23 Αυγούστου: εορτάζει η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ, η προστάτιδα της Ρούμελης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

      

 

 

 

 

Κείμενο, υπό του

Βλάχου Παναγιώτη,

τ. Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.

 

           

 

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, τιμά ιδιαιτέρως κατά την διάρκειαν του έτους την Υπεραγίαν Θεοτόκον και την υμνεί ως το μεγαλύτερον καύχημα των Ουρανών και του ανθρωπίνου γένους. Την υμνεί σε κάθε λατρευτική τελετή, ώρισε δε για την Παναγία και ιδιαίτερες εορτές και ιδιαίτερες ακολουθίες, όπως είναι οι κατανυκτικοί Παρακλητικοί Κανόνες και ο ποιητικώτατος Ακάθιστος ΄Υμνος, οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Οι αφιερωμένοι εις Αυτήν ναοί υπερβαίνουν σε αριθμό τους ναούς κάθε άλλου αγίου, ενώ  ολόκληρος Γαλαξίας είναι  τα επίθετα, με τα οποία η λαϊκή ευσέβεια και η ιερά υμνωδία στολίζουν το υπερύμνητον όνομά Της, προερχόμενα από τους ποικίλους εικονογραφικούς τύπους της.

            Η θεοφιλής Ρούμελη τιμά την πάνσεπτον Παναγίαν με επιβλητικά μοναστηριακά συγκροτήματα, καλλιμαρμάρους ναούς, ταπεινά εξωκκλήσια και απέριττα εικονίσματα, διάσπαρτα στον δυσπρόσιτο ορεινόν όγκον της, τους γόνιμους κάμπους της, τους γλαυκούς ελαιώνες της, τα γαλανά ακρογιάλια της. Επίκεντρόν των είναι η ιστορική σεβασμία Ιερά Μονή Παναγίας της Προυσιωτίσσης, η οποία αποτελεί ιερόν της Ορθοδοξίας σέμνωμα, πανελλήνιον σεπτόν προσκύνημα, ιατρείον ασθενούντων, πονούντων καταφυγήν, αδυνάτων στήριγμα, πενθούντων παράκλησιν, θείον των προγόνων καταπίστευμα και ημών των συγχρόνων πολύτιμον απόκτημα.

            Τον Δεκαπενταύγουστον μοσχοβολά όλη η Πατρίδα μας από το πνευματικόν άρωμα της Θεοτόκου. «Επί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις…». Βουνά και θάλασσες, χωριά και πόλεις πληρούνται ευωδίας από το «χρυσούν θυμιατήριον», το οποίον περιέχει «μύρον το ακένωτον». Όλα πανηγυρίζουν και αγάλλονται. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις με τις συγκινητικές παρακλήσεις των, κορυφώνονται με την εορτήν της Παναγίας Προυσιωτίσσης την 23ην Αυγούστου, απόδοσιν της εορτής της Κοιμήσεως. Την ορεινήν Ευρυτανίαν, κέντρον γεωγραφικόν της Ρούμελης, με την συνείδησιν μακράς παραδόσεως, πνευματικής προσφοράς, ανδρείας και θυσιών, επέλεξεν η Βασίλισσα των Αγγέλων ως ενδιαίτημά Της. Φεύγουσα, κατά την ευσεβή παράδοσιν, τον διωγμόν των εικονομάχων έφθασε κατά τρόπον θαυματουργικόν εις το μικρόν σπήλαιον της κρημνώδους περιοχής του Προυσού, όπου οι ευσεβείς πρώτοι κτήτορες ανήγειραν μικρόν ναόν.

            Εκεί μέχρι σήμερον ευρίσκεται η χαριτόβρυτος, θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας, η «ιστορηθείσα υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου», κατά το γνωστόν τροπάριον, επαργυρωθείσα δε δια δαπάνης «του γενναιοτάτου Στρατηγού  Γεωργίου  Καραϊσκάκη»,  νοσηλευθέντος  εις  την  Μονήν  και αποδώ-σαντος την ίασίν του σε θαύμα της Θεοτόκου. Συγκροτηθείσα η Ιερά Μονή απέβη κορυφαίον προσκύνημα της Ρούμελης, εστία εθνική και κέντρον πνευματικόν κατά τους δυσχειμέρους χρόνους της δουλείας.  Βαθμηδόν η Χάρις Της επεξετάθη εις τα απόδημα τέκνα της και την όλην Ελληνικήν Ορθοδοξίαν, τα ευεργετήματα της Οποίας την ανύψωσαν εις ακτινοβόλον πηγήν ευλαβείας και κατανύξεως.

            Οι Ευρυτάνες σεμνύνονται, διότι η Παναγία ανύψωσε τον τόπο των σε Πανελλήνιο Κέντρον ευσεβείας. Οι Ρουμελιώτες καυχώνται για το ιερόν της Ορθοδοξίας παλλάδιον, την Ιεράν Μονήν Παναγίας της Προυσιωτίσσης, την οποίαν με βαθύν σεβασμόν, θερμήν αγάπην και συναίσθησιν οικειότητος αποκαλούν «Κυρά της Ρούμελης», επικαλούμενοι εις κάθε περίστασιν την ευλογίαν Της. Το αειπάρθενον κάλλος της Θεομήτορος τους συγκινεί όλως ιδιαιτέρως, ανάγει την ψυχήν των εις το εις Προυσόν οικητήριόν Της και διαφλέγει την επιθυμία τους να προσέλθουν στο ενδιαίτημά Της, για να αποθέσουν προ της αχράντου εικόνος Της τα άνθη της ευλαβείας των.

            Ένα προσκύνημα στο ιερό περιβάλλον της Μονής Προυσού αποτελεί για τον χριστιανό πνευματικό γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας. Γεννά στην ψυχή αγωνία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την απόγνωση. Είναι η λυτρωτική αγωνία του ανθρώπου και της συναισθήσεως της ανάγκης να σωθεί. Και το θαύμα της σωτηρίας συντελείται. Απερχόμενος, όταν από την στροφήν του δρόμου ατενίζει εις αποχαιρετισμόν το Μοναστήρι και απευθύνει προς την Μητέρα, του πόνου και του ελέους την τελευταίαν του δέησιν, αισθάνεται εντός του δύναμιν μυστικήν να τον συντροφεύει εις την δύσκολον της ευσεβείας οδοιπορίαν του.

            Υπήρξε προσφυής επίνοια του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Π.Κ.Ρ.) και της Ενώσεως Απανταχού Ρουμελιωτών (Ε.Α.Ρ.) η εγκαθίδρυσις Προσκυνηταρίου της Παναγίας Προυσιωτίσσης εις τον παρακείμενον τού Μεγάρου του Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου και η καθιέρωσις τελέσεως κατ’ έτος πανρουμελιώτικης λατρευτικής εκδηλώσεως με την εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου. Δι’ αυτής εδραιώνεται η πνευματική επικοινωνία των Ρουμελιωτών, ευρυνομένη και προς την ευσεβή Αθηναϊκήν κοινωνίαν, και τονώνεται η θρησκευτική μας πίστις και η χριστιανική μας αυτοσυνειδησία, συνδεομένη με την ακατάλυτον από τον χρόνον Ελληνορθόδοξον παράδοσίν μας.

                        Προυσός  Μουσείο                                     Προυσός                                       Αρματα Καραϊσκάκη                                                                                                                                             

Διαβάστηκε 840 φορές
top