Ο Δήμος Δελφών, στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17, ήτοι έως και 30.09.2017.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17, δηλ. έως 30.11.2017. (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγονται οι οφειλές από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 30.09.2017.

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι 100 το ανώτερο με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους εισπράκτορες των Δημοτικών Ενοτήτων.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το σύνθημα – μήνυμα «Τίποτα δεν πάει χαμένο» έκλεισε με επιτυχία η ημερίδα με έμφαση στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και προτροπή για τη μείωση της πλαστικής σακούλας

 

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», μιας Ομάδας Ενεργών Πολιτών και με τη συνεργασία 10 ακόμα φορέων της περιοχής μας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Δήμο μας η ημερίδα με θέμα την «ορθή διαχείριση των απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή και την κατάργηση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης».

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο Τάσος Νικολαδάκης εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή», ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Παπαθεοδώρου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Terra Nova” Ανδρέας Σωτηρόπουλος, η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ Ελένη Καμπέρη και ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Θεόδωρος Τσιλίκας.

Την ημερίδα που διήυθυνε ο εκπρόσωπος του Οικολογικού Συλλόγου Στράτου Ιατρός Ανδρέας Φωτάκης, άνοιξε με εισήγησή του ο υπεύθυνος της ημερίδας και επικεφαλής της Παράταξής ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ Δημήτρης Τραπεζιώτης ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων διότι είναι παρωχημένο και αναποτελεσματικό και οδηγεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως έχουν μικρό χρόνο ζωής, τεράστιο κόστος για τη δημιουργία και λειτουργία τους με αντίστοιχη τεράστια επιβάρυνση των πολιτών και ταυτόχρονα προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο ολοκληρωμένης και αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με άξονες προτεραιότητας τη μικρή κλίμακα, την αποκέντρωση και τη συμμετοχή των πολιτών. Ανέφερε ότι η Τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ακολουθήσει τα στάδια που προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγρινίου και τα οποία είναι: α) Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με την παροχή κινήτρων προς τους πολίτες ώστε αυτός που παράγει λιγότερα απορρίμματα να καταβάλει λιγότερα δημοτικά τέλη. β) Η επαναχρησιμοποίηση. γ) Η ανακύκλωση η οποία περιλαμβάνει την διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση και την σύνδεση με τα ειδικά ρεύματα. ε) Η ανάκτηση ενέργειας και δ) Η δημιουργία ΧΥΤΥ (Χώρος Υγιειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) όπου θα πρέπει να καταλήγουν όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα. Αναλυτικά την πρότασή μας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων θα παρουσιάσουμε σε επόμενο δελτίο τύπου. Τέλος ο Δημήτρης Τραπεζιώτης αναφέρθηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία ήδη εκδόθηκε και η οποία ορίζει την επιβολή, από 1-1-2018, ειδικού ανταποδοτικού τέλους σε αυτούς οι οποίοι θα χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μιας χρήσης προτρέποντας για την αναζήτηση άλλων λύσεων όπως πάνινες τσάντες, δίχτυ ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Τάσος Νικολαδάκης εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή» ο οποίος με σύντομο και περιεκτικό λόγο ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ακολούθησε η ομιλία της Κωνσταντίας Τραμπάζαλη, εκπροσώπου της Ομάδας Ενεργών Πολιτών Αγρινίου με αναφορά στη σύνδεση με τα ρεύματα ανακύκλωσης και στη συνέχεια παρουσίασε παραδείγματα από άλλους Δήμους της χώρας μας που έχουν κάνει πράξη την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τονίζοντας ότι με την ανακύκλωση στην πηγή τίποτα δεν πάει χαμένο.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνου του προγράμματος «LIFE DE BAG” Γεώργιου Παπαθεοδώρου ο οποίος ανέλυσε την κατάσταση και τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον από την πίεση του όγκου των πλαστικών και της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης για την οποία διεξάγεται το προαναφερόμενο πρόγραμμα.

Η ημερίδα συνεχίστηκε με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της εταιρείας «Terra Nova” Ανδρέα Σωτηρόπουλου, ο οποίος μίλησε συγκεκριμένα για τους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του προγράμματος «LIFE DE BAG”.

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ Ελένη Καμπέρη η οποία ανέλυσε το μέγεθος της ρύπανσης που προκαλείται στις θάλασσες από τα μικροπλαστικά και τις δραματικές επιπτώσεις που έχουν αυτά στην πανίδα και κατ’ επέκταση στην τροφική αλυσίδα.

Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με τελευταίο ομιλητή τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Θεόδωρο Τσιλίκα ο οποίος τόνισε τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών.

Η ημερίδα έκλεισε με τοποθετήσεις και ερωτήσεις των παρισταμένων.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ομιλητές επισήμαναν την μεγάλη προσέλευση κόσμου καθώς σε άλλες πόλεις η ανάλογη εκστρατεία ενημέρωσης είχε πολύ μικρή προσέλευση. Μεταξύ των φορέων που παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν την ημερίδα ήταν ο Βουλευτής κ. Γ. Βαρεμένος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου κ. Δ. Μιχάλης, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ.  Λ. Μπλέτσας, η Πρόεδρος του Παναιτωλοακαρνανικού Συλλόγου Γυναικών και του Λαογραφικού Μουσείου κ. Μ. Χρυσικοπούλου, ο κ. Σταύρος Καραγκούνης Δ/ντης γραφείου Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, ο κ. Λεωνίδας Διονυσόπουλος Δημ. Σύμβουλος Αγρινίου , ο κ. Σταύρος Καμμένος Δημ. Σύμβουλος Αγρινίου, ο κ. Νικόλαος. Καζαντζής Δημ. Σύμβουλος Αγρινίου εκπρόσωποι φορέων και μέσων ενημέρωσης καθώς και πολλοί απλοί , ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

 

 

 

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του:

 • Σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αγκάλιασαν τη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στήριξαν την υλοποίησή της με κάθε δυνατό τρόπο.

 • Σε όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσπάθεια μας να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη.

 • Στην Παπαχαραλάμπειο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου για την συμβολή στη συγκέντρωση σχολικών ειδών, για ακόμα μία χρονιά.

 • Στην ομάδα «Ανώνυμων Πολιτών» για την σημαντική ενίσχυσή τους.

 • Στο Σούπερ Μάρκετ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», για την συγκέντρωση σχολικών ειδών.

 • Στους συμπολίτες μας ανώνυμους και επώνυμους για την άμεση συμβολή και ουσιαστική προσφορά τους στο κάλεσμά μας.

Χάρη σε όλους εσάς καταφέραμε να γεμίσουμε 160 σχολικές τσάντες για τους μαθητές μας, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την νέα σχολική χρονιά!

 

Σας ευχαριστούμε όλους για την ευαισθησία και την προσφορά σας.

Ο Δήμος Δελφών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία για τους υπαλλήλους του Δήμου Δελφών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον κύκλο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία φέτος στο δήμο μας λαμβάνει χώρα στην Άμφισσα το διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου από τις 10:30 έως 13:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Άμφισσας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δελφών για το 2017 με στόχο στο άνοιγμα νέων αγορών και την προβολή του προορισμού σε αυτές, πραγματοποιήσαμε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας.

Πιο συγκεκριμένα, την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, τηλεοπτικό συνεργείο του Κρατικού Τηλεοπτικού Καναλιού της Εσθονίας (ETV) αποτελούμενο από (4) άτομα, τα οποία συνόδευσε η κ. Αλεξάνδρα Σαραντίδη, υπάλληλος του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας, πραγματοποίησε επίσκεψη για λήψεις της

δημοφιλούς εκπομπής  «Τravelwith me» ( http://etv.err.ee/l/meelelahutus/reisile_minuga )  η οποία προβάλλεται σε χρόνο υψηλής τηλεθέασης (prime time) συγκεκριμένα στις 20:00 το βράδυ με ποσοστό τηλεθέασης 32,7 %.

Η εκπομπή προβάλλεται ήδη στο κανάλι για (8) συνεχόμενα χρόνια με μεγάλη επιτυχία.

Με τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, Δελφούς και Νησιά Αργοσαρωνικού θα προβληθούν (2) φιλμ των 25’ λεπτών έκαστο τον Νοέμβριο 2017, δηλαδή σχεδόν άμεσα μετά τα γυρίσματα.

Οι παραγωγοί της εκπομπής Tiina Park (Παραγωγός του Καναλιού), Prof. Linnar Priimägi (Παρουσιαστής), Manfred Vainokivi (Κάμεραμαν) & Liina Hermaküla (Συντάκτης Πολυμέσων), πραγματοποίησαν γυρίσματα στην πόλη των Δελφών, συναντήθηκαν με την Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Δελφών για μια σύντομη ενημέρωση για το προφίλ του προορισμού, και στη συνέχεια πραγματοποίησαν γύρισμα με την παρασκευή τοπικής παραδοσιακής συνταγής, στη VILLA SYMPOSIO στους Δελφούς.

Με την υπ’αριθμ 20721/12.9.2017 εισερχόμενη αλληλογραφία ο Δήμος Δελφών έγινε αποδέκτης των ευχαριστιών και των εξαιρετικών εντυπώσεων που αποκόμισε η Εσθονική αποστολή .(…Οι Δελφοί  ήταν απο τα πιο δυνατά σημεία του όλου ταξιδιού και είμαστε ευγνώμονες που συνεργαστήκατε τόσο άψογα μαζί μας.  

Ηταν όλα μια εξαίσια εμπειρία για το τηλεοπτικό κανάλι και έφυγαν πάρα πολυ ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι με καλό υλικό…)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 

 

ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Το ΚΔΑΠ morfosi, θα συμμετέχει στην δράση «Ναύπακτος χωρίς αυτοκίνητα», με την «Αλίκη στην χώρα των ποδηλάτων», το πρωί της Κυριακής 17/9 στοΛιμάνι

(το πρόγραμμα είναι ανοικτό για όποιον θέλει να δηλώσει την συμμετοχή του στα δρώμενα)

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Μια ιστορία με απίστευτες περιπέτειες! Αυτή τη φορά όμως στη θέση της Αλίκης μπαίνουν τα παιδιά για να ζήσουν μέσα από κουκλοθέατρο μοναδικές εμπειρίες! Όσο για την χώρα των ποδηλάτων, είναι ένας κόσμος ιδανικός, όπως τον φαντάζεται κάθε παιδί...ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! Όλα είναι πιθανά λοιπόν... αρκεί να ονειρεύεσαι...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ : ΚΡΙΔΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΝ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 

ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

 Στη Ναύπακτο σήμερα 21-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.14843/16-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη

 

 1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου

 

 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

 

 1. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου

 

 1. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη

 

 1. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα

 

 1. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη

 

 1. Σμπούκη (Πελέκη) Αγγελική του Ιωάννη

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 1. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη

 

 1. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου

 

 1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος

 

 1. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου

 

 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

 

 1. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου

 

 1. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου

 

 1. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 1. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου

 

 1. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου

 

 1. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη

 

 1. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού

 
 1. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου

 

 1. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου

 

 1. Τσουκαλάς Κων/νος

 

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νταουσάνη Βασιλική.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 20 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, «Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου για το έτος 2017» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σύψα, ο οποίος ανέφερε ότι είναι κατεπείγον γιατί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Σύψα.

Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 19-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως σε εφαρμογή της §3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος, στην συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20-06-2017, να μεριμνήσετε για την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος, «Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2017».

Η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος κατά την γνώμη της Αιρετής Αρχής-του αρμόδιου Αντιδημάρχου κρίνεται απαραίτητη.

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Το από 14-06-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ.Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπ/κων Δραστ/των & Απασχόλησης του Δήμου μας.

 2. Το άρθρο 72 παρ. Ζ του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε εισηγείται στο Δ.Σ την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με το από 14-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπ/κων Δραστ/των & Απασχόλησης του Δήμου μας προτείνεται να καθοριστούν τέλη χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης, για το έτος 2017, ως κατωτέρω:

1. Τέλος χρήσης του κάθε χώρου:

Περίπτερα

 

€ 580,00

Γωνιακά Περίπτερα

€ 680,00

Θέσεις Λουκουμάδων

€ 1.000,00/θέση

 

Καντίνες

€ 1.000,00

 

Αθίγγανοι Ρομά

€ 480,00/θέση

 

Θέσεις Ναυπακτίων και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 325,00

 

Θέσεις εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 400,00

 

Παραγωγοί εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου

€ 300,00

 

Παραγωγοί & συνετ. Φορείς Ναυπακτίας & περ. Μόρνου

€ 250,00

 

Κυλικεία (2 θέσεις)

€ 1.200,00

 

 

2. Τιμή εκκίνησης του Λούνα Παρκ : €18.000,00

3. Στον Συνεταιρισμό Γυναικών Ναυπάκτου διατίθεται στον έξωθεν του χώρου της εμποροπανήγυρης ένα περίπτερο δωρεάν για την προβολή τοπικών προϊόντων.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβολή – αναπροσαρμογή τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης και στη συνέχεια να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή των προτεινόμενων τιμών χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης για το έτος 2017».

Επίσης τέθηκε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου η υπ’αριθμ.225/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Σύψας, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσέλιος και πρότεινε το ποσό για τις καντίνες να μειωθεί από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 800 ευρώ, το ποσό για τις θέσεις λουκουμάδων να ανέρθει από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 1.200 ευρώ και για τα 2 κυλικεία να οριστεί τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Σύψα, όπως τροποποιήθηκε με την πρόταση του κ. Τσέλιου, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

 

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

 2. Καθορίζει τα τέλη χρήσης του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης, για το έτος 2017, ως κατωτέρω:

1. Τέλος χρήσης του κάθε χώρου:

Περίπτερα

 

€ 580,00

Γωνιακά Περίπτερα

€ 680,00

Θέσεις Λουκουμάδων

€ 1.200,00/θέση

 

Καντίνες

€ 800,00

 

Αθίγγανοι Ρομά

€ 480,00/θέση

 

Θέσεις Ναυπακτίων και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 325,00

 

Θέσεις εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου μικροπωλητών

€ 400,00

 

Παραγωγοί εκτός Ναυπακτίας και περ. Μόρνου

€ 300,00

 

Παραγωγοί & συνετ. Φορείς Ναυπακτίας & περ. Μόρνου

€ 250,00

  1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13. Τιμή εκκίνησης των Κυλικείων (2 θέσεις)

€ 1.000,00

 

 

2. Τιμή εκκίνησης των Κυλικείων (2 θέσεις)

€ 1.000,003. Τιμή εκκίνησης του Λούνα Παρκ : €18.000,004. Στον Συνεταιρισμό Γυναικών Ναυπάκτου διατίθεται στον έξωθεν του χώρου της εμποροπανήγυρης ένα περίπτερο δωρεάν για την προβολή τοπικών προϊόντων.Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247/2017.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 22-6-2017

Η Προϊσταμένη τμήματος Η ειδική γραμματέας

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Νταουσάνη Βασιλική

Στο Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας (Φυλακές) μεταφέρεται το σκηνικό των φετινών "Φωκικών" την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου. Εκεί στις 5 το απόγευμα θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Σιωπηλός μάρτυρας» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου για τους τροφίμους του ιδρύματος.

 

Στην ταινία καταγράφεται η μοίρα του κτιριακού συγκροτήματος της φυλακής των Τρικάλων μετά το οριστικό κλείσιμό της. Πρώην ποινικοί και πολιτικοί κρατούμενοι, ο άλλοτε διευθυντής της, καθώς και συνταξιούχοι πλέον εργαζόμενοι σε αυτήν ξεναγούν στους χώρους του εγκαταλειμμένου πια κτιρίου. Κατόπιν, ο σκηνοθέτης παρακολουθεί τις διαδικασίες αναστήλωσης και μετατροπής του κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο από το Δήμο Τρικκαίων και τον τρόπο που απαλείφεται κάθε μνήμη και αναφορά στη λειτουργία του ως σωφρονιστικού καταστήματος κατά το παρελθόν.

 

Πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ είναι επτά άνθρωποι που σχετίστηκαν στο παρελθόν με τη φυλακή: ο πολιτικός κρατούμενος και αγωνιστής της αντίστασης Αλκιβιάδης Ζαμπακάς, ο πολιτικός κρατούμενος στην περίοδο της δικτατορίας Θανάσης Αθανασίου, ο ποινικός κρατούμενος Κώστας Σαμαράς, ο συνταξιούχος σωφρονιστικός υπάλληλος Γιάννης Αγκούμης, ο τελευταίος διευθυντής της φυλακής Βασίλης Ντάφος, η εκπαιδευτικός Έφη Χατζημάνου και η συγγραφέας-ερευνήτρια Μαρούλα Κλιάφα.

 

Στην προβολή της ταινίας θα παραβρεθεί και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Μετά το πέρας τη προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση των κρατουμένων και των εργαζόμενων στις φυλακές μαζί του.

 

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, ένας από τους ήδη αναγνωρισμένους σύγχρονους δημιουργούς στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου – βραβευμένος, πολυτάλαντος, τρυφερός – διδάσκει, σκηνοθετεί, μελετά, αφήνει το στίγμα του, παράγοντας ένα είδος ταινιών, που, ενώ δεν είναι της μόδας, αγαπιούνται.

 

 

Τον περιμένουμε κοντά μας την Παρασκευή και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά για την διάθεσή του να συζητήσουμε με τους τροφίμους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Άμφισσας για την ταινία του.

top