ακρόδρυα, απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη. Είναι δένδρο απαιτητικό σε άζωτο, με κρισιμότερες περιόδους τα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της πρώτης ανάπτυξης των καρπών και του γεμίσματος της ψίχας. Γι’ αυτό, τα ώριμα δένδρα χρειάζονται το 80% του αζώτου την άνοιξη και το 20% το καλοκαίρι, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δένδρου σε όλα τα στάδια. Επειδή στην κεντρική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις στα τέλη του χειμώνα και κατά την άνοιξη είναι συνήθως ικανοποιητικές, δεν είναι απαραίτητη η πιο πρώιμη βασική λίπανση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ

Όπως προαναφέρθηκε, με τον σωστό καθαρισμό των δένδρων περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση των εν λόγω ασθενειών.

ΒΑΘΥ ΣΧΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ

Το βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια μεταδίδεται κυρίως από τομές κλαδέματος σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Γι’ αυτό απαιτείται απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων και αποφυγή κλαδέματος με υγρό καιρό.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επειδή αδιόρατες ρωγμές από ελαφρές παγωνιές του χειμώνα είναι αναπόφευκτες, καλό είναι νωρίς την άνοιξη να γίνει επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα. Αν η εφαρμογή της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός με ένα άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

The post Καρυδιά: καλλιεργητικές οδηγίες-φυτοπροστασία appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πώληση μελιού απ’ τον παραγωγό στον καταναλωτή: τί λέει ο νόμος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ του ΥπΑΑΤ για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.

Στους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού προβλέπεται:

1. Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, οι οποίοι διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, δύνανται να προμηθεύουν:

α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και

β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.

2. Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004.

3. Απαγορεύεται η σύμφωνα με την παρ. 1 προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Καταχώριση και τήρηση Μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας 

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν Μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η καταχώριση των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στο Μητρώο της παρ. 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συσκευασία και επισήμανση 

1. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004.

2. Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθμ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

The post Πώληση μελιού απ’ τον παραγωγό στον καταναλωτή: τί λέει ο νόμος appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Το κοινωνικό πρόσημο της νέας ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στήριξη και επένδυση στις αγροτικές περιοχές. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές απαιτήσεις, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να προσφέρει ζωτικά, ποιοτικά δημόσια αγαθά.

Αποτελεί συλλογική ευθύνη η διασφάλιση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών με:

 • ενίσχυση των αλυσίδων αγροτικής αξίας και των τοπικών δικτύων παραγωγής.
 • στήριξη των νέων γεωργών και των γυναικών στη γεωργία
 • τη διατήρηση και την προστασία των φυσικών μας πόρων
 • την ενίσχυση της αγροτικής καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

Η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων βοηθώντας τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και να στηρίξουν τη ζωντανή αγροτική ζωή και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς γεωργικού τομέα.
Η αγροτική ζωή και οι αγρότες – η καρδιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Τρεις από τους εννέα μελλοντικούς στόχους της ΚΓΠ επικεντρώνονται στα εξής:

 • Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας
 • Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές
 • Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, καθώς και της καλής μεταχείρισης των ζώων

Η μελλοντική ΚΓΠ και οι “ζωντανές” αγροτικές περιοχές

Πολλές αγροτικές περιοχές στην ΕΕ υποφέρουν από διαρθρωτικά προβλήματα, όπως έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, έλλειψη δεξιοτήτων, ανεπαρκής επένδυση στη συνδεσιμότητα και βασικές υπηρεσίες και σημαντική διαρροή νέων. Η μελλοντική ΚΓΠ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να αναπτύξουν το μη αστικό περιβάλλον τους.

Νέος τρόπος εργασίας

Η μελλοντική ΚΓΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία και τη στήριξη για την προσαρμογή των παρεμβάσεων στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες μέσω ενός εκσυγχρονισμένου, απλουστευμένου και λιγότερο συντηρητικού τρόπου εργασίας με λιγότερους κανόνες. Αυτό θα βοηθήσει στην εξάλειψη του υπερβολικού διοικητικού φόρτου και του άγχους, θα δημιουργήσει προσαρμοσμένες δράσεις που βασίζονται στις επιδόσεις, θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις κοινότητες και θα αποκαταστήσει την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών.

Οικονομική υποστήριξη

Τουλάχιστον το 5% της συνολικής συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενός κράτους μέλους θα διατεθεί για τοπικές εξελίξεις υπό την ηγεσία της κοινότητας στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER .
Περίπου 30% θα διατεθούν για μέτρα που καλύπτουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους (π.χ. περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, βιολογική γεωργία, γεωργία, βιο-οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το 15% του προϋπολογισμού τους για άμεσες πληρωμές στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΑΑ – ακόμη περισσότερο για όσους λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για να προστατεύσουν το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα, να επιτύχουν τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος και να υποστηρίξουν τους νέους αγρότες!
Διαχείριση κινδύνων και Συμβουλευτική Υπηρεσία Γεωργίας

Η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων μπορεί να είναι επικίνδυνη επιχείρηση. Οι φυσικές δυνάμεις (ξηρασία, πλημμύρες, παράσιτα και ασθένειες), οι διακυμάνσεις της αγοράς και το κόστος εκκίνησης / παραγωγής αποτελούν όλες σοβαρές απειλές για τα εισοδήματα και το εισόδημα. Μέσω του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ και της συμβουλευτικής υπηρεσίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η μελλοντική ΚΓΠ θα συμβάλει στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους αγρότες για τη διαχείριση των κινδύνων και την πρόκληση των χρόνων παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, ασφάλιστρα και αμοιβαία κεφάλαια (για απώλειες παραγωγής και εισοδήματος) τις γεωργικές τους πρακτικές, καθώς και την παροχή κατάρτισης και πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων.

Η καινοτομία και η ανταλλαγή γνώσεων αποτελούν αντικειμενικούς στόχους της μελλοντικής ΚΓΠ, που στηρίζουν την ανάπτυξη των γεωργικών, δασικών και αγροτικών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη, μέσω του στρατηγικού τους σχεδίου για την ΚΓΠ, να δώσουν προτεραιότητα και να ενισχύσουν την υπηρεσία παροχής γεωργικών συμβουλών στους αγρότες και να υποστηρίξουν τη διαδραστική και συνεργατική καινοτομία μεταξύ των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της έρευνας και των αγροτικών δικτύων.

Έξυπνα Χωριά, Καινοτομία και Έρευνα

Η ΚΓΠ αποτελεί μία από τις πολιτικές της ΕΕ που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «έξυπνα χωριά». Οι κοινές ευρωπαϊκές και εθνικές επενδύσεις σε υποδομές, σύνδεση ευρυζωνικών συνδέσεων, φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν ζωτική σημασία για τη δημιουργία ζωντανών αγροτικών περιοχών, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής στις αγροτικές κοινότητες και που στηρίζουν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Για την επόμενη ΚΓΠ, 10 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe θα διατεθούν για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας. Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την καινοτομία θα συνεχίσει να υποστηρίζει έργα τοπικού χαρακτήρα και τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και υπηρεσιών, βασισμένων στις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και στην αυξημένη συνδεσιμότητα, για την προώθηση της ανταγωνιστικής και αειφόρου γεωργίας και της δασοκομίας για τη βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Νέοι αγρότες και ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων

Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από γήρανση του γεωργικού πληθυσμού. Το 2010, μόνο το 7,5% των αγροτών ήταν 35 ετών ή νεότεροι, 53% ήταν άνω των 55 ετών, ενώ 30% ήταν άνω των 65 ετών. Η γεωργική κοινότητα χρειάζεται ένεση νέου αίματος. Ωστόσο, οι νέοι γεωργοί, οι ηλικιωμένοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και κινδύνους.

Η μελλοντική ΚΓΠ αναγνωρίζει τη σημασία της προσέλκυσης νέων ανδρών και γυναικών στον τομέα και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Μέσω του νέου τρόπου εργασίας, τα κράτη μέλη θα περιγράψουν με σαφήνεια την προσέγγισή τους και το σύνολο των παρεμβάσεών τους για την υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ.

Ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν ειδική βοήθεια και στήριξη στους νέους γεωργούς και στην ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

Τουλάχιστον το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού άμεσων πληρωμών για χρηματοπιστωτικά μέσα για νέους γεωργούς και νεοεισερχομένους.

Η μελλοντική ΚΓΠ θα στηρίξει επίσης τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της εγκατάστασης νέων γεωργών και νέων επιχειρήσεων αγροτικής ανάπτυξης, με ανώτατο όριο στήριξης ύψους 100.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ της τρέχουσας ΚΓΠ).

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος (CIS) για τους νέους γεωργούς ώστε να παρέχουν πρόσθετη στήριξη εισοδήματος μετά την αρχική εγκατάσταση. Το ΤΣΠ θα καταβάλλεται ετησίως ως αποσυνδεδεμένη πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο.

Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν μέρος του προϋπολογισμού τους από το ΕΓΤΑΑ για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση διακρατικών μαθησιακών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα Erasmus), με επίκεντρο τους νέους γεωργούς.
Κοινωνικές ανησυχίες και βιώσιμη γεωργική παραγωγή

Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικές προσδοκίες όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, καθώς και τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο σημαντικότερος ρόλος της ΚΓΠ είναι να βοηθήσει τους γεωργούς να προβλέψουν τις εξελίξεις και να προσαρμόσουν την παραγωγή με βάση τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Στην ΚΓΠ μετά το 2020, οι χώρες της ΕΕ θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για να θέσουν αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων(π.χ. μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ή αντιβιοτικών) για τους αγρότες οι οποίοι στη συνέχεια λαμβάνουν οικονομική στήριξη όταν συμμορφώνονται αυτές τις απαιτήσεις.

Τοπικά παραγόμενο, υγιεινό φαγητό

Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι θέλουν τρόφιμα που προσφέρουν ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία: βιολογικά προϊόντα, προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις(GI), τοπικές σπεσιαλιτέ και καινοτόμα τρόφιμα. Μέσω της αγροτικής ανάπτυξης και των διεθνών δραστηριοτήτων προώθησης, η μελλοντική ΚΓΠ θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να προωθεί τα προϊόντα αυτά και τα προστιθέμενα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τα σήματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Θα καταστήσει τα προϊόντα αυτά ελκυστικότερα για τους αγρότες και τους καταναλωτές, εκσυγχρονίζοντας και απλουστεύοντας τη διαδικασία καταχώρισης και έγκρισης και ενισχύοντας την προστασία από την παραχάραξη. Αυτό θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση, θα ενισχύσει την εμπορική αξία του προϊόντος και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες εμπορίας και προώθησης, καθιστώντας έτσι ευκολότερη και σαφέστερη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Υγεία των ζώων και των φυτών

Η μελλοντική ΚΓΠ συμβάλλει στην εναρμόνιση των κανονισμών και των προτύπων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της χρήσης φυτοφαρμάκων. Εφαρμόζει μέτρα παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της κατάχρησης. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα της αντιμικροβιακής αντοχής, τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για να βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν την πρακτική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων ή να αυξήσουν περαιτέρω τα πρότυπα των ζώων μέσω εθελοντικών πρωτοβουλιών.

Σε εθνικό επίπεδο, η Συμβουλευτική Υπηρεσία Γεωργίας (FAS) διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα υγείας και ανησυχίες. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η εκπαίδευση των γεωργών, η ανάπτυξη σχεδίων για την υγεία των αγροκτημάτων ή τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών και η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι όλα βασικά μέτρα που είναι απαραίτητα για τη μείωση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Γεωργία και απόβλητα τροφίμων

Οκτώ εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλώνται στην ΕΕ ετησίως. Αυτό κοστίζει 143 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η βιοοικονομία χρησιμοποιεί ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από τη ξηρά και τη θάλασσα για να παράγει όχι μόνο τρόφιμα αλλά και υλικά και ενέργεια. Με την ενσωμάτωση των αρχών της βιοοικονομίας στις γεωργικές κοινότητες και στις επιχειρήσεις, αυτά τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να μετατραπούν σε οικονομική δραστηριότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να έχει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για την κλιματική αλλαγή.

Η μελλοντική ΚΓΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της τροφικής αλυσίδας βοηθώντας τα κράτη μέλη να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων και τις απώλειες τροφίμων. Η έρευνα, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από τη μελλοντική ΚΓΠ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αγροτικού τομέα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ο οποίος θα είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός από πλευράς πόρων.

The post Το κοινωνικό πρόσημο της νέας ΚΑΠ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ασφαλιστικές εισφορές: όλες οι αλλαγές με βάση τη νέα εγκύκλιο

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με την μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:

 • το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών,
 • η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης,
 • η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών, και θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις – οδηγίες για πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ως έναρξη ισχύος της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η 01/01/2019.

ΓΕΝΙΚΑ

Για το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων και τις γενικές αλλαγές που επέρχονται, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, μειώνεται από 20% σε 13,33%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν οι Αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:

 • για το έτος 2019 από 18% σε 12%,
 • για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,
 • για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και
 • για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).

Για τους ασφαλισμένους αυτούς, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών άνω των πέντε ετών ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

4. Σε ισχύ παραμένουν οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016. Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Η υπολογιζόμενη κατά τα ανωτέρω μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης καθορισθείσας με τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 4578/2018.

Σε ισχύ παραμένουν οι ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ως προς την ανώτερη βάση υπολογισμού εισφορών.

Ειδικότερα οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Α. Μοναδική Ασφάλιση

1. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22ευρώ (586,08*20%).

2. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85ευρώ (410,26*18%).

Η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20%, διαμορφώνεται, κατ’ έτος, ως εξής:

 • από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%,
 • από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5%,και
 • από 01/01/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 20%,

3. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένων π. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, προερχόμενοι από τον π. ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,33 % επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 54,69 ευρώ (410,26 * 13,33%).

Β. Παράλληλη ασφάλιση

1. Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με, α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 117,22 ευρώ (586,08*20%).

2. Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ), η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26*18%) (σχετικά με το εισφοροδοτηθέν αγροτικό εισόδημα θα ακολουθήσει οδηγία).

Προσοχή!

Για την διαμόρφωση των κατώτατων ορίων από 01.02.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, θα ακολουθήσουν οδηγίες.

Η μείωση εισφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016 (εισοδηματική κλιμάκωση) εφαρμόζεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ κατά τα γνωστά. Μετά την εφαρμογή των νέων διατάξεων, προσδιορίζεται, η εισφορά Κλάδου Σύνταξης έως το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς, κατά τα προαναφερόμενα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έχουν πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, οι απαραίτητες προσαρμογές στο μηχανογραφικό σύστημα, οι οποίες υποστηρίζουν τους νέους κανόνες υπολογισμού των εισφορών.

Συγκεκριμένα:

1. Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών έτους 2019 αρχικά, και έως την εκκαθάρισή τους, έχει ληφθεί υπόψη το ΚΦΑ του έτους 2017 ή του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους και το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται οι εισφορές όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

2. Υπενθυμίζουμε ότι από 01.01.2019 και εφεξής ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται το 100% του ΚΦΑ προηγούμενου έτους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες εισφορές (σχετ. το άρθρο 58 του ν.4472/2017).

3. Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, αθροίζονται στις αντίστοιχες πηγές εισοδήματος (επιχειρηματική ή αγροτική) για τις περαιτέρω διαδικασίες υπολογισμού εισφορών.

4. Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις:

 • Στη μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση- Έσοδα μη μισθωτών» με μείωση του ποσοστού εισφοροδότησης του Κλάδου Σύνταξης.
 • Στο ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
  Ειδικότερα, στον πίνακα «Ανάλυση Μηνιαίας Εισφοράς» στο πεδίο «Κλ. Σύνταξης» στις περιπτώσεις που καταβάλλεται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά, θα προστίθεται το λεκτικό «Ελάχιστη Εισφορά».
 • Στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου που τηρείται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα σε εγκύκλιες οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Μείωση μηνιαίας εισφοράς Κλ. Σύνταξης (Μοναδική ασφάλιση)

Παράδειγμα 1ο

Ελ. Επαγγελματίας (π. ΟΑΕΕ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 9.000,00 ευρώ.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 99,98 ευρώ (9000,00/12, 750,00 * 13,33 %).

Επειδή η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 117,22 ευρώ (586,06*20%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 117,22 ευρώ.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 150,00 ευρώ (9.000,00/12, 750,00*20%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 32,78 ευρώ

Παράδειγμα 2ο

Αγρότης (π. ΟΓΑ) με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 6.000,00 ευρώ.

Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 60,00 ευρώ (6.000,00/12, 500,00 * 12%).

Επειδή η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 73,85ευρώ (410,26*18%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 73,85 ευρώ.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 90,00 ευρώ (500,00*18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 16,15 ευρώ .

Β. Μείωση μηνιαίας εισφοράς Κλ. Σύνταξης (Παράλληλη ασφάλιση)

Παράδειγμα

Ελ. Επαγγελματίας (π.ΟΑΕΕ), και παράλληλα Αγρότης (π. ΟΓΑ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ+ Καταβλητέες εισφορές), από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 4.000,00 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα ύψους 9.000,00 ευρώ.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 134,43 ευρώ και προκύπτει ως εξής:

 • 44,43 ευρώ (4000,00/12, 333,33 * 13,33%) και
 • 90,00 ευρώ (9000,00/12, 750 * 12%).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφώνονταν σε 201,67 ευρώ και προκύπτει ως εξής:

 • 66,67 ευρώ (4.000,00/12, 333,33 * 20%) και
 • 135 ευρώ (9000,00/12, 750 * 18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 24,75 ευρώ.

Γ. Μείωση εισφορών (άρθρο 98 του ν. 4387/2016) για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα 1ο

Αυτοαπασχολούμενος, ασφαλισμένος του π. ΕΤΑΑ, άνω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 16.000,00 ευρώ. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον Κλ.

Σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 177,73 ευρώ (16.000/12,1.333,33 * 13,33 %)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 «επί του εισοδήματος».

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 7.033,01

 • 16.000,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. Σύνταξης ποσού 49,14 ευρώ. (σχετ. παράδειγμα υπολογισμού, στην αριθ, 1/2017 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ).

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης.

Η μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 128,59 ευρώ (177,73 – 49, 14), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς (117,22 ευρώ).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφώνονταν:

 • σε 266,67 ευρώ, (1.333,33*20%),
 • μείον 73,72 ευρώ, (μείωση κλ. Σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016) Σύνολο: 192,95 ευρώ (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης) άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 64,36 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο

Αυτοαπασχολούμενος, (π. ΕΤΑΑ), κάτω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 8.400,00 ευρώ. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, η μηνιαία εισφορά για τον Κλ. Σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 93,31 ευρώ (8.400/12,700 * 13,33%)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 επί του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 4.922,01

 • 8.400,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. Σύνταξης ποσού 19,32 ευρώ. (σχετ. παράδειγμα υπολογισμού, στην αριθμ. 1/2017 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ).

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. σύνταξης

Η τελική μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 73,99 ευρώ (93,31 – 19,32 ), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς 54,69 ευρώ (410,26*13,33%). δ) Ασφαλιστική οφειλή

Το ποσό των 23,91 ευρώ (δηλ. η διαφορά 117,22 – 93,31), αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, η οποία εξοφλείται κατά τα γνωστά (σχετ. η αριθμ. 1/2017 εγκύκλιος οδηγία ΕΦΚΑ).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης θα διαμορφώνονταν:

 • σε 119,00 ευρώ, (700,00* 17%, κατά το 4ο έτος ασφάλισης),
 • μείον 24,63 ευρώ, (μείωση κλ. Σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016) Σύνολο: 94,37 ευρώ (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 20,38 ευρώ και κρατείται ως ασφαλιστική οφειλή το ποσό των 21 ευρώ (140,00-119,00).

 

The post Ασφαλιστικές εισφορές: όλες οι αλλαγές με βάση τη νέα εγκύκλιο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Καλλιέργεια αμυγδαλιάς και αντιμετώπιση ασθενειών

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Ο ανθονόµος της αµυγδαλιάς έχει µήκος 3-4mm και χρώµα σκούρο καστανό. Έχει µία γενεά το έτος είναι δραστήριο το χειµώνα και την άνοιξη.

Συστάσεις: Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι ο ενήλικος πληθυσµός του εντόµου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός συνίσταται ψεκασµός των δένδρων µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΦΩΜΟΨΗ ή ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

Ο µύκητας διαχειµάζει υπό µορφή πυκνιδίων πάνω στην επιφάνεια των προσβεβληµένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων. Στα προσβεβληµένα όργανα σχηµατίζονται άφθονα µελανά πυκνίδια (µαύρα στίγµατα).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα.

Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται από τις ουλές των φύλλων, των ανθέων και από τα λέπια των οφθαλµών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σηµαντικότερες εποχές για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ

 Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας.

Β)Χηµικά µέτρα: Συνιστάται ψεκασµός των δένδρων κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειµώνα µε χαλκούχα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση της φώµοψης συνεχίζονται την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Copper hydroxide,boscalid,pyraclostrobin,Iprodione κ.α.

ΚΟΡΥΝΕΟ

Μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αυτή την εποχή εµφανίζονται γκρίζα ελλειψοειδή στίγµατα πάνω στους οφθαλµούς, τους βλαστούς και κλάδους των προσβεβληµένων από το κορύνεο δένδρων της αµυγδαλιάς Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, µικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Για την αντιµετώπιση του κορύνεου συνιστάται ψεκασµός κατά την διάρκεια του ληθάργου των δένδρων και µέχρι το τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψη τους µετά την πτώση των πετάλων µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως: captan, copper oxychloride, calcium copper sulfate, copper hydroxide, folpet,κ.α.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραµορφώνει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Το παθογόνο διαχειµάζει στους οφθαλµούς και σε πτυχώσεις των βλαστών, κλάδων και του κορµού της αµυγδαλιάς. Οι µολύνσεις γίνονται κυρίως µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και πριν την διαφοροποίηση της νέας βλάστησης. Η ασθένεια ευνοείται από χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία. Άριστες θερµοκρασίες µολύνσεων 10-200 C, µε δυσκολία πραγµατοποιούνται µολύνσεις σε θερµοκρασίες µικρότερες των 70C.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Για την αντιµετώπιση του εξώασκου συνιστάται ψεκασµός κατά την διάρκεια του ληθάργου των δένδρων και µέχρι το τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψη τους µετά την πτώση των πετάλων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: copper hydroxide, tribasic copper sulfute, boscalid, pyraclostrobin. κ,α.

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Το ευρύτοµο διαχειµάζει στο στάδιο της αναπτυγµένης προνύµφης µέσα στους προσβεβληµένους καρπούς, οι οποίοι παραµένουν µουµιοποιηµένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος. Ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την καταπολέµηση του ευρυτόµου είναι η συλλογή και καταστροφή των προσβεβληµένων καρπών το χειµώνα ώστε να θανατωθούν οι προνύµφες που διαχειµάζουν µέσα σε αυτούς.

Το µέτρο αυτό είναι αποτελεσµατικό όταν εφαρµόζεται σε όλα τα δένδρα µιας ευρείας περιοχής. Η καταπολέµηση του ευρυτόµου βασίζεται στην παρακολούθηση του πληθυσµού την έναρξη της εξόδου των ενηλίκων του ευρυτόµου, το µέγιστο του πληθυσµού και σε δειγµατοληψίες για τον έλεγχο της πορείας της προσβολής (ωοτοκίας στους µικρούς καρπούς και της εκκόλαψης των νεαρών προνυµφών.).

Για την ορθολογική αντιµετώπιση του ευρυτόµου συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν αυτές τις ηµέρες προσβεβληµένους καρπούς και να τους τοποθετήσουν σε µεγάλα διαφανή βάζα (όπως φαίνεται στην πάνω εικόνα), το στόµιο των οποίων να καλύπτεται µε τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασµα, το βάζο να τοποθετείται µέσα στην καλλιέργεια και στην συνέχεια να ελέγχεται η εµφάνιση των ενηλίκων ατόµων του ευρυτόµου.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

Είναι τα διάφορα χελωνάκια, τα οποία προσβάλλουν βλαστούς, κλαδίσκους, κλάδους και τον κορµό. Κάτω από το κηρώδες περικάλυµµα τους αποµυζούν τους χυµούς της Αµυγδαλιάς αδυνατίζοντας έτσι τα δένδρα. Όταν ο πληθυσµός του εντόµου είναι πυκνός µπορεί να ξεραθούν κλάδοι, κλαδίσκοι, το δένδρο εξασθενίζει και µειώνεται η παραγωγή του.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Σε Αµυγδαλεώνες µε σηµαντική προσβολή το προηγούµενο έτος από τα κοκκοειδή να γίνει ψεκασµός για την θανάτωση µέρους του πληθυσµού που διαχειµάζει πάνω στα δένδρα. µε χειµερινά λάδια ή άλλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΣΚΟΛΥΤΕΣ

Πρόκειται για µικρού µεγέθους έντοµα, τα οποία δηµιουργούν πολλές µικρές τρύπες στον κορµό και τους κλάδους της αµυγδαλιάς, προκαλώντας έτσι τον πρόωρο θάνατό τους. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνονται ζηµιές σε οφθαλµούς, βλαστούς και κλάδους, από τους σκολύτες, σε διάφορες περιοχές. Αυτή την εποχή συνιστώνται αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων κλάδων και δένδρων που έχουν ξεραθεί από σκολύτες και διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

The post Καλλιέργεια αμυγδαλιάς και αντιμετώπιση ασθενειών appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Σταθερά στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα αιολικά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018

Σταθερά στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα αιολικά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, αποτυπώνοντας τα βασικά μεγέθη του τελευταίου μήνα του 2018, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, τα αιολικά αντιπροσωπεύουν το 45,6% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, με τα φωτοβολταϊκά να ακολουθούν με 38,2%, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες με 6,3%, τα υδροηλεκτρικά με 4,3% και τους σταθμούς συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ / <35 MWe και κατανανεμόμενων) με συνολικά 4,1%.

Με πρωτιά, όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεισε η χρονιά για τα αιολικά και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου η εγκατεστημένη ισχύς άγγιξε τα 305,23 MW, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τα φωτοβολταϊκά με 129,75 MW, στην τρίτη φωτοβολταϊκά σε στέγες με 22,06 MW και τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ σε μηδενικά ποσοστά που αθροιστικά δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 1,7 MW.

Πόσο μακριά είμαστε από τους στόχους που έχουμε θέσει για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, στο κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς, η χώρα εξακολουθεί να απέχει πολύ από τους στόχους όσον αφορά τα υδροηλεκτρικά. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά εφόσον τον περασμένο Δεκέμβριο η εγκατεστημένη ισχύς ανερχόταν σε 3.408 MW, 292 MW κάτω από τον στόχο του 2014 και σε «απαγορευτική» απόσταση από τον στόχο του 2020 (4.450 MW).

Στο πεδίο των φωτοβολταϊκών η κατάσταση υπήρξε σαφώς καλύτερη· τον Δεκέμβριο του 2018 η χώρα είχε ήδη υπερκαλύψει τον στόχο του 2020 κατά 70 MW, φτάνοντας συνολικά τα 2.270 MW (στόχος 2020: 2.250), γεγονός που εμπνέει αισιοδοξία για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος και τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, στο μηδέν ακόμα βρίσκονται τα ηλιοθερμικά ενώ αποθαρρυντική είναι η εικόνα στα αιολικά και τις μονάδες βιομάζας-βιοάεριου, σε σχέση πάντα με τους στόχους. Αν και η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στη χώρα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ταχεία εξάπλωση της αιολικής ενέργειας, το έδαφος που μένει να καλυφθεί είναι ακόμα πολύ.

Η απόκλιση με τον στόχο του 2020 (7.500 MW έναντι 2.860 MW τον Δεκέμβριο 2018) καταδεικνύει την ανάγκη επίσπευσης των έργων ΑΠΕ αν θέλουμε η χώρα να είναι σε θέση να τηρήσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, όπως αυτούς που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2030.

Η βιομάζα-βιοαέριο κινείται ακόμα και σήμερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα (83 MW, Στόχος 2020: 350 MW) με τις ελπίδες να εναποτίθενται στα έργα Απορριμμάτων -πολλά από τα οποία θα διαθέτουν παράλληλα και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο- καθώς και ο σχεδιασμός για τις Ενεργειακές Κοινότητες δημιουργούν προσδοκίες για ριζική αλλαγή της τρέχουσας εικόνας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, σε έναν χρόνο (με βάση το μήνα αναφοράς), δηλαδή το τέλος του 2019, η διείσδυση των αιολικών θα αγγίξει τα 2.905 MW (309 MW στα ΜΔΝ, ενισχυμένα κατά 3 MW σε σχέση με σήμερα), των φωτοβολταϊκών τα 1.981 MW (+353 MW φωτοβολταϊκών σε στέγες), των υδροηλεκτρικών τα 249 MW και των μονάδων βιομάζας-βιοαερίου, τα 92 MW.

Σε απόλυτα νούμερα, η διείσδυση για το έτος 2018 είναι 330 MW και η κατανομή της είναι 253 MW για τα Αιολικά, 46 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 9 MW για τα ΜΥΗΣ, 21 MW για τη Βιομάζα και 0,5 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2019 είναι 509 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 350 MW για τα Αιολικά, 130 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 10 MW για τη Βιομάζα και 9 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Φίλιππος Παναγόπουλος – ypodomes.com

The post Σταθερά στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα αιολικά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Βοοειδή: πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται – μεταξύ άλλων – ο σκοπός του προγράμματος, οι φορείς ελέγχου, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις κ.ά.

Συγκεκριμένα, σκοποί του προγράμματος είναι:

α) Η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

β) Η διατήρηση του καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ως προς τη ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου», όπως αυτό αξιολογείται βάσει των οριζόμενων στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 999/2001, από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ).

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.

β) Η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών.

γ) Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και ισχύει, και ειδικότερα:

α) Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) είναι όλες οι Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες πλην εκείνων που προσβάλλουν τον άνθρωπο.

β) Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) είναι η περίπτωση Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) η οποία εμφανίζεται στα βοοειδή. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι η πρωτεΐνη Prion που ομοιάζει προς αυτήν που προκαλεί την Τρομώδη Νόσο στα μικρά μηρυκαστικά.

γ) Ζώα “Κλάσης” (cohort) είναι μία ομάδα βοοειδών η οποία περιλαμβάνει:

αα) τα ζώα που γεννήθηκαν στο ίδιο κοπάδι με το ασθενές βοοειδές κατά τους δώδεκα μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία γέννησης του ασθενούς ζώου και

ββ) τα ζώα που οποιαδήποτε στιγμή, κατά το πρώτο έτος της ζωής τους, εκτράφηκαν μαζί με ασθενές βοοειδές, κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

δ) Αυτόχθονο Κρούσμα ΣΕΒ είναι το κρούσμα Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών για το οποίο δεν έχει αποδειχθεί σαφώς ότι οφείλεται σε μόλυνση πριν από την εισαγωγή του ζωντανού ζώου.

ε) Κρούσμα ΣΕΒ είναι το κρούσμα που έχει επιβεβαιωθεί σε εργαστήριο εθνικής αναφοράς, σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 α) και β) του κεφαλαίου Γ του Παραρτήματος Χ του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 999/2001.

στ) Κρούσμα Κλασικής ΣΕΒ είναι το κρούσμα ΣΕΒ που ταξινομείται ως τέτοιο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τη μέθοδο του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση των παθογόνων παραγόντων των ΜΣΕ που απομονώνονται στα βοοειδή.

ζ) Κρούσμα Άτυπης ΣΕΒ είναι το κρούσμα ΣΕΒ που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως κρούσμα κλασικής ΣΕΒ σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τη μέθοδο του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση των παθογόνων παραγόντων των ΜΣΕ που απομονώνονται στα βοοειδή.

η) Ως Ενεργητική επιτήρηση ορίζεται η επιτήρηση η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των ζώων για τα οποία δεν έχει δηλωθεί υποψία ότι έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ, δηλαδή υγιή ζώα που προορίζονται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, ζώα που οδηγούνται σε επείγουσα σφαγή, ζώα για τα οποία προέκυψαν ευρήματα κατά τον προ της σφαγής έλεγχο (ante mortem), νεκρά ζώα (ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου), ζώα που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση λόγω εμφάνισης κρούσματος ΣΕΒ προκειμένου να προσδιορισθούν η εξέλιξη και ο επιπολασμός της ΣΕΒ σε ολόκληρη την Χώρα ή μια περιοχή.

θ) Ως Παθητική Επιτήρηση ορίζεται η επιτήρηση η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση όλων των ζώων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ και τον υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο αυτών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΜΣΕ δεν μπορούν να αποκλεισθούν με κλινική διερεύνηση.

ι) Υποψία ΜΣΕ τίθεται όταν ένα ζωντανό, σφαγμένο ή νεκρό ζώο παρουσιάζει ή έχει παρουσιάσει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής του κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, και για το οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται από την κλινική εξέταση, την ανταπόκριση σε θεραπευτική αγωγή, τη νεκροψία – νεκροτομή και την εργαστηριακή εξέταση πριν ή μετά τον θάνατο, δεν επιτρέπουν άλλη διάγνωση.

Επιπλέον, υποψία ΜΣΕ τίθεται και επί θετικού αποτελέσματος μιας ειδικής ταχείας ανοσολογικής δοκιμής.

ια) Ταχείες Δοκιμές είναι οι διαγνωστικές μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα Χ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 999/2001, καθώς και στο Παράρτημα Ι της παρούσας, τα αποτελέσματα των οποίων γίνονται γνωστά εντός 24 ωρών.

ιβ) Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος της ΣΕΒ είναι το ειδικό έντυπο υλικό του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων που περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες και τα υποδείγματα εγγράφων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της εφαρμογής του Προγράμματος ΣΕΒ.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ εδώ.

The post Βοοειδή: πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Γεωργία – κτηνοτροφία: οι δείκτες τιμών για τον Δεκέμβριο

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι δείκτες τιμών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έχουν ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι αύξησης 1,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2017 με τον Δεκέμβριο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2017, παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,4% έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2017 με τον Δεκέμβριο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2017, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,3%, τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, οφείλεται:

 • στην μείωση κατά 0,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, φρούτα, βιομηχανικά φυτά.
 • στην μείωση κατά 0,6% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: κρέατα.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, οφείλεται:

 • στην αύξηση κατά 1,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωοτροφές, ενέργεια και λιπαντικά, λιπάσματα.
 • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

The post Γεωργία – κτηνοτροφία: οι δείκτες τιμών για τον Δεκέμβριο appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμή 4 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 15/02/2019 έως τις 18/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.041.291,76 €.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 12.459 παραγωγοί, εκ των οποίων οι 11.917 πληρώθηκαν με 2.279.421,32 ευρώ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν για μακροχρόνια παύση γαιών, στη βιολογική γεωργία, σε προγράμματα φρούτων, σε ομάδες τοπικής δράσης leader κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμή 4 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.