• Το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργητική προστασία
  Το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργητική προστασία

  Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων.

  Καθορίστηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 (ΠΑΑ) το οποίο έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκ- μεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

  Ενισχύονται:

  α) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή και

  β) γενικές δαπάνες, οι οποίες είναι δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες της περίπτωσης α', και μέχρι ποσοστού 10% του προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.

  Δεν ενισχύονται: α) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.λπ.,

  β) δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους,

  γ) ΦΠΑ εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες,

  δ) δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής (π.χ. αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο κ.λπ.), κτιρίων, εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,

  ε) τόκοι χρέους,

  στ) δαπάνες που υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες,

  ζ) γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 1/1/2014, η) δαπάνες που αφορούν αιτήματα τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης και υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης τροποποίησης,

  θ) δαπάνες απλής αντικατάστασης και ι) δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 1. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί καταβολή της προκαταβολής ή της ενίσχυσης μέσω της υποβολής αίτησης προκαταβολής ή αίτηση πληρωμής αντίστοιχα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.6.

  1 «Υποβολή αίτησης πληρωμής» του ΣΔΕ.

  2. Η αίτηση προκαταβολής καθώς και η αίτηση πληρωμής μπορούν να ανακληθούν ή και να διορθωθούν από προφανή λάθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διαδικασίες Ι.6.2 «Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής» και Ι.6.3. «Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής» του ΣΔΕ. Υποχρεώσεις δικαιούχων 1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της (μακροχρόνιες υποχρεώσεις). 2. Στη διάρκεια υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

  α) να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες δαπάνες σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση στήριξης όπως αυτή εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές, την απόφαση έγκρισης πράξης και την παρούσα,

  β) να υποβάλουν την πρώτη αίτηση πληρωμής εντός των προθεσμιών του άρθρου 17,

  γ) να ολοκληρώνουν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης εντός προθεσμιών του άρθρου 9,

  δ) να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 26 τη στιγμή υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής,

  ε) να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης,

  στ) να καταχωρούν σε χωριστό λογιστικό σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής τους πρότασης και να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του ν. 4046/2012 (Α΄ 22) όπως ισχύει κάθε φορά) καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές,

  ζ) να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να είναι δυνατή από τις αρμόδιες αρχές η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών,

  η) να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεσΕπενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων.

  Καθορίστηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 (ΠΑΑ) το οποίο έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκ- μεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά. Ενισχύονται: α) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή και β) γενικές δαπάνες, οι οποίες είναι δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες της περίπτωσης α', και μέχρι ποσοστού 10% του προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης. Δεν ενισχύονται: α) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.λπ., β) δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους, γ) ΦΠΑ εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες, δ) δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής (π.χ. αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο κ.λπ.), κτιρίων, εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ε) τόκοι χρέους, στ) δαπάνες που υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες, ζ) γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 1/1/2014, η) δαπάνες που αφορούν αιτήματα τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης και υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, θ) δαπάνες απλής αντικατάστασης και ι) δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 1. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί καταβολή της προκαταβολής ή της ενίσχυσης μέσω της υποβολής αίτησης προκαταβολής ή αίτηση πληρωμής αντίστοιχα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.6.1 «Υποβολή αίτησης πληρωμής» του ΣΔΕ. 2. Η αίτηση προκαταβολής καθώς και η αίτηση πληρωμής μπορούν να ανακληθούν ή και να διορθωθούν από προφανή λάθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διαδικασίες Ι.6.2 «Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής» και Ι.6.3. «Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής» του ΣΔΕ. Υποχρεώσεις δικαιούχων 1. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της (μακροχρόνιες υποχρεώσεις). 2. Στη διάρκεια υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: α) να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες δαπάνες σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση στήριξης όπως αυτή εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές, την απόφαση έγκρισης πράξης και την παρούσα, β) να υποβάλουν την πρώτη αίτηση πληρωμής εντός των προθεσμιών του άρθρου 17, γ) να ολοκληρώνουν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης εντός προθεσμιών του άρθρου 9, δ) να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 26 τη στιγμή υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής, ε) να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης, στ) να καταχωρούν σε χωριστό λογιστικό σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής τους πρότασης και να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του ν. 4046/2012 (Α΄ 22) όπως ισχύει κάθε φορά) καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές, ζ) να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να είναι δυνατή από τις αρμόδιες αρχές η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών, η) να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος του και θ) να υποβάλλουν κατ' έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Επίσης αποδέχονται αδιαφιλονίκητα τη διαδικασία επικοινωνίας του άρθρου 23 και τις έννομες και λοιπές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή. 3. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης και για τρία (3) χρόνια από την απόφαση ολοκλήρωσης πράξης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις: α) να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης τους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα και στην απόφαση ένταξης, β) να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 26, γ) να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος του, δ) να μην έχει επέλθει παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάσταση της εκτός των περιοχών εφαρμογής του καθεστώτος, ε) να μην έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές οι οποίες να επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους του καθεστώτος, στ) να μην έχει επέλθει αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέρους ή του συνόλου των επενδυτικών δαπανών η οποία παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε γεωργική εκμετάλλευση. Επίσης αποδέχονται αδιαφιλονίκητα τη διαδικασία επικοινωνίας του άρθρου 23 και τις έννομες και λοιπές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή. 4. Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους χωρίς τις τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας υφίστανται τις επιπτώσεις του άρθρου 25. Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ πιέζοντας ΕΔΩ.

   

   

  σε Ειδήσεις
 • ΔΙΕΞΟΔΟΣ - "Βλέμματα στο Χρόνο" - Συνεργασία "Διεξόδου" - ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

   

   
   
           
     
   
  "Βλέμματα στο Χρόνο" - Συνεργασία "Διεξόδου" - ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

  Με τα «Βλέμματα στο χρόνο» του εικαστικού Δημήτρη Δήμα ξεκινά καλλιτεχνική συνεργασία της "Διεξόδου" και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου

   
   
   
   

  Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ εγκαινιάζεται στο Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος» στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, έκθεση του Δημήτρη Δήμα με ζωγραφικά έργα γυναικείων προσώπων πάνω σε παλιές ξύλινες επιφάνειες με έντονα τα σημάδια της φθοράς του χρόνου και με βλέμματα που μας ταξιδεύουν από την βρεφική στην παιδική ηλικία της αγνότητας, από την ομορφιά της εφηβείας στην ενηλικίωση και από την ωριμότητα στα γηρατειά.

  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και συγκεκριμένα στις 21/1, 27/1, 2/2 και 10/2 θα εξελίσσεται στο χώρο της «Διεξόδου» ένα θεατρικό δρώμενο ανάλογο του θέματος της έκθεσης που θα ερμηνεύει η ηθοποιός Ράνια Κατσιγιάννη, σε επιλογή κειμένων και σκηνοθεσία Μάγδας Ρεντίφη. 

  Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας στο ξεκίνημα της έκθεσης

  ***

  Λόγω περιορισμένου χώρου για την δωρεάν παρακολούθηση του θεατρικού δρώμενου απαιτείται προεγγραφή για κρατήσεις θέσεων στην Γραμματεία της «Διεξόδου» ή στο τηλέφωνο 26310 51260, καθημερινά 11-1 το πρωί.
   
   Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου και θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Τρίτης) από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
   
   
     
           
    Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο πατήστε εδώ    
   
   
  σε Εκδηλώσεις
 • Αποτελέσματα νέων αναλύσεων ποιότητας του νερού στην Τ.Κ. Κίρρας
  Αποτελέσματα νέων αναλύσεων ποιότητας του νερού στην Τ.Κ. Κίρρας

  Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων αναλύσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Κίρρας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12/01/2018 και τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας χθες Τρίτη 16/01/2018, το νερό είναι κατάλληλο για πόση, καθώς τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων που λήφθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

   

  Επισημαίνεται ότι τα πέντε (5) από τα επτά (7) συνολικά δείγματα λήφθηκαν από οικίες πολιτών της Τ.Κ. Κίρρας που υποδείχθηκαν στην υπηρεσία μας, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) λήφθηκαν από χώρους συνάθροισης πολιτών (καφενείο και δημοτικό σχολείο). Τα εν λόγω αποτελέσματα βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

   

   

  Η υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διερευνά τεχνικές λύσεις που θα ενισχύσουν τις ποσότητες του προς υδροδότηση νερού στην Τ.Κ. Κίρρας και θα αποτρέψουν τα προβλήματα που πιθανώς εξακολουθούν να εμφανίζονται στη συνεχή υδροδότηση του οικισμού. 

  σε Ειδήσεις
 • Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
  Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

  Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/05.01.2018).

  Ως εκ τούτου, από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00, θα υλοποιηθεί η προσαρμογή στο Εθνικής Εμβέλειας Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών», οπότε και παύει να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας, καθώς επίσης, δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις Δημοτολογίου από τα Κ.Ε.Π.

  Για λοιπές υπηρεσίες, το Δημοτολόγιο του Δήμου Δελφών παραμένει στη διάθεση των πολιτών, όπως και για εξαιρετικές περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2265022829, 2265022915, 2265079144

  σε Ειδήσεις
 • Ένωση Γυναικών Φωκίδας & "Athens Money Show 2018"
  Ένωση Γυναικών Φωκίδας & "Athens Money Show 2018"

  Η Ενωση Γυναικων Φωκιδας για δευτερη συνεχη χρονια ,στο πλαισιο του "Athens Money Show 2018" που πραγματοποιηθηκε στο Ξενοδοχειο Hilton,εθεσε υπο την Αιγιδα της την "DORIC BUSINESS HARMONY" με θεμα: "Η επιχειρηματικοτητα μετα την Κριση",επιβραβευονταςταυτοχρονα επιχειρηματιες απο την Φωκιδα που δραστηριοποιουνται δυναμικα,προσπαθωντας να δημιουργησουν και να στηριξουν οασεις στην οικονομικη ερημο....

   

   

  σε Ειδήσεις
top