Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου για το έτος 2017

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 Στη Ναύπακτο σήμερα 21-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.14843/16-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη

 

 1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου

 

 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

 

 1. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου

 

 1. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη

 

 1. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα

 

 1. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη

 

 1. Σμπούκη (Πελέκη) Αγγελική του Ιωάννη

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη

 

 1. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου

 

 1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος

 

 1. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου

 

 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

 

 1. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου

 

 1. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου

 

 1. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 1. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου

 

 1. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου

 

 1. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη

 

 1. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού

 
 1. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου

 

 1. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου

 

 1. Τσουκαλάς Κων/νος

 

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νταουσάνη Βασιλική.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 20 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, «Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου για το έτος 2017» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σύψα, ο οποίος ανέφερε ότι είναι κατεπείγον γιατί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Σύψα.

Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 19-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως σε εφαρμογή της §3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος, στην συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20-06-2017, να μεριμνήσετε για την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος, «Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2017».

Η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος κατά την γνώμη της Αιρετής Αρχής-του αρμόδιου Αντιδημάρχου κρίνεται απαραίτητη.

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Το από 14-06-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ.Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπ/κων Δραστ/των & Απασχόλησης του Δήμου μας.

 2. Το άρθρο 72 παρ. Ζ του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε εισηγείται στο Δ.Σ την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με το από 14-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπ/κων Δραστ/των & Απασχόλησης του Δήμου μας προτείνεται να καθοριστούν τέλη χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης, για το έτος 2017, ως κατωτέρω:

1. Τέλος χρήσης του κάθε χώρου:

Περίπτερα

 

€ 580,00

Γωνιακά Περίπτερα

€ 680,00

Θέσεις Λουκουμάδων

€ 1.000,00/θέση

 

Καντίνες

€ 1.000,00

 

Αθίγγανοι Ρομά

€ 480,00/θέση

 

Θέσεις Ναυπακτίων και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 325,00

 

Θέσεις εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 400,00

 

Παραγωγοί εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου

€ 300,00

 

Παραγωγοί & συνετ. Φορείς Ναυπακτίας & περ. Μόρνου

€ 250,00

 

Κυλικεία (2 θέσεις)

€ 1.200,00

 

 

2. Τιμή εκκίνησης του Λούνα Παρκ : €18.000,00

3. Στον Συνεταιρισμό Γυναικών Ναυπάκτου διατίθεται στον έξωθεν του χώρου της εμποροπανήγυρης ένα περίπτερο δωρεάν για την προβολή τοπικών προϊόντων.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβολή – αναπροσαρμογή τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης και στη συνέχεια να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή των προτεινόμενων τιμών χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης για το έτος 2017».

Επίσης τέθηκε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου η υπ’αριθμ.225/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Σύψας, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσέλιος και πρότεινε το ποσό για τις καντίνες να μειωθεί από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 800 ευρώ, το ποσό για τις θέσεις λουκουμάδων να ανέρθει από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 1.200 ευρώ και για τα 2 κυλικεία να οριστεί τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Σύψα, όπως τροποποιήθηκε με την πρόταση του κ. Τσέλιου, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

 

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

 2. Καθορίζει τα τέλη χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης, για το έτος 2017, ως κατωτέρω:

1. Τέλος χρήσης του κάθε χώρου:

Περίπτερα

 

€ 580,00

Γωνιακά Περίπτερα

€ 680,00

Θέσεις Λουκουμάδων

€ 1.200,00/θέση

 

Καντίνες

€ 800,00

 

Αθίγγανοι Ρομά

€ 480,00/θέση

 

Θέσεις Ναυπακτίων και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 325,00

 

Θέσεις εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 400,00

 

Παραγωγοί εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου

€ 300,00

 

Παραγωγοί & συνετ. Φορείς Ναυπακτίας & περ. Μόρνου

€ 250,00

  1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13. Τιμή εκκίνησης των Κυλικείων (2 θέσεις)

€ 1.000,00

 

 

2. Τιμή εκκίνησης των Κυλικείων (2 θέσεις)

€ 1.000,003. Τιμή εκκίνησης του Λούνα Παρκ : €18.000,004. Στον Συνεταιρισμό Γυναικών Ναυπάκτου διατίθεται στον έξωθεν του χώρου της εμποροπανήγυρης ένα περίπτερο δωρεάν για την προβολή τοπικών προϊόντων.Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247/2017.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 22-6-2017

Η Προϊσταμένη τμήματος Η ειδική γραμματέας

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Νταουσάνη Βασιλική

Διαβάστηκε 244 φορές
top