Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει εκ νέου τις παρακάτω δράσεις, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη στόχευση και να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για βιολογικές καλλιέργειες. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος,χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
 • -μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  όσπρια
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.
Κριτήρια

Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000).

Έτσι, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)

α) Γεωργοί νεαρής ηλικίας

β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές

γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών

δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

ε) Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)

Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)

α) Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή

β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές

γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών

δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

ε) Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών

στ) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.

The post Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Από 10 Ιανουαρίου και για 10 ημέρες οι ενστάσεις για την Εξισωτική

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων.

Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

 1. δικαιούχους (4.296) με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους
 2. δικαιούχους (1.092) των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.
 3. δικαιούχους (446) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
 4. δικαιούχους (555) για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2) μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες της 3ης περίπτωσης), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 

 

 

The post Από 10 Ιανουαρίου και για 10 ημέρες οι ενστάσεις για την Εξισωτική appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Θερμοκήπια: Τεχνικές προδιαγραφές και χρήσιμες πληροφορίες

Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις μια θερμοκηπιακή επένδυση μπορεί να είναι πραγματικά συμφέρουσα. Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές για όλους τους τύπους των Θερμοκηπίων.

Η οργάνωση της παραγωγής σε νέα, περισσότερο αποδοτική βάση, αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους στόχους της Ένωσης Αγρινίου, που συστηματικά εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια επενδύοντας στην καινοτομία και επιχειρώντας τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής, με ολοκληρωμένη διαχείριση και προδιαγραφές σύμφωνες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Το παραδοσιακό μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης, δύναται να αποκτήσει ισχυρότατες διαστάσεις, μέσα από συμπράξεις σε Ομάδες Παραγωγών, που, περισσότερο εύκολα θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να επενδύσουν σε δράσεις που θα τους επιτρέψουν να παράγουν αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και για τις αγορές σε διεθνές επίπεδο.

Τα σύγχρονα θερμοκήπια, που λείπουν από την Ελλάδα, είναι δε σχεδόν ανύπαρκτα στην Αιτωλοακαρνανία, μπορούν να αποτελέσουν μια ασφαλή διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Βασική προϋπόθεση η σωστή έρευνα αγοράς και ο εντοπισμός «κενών», που η σχεδιαζόμενη θερμοκηπιακή επένδυση θα φιλοδοξεί να καλύψει.

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που δεν πρόκειται για κάποια σοβαρή επένδυση, αλλά για μικρότερης κλίμακας κατασκευή, εφ’ όσον γίνει σωστά και μελετημένα, αναμφίβολα θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής και του κέρδους για τον αγρότη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι για να είναι βιώσιμη μια επένδυση σε θερμοκήπιο, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα στρέμματα και, φυσικά, σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα.


Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου και στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23 και στα υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Αγροτικών Μελετών στο 2641.0.69026-28-32.


Τι πρέπει να γνωρίζω

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές θερμοκηπιακών μονάδων θα πρέπει αρχικά να έχουν υπόψιν τους:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή μιας θερμοκηπιακής μονάδας είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ώστε να καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.
 • Το κόστος κατασκευής μιας θερμοκηπιακής μονάδας είναι υψηλό. Υψηλή, ωστόσο, είναι και η πρόσοδος. Ο υποψήφιος παραγωγός θα πρέπει να είναι πολύ καλά καταρτισμένος σε σχέση με τις καλλιεργητικές τεχνικές προκειμένου να αποφύγει το οικονομικό ρίσκο. Στον υπολογισμό του κόστους για μία καλλιεργητική περίοδο περιλαμβάνεται: η αγορά των φυτών, το κόστος για την απόσβεση κτιριακών και εξοπλισμού, οι τόκοι δανείων, τα λειτουργικά έξοδα, οι δαπάνες για εργασία και φυτοπροστασία κλπ.
 • Η πιστοποίηση των προϊόντων είναι απαραίτητη, γιατί με αυτή:

→διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια για κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων,

→μειώνεται το καλλιεργητικό κόστος,

→αυξάνεται η προστιθέμενη αξία και άρα η τιμή πώλησης των προϊόντων

→προστατεύεται η σωματική υγεία των παραγωγών μέσα από τις εκπαιδεύσεις που αφορούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων

 • Η συνεργασία με άλλους παραγωγούς για την από κοινού αγορά εξοπλισμού υψηλού κόστους και την από κοινού διάθεση των προϊόντων είναι απαραίτητη για την μείωση των δαπανών της επένδυσης και για την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας των παραγωγών.

■ Δείτε αναλυτικά τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Θερμοκηπίων, όπως τις περιγράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο: θερμοκήπια-προδιαγραφές

Τι ισχύει με τη νομοθεσία

Τα θερμοκήπια δεν αποτελούν σταθερές κατασκευές και γι’ αυτό το λόγο δεν απαιτείται άδεια από την πολεοδομία για την ανέγερσή τους. Κατά περιπτώσεις όμως θα πρέπει να λαμβάνονται σχετικές άδειες από την αρχαιολογική ή την δασική υπηρεσία.

Το βέβαιο είναι ότι η κατασκευή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μακριά από ποτάμια, ρυάκια, πηγάδια, τηρώντας αποστάσεις από τα όρια του αγροτεμαχίου και τον δρόμο και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.

Τέλος σε περίπτωση που η κατασκευή ενός θερμοκηπίου πραγματοποιείται σε περιοχές που έχουν ψηφισμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΣΧΟΑΠ) θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται μέσα από αυτό και να εξασφαλιστεί η άδεια εγκατάστασης του θερμοκηπίου.

Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές κατασκευής των θερμοκηπίων, έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οδηγίες και με βάση αυτές, κάθε κατασκευαστής λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες έγκριση κατασκευής, την οποία και θα πρέπει να τηρεί.

 

The post Θερμοκήπια: Τεχνικές προδιαγραφές και χρήσιμες πληροφορίες appeared first on Ένωση Αγρινίου.

7 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 24/12/2018 έως τις 27/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.030.879,10 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 540 παραγωγοί, ανάμεσά τους και 85 Νέοι Αγρότες για τη συμμετοχή τους στο ανάλογο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν κυρίως σε δασώσεις, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές, ενισχύσεις de minimis, απονιτροποίηση, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, στο πρόγραμμα διανομής φρούτων, στην προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, στο πρόγραμμα μεταποίησης, σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

The post 7 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο σύνολο κανόνων, που θα εξασφαλίσουν την προστασία του 100% των αγροτών της ΕΕ και της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των εταιρειών γεωργικής παραγωγής τροφίμων της ΕΕ έναντι πρακτικών, που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στην δίκαιη συναλλαγή.

Ο νέος ευρωπαϊκός νόμος θα καλύπτει γεωργικά και διατροφικά προϊόντα που διακινούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, απαγορεύοντας για πρώτη φορά έως και 16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλο. Άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνον εφόσον υπόκεινται σε σαφή και αδιαμφισβήτητη εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει τη νομοθετική της πρόταση τον Απρίλιο του 2018 για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην τροφική αλυσίδα και να παράσχει μια ελάχιστη προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτό. Το νέο πλαίσιο παρέχει στα κράτη μέλη την εξουσία να επιβάλλουν τους νέους κανόνες και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη , Phil Hogan, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία ανοίγει το δρόμο για έναν πρωταρχικό νόμο της ΕΕ που παρέχει σημαντική προστασία για όλους τους γεωργούς της ΕΕ, οι οργανώσεις τους καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα θα προστατεύονται από όλους τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες που ενεργούν άδικα και εκτός των κανόνων. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλους τους διαπραγματευτές, των οποίων η εποικοδομητική προσέγγιση και η σκληρή δουλειά εξασφάλισαν τη σημερινή πολιτική συμφωνία. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσα σε ένα αξιοπρόσεκτο οκτώ μήνες από την παρουσίαση της πρότασης από την Επιτροπή».

Η συμφωνία που επετεύχθη ισχύει για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με κύκλο εργασιών 350 εκατομμυρίων ευρώ με διαφοροποιημένα επίπεδα προστασίας κάτω από το όριο αυτό. Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τους λιανοπωλητές, τους μεταποιητές τροφίμων, τους χονδρεμπόρους, τους συνεταιρισμούς ή τις οργανώσεις παραγωγών ή έναν μόνο παραγωγό που θα ασκεί οποιαδήποτε από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προσδιορίζονται.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που πρέπει να απαγορευτούν περιλαμβάνουν: 

 • καθυστερημένες πληρωμές για φθαρτά προϊόντα διατροφής
 • ακυρώσεις παραγγελιών τελευταίας στιγμής. μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές στις συμβάσεις
 • αναγκάζοντας τον προμηθευτή να πληρώσει για τα σπατάλη των προϊόντων και να αρνηθεί γραπτές συμβάσεις.

Άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνο εφόσον υπόκεινται σε σαφή και σαφή αρχική συμφωνία μεταξύ των μερών:

 • ένας αγοραστής που επιστρέφει προϊόντα που δεν πωλούνται σε προμηθευτή
 • ένας αγοραστής που χρεώνει μια πληρωμή από τον προμηθευτή για να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει μια συμφωνία προμήθειας για τα προϊόντα διατροφής
 • ένας προμηθευτής που πληρώνει για την προώθηση, τη διαφημιστική καμπάνια ή την διαφημιστική εκστρατεία ενός αγοραστή.

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων δεν θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.Κατά τη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η Επιτροπή πριν από την υποβολή της πρότασης, οι οργανώσεις καταναλωτών ενθάρρυναν τη ρύθμιση αυτών των πρακτικών εξαιτίας της αρνητικής τους επίπτωσης στους καταναλωτές μακροπρόθεσμα.

Σημαντικό στοιχείο της οδηγίας είναι ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εισαγάγουν στην εθνική νομοθεσία τους μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής, πέραν των 350 εκατ. ευρώ, ή να λάβουν περαιτέρω μέτρα, εφόσον το επιθυμούν. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια ρήτρα επανεξέτασης, που έχει οριστεί σε 4 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι οι διατάξεις του νομοθετικού κειμένου θα πρέπει να αξιολογηθούν και ενδεχομένως να αναθεωρηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής εντολής.

Τα κράτη μέλη θα ορίσουν τις αρχές, που θα επιφορτιστούν με την επιβολή των νέων κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής προστίμων και θα κινήσουν έρευνες βάσει καταγγελιών. Η εμπιστευτικότητα μπορεί να ζητηθεί από τα μέρη που καταθέτουν μια καταγγελία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με πιθανές αντίποινα. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Μετά τη συμφωνία, θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την επίσημη έγκριση του κειμένου. Μόλις εγκριθούν πλήρως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν το νέο νομοθετικό κείμενο στο εθνικό τους δίκαιο.

The post Κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Αιτήσεις για τα προγράμματα μελισσοκομίας 2019

Συνεχίζονται μέχρι 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης, η οποία και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Δικαιούχοι της δράσης 3.1 Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι:

 • Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης έως 21/1/2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
 • Κατέχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι:

 • Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης έως 21 Ιανουαρίου 2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
 • Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.
 • Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
 • Έχουν θεωρημένο σε ισχύ Μελισσοκομικό Βιβλιάριο.
 • Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλλαν Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Για τη δράση της μετακίνησης των μελισσιών και της ενίσχυσης των δαπανών:

 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα, δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται εντός του μελισσοκομικού έτους και μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.
 • H Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στις δράσεις 3.1 και 3.2 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2019 θα βρείτε ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για κάθε πρόσθετη ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

The post Αιτήσεις για τα προγράμματα μελισσοκομίας 2019 appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ελαιόδεντρα και θερμοκρασίες: όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην εξάπλωση της καλλιέργειας της ελιάς, στη βλάστηση, στη διαφοροποίηση των οφθαλμών και στην καρποφορία της.

Καθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της ελιάς είναι η θερμοκρασία στην οποία έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η ελιά δεν επιβιώνει σε θερμοκρασία κατώτερη των -12°C, χρειάζεται όμως μια περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών για να γίνει διαφοροποίηση των οφθαλμών της και να παράγει καρπούς.

Με βάση τις απαιτήσεις της ελιάς στην ελαχίστη και μεγίστη θερμοκρασία αλλά και στο ετήσιο εύρος διακύμανσης της, έχει εντοπιστεί η καλλιέργεια της στο Βόρειο ημισφαίριο μεταξύ των παραλλήλων 30ο και 45ο του γεωγραφικού πλάτους και στο Νότιο ημισφαίριο μέσα σε μια ευρύτερη ζώνη που περικλείεται μεταξύ των παραλλήλων 15ο και 41ο οι οποίες έχουν μεσογειακό κλίμα. Σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό (τροπικές περιοχές), ή ελιά αναπτύσσεται μόνο βλαστικά, χωρίς να καρποφορεί.

Εικόνα 1. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση εμφανίζονται συγχρόνως την άνοιξη

Εικόνα 1. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση εμφανίζονται
συγχρόνως την άνοιξη

Η αδυναμία της να καρποφορήσει στις τροπικές περιοχές αποδίδεται στην έλλειψη επαρκούς χειμερινού ψύχους πού είναι απαραίτητο για τη διαφοροποίηση των οφθαλμών και το σχηματισμό των ανθέων της. Μπορεί όμως να καρποφορήσει και στις περιοχές αυτές, αν ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε ψύχος, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σπάνια για κάποιες ποικιλίες και μόνο σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.

Η ελιά ευδοκιμεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Η ευαισθησία όμως που έχει στους παγετούς περιορίζει την εξάπλωση της προς βορρά. Οι χειμώνες στη Β. Ελλάδα είναι δριμείς και μπορεί να νεκρώσουν το δένδρο, έτσι η ελαιοκαλλιέργεια περιορίζεται στη Β. Ελλάδα στις παραλιακές περιοχές. Όπου ο τόπος είναι βορινός, ψυχρός και ανεμόπληκτος, η ελιά δεν καλλιεργείται σε υψόμετρο πάνω από τα 300 μέτρα. Όπου όμως ο τόπος είναι ανατολικός-μεσημβρινός, ζεστός και προφυλαγμένος από τους ψυχρούς ανέμους, η καλλιέργεια μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.000 μέτρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να πέφτει κάτω από -7°C, γιατί ζημιώνει τα δένδρα. Αυτό το όριο αποτελεί μια μόνο προσέγγιση, γιατί η αντοχή των δένδρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, την ατμοσφαιρική υγρασία, την εδαφική υγρασία, τη παρουσία ή την έλλειψη ανέμων, την ποικιλία της ελιάς, τις καιρικές συνθήκες προ του παγετού, την βλαστική και υγιεινή κατάσταση των δένδρων.

Η ζημία από παγετό μπορεί ακόμα να ποικίλλει από δένδρο σε δένδρο του ιδίου ελαιώνα ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση τους. Αν η πτώση της θερμοκρασίας είναι σταδιακή, τότε η ελιά μπορεί να αντέξει μέχρι -12°C χωρίς να ζημιωθεί.

Εικόνα 2. Οι μικρού και μέτριου μήκους βλαστοί δίδουν καρπούς.

Εικόνα 2. Οι μικρού και μέτριου μήκους βλαστοί δίδουν καρπούς.

Η ελιά δε θα πρέπει να καλλιεργείται σε περιοχές, όπου ή θερμοκρασία πέφτει συχνά κάτω από -4 έως -5°C. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί, λόγω της όψιμης άνθησης της ελιάς, δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές. Μερικές φορές όμως οι πρώιμοι παγετοί της άνοιξης μπορεί να καταστρέψουν τους μόλις εκπτυσσόμενους οφθαλμούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμα και την ολική καταστροφή της προβλεπόμενης παραγωγής. Τέτοιου είδους ζημιά εκδηλώνεται συνήθως με πτώση των εκπτυσσόμενων οφθαλμών.

Οι περιοχές όπου θα καλλιεργηθεί εμπορικά η ελιά πρέπει να έχουν μια μέση ετήσια θερμοκρασία 15-20°C. Η απόλυτη μεγίστη θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τους 40°C χωρίς να προκαλέσει ζημιές αλλά η ελαχίστη θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους -5°C, γιατί οι χαμηλότερες από αυτή θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα δένδρα. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελιάς παρατηρείται στις παραμεσόγειες χώρες, όπου ο χειμώνας είναι ήπιος και το καλοκαίρι ζεστό και ξηρό. Η φωτοσύνθεση της ελιάς γενικά αναστέλλεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 35°C. Πάντως, ποικιλίες ελιάς που έχουν προσαρμοστεί σε υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν το 70-80% της φωτοσυνθετικής τους ικανότητας σε 40°C.

Η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς ηλικίας ενός έτους. Τον Μάιο μήνα, κατά την διάρκεια της άνθησης, σχηματίζεται συγχρόνως νέα βλάστηση (εικόνα 1) η οποία ανάλογα με την ζωηρότητα του δένδρου αποκτά μήκος από λίγα εκατοστά μέχρι και 30-50 εκατοστά.

Πάνω σε αυτή την βλάστηση τον Μάιο μήνα του επόμενου έτους θα δημιουργηθούν άνθη και στην συνέχεια καρποί. Έτσι η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς που σχηματίστηκαν το προηγούμενο έτος.

Οι πολύ ζωηροί βλαστοί (μεγάλου μήκους) δεν είναι καρποφόροι (έχουν μόνο βλαστοφόρους οφθαλμούς), οι λιγότερο ζωηροί (μήκους περίπου 15 εκατοστά) βλαστοί δίνουν ελάχιστους καρπούς (έχουν λίγους καρποφόρους οφθαλμούς), ενώ οι μικρού μήκους βλαστοί (μήκος μικρότερο από 10 εκατοστά) δίδουν πολλούς καρπούς (εικόνα 2) επειδή συνήθως όλοι οι οφθαλμοί τους είναι καρποφόροι.

Εικόνα 3. Μόνο 1-5% των ανθέων δίδουν καρπούς

Εικόνα 3. Μόνο 1-5% των ανθέων δίδουν καρπούς

Οι οφθαλμοί είναι μικροί, φέρονται στις μασχάλες των φύλλων και είναι όλοι βλαστοφόροι ή ξυλοφόροι από τον σχηματισμό τους (Μάιο – Ιούνιο) μέχρι τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Μετά τον μήνα Φεβρουάριο πάνω στους βλαστούς -που αναπτύχθηκαν κατά τον προηγούμενο Μάιο/ Ιούνιο- σχηματίζονται ανθοφόροι οφθαλμοί οι οποίοι προήλθαν από βλαστοφόρους μετά από μια διαδικασία που ονομάζεται «Διαφοροποίηση». Οι βλαστοφόροι οφθαλμοί εξελίσσονται σε ανθοφόρους οι οποίοι δίδουν ανθοταξίες και τελικά καρπούς με την επίδραση ορισμένων παραγόντων ο σπουδαιότερος από τους οποίους είναι η θερμοκρασία.

Ο κύκλος καρποφορίας στην ελιά ο οποίος ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια, δηλαδή τη βλάστηση, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των ανθικών μερών, τη καρπόδεση και την ωρίμανση των καρπών διαρκεί ένα χρόνο, σε αντίθεση με τα φυλλοβόλα οπωροφόρα, των οποίων ο κύκλος αυτός διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου του κύκλου καρποφορίας αποτελεί προϋπόθεση ομαλής εισόδου στο αμέσως επόμενο στάδιο, ενώ και τα τέσσερα στάδια εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, ικανούς να επηρεάσουν θετικά και αρνητικά κάθε ένα από αυτά (θερμοκρασία, λίπανση, εδαφική υγρασία, κλπ).

Ο σχηματισμός ανθοταξιών στην ελιά γίνεται από τον Ιανουάριο έως αρχές Ιουνίου. Η κρίσιμη περίοδος ανθογονίας φαίνεται να είναι οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος όπου γίνονται φυσιολογικές μεταβολές που μετατρέπουν το μερίστωμα από βλαστικό σε ανθικό. Κατά το τέλος του χειμώνα αρχές της άνοιξης, περίπου 2.5 μήνες πριν την ανθοφορία (από αρχές Μαρτίου περίπου) αρχίζουν να εμφανίζονται στους οφθαλμούς οι πρώτες μορφολογικές μεταβολές, που οδηγούν στο σχηματισμό των ανθοταξιών (διαφοροποίηση).

Υπάρχουν δύο τύποι ανθέων σε κάθε ποικιλία, τα ερμαφρόδιτα (φυσιολογικά ή τέλεια) σε ποσοστό 1-5% και τα στημονοφόρα (ατελή) σε ποσοστό 95-99%. Μόνο τα ερμαφρόδιτα (τέλεια) άνθη δίδουν καρπούς (εικόνα 3) και το ποσοστό τους είναι μεγαλύτερο όσο πληρέστερη είναι η διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών σε ανθοφόρους.

Η ελιά είναι από τα λίγα αειθαλή καρποφόρα που χρειάζονται την επίδραση του ψύχους για να ανθίσουν. Οι οφθαλμοί που σχηματίζονται το καλοκαίρι έχουν ανάγκη από χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα για να διαφοροποιηθούν σε ανθοταξίες. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, η ελιά απαιτεί τουλάχιστον 10 εβδομάδες θερμοκρασία κάτω από 16°C για πλήρη διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών σε ανθοφόρους. Όλες οι ποικιλίες δεν είναι το ίδιο απαιτητικές στο χειμερινό ψύχος για την διαφοροποίηση των βλαστοφόρων οφθαλμών τους.

Εικόνα 4. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση

Εικόνα 4. Ανθοταξίες και νέα βλάστηση

Οι ποικιλίες επίσης διαφέρουν και ως προς το επίπεδο των θερμοκρασιών που επιδρούν ευνοϊκά για άνθηση. Το ανώτερο όριο θερμοκρασιών στο οποίο μπορούν να σχηματισθούν άνθη στις ποικιλίες «Κορωνέϊκη», «Μεγαρίτικη», «Κολοβή», «Πατρών» και «Κερκύρας» είναι 16°C, ενώ στις ποικιλίες «Αμφίσσης» και «Χονδρολιά Χαλκιδικής» είναι 12°C. Οι ποικιλίες «Αμφίσσης» και «Χονδρολιά Χαλκιδικής» ανθίζουν ικανοποιητικά όταν περάσουν το χειμώνα έξω στο ύπαιθρο, ενώ η άνθηση είναι περιορισμένη ή μηδαμινή εάν παραμείνουν κατά την ίδια περίοδο σε θερμοκρασία πάνω από 10°C.

Άλλη έρευνα έχει δείξει ότι το ελαιόδεντρο ανθοφορεί κανονικά και δένει καρπούς μόνον όταν εκτεθεί σε θερμοκρασία κατώτερη από 7.2°C για 1.200 ώρες και ότι ελαιόδεντρα, πού δεν εκτέθηκαν καθόλου σε θερμοκρασία κατώτερη των 7.2°C, καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο, δεν σχημάτισαν άνθη παρά την κανονική τους βλάστηση.

Γενική είναι ή παραδοχή ότι μετά από χιόνια και βαρυχειμωνιά, ακολουθεί καλή ανθοφορία και καρποφορία. Μερικές όμως ποικιλίες ελιάς, μεταξύ των οποίων η «Κορωνέϊκη», η «Μεγαρίτικη», η «Κέρκυρας», η «Κολοβή» και η «Πατρών» καρποφορούν άφθονα σε περιοχές με ήπιο κλίμα όπου η μέση θερμοκρασία τον χειμώνα δεν κατεβαίνει κάτω από τους 10°C.

Η μη ικανοποίηση των αναγκών σε χαμηλές θερμοκρασίες οδηγεί σε ατελή διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και επομένως σε μειωμένη καρπόδεση. Επειδή η ελιά καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της χώρας με διαφορετικές θερμοκρασίες χειμώνα, θα πρέπει κατά την εκλογή των ποικιλιών να λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων στοιχείων και οι απαιτήσεις στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ποικιλίες ελιάς που απαιτούν ψύχος για πολύ χρόνο (π.χ. «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και «Αμφίσσης») δεν είναι παραγωγικές σε περιοχές με θερμό χειμώνα (π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια καλή παραγωγή στην ελιά είναι να έχει προηγηθεί πλήρης διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών. Κάποιες χρονιές, συνήθως προς το τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου (περίοδος που ευρίσκεται σε πρόοδο η διαφοροποίηση των οφθαλμών), πνέουν νότιοι θερμοί άνεμοι για μερικές ημέρες κυρίως σε περιοχές της νότιας Ελλάδας με αποτέλεσμα να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο αυτή.

Οι θερμοί αυτοί άνεμοι επιταχύνουν την έκπτυξη των οφθαλμών πριν να έχει ολοκληρωθεί η διαφοροποίηση τους με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η κομπόδεση στην άνθηση που προκύπτει και επομένως να έχουμε μικρή παραγωγή. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία ημέρας/νύκτας πάνω από 15°C) επεκράτησαν για αρκετές ημέρες κατά τον Δεκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που οδήγησαν στην εμφάνιση ανθοταξιών και νέας βλάστησης (εικόνες 4 και 5) σε δένδρα τα οποία συνήθως δεν είχαν παραγωγή τον προηγούμενο χρόνο.

Τόσο οι ανθοταξίες όσο και η νέα βλάστηση, λόγω της πρώιμης εμφάνισης τους, έχουν ευαισθησία σε τυχόν πρώιμους παγετούς της άνοιξης. Εφόσον δεν καταστραφούν από παγετό οι ανθοταξίες αυτές -οι οποίες έχουν παραχθεί από δένδρα τα οποία δεν είχαν δεχθεί προηγουμένως αρκετό ψύχος- είναι αβέβαιο αν θα δώσουν τέλεια άνθη την ερχόμενη άνοιξη (2010) και στη συνέχεια καρπούς.

Η ελιά σχηματίζει νέους βλαστούς με ελαχίστη θερμοκρασία 10.5°C ως 11°C και μέση 15°C και όταν θα έχει δεχθεί θερμικό σύνολο 750°C που υποδηλώνει το άθροισμα των μέσων θερμοκρασιών κάθε ημέρας.

Οι καλύτερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι 18-20°C και κατά την καρπόδεση 20-22°C. Η αρίστη θερμοκρασία από την καρπόδεση μέχρι την έναρξη ωρίμανσης του καρπού κυμαίνεται από 22-25°C, ενώ η αρίστη θερμοκρασία μετά την έναρξη ωρίμανσης του καρπού μέχρι την συγκομιδή είναι 18°C και η ελαχίστη 15°C. Ηλιόλουστο και ζεστό Φθινόπωρο ευνοεί τη συγκέντρωση λαδιού στους καρπούς, ενώ βροχερός και ψυχρός καιρός κατά την περίοδο αυτή έχει αρνητική επίδραση.

Η διαδικασία ωρίμανσης του καρπού μειώνεται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 10°C και διακόπτεται κάτω από 5°C.

Οι ανοιξιάτικοι παγετοί, δεν είναι περιοριστικός παράγοντας στη καλλιέργειας της ελιάς λόγω της όψιμης άνθησης της, ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναστέλλουν τη νέα βλάστηση, επηρεάζουν το σχηματισμό των ανθέων και την ανάπτυξη και ωρίμανση του καρπού.

Θερμοκρασίες χαμηλές μέχρι 0°C, δεν προκαλούν σοβαρή ζημιά στον ελαιόκαρπο. Σε αυτή την περίπτωση ο ελαιόκαρπος συρρικνώνεται, αλλά ή συρρίκνωση δεν είναι μόνιμη και ό ελαιόκαρπος επανακτά τη φυσιολογική σπαργή του εφόσον δεν μεσολαβήσουν αργότερα παγετοί. Σε χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες, μέχρι -2°C έως -4°C διάρκειας μιας ώρας, ο ελαιόκαρπος συρρικνώνεται μόνιμα. Ο πράσινος ελαιόκαρπος είναι πιο ευαίσθητος από το μαύρο και λαμβάνει καφέ χρώμα μετά από παγετό.

Ο παγωμένος ελαιόκαρπος συρρικνώνεται και δεν επανακτά τη φυσιολογική σπαργή του. Οι παγωμένοι καρποί, ανεξάρτητα αν είναι πράσινοι ή μαύροι, είναι ακατάλληλοι για κονσερβοποίηση, είναι όμως κατάλληλοι για ελαιοποίηση.

Μπαρτσώκας Νικόλαος

Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Γεωπόνος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

The post Ελαιόδεντρα και θερμοκρασίες: όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ένωση Αγρινίου: καινοτόμο πρόγραμμα για τη βρώσιμη ελιά

Με την εφαρμογή νέας διαδικασίας μεταποίησης, μέσω της Ερευνητικής Δράσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κάνει ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια συνολικής ανάδειξης της βρώσιμης ελιάς.

Εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας.

Ο μεταποιητικός κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας και χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια δεδομένου ότι το 85% του προϊόντος εξάγεται σε χώρες υψηλού κυρίως εισοδηματικού επιπέδου.

Η χώρα μας έχει παράδοση στην επεξεργασία της φυσικής μαύρης ελιάς και για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος εμπορικός τύπος είναι διεθνώς γνωστός με την επωνυμία «Greek-style olives», γεγονός που δίνει σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Η κυριότερη ποικιλία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυσικής μαύρης ελιάς είναι η ποικιλία Καλαμών που δίνει τον διεθνώς γνωστό εμπορικό τύπο «Kalamata olives», ο οποίος έχει άριστη φήμη λόγω των εξαιρετικών οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές μονάδες κατά την επεξεργασία της ελιάς Καλαμών είναι η υποβάθμιση της υφής του προϊόντος κατά την επεξεργασία, καθώς επίσης και η υποβάθμιση του μαύρου χρώματος του τελικού προϊόντος που παρουσιάζει μεγάλες διαβαθμίσεις δυσχεραίνοντας την ευρεία αποδοχή στις διεθνείς αγορές.

Με βάση τα παραπάνω, βασικός στόχος του ερευνητικού έργου που ήδη υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιών στη Σπολάϊτα,  είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα εφαρμοστεί απευθείας σε επίπεδο μεταποιητικής μονάδας για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών, με την χρήση πολυεπιστημονικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει κλασσική μικροβιολογία, μοριακή μικροβιολογία, ενόργανη ανάλυση, βιοπληροφορική και οργανοληπτική αξιολόγηση.

Στη μεταβατική και σύνθετη περίοδο που διανύουμε, ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στις απαιτητικές της συνθήκες είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιδιώξεων και η αξιοποίηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Να δούμε απ’ την αρχή κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε αυτά που μπορούμε. Και μπορούμε πολλά!

Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγραφεί αρχικά λεπτομερώς η υπάρχουσα μεταποιητική διαδικασία σε επίπεδο μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς επίσης και η οργανοληπτική ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων στη μεταποιητική διαδικασία και ειδικότερα με την εφαρμογή του συστήματος αερόβιας ζύμωσης σε συνδυασμό με την προσθήκη χλωριούχων αλάτων στην άλμη, θα διαφοροποιηθεί η υπάρχουσα επεξεργασία (ζύμωση) του καρπού, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της υφής και του χρώματος του τελικού προϊόντος.

Η νέα διαδικασία μεταποίησης θα χαρτογραφηθεί πλήρως με την καταγραφή της δυναμικής των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν τεχνικές μοριακής μικροβιολογίας για την ταυτοποίηση της αλληλουχίας των μικροβιακών ομάδων που επικρατούν στα διαφορετικά στάδια της ζύμωσης.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του βελτιωμένου προϊόντος θα αξιολογηθούν από εκπαιδευμένη ομάδα γευσιγνωσίας με βάση την επίσημη μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην δημιουργία και εκπαίδευση ενδο-εταιρικής ομάδας γευσιγνωσίας, η οποία θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τη μεταποιητική μονάδα καθώς θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος.

Παράλληλα, θα προσδιοριστεί η διατροφική αξία του νέου προϊόντος που θα προκύψει, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιοδραστικά συστατικά όπως οι φαινόλες, τα τριτερπενικά οξέα και οι τοκοφερόλες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν τη διατροφική αξία της φυσικής μαύρης ελιάς έναντι των άλλων εμπορικών τύπων και αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της ελιάς «Καλαμών» στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερα απέναντι στον κύριο ανταγωνιστή της που είναι οι τεχνητά μαυρισμένες ελιές.

Τέλος, για την ταχεία εκτίμηση της πορείας της ζύμωσης θα μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ταχέων και μη επεμβατικών αναλυτικών τεχνικών όπως η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) και η ηλεκτρονική μύτη (e-nose) για τον προσδιορισμό μεταβολικών ουσιών που θα αποτελέσουν εν δυνάμει δείκτες ποιότητας κατά την επεξεργασία του καρπού.

Για το σκοπό αυτό, τα φασματικά δεδομένα, καθώς επίσης και το πτητικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα της άλμης που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, θα συσχετιστούν με τις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης για την ταχεία εκτίμηση της ποιότητας.

Με αυτό τον προσανατολισμό στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης που κατέχουν οι βρώσιμες ελιές που παράγονται στην Αιτωλοακαρνανία στη διεθνή αγορά, άρα η προστιθέμενη αξία στο ίδιο το προϊόν, με όσα οφέλη αυτό θα έχει τόσο για τους παραγωγούς μας όσο και για την τοπική οικονομία συνολικά.

Η προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που χαρακτηρίζουν τα ελαιοκομικά προϊόντα του τόπου μας, η ενδυνάμωση της μη δυνάμενης να αμφισβητηθεί ποιότητάς τους, αλλά και της συνεπακόλουθης ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά, αποτελεί για την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ το καθήκον που με συνέπεια υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια, υλοποιώντας σειρά παρεμβάσεων και αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών, στο επίκεντρο και τελικός αποδέκτης των οποίων είναι σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός.

Και ο παραγωγός είναι που, στηρίζοντας την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, απολαμβάνει το πρακτικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας. Με καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή για το προϊόν που παραδίδει στο Συνεταιρισμό, με Ολοκληρωμένη Διαχείριση, με ημερίδες, σεμινάρια και επιτόπια παροχή γεωπονικών συμβουλών, με συμμετοχή σε προγράμματα που θωρακίζουν την εκμετάλλευσή του, αναβαθμίζουν το προϊόν του και διασφαλίζουν το εισόδημά του.

The post Ένωση Αγρινίου: καινοτόμο πρόγραμμα για τη βρώσιμη ελιά appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Ευχές από τον Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Με οδηγό μας το αστέρι της Βηθλεέμ ας κατευθυνθούμε, αυτές τις γιορτές, στη φάτνη της δημιουργίας και της παραγωγικότητας που ως κοινωνία, ως χώρα και ως άνθρωποι ξεχωριστά όλοι έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ στο παρελθόν.

The post Ευχές από τον Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ appeared first on Ένωση Αγρινίου.

Δωρεάν δημόσια γη: το θεσμικό πλαίσιο-η διαδικασία

Αγρότες, άνεργοι και νέοι οι τρεις κατηγορίες που µπορούν να διεκδικήσουν δηµόσιες εκτάσεις σε 13 νοµούς. θα αναδιανεµηθούν 207.449 στρέµµατα σε όλη την Ελλάδα.

Πάνω από 200.000 στρέµµατα δηµόσιας αγροτικής γης θα παραχωρηθούν έναντι ετήσιου συµβολικού τιµήµατος έως 5 ευρώ ανά στρέµµα από την εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελµα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και σε νέους αποφοίτους Γεωτεχνικών Σχολών. Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα αναδιανεµηθούν βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, µε την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόµος του 2012.

Στόχος είναι η παραχώρηση φτηνής παραγωγικής γης, η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλ ά και η καταπολέµηση του φαινοµένου της επινοικίασης δηµόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές µε δικαιώµατα. Αναδιανοµή Πλέον και ύστερα από τη µικρή παράταση που δόθηκε για τη χειµερινή καλλιεργητική περίοδο, οι εκτάσεις θα αναδιανεµηθούν. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, µε στόχο, σε συνεργασία µε τις περιφέρειες, να ξεκινήσει το συντοµότερο η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.

pinakas.jpg

Συνολικά, σύµφωνα µε τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει το «Εθνος», θα αναδιανεµηθούν 207.449 στρέµµατα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, βάσει µοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη και στην Ηµαθία. Η µέγιστη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέµµατα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης συζητείται να είναι από 5-25 χρόνια. Μέχρι τώρα οι εκτάσεις αυτές ήταν παραχωρηµένες σε 5.923 δικαιούχους, βάσει των στοιχείων του υπουργείου.

Η διακοπή των παλαιών συµβολαίων δεν σηµαίνει και τον οριστικό αποκλεισµό των σηµερινών δικαιούχων στην περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια παραχώρησης εκτάσεων. «Στόχος µας είναι να ενεργοποιήσουµε τις προβλέψεις του νόµου για τις εαρινές καλλιέργειες της παρούσας καλλιεργητικής περιόδου, ώστε τα αγροτικά ακίνητα να παραχωρηθούν, έναντι χαµηλού τιµήµατος, µε διαφάνεια και ορθολογικά κριτήρια, στους αγρότες µας που τόσο έχουν ανάγκη από καλλιεργήσιµες εκτάσεις για να ενισχύσουν το εισόδηµά τους, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και τη βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αλλά και σε ανέργους και νέους ανθρώπους. Στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγής και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας όλα τα εργαλεία που µπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν» επισηµαίνει στο «Εθνος» ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

Η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή των αιτήσεων αναµένεται να αποσαφηνιστεί το προσεχές διάστηµα και θα προβλέπει υποβολή αιτήσεων είτε µέσω Διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας περιφέρειας. Ο ενδιαφερόµενος µέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρµογής θα µπορεί να δει τη βαθµολογία που συγκεντρώνει.

Οι δικαιούχοι και η μοριοδότηση

Βάσει των διατάξεων, οι ενδιαφερόµενοι για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως 100 στρέµµατα, που διαχειρίζεται το υπουργείο, πρέπει να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

• Να είναι επαγγελµατίες αγρότες ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, ή συνεταιρισµοί ή οµάδες παραγωγών.

• Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ.

• Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχοι Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι, θα γίνει βάσει µοριοδότησης. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τις βασικές κατηγορίες, θα αντιστοιχούν:

– 50 βαθµοί για αγρότη µε όµορη προς το παραχωρούµενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκµετάλλευση, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούµενων ιδιόκτητων ή µισθωµένων αγροτεµαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεµαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέµµατα.

– 100 βαθµοί για αγρότη στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια µε απόφαση νοµάρχη ή αντιπεριφερειάρχη για τουλάχιστον 2 χρόνια.

– 100 βαθµοί για µόνιµους κατοίκους δήµου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούµενο ακίνητο.

– 100 βαθµοί για νέο αγρότη έως 35 ετών.

– 100 βαθµοί για νέους ηλικίας έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

– 180 βαθµοί για εγγεγραµµένους στα αρχεία του ΟΑΕ∆.

– 60 βαθµοί για επαγγελµατίες αγρότες.

– 100 βαθµοί για υποψηφίους µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµου ενταγµένου στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας.

– 50 βαθµοί για υποψηφίους µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίµου µη ενταγµένου στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας ή για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

– 300 βαθµοί για Αγροτικό Συνεταιρισµό ή Οµάδα Παραγωγών µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµων ενταγµένων στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα 100 στρεµµάτων.

Επιπλέον προβλέπεται µοριοδότηση από 10 έως 100 βαθµούς για ανέργους, νέους αγρότες έως 35 ετών ή νέους µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Αγροτών και στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) καλλιεργούµενο ή άλλως εκµεταλλευόµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα. Η µοριοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη µε τα δηλωµένα στρέµµατα και λιγοστεύει όσο αυξάνεται η έκταση (π.χ. 10 βαθµοί για καλλιεργούµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα και 100 βαθµοί για ακίνητο έως 4 στρέµµατα).

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθµολογίας µεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίµησης ο µόνιµος κάτοικος και µετά ο νεότερος υποψήφιος. Μεταξύ περισσοτέρων νοµικών προσώπων µε ίδια βαθµολογία επιλέγεται αυτό µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθµολογίας φυσικού και νοµικού προσώπου επιλέγεται το νοµικό πρόσωπο.

www.ethnos.gr

The post Δωρεάν δημόσια γη: το θεσμικό πλαίσιο-η διαδικασία appeared first on Ένωση Αγρινίου.