Τα δικαιολογητικά για ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης του άρθρου 2 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.

β. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ.170225/27-01-2014 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β’ 135), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ν.4014/2011 (Α’ 209), στις οποίες απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται προαιρετικά να ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011. Αν πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4014/2011.

γ. Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. 50129/1392/26-09-2013 ΚΥΑ (Β’ 2405), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν.4014/2011, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

δ. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 146896/27-10-2014 ΚΥΑ (Β΄2878), όπως κάθε φορά ισχύει. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων ή/και σε περίπτωση άντλησης ύδατος από τη θάλασσα, ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτή.

ε. Για τις χερσαίες συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας, υποβάλλεται κατά περίπτωση πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης αυτών ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων ή σχετική σύμβαση χρήσης εγκαταστάσεων τρίτων. Οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ.

Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.998/1979 (Α’ 289) και της υπ’ αριθμ. 15277/2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β΄1077), όπως κάθε φορά ισχύουν.

στ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο σχετικής αίτησης καθορισμού τους, που έχει προηγουμένως υποβληθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2971/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 του ν.4281/2014 και το άρθρο 27 του ν.4321/2015. Εάν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν προκαθοριστεί, υποβάλλεται το ΦΕΚ δημοσίευσής τους.

ζ. Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή/και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’270). η. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 5, του π.δ. 28/2009 (Α’46), όπως κάθε φορά ισχύει. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο δικαιολογητικών με την προέγκριση μίσθωσης υδάτινης έκτασης και τον διαβιβάζει κατά σειρά στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4282/2014. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου. Μετά την έκδοση όλων των αδειών/εγκρίσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4282/2014, και αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την οικοδομική άδεια ή την ανάλογη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και τα αποδεικτικά περί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας (όπου αυτά απαιτούνται), η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου. β. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Ειδικά για τις περιπτώσεις δασικών εκτάσεων, απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης όπου προτείνεται η εγκατάσταση του έργου (καθώς και τελεσιδικία της), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.998/79 (Α΄289), όπως κάθε φορά ισχύει, ή διαπίστωση της δασικής μορφής της έκτασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για τις παραχωρήσεις αυτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις (δασικών εκτάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α’289) και της υπ’ αριθμ. 15277/2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β΄1077), όπως κάθε φορά ισχύουν. γ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο σχετικής αίτησης καθορισμού τους που έχει προηγουμένως υποβληθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.2971/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 του ν.4281/2014 και το άρθρο 27 του ν.4321/2015. Εάν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν προκαθοριστεί, υποβάλλεται το ΦΕΚ δημοσίευσής τους. δ. Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή/και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’270). ε. Σύντομη τεχνικοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του Παραρτήματος του άρθρου 8 της παρούσας. στ. Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1 : 5.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της χερσαίας έκτασης των εγκαταστάσεων. ζ. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 έως 1:1.000 με απεικόνιση των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ. η. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ.170225/27-01-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (Β’ 135), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ν.4014/2011 (Α’ 209), στις οποίες απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται προαιρετικά να ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011. Αν πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία, εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4014/2011. Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α’289) και της υπ’ αριθμ. 15277/2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β΄1077), όπως κάθε φορά ισχύουν. θ. Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ. 50129/1392/26-09-2013 ΚΥΑ (Β’ 2405), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν.4014/2011, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). ι. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 146896/27-10-2014 ΚΥΑ (Β΄2878), όπως κάθε φορά ισχύει. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων ή/και σε περίπτωση άντλησης ύδατος από τη θάλασσα, ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτή. ια. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 (Α’ 46), όπως κάθε φορά ισχύει. ιβ. Άδεια μετακίνησης ή βεβαίωση κλειστής εγκατάστασης από την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για τις περιπτώσεις χρήσης ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. (Για την εξασφάλιση του εν λόγω δικαιολογητικού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σχετικό αίτημα, με φάκελο τεχνικής έκθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 3702/76929/20-6- 2013 (Β’ 1639) Απόφαση ΥΠΑΑΤ, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Καν(ΕΚ)708/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.) Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζει το φάκελο των δικαιολογητικών κατά σειρά στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4282/2014. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου. Μετά την έκδοση όλων των αδειών/εγκρίσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4282/2014, και αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την οικοδομική άδεια ή την ανάλογη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και τα αποδεικτικά περί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας (όπου αυτά απαιτούνται), η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Αναλυτικά η Απόφαση: ΚΥΑ - Υδατοκαλλιέργειες

Διαβάστηκε 288 φορές
top