Ο Δήμος Ναυπακτίας  διοργανώνει πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων: 

 

     1) Κοσμήματος – Kατασκευών  & Βυζαντινής Μουσικής στη Ναύπακτο.

 

     2) Κοσμήματος & Κατασκευών στο Αντίρριο.

Το πρόγραμμα  θα ξεκινήσει με την πρόσληψη των εκπαιδευτών η οποία θα γίνει αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου και το μηνιαίο αντίτιμο συμμετοχής  θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

        Οι εγγραφές  (Αίτηση με πρωτόκολλο) πραγματοποιούνται  από 13/01/2015 έως και 23/01/2015 και θα παραλαμβάνονται στο Κεντρικό Δημαρχείο Ναυπάκτου από την κα Σ. Υφαντή (τηλ. 26343-60102), το Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού από την κα Σ. Πολυζώη (τηλ. 26343-61222)  και στο Αντίρριο από το Κ.Ε.Π. (26340-31200).

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο σκηνοθέτη, να καταθέσει τις προτάσεις του που αφορούν τη σκηνοθεσία του Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου – Στα μονοπάτια των μύθων στο αρχαίο θέατρο της Μακύνειας,  όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω, ήτοι:

-       Στο μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου  που θα λάβει χώρα στις 6 & 7 Ιουνίου, συμμετέχουν δημοτικά σχολεία από τη Ναύπακτο και το Αντίρριο που δεν έχουν θεατρολόγο: 4ο, 5ο, 6ο Δημοτικά σχολεία Ναυπάκτου, Δάφνης, Λυγιά, Ξηροπηγάδου & Αντιρρίου και για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει θεατρική διδασκαλία (εντός των σχολικού ωραρίου). Για τη θεατρική διδασκαλία εντός του σχολείου και για οποιαδήποτε άλλη σχετική διευθέτηση θα υπάρχει συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων.  

-       Η πρόταση θα έχει ως βάση διασκευασμένα κείμενα από  συγγραφείς και μύθους της αρχαιότητας. Η επιλογή τους θα γίνει από τον Δήμο Ναυπακτίας, σε συνεννόηση με τον σκηνοθέτη.

-       Στη σκηνοθετική επιμέλεια του φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η επιμέλεια για κουστούμια και αντικείμενα («φροντιστήριο»).

-        Η συνολική δαπάνη της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και ο σκηνοθέτης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παρουσίαση των έργων των ανωτέρω σχολείων.

Άρθρο 1 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, από  Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 έως και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας που βρίσκεται στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 , στη Ναύπακτο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ως ακολούθως:

Δήμος Ναυπακτίας

Τμήμα: Πολιτισμού & Τουρισμού

(Για το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου  Μακύνειας )

Ιλ. Τζαβέλλα 37

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

1.2 Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής σχετικής με τις θεατρικές σπουδές.

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει σκηνοθετική εμπειρία. Θα πρέπει να προσκομίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, αναθέτουσα αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης έργου) που έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της σκηνοθεσίας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

Συμμετοχή σε ανάλογες αναπαραστάσεις

Βραβεύσεις έργων που έχει σκηνοθετήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την πρότασή τους με σχετική αίτηση, σε επίπεδο  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενη από πρόβλεψη-εκτίμηση προϋπολογισμού και πιθανούς ή  βασικούς συνεργάτες. Η πρόταση συνοδεύεται και με αποδεικτικά των ανωτέρω 1.2 κριτηρίων 

Άρθρο 2

Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα της τελικής επιλογής των βασικών συντελεστών και της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού-κοστολογίου σε συνεννόηση πάντοτε με τον σκηνοθέτη. Επίσης, ο Δήμος Ναυπακτίας μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να υπάρχει συνεργασία ως προς την σκηνοθετική προσέγγιση.

Σε κάθε περίπτωση, oΔήμος Ναυπακτίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μην προβεί σε επιλογή σκηνοθέτη.

Οι απαντήσεις στις προτάσεις  θα δοθούν έως την Τετάρτη 04.2.2015.

Άρθρο 3

3.1. Ο σκηνοθέτης που θα επιλεγεί οφείλει να καταθέσει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, εντός 6 ημερών από την επιλογή του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται απόνομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

β) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

ε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

στ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

3.2 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Ναυπακτίας κα Κωστή Ιωάννα – τηλ. 26343-61216.

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο σκηνοθέτη, να καταθέσει τις προτάσεις του που αφορούν την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου,  όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω, ήτοι:

 

-       Αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το έτος 1571 που θα λάβει χώρα στις 10 Οκτωβρίου 2015.

-       Η πρόταση θα έχει ως βάση πρωτότυπα σενάρια, δεκτές  διασκευές λογοτεχνικών έργων και δρώμενα συνολικής διάρκειας έως 60΄ λεπτών.

-       Η συνολική δαπάνη της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Άρθρο 1

 

 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες  μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, από  14 Ιανουαρίου 2015 έως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας που βρίσκεται στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 , στη Ναύπακτο ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ως ακολούθως:

Δήμος Ναυπακτίας

Τμήμα: Πολιτισμού & Τουρισμού

(Για την Αναπαράσταση της Ναυμαχίας)

Ιλ. Τζαβέλλα 37

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

 

1.2 Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι απόφοιτος ανωτάτης σχολής σχετικής με θεατρικές σπουδές.

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει σκηνοθετική εμπειρία. Θα πρέπει να προσκομίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος έργου, αναθέτουσα αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης έργου) που έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της σκηνοθεσίας.

 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

Συμμετοχή σε ανάλογες αναπαραστάσεις

Βραβεύσεις έργων που έχει σκηνοθετήσει.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την πρότασή τους με επαρκή αιτιολόγηση,  συνοδευόμενη  με αποδεικτικά των ανωτέρω 1.2 κριτηρίων και φάκελο που θα περιλαμβάνει:

 

- Σχετική αίτησή τους.

 

- Πλήρη ανάπτυξη της πρότασης  (έως 10 σελίδες) - κατάσταση των προτεινόμενων βασικών συντελεστών.

 

- Σκηνοθετική προσέγγιση- βιογραφικά- εργογραφία  των βασικών δημιουργικών συντελεστών- αναλυτικό προϋπολογισμό, βεβαίωση εξασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων για τις περιπτώσεις διασκευών, όπου απαιτείται.

 

- Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτικό πλάνο.

 

- Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα της τελικής επιλογής των βασικών συντελεστών και της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού-κοστολογίου. σε συνεννόηση πάντοτε με τους παραγωγούς, τον τελικό κατάλογο των συντελεστών. Επίσης, ο Δήμος Ναυπακτίας μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να υπάρχει συνεργασία ως προς την σκηνοθετική προσέγγιση. Τέλος ο Δήμος Ναυπακτίας θα ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής εάν ο σκηνοθέτης τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του με βάση τα συμφωνηθέντα.

 

 

 

Άρθρο 2

 

 

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεούνται να υποβάλουν στο φάκελο της πρότασής τους και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

 

β) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.

 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

 

ε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

 

στ) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις.

 

Άρθρο 3

 

3.1 Οι ενδιαφερόμενοι  θα κληθούν από τον Δήμο Ναυπακτίας να παρουσιάσουν το φάκελο της πρότασής τους σε χώρο και χρόνο που θα ορισθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 

3.2 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Ναυπακτίας κα Κωστή Ιωάννα – τηλ. 26343-61216

          Ο Δήμος Ναυπακτίας διοργανώνει εκδήλωση προς τιμήν του π. Εφόρου της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  και  Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Χουλιαρά, τη Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 18:30 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Ναυπάκτου.

 

Ναι στη γεωργική έρευνα, ...που χρειάζεται η περιοχή Ομόφωνα ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας το ψήφισμα για τη διατήρηση λειτουργίας και τη στελέχωση όλων των ερευνητικών δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα.

Τη σχετική εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Πλατανιάς, ο οποίος και κατήγγειλε την προκλητική προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για ερευνητική υποβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα της Δυτικής Ελλάδας. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη προκήρυξη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη στελέχωση των ερευνητικών δομών της χώρας, σύμφωνα με την οποία, από τις εκατό (100) προκηρυχθείσες θέσεις ερευνητών πανελληνίως, μόλις μία (1) αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στο σχέδιο νόμου για τη νέα δομή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με το οποίο, μετά την παύση λειτουργίας του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου, καταργείται και το Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου, ενώ το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας υποβαθμίζεται σε παράρτημα του αντίστοιχου Ινστιτούτου της Λάρισας. Ειδικότερα, ο κ. Πλατανιάς σημείωσε ότι: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βασίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα παραγωγής προϊόντων και της ύπαρξης της κατάλληλης υποδομής (Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ με Τμήματα κατεύθυνσης στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών/ιχθυοκαλλιεργητικών προϊόντων, ευνοϊκό κλίμα, πρώιμα παραγόμενα προϊόντα, καινοτομία στην παραγωγή, ονομαστές μεταποιητικές και εμπορικές μονάδες για εξαγώγιμα προϊόντα, πρότυπο εδαφολογικό εργαστήριο, ανάπτυξη καινοτόμων συμπράξεων αγροδιατροφής και Δημοπρατηρίων, κ.α.) στα οποία μπορεί να στηριχτεί και να αναπτυχθεί η εφαρμοσμένη έρευνα στον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας. Επομένως είναι πάγια θέση της Περιφέρειας τόσο η διατήρηση λειτουργίας του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πάτρας και του Ινστιτούτου Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου και η επαναλειτουργία του πρώην Καπνικού Σταθμού Αγρινίου (με νέο προτεινόμενο όνομα ως Ινστιτούτο Υδάτινων Πόρων και Ιχθυοκαλλιέργειας), όσο και η επαρκής στελέχωση τους με ερευνητές ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στο αγροδιατροφικό προφίλ και την υποδομή καθεμιάς από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες». Το Ψήφισμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα, ζητά την απασχόληση τουλάχιστον 10 ερευνητών με ειδικότητες: Για την Αχαΐα: Γεωργικής Εντομολογίας, Αμπελουργίας-Οινολογίας, Εμπορίας (marketing) Τροφίμων. Για την Ηλεία: Οινολογίας, Ποιότητας Εδάφους/Εδαφολογίας, Λαχανοκομίας. Για την Αιτωλοακαρνανία: Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υδρολογίας, Ιχθυολογίας-Υδροβιολογίας, Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ιχθυοκαλλιεργειών. Επίσης, στο ίδιο Ψήφισμα, προτείνεται η δημιουργία «Ερευνητικής Σύμπραξης», η οποία θα πιστοποιείται με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Οικονομικών και Παιδείας, και στην οποία θα συμμετέχουν τα τρία Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρειά και οι ερευνητικοί φορείς του νέου Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το νέο νόμο, έτσι ώστε να ενταχθούν σε αυτόν και οι ερευνητικές δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Ένωση Αγρινίου, που έγκαιρα ανέδειξε το θέμα, λαμβάνοντας μέρος στη διαβούλευση με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων και ψηφίσματος που μαζί με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Θωμά Κουτσουπιά συνυπέγραψαν η αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κα. Χριστίνα Σταρακά και ο δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομοθυμία, διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το ζητούμενο για την περιοχή είναι ένα Πολυδύναμο Κέντρο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κυρίως στην ελιά και τα εσπεριδοειδή. Υπενθυμίζουμε το σχετικό απόσπασμα του ψηφίσματος που από τις 30 Οκτωβρίου η Ένωση Αγρινίου κατέθεσε στο αρμόδιο υπουργείο: “Ζητάμε την επαναλειτουργία του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου, ο οποίος απ’ το 1933 μέχρι το 2010 λειτουργούσε σε πρότυπες εγκαταστάσεις δίνοντας κατευθύνσεις στην αγροτική οικονομία, υλοποιώντας μελέτες και εφαρμόζοντας ερευνητικά προγράμματα για νέες καλλιέργειες, νέες μεθόδους κ.τ.λ., έχοντας ουσιαστική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και την οικονομία. Ο πρώην Καπνικός Σταθμός, στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών, μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο Πολυδύναμο Κέντρο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, με έμφαση σε προϊόντα όπως η ελιά και τα εσπεριδοειδή, συνεχίζοντας, ταυτόχρονα, το ερευνητικό του έργο στα αρωματικά, ενεργειακά, βιομηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, όπως και σε μια σειρά από νέες καλλιέργειες, παρέχοντας πάντα ουσιαστικές κατευθύνσεις και διεξόδους στον παραγωγό. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων έχει αγροπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και τα οποία έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα, αλλά και με τα Τμήματα του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι, ένα τέτοιο Ερευνητικό Κέντρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο, σε πανελλαδικό επίπεδο”.


 

Ανώδυνα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος μπορούν να απαλλαγούν πλέον όσα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα «κρεατάκια» στη μύτη τους.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει εφοδιάσει τους χειρουργούς Ω.Ρ.Λ, με ιατρικό εξοπλισμό αιχμής που επιτρέπει η χειρουργική επέμβαση να γίνεται με ιδιαίτερη άνεση  και ασφάλεια!

 «Η χειρουργική αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων («κρεατάκια») για την αποκατάσταση της ελεύθερης αναπνοής γίνεται  με πλήρη ασφάλεια, ανώδυνα, γρήγορα και δεν απαιτεί διανυκτέρευση στο νοσοκομείο  »τονίζει ο διαπρεπής  χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος   κ. Παναγιώτης Καϊάφας.

«Το παιδί έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο, αφαιρούνται τα κρεατάκια με ελαφρά αναισθησία και μετά από  λίγες ώρες  επιστρέφει σπίτι του  χωρίς μετεγχειρητικό πόνο, ενώ  η βελτίωση της αναπνοής είναι άμεση»  προσθέτει ο κ. Καϊάφας.   

 

 

«ΚΡΕΑΤΑΚΙΑ».  ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

 Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις  «κρεατάκια» αποτελούν τη βασική  αιτία για κακή αναπνοή από τη μύτη στα παιδιά.Πρόκειται για μάζα αδενικού ιστού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μύτης, πίσω και πάνω από τον ουρανίσκο. Υπάρχουν από τη γέννηση σε κάθε παιδί, υπερτρέφονται μεταξύ 2 και 5 χρονών, μετά προοδευτικά υποστρέφουν και στην εφηβεία συνήθως ατροφούν και εξαφανίζονται.

Πολλές φορές όμως λόγω  του αυξημένου μεγέθους τους  φράζουν το πίσω μέρος της μύτης με αποτέλεσμα το παιδί να αναγκάζεται να αναπνέει μόνο με το στόμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να  οδηγήσει σε:

 

  • Kακής ποιότητας ύπνο με επεισόδια άπνοιας και ροχαλητό
  • Εκνευρισμό και εύκολη κόπωση στη διάρκεια της ημέρας
  • Δυσκολία στη σίτιση με συνοδό απώλεια βάρους και ύψους
  • Συχνά επεισόδια μικροβιακής ωτίτιδας
  • Βαρηκοΐα λόγω συλλογής υγρού πίσω από το τύμπανο
  • Ρινίτιδες  και  συχνές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
  • Δυσκολία στο λόγο και στη μάθηση στο σχολείο
  • Ορθοδοντικά προβλήματα.
     

  «ΣΚΟΛΙΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ».Α ΙΤΙΑ ΚΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ   

                                 ΣΤΟΥΣ   ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

Στους ενήλικες η  συνηθέστερη  αιτία  για κακή αναπνοή από τη μύτη είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματοςκαι η υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών(εξογκώματα από μαλακό ιστό  στα εσωτερικά πλαϊνά τοιχώματα της μύτης). Το ρινικό διάφραγμα είναι το ανατομικό χώρισμα που διαιρεί την κοιλότητα της μύτης σε δύο χώρους («ρουθούνια»), με σκοπό τη διευκόλυνση της ροής του αέρα. Το ένα τρίτο περίπου είναι χόνδρος , τα άλλα δύο τρίτα σχηματίζονται από κόκκαλο.Αρκετές φορές είτε για κληρονομικούς λόγους είτε μετά από κάποιο τραυματισμό το διάφραγμα παρεκτοπίζεται από τη μέση γραμμή και αναπτύσσεται στραβά (γίνεται δηλαδή «σκολιό»). Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν αποτελεί νόσημα μπορεί όμως σε κάποια φάση της ζωής, σε συνδυασμό συχνά με μεγάλη υπερτροφία στις ρινικές κόγχες, να προκαλέσει σημαντική δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη.

Άλλες αιτίες που μπορούν  να δημιουργήσουν πρόβλημα στη ρινική αναπνοή  είναι  

οι  αποφρακτικοί  ρινικοί  πολύποδες,  οι συμφύσεις, οι τραυματισμοί, οι φλεγμονές και οι όγκοι.

Σύμφωνα με τους  Ω.Ρ.Λ. αλλοιώσεις στη χροιά της φωνής, μείωση όσφρησης-γεύσης, αίσθημα εύκολης κόπωσης, πονοκέφαλοι  και επιστάξεις (ρινορραγίες) συνοδεύουν συχνά τη δύσκολη ρινική αναπνοή. Ακόμα η δύσκολη ροή του αέρα μέσα από τη μύτη μπορεί να συμβάλλει σε υποτροπιάζουσες ρινίτιδες και φλεγμονές των παραρρινίων κόλπων ( ρινοκολπίτιδες - «ιγμορίτιδες»).Η απόφραξη των αεροφόρων οδών της μύτης πέρα από το αίσθημα δυσφορίας που προκαλεί μπορεί να προδιαθέσει σε διαταραχές του ύπνου όπως το δυνατό ροχαλητό και οι υπνικές άπνοιες.

 

  ΕΥΘΕΙΑΣΜΌΣ  ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

 

Η χειρουργική αποκατάσταση τουσκολιού  ρινικού διαφράγματος διενεργείται μέσα από τη μύτη χωρίς εξωτερικές τομές  και  όταν κριθεί απαραίτητο  συνδυάζεται και με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις όπως ο καυτηριασμός των κάτω ρινικών κογχών, η κογχοτομή, η λύση συμφύσεωνκαι η ενδοσκοπική αφαίρεση ρινικών πολυπόδων.

 

«Ο χόνδρος και τα κόκκαλα του διαφράγματος ευθυγραμμίζονται  και επανατοποθετούνται ανάλογα στη αρχική μέση  γραμμή με σκοπό να δημιουργηθεί ικανός χώρος για την ελεύθερη, αβίαστη, φυσιολογική ροή του αέρα»εξηγεί ο κ Καϊάφας.

Ανάλογα με τη περίπτωση χρησιμοποιούνται ενδοσκόπια, ραδιοσυχνότητες,  laser  και  υπέρηχοι.

Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι μικρή και ο χρόνος νοσηλείας  μπορεί να διαρκέσει  συνολικά 5 – 6 ώρες.
Ο πόνος αν υπάρχειείναι ελάχιστος και  δεν δημιουργούνται αιματώματα ή οιδήματα («πρήξιμο») εξωτερικά στο πρόσωπο.
Στο τέλος της επέμβασης σε κάθε ρουθούνι τοποθετούνται  εσωτερικά  μικροί νάρθηκες από ειδικό σπόγγο που αφαιρούνται εύκολα την επόμενη  μέρα συνήθως.

 Ακολουθεί   συστηματική   περιποίηση   και   καθαρισμός  της   μύτης  με φυσιολογικό  ορό  για  λίγες  ημέρες.
Μετά  από  3 με  5 ημέρες μπορεί κανείς να επιστρέψει στην εργασία του και στις καθημερινές ασχολίες του. Απλά συνιστάται αποφυγή ανύψωσης πολύ βαρειών αντικειμένων και έντονης γυμναστικής για δύο  εβδομάδες περίπου.

 

                          ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ    ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

Ο συνδυασμός του ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος με την αισθητική ρινοπλαστική έχει θέση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το σχήμα της μύτης δυσχεραίνει την είσοδο του αέρα όπως  η πρόπτωση της άκρης  της  μύτης  (ακρορρίνιο).

Στις περιπτώσεις που η επέμβαση του ρινικού διαφράγματος συνδυάζεται με αισθητική ρινοπλαστική στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια της μύτης ειδικός γύψινος ή θερμοπλαστικός νάρθηκας για 5 ημέρες.Οι μελανιές είναι περιορισμένες, αρχίζουν να υποχωρούν σε 3 ημέρες και εξαφανίζονται σε περίπου μία εβδομάδα. Στις ρινοπλαστικές που γίνονται οστεοτομές υπάρχει ελαφρό πρήξιμο στα πλάγια της μύτης που υποχωρεί σταδιακά τους επόμενους 2–3 μήνες. Η ελεύθερη, ήρεμη αναπνοή αποκαθίσταται  πλήρως μετά από μικρό  χρόνο αποθεραπείας.

Η χειρουργική αποκατάσταση της ελεύθερης αναπνοής από τη μύτη στα παιδιά και τους ενήλικες συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. «Η βελτίωση του ύπνου, η καλύτερη αίσθηση όσφρησης, η αύξηση της ενεργητικότητας και της αντοχής στη διάρκεια της ημέρας είναι από τα πρώτα οφέλη που γίνονται αντιληπτά σε σύντομο χρονικό διάστημα» καταλήγει ο κ. Καϊάφας.

Στο Αγρίνιο την 3/12/2014 σύλλογοι και φορείς της περιοχής μας αποφάσισαν τη δημιουργία δομής στήριξης των μαθητών του Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και σύνθημα: «Κανένας μαθητής μόνος του στην κρίση».

Σκοπός του δικτύου είναι η παροχή υποστηρικτικής, υλικής, ψυχολογικής, ιατρικής, μαθησιακής συμπαράστασης σε μαθητές, ατομικά ή συλλογικά που έχουν ανάγκη, πέρα και έξω από διακρίσεις καταγωγής ή θρησκείας, πέρα και έξω από κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, από όποια αιτία και αν προέρχονται.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

·     Στηριζόμαστε στις αρχές της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του ανθρωπισμού, την αποδοχή της διαφορετικότητας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

·        Στηρίζουμε την δημόσια δωρεάν παιδεία σαν ύψιστο κοινωνικό αγαθό και τη διαφύλαξη προαγωγής της σαν κύρια συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.

·        Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών  τους και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχή.

Αυθημερόν, οι παριστάμενοι ιδρυτές του δικτύου, αποφάσισαν για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος του εμβολιασμού των μαθητών του Δήμου μας μεταξύ των άλλων τα παρακάτω:

1.      Επαφή του δικτύου - την οποία ήδη πραγματοποίησε- με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτ/νιας προκειμένου με τη συνδρομή της να σταλεί έγγραφο στους αρμόδιους διευθυντές των σχολείων και τους συλλόγους γονέων και να καταγραφεί ο αριθμός των ανεμβολίαστων μαθητών των σχολείων.

2.      Την γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο της δυνατότητας των ανασφάλιστων να προμηθεύονται δωρεάν φάρμακα και εμβόλια. Ήδη στην κατεύθυνση το δίκτυο απέστειλε σχετικό email στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΠΕ Αγρινίου-Θέρμου και Β΄ΕΛΜΕ Αιτ/νιας, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

3.      Επαφή με τους γιατρούς του κόσμου προκειμένου κλιμάκιό τους που επισκέπτεται το νομό μας και συγκεκριμένα το Μεσολόγγι στο διάστημα 15-19 Δεκεμβρίου, να επισκεφθεί και την πόλη μας για το σκοπό αυτό.

4.      Το δίκτυο να αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες έγγραφο και να ζητηθεί από την πολιτεία να χρηματοδοτήσει ως έχει υποχρέωση τη Δημόσια Υγεία και να στελεχώσει τις υπάρχουσες δομές εμβολιασμού με επαρκές μόνιμο προσωπικό. Στην περίπτωση που βρεθεί η χρηματοδότηση για την αγορά των εμβολίων ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου μέσω των παιδιάτρων που διαθέτει θα κάνει τον απαιτούμενο εμβολιασμό στους μικρούς μαθητές.

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

1. Β’ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας

2. Ένωση Γυναικών Παναιτωλίου «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ»

3. Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

4. Επιτροπή Παιδείας Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Αγρίνιο Ανατροπή Τώρα -   ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

5. Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου

6. Μουσικός Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ»

7. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου

8. Σύλλογος Κομμωτών-Κομμωτριών Αγρινίου

9. Σύλλογος Τριτέκνων Αιτωλοακαρνανίας

10. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αγρινίου

 

Στοιχεία  Επικοινωνίας:

1.      Χριστοφορούλα Λιάτσου (κιν. 6946655005, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

2.      Αριστείδης Κατσαρός      (τηλ.2641061999, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">arikats@otenet.gr)

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Τριανταφύλλου Μαρία  και Βαρεμένος Γιώργος, προς  τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  με θέμα την διακοπή της λειτουργίας του τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Θέρμου. Όπως και άλλα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, έτσι και το Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου αποκλείστηκε από εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.  Το Τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και το Τμήμα Ένταξης παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου των Διδασκόντων, και του Διευθυντή του Γυμνασίου, δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα που  φτάνουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το θέμα της υποστελέχωσης και της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού είναι σοβαρό επειδή αναφερόμαστε σε μαθητές

με ειδικές ανάγκες μάθησης .

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Το Τμήμα Ένταξης αποτελεί θεσμό της Ειδικής Αγωγής και μαζί με τα Ειδικά Σχολεία και την Παράλληλη Στήριξη, συνθέτουν τον βασικό κορμό της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για μικρές, συνήθως, αίθουσες διδασκαλίας μέσα στα κανονικά σχολεία, όπου παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές με ειδικές ανάγκες μάθησης να παρακολουθούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης (αποκατάστασης) σε μικρές ομάδες 2 - 3 ατόμων για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέσα στα χρονικά όρια του ημερήσιου προγράμματός τους. Έτσι, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που ένοιωθαν μειονεκτικά μέσα στη σχολική κοινότητα καθώς αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν κανονικά μαθήματα στην τάξη, έβρισκαν μέσα από τα Τμήματα αυτά τον τρόπο να συνεχίσουν ομαλά τη μαθητική τους ζωή. Η προσφορά, επομένως, των Τμημάτων Ένταξης, καθώς και των εκπαιδευτικών που τα έχουν αναλάβει, είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη.

Ωστόσο, με τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω της μείωσης των αναγκαίων πόρων και της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, ήρθε η σειρά και των Τμημάτων Ένταξης να περιορίσουν ή και να διακόψουν πλήρως τη λειτουργία τους. Όπως και άλλα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, έτσι και το Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου αποκλείστηκε από το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Το Τμήμα Ένταξης που λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, και παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου των Διδασκόντων, παραμένει φέτος κλειστό, αν και διανύουμε πλέον τον μήνα Δεκέμβριο και φτάνουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Αποτέλεσμα της αντιεκπαιδευτικής αυτής πολιτικής είναι δεκάδες μαθητές, με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να μένουν χωρίς καμία βοήθεια και στήριξη. Το βάρος της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών αυτών καλούνται να αναλάβουν αποκλειστικά οι γονείς τους, σε περίοδο μάλιστα βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, μεγάλης ανεργίας και δραματικής μείωσης των εισοδημάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει στην άμεση στελέχωση του Τμήματος με καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, όπως έχει ήδη ζητηθεί από τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, το Τμήμα να μπορέσει να επαναλειτουργήσει και να προσφέρει τη βοήθειά του στους μαθητές που την έχουν ανάγκη.

Επειδή, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με τον ν. 3699/2008, υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν και, επομένως, πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και από την αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς,

Επειδή, η χώρα μας δεσμεύεται και υποχρεούται, ως συμβαλλόμενο κράτος, να εφαρμόζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.,

Επειδή, σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Θέρμο, οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων,

Επειδή, σε τελευταία ανάλυση, αποτελεί βαρβαρότητα παιδιά με αναπηρίες και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να οδηγούνται στον σχολικό αποκλεισμό και να καταδικάζονται στον «κοινωνικό Καιάδα»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  1. Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να καλυφθούν τα κενά εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο - Λύκειο Θέρμου;
  2. Λόγω της παρέλευσης ήδη του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους, και με δεδομένο ότι η γυμνασιακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τι προτίθεται να πράξει, και με ποιους πόρους, ώστε να προσληφθούν πιστοποιημένοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγή για τη στελέχωση του Τμήματος και την καθυστερημένη, έστω, έναρξη λειτουργίας του;
top