Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις

Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει:

 • είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης
 • είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Στο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης και να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Μπορεί να υποβληθεί κατά μέγιστο ένα αίτημα τροποποίησης κατ΄ έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους.

Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το έτος δεσμεύσεων 2019 (δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 922/87058/19-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.09), υποβάλλεται από την 01/03/2019 έως και την 31/03/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

 1. Στην περίπτωση τροποποίησης πράξης λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, το σχετικό αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών.
 2. Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της Δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται. Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της Δράσης.
 3. Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν: 3.1.μείωση του ζωικού κεφαλαίου της πράξης λόγω ανωτέρας βίας 3.2.αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ, IBAN, κλπ.).

3.2.1 Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας διοικητικής πράξης επί της ΕΑΕ.

3.2.2 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η ενίσχυση της δράσης (έναντι του αντίστοιχου με βάση την αίτηση στήριξης/ένταξης), υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1019/Μεταβιβάσεις–Τροποποιήσεις/ΑίτημαΤροποποίησης ΙΒΑΝ) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών, καταγράφοντας τον νέο αριθμό IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία τροποποίησης του IBAN αφορά στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής δεν έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής (προκαταβολή ή εκκαθάριση). Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, η τροποποίηση του IBAN υλοποιείται μόνο στην περίπτωση απόρριψης πίστωσης λόγω μη ταυτοποίησης λογαριασμού με το πιστωτικό ίδρυμα. Η προαναφερόμενη διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια ΠΔ κατόπιν προσκόμισης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 93948/5-11-2018 Εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τίτλο «ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 8, ΜΕΤΡΟΥ 10, ΜΕΤΡΟΥ 11 ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

3.3. μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

3.4. διόρθωση προφανών σφαλμάτων.

 1. Οι τροποποιήσεις της πράξης δεν μπορεί να αφορούν: ê σε αύξηση του ενταγμένου ζωικού κεφαλαίου και ê σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ύψους στήριξης του δικαιούχου για τα έτη μέχρι τη λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου.
 2. Η αίτηση τροποποίησης για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της παρούσας (πλην της περίπτωσης 3.2)υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στη διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Μ1019/ΜεταβιβάσειςΤροποποιήσεις και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.
 3. Ο ΕΦΔ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης μέσω του ΠΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το αίτημα τροποποίησης της πράξης. Σε περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων το αίτημα αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδοτεί και τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης καταχωρούνται στο ΠΣ και γνωστοποιούνται στο αρμόδιο ΚΖΓΠ και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΔ.
 4. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω του ΠΣ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ.

The post Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 639 δικαιούχους

Από τις 28/01/2019 έως τις 29/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.841.598,49 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν, στη βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία,  στη συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων, στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κ.ά

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 639 δικαιούχους appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Θέρμανση με αγροτική βιομάζα: υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και άλλων ευρωπαίων εταίρων (13 οργανισμούς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες), υλοποιούν ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, το AgroBioHeat,  για την προώθηση της θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη, που  επιδιώκει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και ξεκίνησε την 01 Ιανουαρίου 2019 με τριετή διάρκεια. Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16.1.2019.

Το έργο AgroBioHeat είναι μια νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιδιώκει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα.

Πλαίσιο

Η παραγωγή θερμότητας αφορά το 51 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεισφέρει στο 27 % των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και βασίζεται σε ποσοστό άνω του 80 % σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεισφορά της βιοενέργειας στον κλάδο είναι με διαφορά η μεγαλύτερη (88 %) από όλες τις άλλες ΑΠΕ. Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το έτος 2030 αναφορικά με τις ΑΠΕ και τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συνεπάγεται ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στην απεξάρτηση του τομέα αυτού από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ανάπτυξη εφαρμογών θέρμανσης βασισμένες στην αγροτική βιομάζα (π.χ. άχυρο, κλαδέματα, αγροτο-βιομηχανικά υπολείμματα όπως κουκούτσια ελιάς ή τσόφλια ξηρών καρπών, ενεργειακές καλλιέργειες, κτλ.) είναι μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για την απανθρακοποίηση των αγροτικών ιδίως περιοχών. Η αγροτική βιομάζα βρίσκεται γενικά σε αφθονία στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο επάρκεια καυσίμου όσο και σύντομες εφοδιαστικές αλυσίδες που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικής βιομάζας μπορεί να έχει επίσης θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας. Τέλος, από τεχνολογικής απόψεως, υπάρχουν διαθέσιμες σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν τη χρήση αγροτικής βιομάζας με χαμηλές εκπομπές και υψηλή απόδοση.

Παρά αυτά τα πλεονεκτήματα, η εμπορική ανάπτυξη εφαρμογών θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα είναι αργή για μια σειρά από λόγους: άγνοια των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, θεώρηση της αγροτικής βιομάζας ως ένα «δύσκολο» καύσιμο, δυσκολίες στη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης βιομάζας και έλλειψη καθαρού πολιτικού οράματος και πλαισίου υποστήριξης. Ενώ υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, έχουν γενικά περιορισμένη προβολή και σπάνια είναι γνωστά εκτός της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται.

Το έργο AgroBioHeat

Το έργο AgroBioHeat έχει σχεδιαστεί ως μια εργαλειοθήκη για την υπερνίκηση αυτών των εμποδίων και για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την εκτεταμένη εφαρμογή λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται σε έξι χώρες-στόχους: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ουκρανία και Ρουμανία.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από το έργο AgroBioHeat είναι:

 • επαφή και σύνδεση με τοπικούς φορείς και ενίσχυση 8 εμβληματικών δράσεων για την υλοποίηση εφαρμογών θέρμανσης από αγροτική βιομάζα στις χώρες στόχους,
 • μελέτη και προώθηση επιτυχημένων περιπτώσεων ως «καλά παραδείγματα»,
 • διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων και κατάρτισης.

Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των πολιτικών συστάσεων, το AgroBioHeat φιλοδοξεί να προτείνει συγκεκριμένα όρια εκπομπών για λέβητες αγροτικής βιομάζας, βασισμένα σε μετρήσεις στις πειραματικές εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου, σε πραγματικές μονάδες και σε επαφές με κατασκευαστές εξοπλισμού, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του Κανονισμού Ecodesign.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελεί από 13 οργανισμούς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλο εύρος δεξιοτήτων: φορείς, ενώσεις και clusters που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιομάζας και την βιοενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γενικά ή τον αγροτικό τομέα, ερευνητικούς / τεχνικούς οργανισμούς με ευρεία γνώση του τομέα της βιομάζας και της βιοενέργειας, φορείς με ειδίκευση στις κοινωνικές μελέτες καθώς και μια επιχείρηση που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες θέρμανσης (εγκατάσταση και λειτουργία) από βιομάζα.

Συγκεκριμένα, οι φορείς του έργου είναι οι εξής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), Fundación CIRCE (Ισπανία), AVEBIOM (Ισπανία), BIOS BIOENERGIESYSTEME (Αυστρία), Agro Business Park (Δανία), Bioenergy Europe (Βέλγιο), Green Energy Cooperative – ZEZ (Κροατία), Green Energy Innovative Biomass Cluster (Ρουμανία), Ινστιτούτο Αγροτικής & Συνεταιριστικής Οικονομίας ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ (Ελλάδα), UABio (Ουκρανία), White Research (Βέλγιο), Agronergy (Γαλλία) και AILE (Γαλλία).

Το ΕΚΕΤΑ είναι ο συντονιστής του έργου και έχει ενεργό συμμετοχή στις περισσότερες από τις δραστηριότητές του. Αναλυτικότερα, το ΕΚΕΤΑ ηγείται της δραστηριότητας που αφορά την ταυτοποίηση, μελέτη και προώθηση των επιτυχημένων παραδειγμάτων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα, ενώ θα είναι υπεύθυνο και για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Θέρμανσης Αγροτικής Βιομάζας. Σε συνεργασία με το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, το ΕΚΕΤΑ εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις σύνδεσης και ενίσχυσης τοπικών φορέων στην Ελλάδα, ενώ θα προσφέρει την τεχνογνωσία του στο θέμα της βιοενέργειας σε νέες πρωτοβουλίες.

Ως προς το τεχνικό μέρος του έργου, το ΕΚΕΤΑ θα πραγματοποιήσει εργαστηριακές δοκιμές επιλεγμένων λεβήτων αγροτικής βιομάζας και μέτρηση εκπομπών και βαθμού απόδοσης των συστημάτων αυτών, οι οποίες και θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση προτάσεων για τα όρια εκπομπών λεβήτων αγροτικής βιομάζας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 15 – 16 Ιανουαρίου 2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους φορείς του έργου. Η συνάντηση έθεσε τις βάσεις για την έναρξη διάφορων δραστηριοτήτων του έργου που αναμένονται να έχουν θετική επίδραση στην υλοποίηση έργων και δράσεων σχετικών με τη θέρμανση από αγροτική βιομάζα. Επιπρόσθετα, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μια πραγματική περίπτωση θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ελλάδα: τις εγκαταστάσεις της εταιρείας AGRIS στο Κλειδί Ημαθίας.

Το φυτώριο 30 στρεμμάτων και ο Πειραματικός Σταθμός έκτασης 2 στρεμμάτων της εταιρείας θερμαίνονται σχεδόν αποκλειστικά με χρήση αγροτικής βιομάζας (πελλέτες ηλίανθου), επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση κόστους της τάξης του 20 – 30 % σε σχέση με το μαζούτ που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν.

The post Θέρμανση με αγροτική βιομάζα: υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αιτωλοακαρνανία: Συνεχίζονται οι πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας

Η νέα πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μετά από νέους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων 81 αιτήματα παραγωγών για τη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ έτους 2013 (3η πληρωμή) και συνολικού ποσού 317.328,09 Ευρώ.

The post Αιτωλοακαρνανία: Συνεχίζονται οι πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Επιβράβευση 83,5 εκατ. ευρώ για το Κτηματολόγιο – Σε πλήρη εξέλιξη η κτηματογράφηση

Την επιβράβευση των προσπαθειών για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, εξέφρασε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, ανακοινώνοντας την έγκριση συγχρηματοδοτούμενων πόρων 83,5 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου του Ελληνικού Κτηματολογίου για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρα, αφορά στην τέταρτη γενιά κτηματογράφησης (ΚΤΙΜΑ-16). Η διαδικασία, ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συλλογή δηλώσεων σε 40 περιφερειακές ενότητες από τον περασμένο Νοέμβρη και αφορά στην κτηματογράφηση 16,5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων σε μια έκταση που αντιστοιχεί στο 63% της συνολικής έκτασης της χώρας.

«Η ολοκλήρωση του Κτηματολόγιο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα, εξοβελίζοντας χρόνιες παθογένειες. Ύστερα από δεκαετίες κωλυσιεργιών υλοποιούμε μια βαθιά τομή, υψίστης σημασίας, ενταγμένη στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική πολιτική», υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. «Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συντεταγμένες και συντονισμένες ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία και την προτεραιότητα που έχει για την ανάπτυξη της χώρας το μεγάλο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου».

«Μια σύγχρονη χώρα χρειάζεται ένα αξιόπιστο κτηματολόγιο» τονίζει η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου. «Το ελληνικό κτηματολόγιο δεν αποτελεί μόνον ουσιαστικό εργαλείο για τον συνεκτικό χωροταξικό σχεδιασμό και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους Έλληνες πολίτες για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους καθώς και αξιόπιστα στοιχεία σε κρατικές υπηρεσίες και επενδυτές».

Υπενθυμίζουμε ότι στην Αιτωλοακαρνανία η διαδικασία της κτηματογράφησης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την Ένωση Αγρινίου να συμμετέχει ενεργά, σε συνεργασία με την ανάδοχο κοινοπραξία.

Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το καθεστώς ιδιοκτησίας δεν είναι ξεκάθαρο (αμφισβητούμενες εκτάσεις, απουσία συμβολαιογραφικών πράξεων, κληρονομιές για τις οποίες δεν υπάρχει αποδοχή, «μπλεγμένες» συνιδιοκτησίες κ.τ.λ.), καθώς και αμέτρητες περιπτώσεις κατακερματισμού των ακινήτων και άλλες καταστάσεις που καθιστούν πολύπλοκη την όλη διαδικασία, έχει αξία να επισημάνουμε ότι η Ένωση Αγρινίου, με την πολυετή εμπειρία στο ΟΣΔΕ (αγροτικό κτηματολόγιο) και την τεχνογνωσία που διαθέτει σε θέματα ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων, παρέχει τη μέγιστη εγγύηση και για την αξιόπιστη και χωρίς προβλήματα υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφησης.

Tο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές.

The post Επιβράβευση 83,5 εκατ. ευρώ για το Κτηματολόγιο – Σε πλήρη εξέλιξη η κτηματογράφηση appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Η στρατηγική της αράχνης στο ΟΣΔΕ

Ανοιχτή επιστολή από ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ αποκαλύπτει την παγίδα που ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεθοδεύσει μέσω της Πρόσκλησης για νέα ΚΥΔ, επιχειρώντας να προκαταλάβει τις εξελίξεις και να εγκλωβίσει την ηγεσία του ΥπΑΑΤ.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση – Αναγνώριση ΚΥΔ, καθιστά πλέον απολύτως ξεκάθαρο ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Όντας σε όλους γνωστό ότι ο δήθεν «φορέας συντονισμού» καμία υπηρεσία δεν προσφέρει και μετά την εκπεφρασμένη πρόθεση της πολιτικής ηγεσία του ΥπΑΑΤ να προχωρήσει σε εξορθολογισμό του συστήματος, προστατεύοντας τον κύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαλλάσσοντας τα ΚΥΔ και τους παραγωγούς από τις εκβιαστικές διπλοπληρωμές χάριν των αλλότριων ιδιωτικών συμφερόντων, θα περίμενε κανείς να μπει επιτέλους ένα τέλος στον παραλογισμό.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, γνωρίζεται καλά ότι καμιά χρησιμότητα δεν έχει ο δήθεν συντονιστής και πως το ουσιαστικό έργο επίβλεψης και συντονισμού είναι ευθύνη του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαθέτει τις υπηρεσίες, το προσωπικό, την τεχνογνωσία, τις υποδομές. Και έχουμε αλλεπάλληλες φορές εξηγήσει ότι η πλατφόρμα υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο πραγματικός συμπαραστάτης στο έργο των ΚΥΔ (με τις χιλιάδες ερωταπαντήσεις, έναντι της αντίστοιχης κενής του «συντονιστή»), μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου.

Ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρός του, έρχεται με τη νέα Πρόσκληση να επιβάλει στα ΚΥΔ και στους παραγωγούς τον δήθεν «φορέα συντονισμού», επιχειρώντας να διασφαλίσει τη συνέχιση της κερδοφορίας του, για παροχή υπηρεσιών που κανείς δεν ζητά, κανείς δεν χρειάζεται και που φυσικά, εικονικό μόνο χαρακτήρα έχουν.

Είναι προφανές ότι η «στρατηγική της αράχνης» αποτυπώνεται σε αυτή την Πρόσκληση. Και στον ιστό που έχει απλώσει, επιχειρεί να εγκλωβίσει όχι μόνο τα ΚΥΔ και τους παραγωγούς, αλλά ακόμη και εσάς, τον αρμόδιο υπουργό.

Αναφέρει στο Σχέδιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕAΕ) για τα έτη 2019 – 2020, τα εξής:

«Την υποδοχή και τη διασταύρωση του συνόλου των αιτήσεων των ΚΥΔ μιας γεωγραφικής περιοχής μαζί με τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους (on line υποβολή) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, την αναλαμβάνει ο Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ, ενώ το έργο της υλοποίησης της αποσφαλμάτωσης το αναλαμβάνουν τα ΚΥΔ».

Και ρωτάμε:

Για ποιόν λόγο η υποδοχή δεν συμπεριλαμβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διεθνούς διαγωνισμού που προκυρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά σκοπίμως αφέθηκε εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε με απ’ ευθείας ανάθεση να εξακολουθήσει ο «φορέας συντονισμού» εκβιαστικά να αποκομίζει εκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των ΚΥΔ και των παραγωγών;

Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα κύριε υπουργέ. Αν υπάρχει απάντηση, περιμένουμε να την ακούσουμε. Να εξηγήσει κάποιος στα ΚΥΔ γιατί θα πρέπει να χρυσοπληρώνουν έναν ενδιάμεσο φορέα την ανάγκη του οποίου δεν έχουν, να εξηγήσει κάποιος στους παραγωγούς γιατί θα πρέπει και αυτοί να χρυσοπληρώνουν τον «αόρατο» (και ανύπαρκτο) σε αυτούς δήθεν φορέα συντονισμού, να εξηγήσει κάποιος στην ελληνική κοινωνία για ποιον λόγο θα πρέπει να ακυρώσουμε τον δημόσιο Οργανισμό Πληρωμών και να αναθέσουμε σε ιδιώτη, με το αζημίωτο βεβαίως-βεβαίως, αυτό που όχι μόνο η κοινή λογική αλλά και οι κοινοτικοί κανονισμοί λένε ότι είναι ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει η Πρόσκληση (παρ.2.2 -2) ότι ο φορέας συντονισμού  «κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων παράγει αναφορές λαθών σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων». Μα, υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι είναι οι αναφορές λαθών και παράγονται όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διεθνούς διαγωνισμού, από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου, που βάση των κοινοτικών κανονισμών υποχρεούται να τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και υποχρεούται να παράγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να διευκολύνει τον παραγωγό;

Ο Γκαίτε έλεγε ότι «κανένας δεν μας εξαπατά ποτέ, παρά εμείς, μόνοι μας εξαπατούμε τους εαυτούς μας. Ως ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και για λογαριασμό των συνεταιρισμών μελών μας και των ΚΥΔ που εκπροσωπούμε, αρνούμαστε να αυτό-εξαπατηθούμε. Το αυτό αναμένουμε και από εσάς, κύριε υπουργέ.  

Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που και εσείς γνωρίζετε καλά ότι ο δήθεν φορέας συντονισμού δεν διαθέτει καν την υποδομή να παράγει αυτές τις αναφορές, παρά τις λαμβάνει μέσω του μεγαλομετόχου του, που τυγχάνει να είναι και ο ανάδοχος της συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οποία σύμπτωσις…!!!

Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος του έργου της συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιεί τον δήθεν «φορέα συντονισμού» ως εταιρία – όχημα, προκειμένου να εισπράττει σχεδόν πέντε φορές παραπάνω από τα ΚΥΔ και τους παραγωγούς, για υπηρεσίες για τις οποίες έχει ήδη πληρωθεί, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος, ως ο ανάδοχος, υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος ο ΟΠΕΠΕΠΕ να παρέχει, για τις οποίες, επαναλαμβάνουμε, ο ανάδοχος πληρώνεται ήδη με 1,2 εκατ. ευρώ, συν το ΦΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καίτοι γνωρίζει ότι ο φορέας συντονισμού έχει αναθέσει το έργο στον ανάδοχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει να μην άρει την πιστοποίηση, όπως ρητά προβλέπεται από όλες τις προκηρύξεις. Το ερώτημα είναι «γιατί» και με «ποια άνεση»;

Κύριε υπουργέ,

Σας καλούμε να δείτε την πραγματικότητα. Να δείτε την άδεια πλατφόρμα του «συντονιστή», να δείτε αν έχει αποσφαλματώσεις στο ιστορικό του, να δείτε …τον ιστό της αράχνης, που αναφέραμε πριν. Και να μην μπλεχτείτε σ’ αυτόν. Ακούστε τους παραγωγούς της χώρας. Ακούστε τα ΚΥΔ. Ακούστε τους εργαζομένους στον Οργανισμό Πληρωμών. Και σταματήστε το λάθος.

Σεις έχετε με παρρησία δηλώσει ότι θα πάρετε τις αποφάσεις εκείνες ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποκτήσει μηχανογραφικό σύστημα και να αναλάβει τον πλήρη συντονισμό του ΟΣΔΕ. Κάντε το σήμερα. Και αποδείξτε ότι η κυβέρνησή σας είναι με το μέρος των παραγωγών και όχι με τα ιδιωτικά συμφέροντα που θησαυρίζουν με την ανοχή και την κάλυψη αξιωματούχων της δημόσιας διοίκησης.

The post Η στρατηγική της αράχνης στο ΟΣΔΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Τα κρίσιμα σημεία της νέας ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Ο Υπουργός κάλεσε για ευελιξία κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του νέου μοντέλου της μελλοντικής ΚΑΠ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας. Τη xώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τη δέσμη μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2020, όπου αρχικά οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν σχετικά με κρίσιμα σημεία εφαρμογής της μελλοντικής ΚΑΠ, όσον αφορά στα Στρατηγικά Σχέδια και τον Οριζόντιο Κανονισμό. Ο κ. Αραχωβίτης εξέφρασε τις ανησυχίες του για την προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η ετήσια έκθεση επιδόσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες πολλαπλές απαιτήσεις, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι διοικήσεις, κάνει εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση αυτή για τα κράτη μέλη.

από αριστερά): Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, κ. Φιλ Χόγκαν, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.

Ιδιαίτερη πρόκληση, τόνισε, θα αποτελέσει η εφαρμογή του συστήματος στον πρώτο πυλώνα, όπου ποιοτικά στοιχεία θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν για πρώτη φορά. Υπογράμμισε ότι ποιοτικά στοιχεία, όπως η διαδικασία αξιολόγησης των επιδόσεων και η αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων, απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι εκθέσεις να είναι ολοκληρωμένες και αξιόπιστες.

Επιπλέον, ο Υπουργός τάχθηκε υπέρ της πρότασης για αύξηση του ποσοστού απόκλισης από τους στόχους από το 25% στο 35% σε συνδυασμό με διετή ορόσημα και διετή αξιολόγηση επιδόσεων. Πέραν της έλλειψης εμπειρίας εφαρμογής του συστήματος στις άμεσες ενισχύσεις και τις τομεακές παρεμβάσεις του πρώτου πυλώνα, ο κ. Αραχωβίτης σημείωσε την ανάγκη διατήρησης του σημερινού συστήματος με ένα μόνο ενδιάμεσο ορόσημο και την τελική αξιολόγηση. Στο θέμα του γεωργικού αποθεματικού, ο Υπουργός συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής για μεταφορά των μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων από το 2020 στο 2021, όπως και για την επακόλουθη χρηματοδότησή του από τα έσοδα ειδικού σκοπού και άλλα διαθέσιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα αποτελεί πάντα την ύστατη λύση. Τέλος, υπερασπίστηκε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους στην περίπτωση εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ως ένα ελάχιστο δείγμα προσέγγισης των μικρών καλλιεργητών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω συζήτησης έγινε αναφορά στη Δήλωση της Σλοβενίας σχετικά με τον σημαντικό ρόλο της Αγροτικής Ανάπτυξης στην επίτευξη των νέων απαιτητικών στόχων της μελλοντικής ΚΑΠ, καλώντας για διατήρηση του προϋπολογισμού της όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επίπεδο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Την εν λόγω Δήλωση συνυπέγραψε η Ελλάδα μαζί με άλλα 14 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία).

(από αριστερά): Ο συνεργάτης του Υπουργού, Βαγγέλης Γατσέλης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τις προτάσεις για την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων καλλιέργειας στον τομέα του οίνου, που σήμερα είναι απαγορευμένες. Ο κ. Αραχωβίτης επεσήμανε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί και διασφαλιστεί σοβαρά θέματα που άπτονται της υγείας του καταναλωτή, δεν έχουν εκτιμηθεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας απόφασης στην ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων ευρωπαϊκών οίνων και δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι ανάγκες και οι τάσεις του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συζήτηση, υπογράμμισε ο Υπουργός, δεν πρέπει να γίνει βιαστικά, αλλά υπό το φως επιστημονικών δεδομένων και στη βάση μιας μελέτης επιπτώσεων. Κλείνοντας, τάχθηκε υπέρ του status quo, με στόχο τη διασφάλιση της φήμης του Ευρωπαϊκού οίνου, τονίζοντας ότι σε καμία δε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τέτοιους οίνους να χαρακτηριστούν ως προϊόντα ΠΟΠ. Οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις της Ελλάδας στο θέμα αυτό εκφράζονται και στην κοινή Δήλωση της χώρας μας με την Ουγγαρία και άλλα 11 οινοπαραγωγά κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία).

Ακολούθως, το Συμβούλιο συζήτησε το σχέδιο πρωτεϊνών της Ένωσης, όπου ο Υπουργός τόνισε ότι στη χώρα στηρίζονται μέτρα ανάπτυξης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, αξιοποιώντας με επιτυχία τα διάφορα εργαλεία του δεύτερου Πυλώνα, καθώς και τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Ωστόσο, επεσήμανε τους αυστηρότερους περιορισμούς που προκύπτουν για την εφαρμογή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στη μελλοντική ΚΑΠ, τόσο από την ένταξή της στο «κεχριμπαρένιο» κουτί (ενισχύσεις που με όρους Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θεωρούνται στρεβλωτικές του εμπορίου) όσο και από την αυξημένη τεκμηρίωση που απαιτείται στα Στρατηγικά Σχέδια. Κλείνοντας, ο κ. Αραχωβίτης επανέλαβε τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη του τομέα και χαιρέτησε την πρόταση της Γαλλίας για εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τις πρωτεΐνες σε ενωσιακό επίπεδο.

The post Τα κρίσιμα σημεία της νέας ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Βιολογικές Καλλιέργειες: υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τεχνική υποστήριξη οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ότι για κάθε πρόσκληση και δράση απαιτούνται διακριτά παραστατικά ή εφόσον το παραστατικό είναι κοινό θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της δαπάνης ανά πρόσκληση και δράση είτε στο σώμα του παραστατικού ή σε σχετική βεβαίωση του εκδότη. Η ανάρτηση των παραστατικών στη διαδικτυακή εφαρμογή πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε πρόσκληση / δράση, και εντός του έτους εφαρμογής από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 26 Μαρτίου. Εφόσον το παραστατικό είναι κοινό για περισσότερες από μια προσκλήσεις / δράσεις, θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε επιμέρους πρόσκληση / δράση με προσδιορισμό του επιλέξιμου για τη συγκεκριμένη πρόσκληση / δράση ποσού και το υπόλοιπο ποσό του παραστατικού καταχωρίζεται με περιγραφή “Μη επιλέξιμο Δράσης …” και τύπο παραστατικού “Μη επιλέξιμο προς ενίσχυση”.

Για τα επόμενα έτη εφαρμογής του μέτρου και μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων, θα ισχύουν οι παραπάνω ημερομηνίες για την υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων χωρίς να απαιτείται νεότερη ανακοίνωση.

The post Βιολογικές Καλλιέργειες: υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Συνδεδεμένη ρυζιού: λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων

Έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα παράδοσης πρώτης ύλης (400 κιλά ανά στρέμμα) σε πιστοποιημένους φορείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, ορυζόμυλους και εταιρείες εμπορίας δημητριακών).
Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων έτους 2018 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από την 11η Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο μέχρι σήμερα, ο ρυθμός καταχώρησης των ποσοτήτων δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί.
Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση, έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι λόγω των στενών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των πληρωμών έτους 2018 δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε παράταση της ανωτέρω προθεσμίας.

The post Συνδεδεμένη ρυζιού: λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Tο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το πρώτο εγχείρημα μακρόπνοου ενεργειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε το κύκλο της διαβούλευσης και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο και του χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε την υποβολή έως το τέλος Ιανουαρίου.

«Το ΕΣΕΚ αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής μέχρι το 2030 και περιγράφει τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα με τους οποίους η χώρα θα συμβάλει στην επίτευξη των αντίστοιχων ευρωπαϊκών στόχων, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, οι οποίες συμβαδίζουν και με τη μελέτη της IPCC, της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το κλίμα», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι βασικοί άξονες του ΕΣΕΚ περιλαμβάνουν: 

 • Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία κατά το έτος 2030 είναι της τάξης του 63% ως προς το 2010 για τους τομείς εντός συστήματος εμπορίας ρύπων – ETS), σημαντικά μεγαλύτερη του στόχου μείωσης τουλάχιστον κατά 43%. Για το non-ETS (το σύστημα εκτός εμπορίας) η μείωση προβλέπεται να είναι 31%, με στόχο τη μείωση τουλάχιστον κατά 16%.
 • Την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ΕΣΕΚ προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή πάνω από 55% στην τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού. Το ειδικό βάρος του λιγνίτη περιορίζεται σταδιακά, συνεχίζοντας όμως να βοηθά τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές, ενώ το φυσικό αέριο συνεχίζει να αξιοποιείται στον ηλεκτρισμό παρέχοντας μεταξύ άλλων απαραίτητη ευελιξία. Σημαντική προβλέπεται επίσης η αύξηση της διείσδυση του φυσικού αερίου στη θέρμανση, με υπερδιπλασιασμό της χρήσης του στον κτιριακό τομέα.
 • Την εξοικονόμηση της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 33% σε σχέση με την πρόβλεψη εξέλιξης όπως είχε εκτιμηθεί το 2007, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών. Αυτό μεταφράζεται σε κεντρικό στόχο ανακαίνισης και αντικατάστασης του 10% των κτιρίων κατοικίας μέχρι το 2030 με νέα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε ετήσιο επίπεδο στόχος είναι τουλάχιστον 40000 κατοικίες να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή και να αντικαθίστανται από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 • Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με ενίσχυση των πολιτικών που υπάρχουν ήδη, ενεργητικό δημόσιο έλεγχο των ενεργειακών υποδομών και φυσικά επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, στην ενέργεια, όπως στοχευμένες δράσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών.

Το ΕΣΕΚ επιτυγχάνει τους φιλόδοξους ενεργειακούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας για το 2030, προδιαγράφοντας ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 35 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση των δημόσιων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην πλειοψηφία των νησιών που είναι σήμερα μη διασυνδεδεμένα, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, πρωτίστως μέσω των ΑΠΕ, και τον εξηλεκτρισμό περισσότερων κλάδων της οικονομίας (όπως των μεταφορών και της ψύξης-θέρμανσης κτηρίων).

Η διαβούλευση για το ΕΣΕΚ μεταφέρεται, πλέον, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το εθνικό σχέδιο να οριστικοποιηθεί εντός έτους.

 

The post Στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα appeared first on Ένωση Αγρινίου.